Streszczenie decyzji Komisji z dnia 9 lipca 2021 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa M.9829 - Aon/Willis Towers Watson)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.4363

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lipca 2024 r.

Streszczenie decyzji Komisji
z dnia 9 lipca 2021 r.
uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG
(Sprawa M.9829 - Aon/Willis Towers Watson)

(notyfikowana jako dokument nr C(2021) 5009)

(jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/4363)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lipca 2024 r.)

W dniu 9 lipca 2021 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą połączenia na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 1 , a w szczególności art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia. Pełny tekst decyzji w autentycznej wersji językowej sprawy w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności, w stosownym przypadku w wersji wstępnej, znajduje się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod następującym adresem: -- https://competition-cases.ec.euro pa.eu/search.

I. STRONY

1) Aon plc ("Aon" lub "strona zgłaszająca", Irlandia) jest notowanym na rynku regulowanym globalnym przedsiębiorstwem świadczącym specjalistyczne usługi, z siedzibą w Irlandii, z siedzibą główną w Londynie i notowanym na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Aon prowadzi działalność w ponad 120 państwach. Jego działalność obejmuje: (i) pośrednictwo w zakresie ryzyka handlowego, (ii) pośrednictwo reasekuracyjne, (iii) rozwiązania inwestycyjne, (iv) rozwiązania emerytalne, (v) rozwiązania w zakresie świadczeń zdrowotnych i socjalnych oraz (vi) doradztwo w zakresie kapitału ludzkiego.

2) Willis Towers Watson Public Limited Company ("WTW", Irlandia) jest notowanym na rynku regulowanym globalnym przedsiębiorstwem świadczącym specjalistyczne usługi, z siedzibą główną w Londynie i notowanym na giełdzie NASDAQ Global Select Market. WTW prowadzi działalność w ponad 140 państwach. Jego działalność obejmuje: (i) pośrednictwo w zakresie ryzyka handlowego, (ii) pośrednictwo reasekuracyjne, (iii) rozwiązania inwestycyjne, (iv) rozwiązania emerytalne, (v) rozwiązania w zakresie świadczeń zdrowotnych i socjalnych oraz (vi) doradztwo w zakresie kapitału ludzkiego.

II. TRANSAKCJA

3) W dniu 16 listopada 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw"), Komisja otrzymała formalne zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której Aon przejmuje wyłączną kontrolę nad WTW w drodze nabycia wszystkich wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji WTW ("transakcja") 2 .Aon i WTW są dalej zwane "stronami", a podmiot powstały w wyniku transakcji jest zwany "podmiotem powstałym w wyniku połączenia".

III. STRESZCZENIE

4) Komisja stwierdziła, że transakcja w postaci, w jakiej została pierwotnie zgłoszona, budziłaby obawy dotyczące konkurencji ze względu na horyzontalne nakładanie się działalności stron związanych z pośrednictwem w zakresie ryzyka handlowego, pośrednictwem reasekuracyjnym oraz rozwiązaniami emerytalnymi.

5) Badanie rynku przeprowadzone przez Komisję wykazało, że transakcja w postaci, w jakiej została pierwotnie zgłoszona, znacząco zakłóciłaby efektywną konkurencję ze względu na horyzontalne, nieskoordynowane skutki na wymienionych poniżej właściwych rynkach:

a) pośrednictwo w zakresie ryzyka handlowego na rzecz dużych przedsiębiorstw międzynarodowych, które zaopatrują się w usługi na terenie EOG, w odniesieniu do następujących rodzajów ryzyka: ryzyko majątkowe i wypadkowe, ryzyko finansowe i z tytułu prowadzenia działalności zawodowej oraz ryzyko w cyberprzestrzeni, na poziomie globalnym;

b) pośrednictwo w zakresie ryzyka handlowego na rzecz wszystkich klientów innych niż duże przedsiębiorstwa międzynarodowe w odniesieniu do następujących rodzajów ryzyka: ryzyko majątkowe i wypadkowe w Niderlandach oraz ryzyko w cyberprzestrzeni w Hiszpanii;

c) pośrednictwo w zakresie ryzyka handlowego na rzecz wszystkich klientów w odniesieniu do następujących rodzajów ryzyka: ryzyko w przemyśle lotniczym i kosmicznym, oba na poziomie globalnym;

d) pośrednictwo w zakresie obligatoryjnych i fakultatywnych umów reasekuracyjnych dotyczących ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, oba na poziomie globalnym; oraz

e) usługi zarządzania świadczeniami emerytalnymi w Niemczech.

6) W dniu 12 maja 2021 r. strona zgłaszająca przedstawiła kompleksowy zestaw zobowiązań w celu rozwiania wymienionych powyżej obaw Komisji ("zobowiązania").

7) W związku z tym przyjęto decyzję o warunkowej zgodności koncentracji ze wspólnym rynkiem zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

IV. OCENA

A. WŁAŚCIWE RYNKI PRODUKTOWE I GEOGRAFICZNE

8) W niniejszej sekcji określono poszczególne rynki produktowe i geograficzne, na których zdaniem Komisji transakcja w postaci, w jakiej została pierwotnie zgłoszona, znacząco zakłóci efektywną konkurencję.

1. Pośrednictwo w zakresie ryzyka handlowego

9) Pośrednictwo w zakresie ryzyka handlowego dotyczy świadczenia na rzecz przedsiębiorstw usług pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie od ryzyka handlowego. Ogólnie rzecz biorąc, ubezpieczenia od ryzyka handlowego obejmują szerokie kategorie pokrycia odpowiedzialności, np. ryzyko majątkowe i wypadkowe, ryzyko finansowe i z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, jak również inne specjalistyczne rodzaje ryzyka, takie jak ryzyko lotnicze, energetyczne i morskie. Obie strony świadczą te usługi jako brokerzy ubezpieczeniowi obsługujący w szczególności duże przedsiębiorstwa międzynarodowe, lokując ryzyko na jakie są narażeni na rynku ubezpieczeń.

10) Definicja rynku produktowego. Komisja uważa, że właściwe jest zdefiniowanie właściwego rynku produktowego dystrybucji ubezpieczeń, różniącego się od innych alternatyw zarządzania ryzykiem, a mianowicie zatrzymania ryzyka i alternatywnych rynków kapitałowych. Ponadto Komisja uważa, że należy odróżnić dystrybucję ubezpieczeń za pośrednictwem brokerów od bezpośredniego zawierania umów ubezpieczenia z ubezpieczycielami. Komisja oceniła również, czy właściwe jest wyodrębnienie oddzielnego rynku dla dużych przedsiębiorstw międzynarodowych w odniesieniu do każdego rodzaju ryzyka podstawowego, jak szczegółowo opisano poniżej.

a) Duże przedsiębiorstwa międzynarodowe Świadczenie usług pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego na rzecz dużych przedsiębiorstw międzynarodowych prowadzących działalność o wysoce technicznym charakterze stanowi znaczną część pokrywających się zakresów działalności stron. Ta okoliczność w połączeniu z wynikami pierwszego etapu badania rynku, w którym znaczna liczba dużych klientów o złożonych i globalnych potrzebach ubezpieczeniowych stwierdziła, że może korzystać wyłącznie z usług stron oraz Marsh & McLennan Companies, Inc. ("Marsh") jako brokerów, skłoniły Komisję do zbadania podczas drugiego etapu, czy zdefiniowanie rynku dla dużych przedsiębiorstw międzynarodowych byłoby właściwe. W oparciu o wyniki drugiego etapu badania rynku Komisja uważa, że należy wyodrębnić oddzielny rynek świadczenia usług pośrednictwa w zakresie niektórych rodzajów ryzyka handlowego dla dużych przedsiębiorstw międzynarodowych, które zaspokajają swoje globalne potrzeby w obrębie terytorium EOG. Komisja przyznaje jednak, że taka segmentacja nie jest uzasadniona w przypadku wszystkich rodzajów ryzyka, jak określono poniżej.

b) Rodzaje ryzyka

i) Ryzyko majątkowe i wypadkowe. Komisja uważa, że pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych stanowi odrębny rynek produktowy, a ponadto stwierdza, że w ramach pośrednictwa w zakresie takich ubezpieczeń istnieje odrębny rynek dla dużych przedsiębiorstw międzynarodowych.

ii) Ryzyko finansowe i z tytułu prowadzenia działalności zawodowej. Komisja uważa, że pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń finansowych i z tytułu prowadzenia działalności zawodowej stanowi odrębny rynek produktowy, a ponadto stwierdza, że w ramach pośrednictwa w zakresie takich ubezpieczeń istnieje odrębny rynek dla dużych przedsiębiorstw międzynarodowych.

iii) Ryzyko w cyberprzestrzeni. Komisja uważa, że pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń od ryzyka w cyberprzestrzeni stanowi odrębny rynek produktowy, a ponadto stwierdza, że w ramach pośrednictwa w zakresie takich ubezpieczeń istnieje odrębny rynek dla dużych przedsiębiorstw międzynarodowych.

iv) Ryzyko w przemyśle lotniczym. Komisja uważa, że należy wyodrębnić oddzielny rynek produktowy dla pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego związanego z przemysłem lotniczym i że dalsza segmentacja w oparciu o rodzaj klientów nie jest właściwa.

v) Ryzyko w przemyśle kosmicznym Komisja uważa, że należy wyodrębnić oddzielny rynek produktowy dla pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego związanego z przemysłem kosmicznym i że dalsza segmentacja w oparciu o rodzaj klientów nie jest właściwa.

11) Definicja rynku geograficznego

i) Ryzyko majątkowe i wypadkowe. Komisja uważa, że zasięg geograficzny usług pośrednictwa na rzecz dużych przedsiębiorstw międzynarodowych w zakresie ryzyka majątkowego i wypadkowego jest prawdopodobnie globalny. Komisja uważa, że rynek geograficzny usług pośrednictwa w zakresie ryzyka majątkowego i wypadkowego na rzecz klientów innych niż duże przedsiębiorstwa międzynarodowe jest węższy i prawdopodobnie krajowy.

ii) Ryzyko finansowe i z tytułu prowadzenia działalności zawodowej. Komisja uważa, że zasięg geograficzny usług pośrednictwa na rzecz dużych przedsiębiorstw międzynarodowych w zakresie ryzyka finansowego i z tytułu prowadzenia działalności zawodowej jest prawdopodobnie globalny. Komisja uważa, że rynek geograficzny usług pośrednictwa w zakresie ryzyka finansowego i z tytułu prowadzenia działalności zawodowej dla klientów innych niż duże przedsiębiorstwa międzynarodowe jest węższy i prawdopodobnie krajowy.

iii) Ryzyko w cyberprzestrzeni. Komisja uważa, że zasięg geograficzny dla dużych przedsiębiorstw międzynarodowych w zakresie ryzyka w cyberprzestrzeni jest prawdopodobnie globalny. Komisja uważa, że rynek geograficzny usług pośrednictwa w zakresie ryzyka w cyberprzestrzeni dla wszystkich klientów z wyjątkiem dużych przedsiębiorstw międzynarodowych jest węższy i prawdopodobnie krajowy.

iv) Ryzyko w przemyśle lotniczym. Komisja uważa, że definicja rynku geograficznego dla usług pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego związanego z przemysłem lotniczym ma charakter globalny.

v) Ryzyko w przemyśle kosmicznym. Komisja uważa, że definicja rynku geograficznego dla usług pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego związanego z przemysłem kosmicznym ma charakter globalny.

2. Pośrednictwo reasekuracyjne

12) Pośrednictwo reasekuracyjne obejmuje doradztwo i pośrednictwo w zawieraniu umów reasekuracyjnych. Reasekuracja stanowi ubezpieczenie dla zakładów ubezpieczeń, dzięki któremu zakłady ubezpieczeń cedują ryzyko na zakłady reasekuracji. Zarówno Aon, jak i WTW prowadzą działalność w zakresie pośrednictwa reasekuracyjnego na całym świecie.

13) Definicja rynku produktowego. Komisja stwierdziła wcześniej, że pośrednictwo reasekuracyjne stanowi rynek odrębny od pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego. W swoim badaniu rynku Komisja uznała, że właściwymi rynkami produktowymi są: pośrednictwo w zakresie obligatoryjnych i fakultatywnych umów reasekuracyjnych dotyczących ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie. Komisja stwierdziła, że tak jak w przypadku pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego, definicja rynku produktowego nie obejmuje bezpośredniego zawierania umów.

14) Definicja rynku geograficznego. Zgodnie ze swoimi wcześniejszymi ustaleniami, Komisja stwierdziła, że właściwy zasięg geograficzny dla pośrednictwa w zakresie fakultatywnych i obligatoryjnych umów reasekuracyjnych dotyczących ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie jest globalny.

3. Rozwiązania emerytalne

15) Rozwiązania emerytalne polegają na zapewnieniu pracownikom przedsiębiorstw świadczeń i usług związanych z ich przejściem na emeryturę i można je podzielić na trzy różne kategorie: (i) doradztwo w zakresie świadczeń emerytalnych; (ii) zarządzanie świadczeniami emerytalnymi; oraz (iii) grupowe produkty emerytalne. Na żadnym z rynków grupowych produktów emerytalnych nie zidentyfikowano znaczących przeszkód dla efektywnej konkurencji, dlatego też w poniższych punktach skoncentrowano się wyłącznie na doradztwie w zakresie świadczeń emerytalnych i zarządzaniu świadczeniami emerytalnymi.

a) Doradztwo w zakresie świadczeń emerytalnych

16) Doradztwo w zakresie świadczeń emerytalnych polega na świadczeniu usług doradczych na rzecz powierników funduszy emerytalnych, osób prawnych i organów publicznych zarządzających programami emerytalnymi w odniesieniu do projektowania lub przeglądu świadczeń emerytalnych, które zapewniają swoim pracownikom, będącym członkami funduszy emerytalnych.

17) Definicja rynku produktowego. Zgodnie ze swoją praktyką i biorąc pod uwagę wyniki badania rynku, Komisja stwierdza, że należy wyodrębnić oddzielny rynek produktowy usług doradczych w zakresie świadczeń emerytalnych. Ze względu na zastępowalność po stronie podaży Komisja nie uważa za stosowne wyodrębniania kolejnych oddzielnych rynków usług doradczych w zakresie świadczeń emerytalnych w zależności od konkretnego rodzaju świadczonych usług lub rodzaju programu, na rzecz którego świadczone są usługi.

18) Definicja rynku geograficznego. Komisja stwierdza, że właściwy rynek geograficzny usług doradczych w zakresie świadczeń emerytalnych ma zasięg krajowy. Komisja uważa, że zdolność do świadczenia usług na szerszym poziomie geograficznym na rzecz klientów działających na skalę międzynarodową stanowi czynnik różnicujący konkurencję, a nie stanowi odrębnego rynku właściwego.

b) Zarządzanie świadczeniami emerytalnymi

19) Zarządzanie świadczeniami emerytalnymi polega na świadczeniu na rzecz klientów, takich jak powiernicy funduszy emerytalnych, przedsiębiorstwa i organy publiczne, usług w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi, które zostały przez nich utworzone na rzecz ich pracowników.

20) Definicja rynku produktowego. Zgodnie ze swoimi wcześniejszymi ustaleniami i w oparciu o wyniki badania rynku Komisja uważa, że właściwa definicja rynku produktowego obejmuje świadczenie usług zarządzania świadczeniami emerytalnymi w zakresie grupowych produktów emerytalnych bez dalszej segmentacji.

21) Definicja rynku geograficznego. W oparciu o wyniki badania rynku Komisja uważa, że właściwą definicją rynku geograficznego dla usług zarządzania świadczeniami emerytalnymi jest rynek krajowy.

B. OCENA WPŁYWU NA KONKURENCJĘ

1. Nieskoordynowane skutki horyzontalne świadczenia usług pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego

a) Pośrednictwo w zakresie ryzyka handlowego w odniesieniu do ryzyka majątkowego i wypadkowego na rzecz dużych przedsiębiorstw międzynarodowych

22) Komisja uważa, że transakcja w postaci, w jakiej została pierwotnie zgłoszona, doprowadzi do powstania pozycji dominującej na światowym rynku pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego w odniesieniu do ryzyka majątkowego i wypadkowego na rzecz dużych przedsiębiorstw międzynarodowych, a tym samym prawdopodobnie spowoduje znaczne zakłócenie efektywnej konkurencji. Dzieje się tak między innymi dlatego, że (i) podmiot powstały w wyniku połączenia posiadałby łączny udział w rynku w wysokości [70-80] %, który jest powyżej poziomu wskazującego na dominującą pozycję rynkową; (ii) z badania rynku wynika, że WTW jest bliskim konkurentem i wywiera istotną presję konkurencyjną na Aon i innych pozostałych konkurentów - presję, która ustanie w wyniku zawarcia transakcji; oraz (iii) brak innych znaczących dostawców (innych niż konkurent Marsh) lub innych czynników wywierających presję konkurencyjną. Ponadto czynniki wyrównawcze w zakresie, w jakim istnieją, takie jak siła nabywcza, nie są wystarczające, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wynikającym z ograniczenia wyboru. Co więcej, Komisja otrzymała od klientów i konkurentów znaczące negatywne informacje zwrotne dotyczące tego rynku.

b) Pośrednictwo w zakresie ryzyka handlowego w odniesieniu do ryzyka majątkowego i wypadkowego na rzecz klientów innych niż duże przedsiębiorstwa międzynarodowe w Niderlandach

23) Zdaniem Komisji jest prawdopodobne, że w Niderlandach transakcja w postaci, w jakiej została pierwotnie zgłoszona, spowoduje znaczne zakłócenie efektywnej konkurencji na rynku ryzyka majątkowego i wypadkowego dla klientów innych niż duże przedsiębiorstwa międzynarodowe. Strony są bliskimi konkurentami i transakcja spowodowałaby utratę istotnej presji konkurencyjnej, jaką WTW wywierało na Aon przed transakcją. Według znacznej części klientów niebędących dużymi przedsiębiorstwami międzynarodowymi, którzy wzięli udział w badaniu rynku, po transakcji na rynku pozostałby tylko jeden konkurent, który mógłby zaspokoić ich potrzeby. Ponadto czynniki wyrównawcze są ograniczone, bariery wejścia na rynek są znaczące, a klienci wykazują znaczne obawy dotyczące wpływu transakcji na wybór i ceny.

c) Pośrednictwo w zakresie ryzyka handlowego w odniesieniu do ryzyka finansowego i z tytułu prowadzenia działalności zawodowej na rzecz dużych przedsiębiorstw międzynarodowych

24) Komisja uważa, że transakcja w postaci, w jakiej została pierwotnie zgłoszona, doprowadzi do powstania pozycji dominującej na światowym rynku pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego w odniesieniu do ryzyka finansowego i z tytułu prowadzenia działalności zawodowej na rzecz dużych przedsiębiorstw międzynarodowych, a tym samym prawdopodobnie spowoduje znaczne zakłócenie efektywnej konkurencji. Dzieje się tak między innymi dlatego, że: (i) łączny udział w rynku podmiotu powstałego w wyniku połączenia wyniesie [50-60] %, co jest powyżej poziomu wskazującego na dominację; (ii) z badania rynku wynika, że WTW jest bliskim konkurentem i wywiera istotną presję konkurencyjną na Aon i innych pozostałych konkurentów - presję, która ustanie w wyniku zawarcia transakcji; oraz (iii) brak innych znaczących dostawców (innych niż Marsh) lub innych czynników wywierających presję konkurencyjną. Ponadto czynniki wyrównawcze w zakresie, w jakim istnieją, takie jak siła nabywcza, nie są wystarczające, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wynikającym z ograniczenia wyboru. Co więcej, Komisja otrzymała od klientów i konkurentów znaczące negatywne informacje zwrotne dotyczące tego rynku.

d) Pośrednictwo w zakresie ryzyka handlowego w odniesieniu do ryzyka w cyberprzestrzeni na rzecz dużych przedsiębiorstw międzynarodowych

25) Komisja uważa, że transakcja w postaci, w jakiej została pierwotnie zgłoszona, doprowadzi do powstania pozycji dominującej na światowym rynku pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego w odniesieniu do ryzyka w cyberprzestrzeni na rzecz dużych przedsiębiorstw międzynarodowych, a tym samym prawdopodobnie spowoduje znaczne zakłócenie efektywnej konkurencji. Dzieje się tak między innymi dlatego, że: (i) łączny udział w rynku podmiotu powstałego w wyniku połączenia wyniesie [70-80] %, co jest powyżej poziomu wskazującego na dominację; (ii) z badania rynku wynika, że WTW jest bliskim konkurentem i wywiera istotną presję konkurencyjną na Aon i innych pozostałych konkurentów - presję, która ustanie w wyniku zawarcia transakcji; oraz (iii) brak innych znaczących dostawców lub innych czynników wywierających presję konkurencyjną. Ponadto czynniki wyrównawcze, takie jak siła nabywcza (w zakresie, w jakim istnieją), nie są wystarczające, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wynikającym z ograniczenia wyboru. Co więcej, Komisja otrzymała od klientów i konkurentów znaczące negatywne informacje zwrotne dotyczące tego rynku.

e) Pośrednictwo w zakresie ryzyka handlowego w odniesieniu do ryzyka w cyberprzestrzeni na rzecz klientów innych niż duże przedsiębiorstwa międzynarodowe w Hiszpanii

26) Komisja uważa, że skutkiem transakcji będzie powstanie pozycji dominującej na rynku pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego w odniesieniu do ryzyka w cyberprzestrzeni na rzecz klientów innych niż duże przedsiębiorstwa międzynarodowe w Hiszpanii, a zatem prawdopodobnie spowoduje ona znaczne zakłócenie efektywnej konkurencji. W szczególności w wyniku transakcji łączny udział w rynku wyniesie [50-60] %, co stanowi poziom wskazujący na dominację. Badanie rynku wykazało, że w Hiszpanii istniałaby jedynie ograniczona liczba konkurentów specjalizujących się w ryzyku w cyberprzestrzeni, a kolejnym największym konkurentem podmiotu powstałego w wyniku połączenia byłby Marsh, którego udział w rynku byłby znacznie mniejszy i wynosiłby jedynie [10-20] %. Ponadto badanie rynku wskazuje na istnienie pewnych barier wejścia i ekspansji, które mogłyby utrudnić wejście na rynek w odpowiednim czasie, aby przeciwdziałać potencjalnemu wzrostowi cen ze strony podmiotu powstałego w wyniku połączenia.

f) Pośrednictwo w zakresie ryzyka handlowego w odniesieniu do ryzyka związanego z przemysłem lotniczym

27) Komisja uważa, że ze względu na poziom połączonych udziałów w rynku, ścisłą konkurencję między stronami, wynikającą z tego utratę ważnej presji konkurencyjnej, jaką WTW wywierało na Aon przed transakcją, brak innych wiarygodnych presji konkurencyjnych wywieranych na strony (innych niż Marsh), ograniczone czynniki wyrównawcze, wysokie bariery wejścia i ekspansji oraz negatywne informacje zwrotne otrzymane od uczestników rynku, prawdopodobne jest, że transakcja w znacznym stopniu zakłóci efektywną konkurencję na rynku pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego związanego z przemysłem lotniczym na rzecz wszystkich klientów na poziomie globalnym.

g) Pośrednictwo w zakresie ryzyka handlowego w odniesieniu do ryzyka związanego z przemysłem kosmicznym

28) Komisja uważa, że ze względu na poziom połączonych udziałów w rynku, ścisłą konkurencję między stronami, wynikającą z tego utratę ważnej presji konkurencyjnej, jaką WTW wywierało na Aon przed transakcją, brak innych wiarygodnych presji konkurencyjnych wywieranych na strony (innych niż Marsh), ograniczone czynniki wyrównawcze, wysokie bariery wejścia i ekspansji oraz negatywne informacje zwrotne otrzymane od uczestników rynku, prawdopodobne jest, że transakcja w postaci, w jakiej została pierwotnie zgłoszona, znacząco zakłóci efektywną konkurencję na rynku pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego związanego z przemysłem kosmicznym na rzecz wszystkich klientów na poziomie globalnym.

2. Nieskoordynowane skutki horyzontalne świadczenia usług pośrednictwa reasekuracyjnego

29) Komisja uważa, że ze względu na poziom połączonych udziałów w rynku, ścisłą konkurencję między stronami, wynikającą z tego utratę ważnej presji konkurencyjnej, jaką WTW wywierało na Aon przed transakcją, brak innych wiarygodnych presji konkurencyjnych wywieranych na strony (innych niż Marsh), ograniczone czynniki wyrównawcze, wysokie bariery wejścia i ekspansji oraz negatywne informacje zwrotne otrzymane od uczestników rynku, prawdopodobne jest, że transakcja w postaci, w jakiej została pierwotnie zgłoszona, znacząco zakłóci efektywną konkurencję na rynkach świadczenia usług pośrednictwa w zakresie obligatoryjnych i fakultatywnych umów reasekuracyjnych dotyczących ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie na poziomie światowym.

3. Nieskoordynowane skutki horyzontalne zapewniania rozwiązań emerytalnych

a) Doradztwo w zakresie świadczeń emerytalnych

30) Komisja uważa, że można pozostawić otwartą kwestię, czy transakcja w postaci, w jakiej została pierwotnie zgłoszona, doprowadziłaby do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji na rynku doradztwa w zakresie świadczeń emerytalnych w Niemczech. Kwestię tę można pozostawić otwartą, ponieważ chociaż istnieją pewne dowody na to, że transakcja w postaci, w jakiej została pierwotnie zgłoszona, może wywołać horyzontalne nieskoordynowane skutki na tym rynku, ostateczne zobowiązania złożone przez Aon w dniu 12 maja 2021 r. w celu rozwiania obaw dotyczących konkurencji na rynku zarządzania świadczeniami emerytalnymi w Niemczech w każdym przypadku skutecznie rozwiążą również wszelkie problemy związane z konkurencją na rynku doradztwa w zakresie świadczeń emerytalnych w Niemczech.

b) Zarządzanie świadczeniami emerytalnymi

31) Komisja uważa, że transakcja w postaci, w jakiej została pierwotnie zgłoszona, doprowadziłaby do znaczących nieskoordynowanych skutków horyzontalnych w formie wyższych cen, mniejszego wyboru oraz pogorszonej jakości na rynku zarządzania świadczeniami emerytalnymi w Niemczech, poprzez stworzenie pozycji dominującej (podmiot powstały w wyniku połączenia posiadałby łączny udział w rynku powyżej [50-60] % po transakcji). Ponadto Komisja jest zdania, że strony są szczególnie bliskimi konkurentami na rynku zarządzania świadczeniami emerytalnymi w Niemczech, tak więc transakcja mogłaby potencjalnie wywołać znaczące skutki cenowe poprzez usunięcie presji wywieranej przez strony na siebie nawzajem przed transakcją oraz z powodu braku wyboru na rynku. Co więcej, zmiana jest trudna, bariery wejścia na rynek są wysokie, a siła wyrównawcza klientów nie jest wystarczająco duża, aby wywierać presję konkurencyjną na strony. Komisja otrzymała także od klientów i konkurentów znaczące negatywne informacje zwrotne dotyczące tego rynku.

V. ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania złożone przez stronę zgłaszającą

32) W celu rozwiania obaw dotyczących konkurencji na wyżej wymienionych rynkach strona zgłaszająca złożyła opisane poniżej zobowiązania.

33) W odniesieniu do pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego strona zgłaszająca zobowiązuje się do zbycia na rzecz przedsiębiorstwa Gallag

her:

a) całej krajowej organizacji WTW zajmującej się pośrednictwem w zakresie ryzyka handlowego we Francji, Niemczech, Niderlandach i Hiszpanii;

b) całej działalności WTW na terenie EOG, w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Hongkongu / Singapurze w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw międzynarodowych w zakresie rodzajów ryzyka takich jak: majątkowe i wypadkowe, finansowe i z tytułu prowadzenia działalności zawodowej w czterech wyżej wymienionych państwach;

c) wyspecjalizowanej działalności WTW w zakresie cyberbezpieczeństwa w Zjednoczonym Królestwie oraz grupy dużych brytyjskich klientów wykupujących ubezpieczenia od ryzyka finansowego i ryzyka z tytułu prowadzenia działalności zawodowej [...];

d) brokerów w kluczowych lokalizacjach na świecie według uznania nabywcy [...];

e) całej globalnej działalności pośredniczej WTW w zakresie ryzyka handlowego związanego z przemysłem lotniczym i kosmicznym.

34) Pakiet środków zaradczych dotyczących pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego dla dużych przedsiębiorstw międzynarodowych ma służyć wzmocnieniu istniejącego brokera (tj. przedsiębiorstwa Gallagher), a ponieważ strony podpisały wiążącą umowę z przedsiębiorstwem Gallagher, bieżące możliwości tego przedsiębiorstwa (w tym zasięg geograficzny) można uwzględnić w ocenie zobowiązań dotyczących pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego.

35) W odniesieniu do pośrednictwa reasekuracyjnego strona zgłaszająca zobowiązuje się do zbycia na rzecz przedsiębiorstwa Gallagher:

a) całej światowej organizacji WTW zajmującej się pośrednictwem w zakresie obligatoryjnych umów reasekuracyjnych (Willis Re); oraz

b) całej światowej organizacji WTW zajmującej się pośrednictwem w zakresie fakultatywnych umów reasekuracyjnych (Global Fac).

36) W odniesieniu do zarządzania świadczeniami emerytalnymi w Niemczech strona zgłaszająca zobowiązuje się do zbycia na rzecz odpowiedniego nabywcy:

a) całej niemieckiej działalności Aon związanej z doradztwem w zakresie świadczeń emerytalnych i zarządzaniem świadczeniami emerytalnymi, jak również niemieckiej działalności Aon w zakresie rozwiązań inwestycyjnych.

2. Ocena zaproponowanych zobowiązań

37) Zobowiązania zaproponowane przez stronę zgłaszającą eliminują cały przyrost wynikający z transakcji na rynkach zarządzania świadczeniami emerytalnymi w Niemczech, pośrednictwa w zakresie obligatoryjnych i fakultatywnych umów reasekuracyjnych na całym świecie, pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego związanego z przemysłem lotniczym i kosmicznym na całym świecie, pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego związanego z ryzykiem majątkowym i wypadkowym w Niderlandach oraz ryzykiem w cyberprzestrzeni w Hiszpanii. W przypadku rynków pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego dla dużych przedsiębiorstw międzynarodowych w odniesieniu do rodzajów ryzyka takich jak ryzyko majątkowe i wypadkowe oraz ryzyko w cyberprzestrzeni zobowiązania eliminują znaczną część nakładania się działalności.

38) Działalność związana ze zbyciem dotycząca pośrednictwa w zakresie ryzyka handlowego oraz pośrednictwa reasekuracyjnego zostanie sprzedana przedsiębiorstwu Gallagher, z którą Aon zawarło wiążącą umowę sprzedaży. Gallagher jest istniejącym brokerem ze znaczącym międzynarodowym zasięgiem i istniejącymi możliwościami obsługi dużych przedsiębiorstw międzynarodowych, takich jak centralne organizacje koordynujące w Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonym Królestwie. Aktywa, brokerzy i klienci objęci pakietem środków zaradczych dodatkowo wzmocnią pozycję przedsiębiorstwa Gallagher jako wiarygodnego brokera dla dużych przedsiębiorstw międzynarodowych. W wyniku badania rynku przedsiębiorstwo Gallagher uznano za najbardziej odpowiedniego nabywcę środka zaradczego.

39) Wyniki badania rynku były pozytywne dla wszystkich pakietów środków zaradczych, przy czym większość respondentów potwierdziła, że proponowany środek zaradczy jest odpowiedni do rozwiania obaw dotyczących konkurencji, a przedsiębiorstwo przeznaczone do zbycia byłoby wiarygodnym dostawcą w rękach odpowiedniego nabywcy.

40) W ramach badania rynku potwierdzono również, że przedsiębiorstwa przeznaczone do zbycia są rentowne. Zbywane przedsiębiorstwa są rentowne i zostaną zakupione przez nabywców, którzy prowadzą działalność na odpowiednich rynkach. W badaniu rynku potwierdzono, że aktywa, personel, postanowienia ograniczające i przejściowe umowy o świadczenie usług zawarte w pakiecie środków zaradczych mają odpowiedni zakres.

41) Komisja stwierdza zatem, na podstawie zobowiązań złożonych przez stronę zgłaszającą, że transakcja zmieniona zobowiązaniami nie doprowadzi do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji na żadnym z wyżej wymienionych rynków.

VI. WNIOSEK

42) Z powodów wymienionych powyżej w decyzji stwierdza się, że - pod warunkiem pełnego dotrzymania zobowiązań przedstawionych przez strony - proponowana koncentracja nie doprowadzi do istotnego utrudnienia efektywnej konkurencji na rynku wewnętrznym lub na jego znacznej części.

43) W związku z powyższym koncentrację uznano za zgodną z rynkiem wewnętrznym i funkcjonowaniem Porozumienia EOG, zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz art. 57 Porozumienia EOG.

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.
2 Dz.U. C 398 z 23.11.2020, s. 18.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.