Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.169.19

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 maja 2017 r.

Streszczenie decyzji Komisji
z dnia 8 marca 2017 r.
dotyczącej postępowania na mocy art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia EOG
(Sprawa AT.39960 - Systemy cieplne)

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1456)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2017/C 169/15)

(Dz.U.UE C z dnia 30 maja 2017 r.)

W dniu 8 marca 2017 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia EOG. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 1  Komisja podaje niniejszym do wiadomości nazwy stron oraz zasadniczą treść decyzji, wraz z informacjami na temat wszelkich nałożonych kar, uwzględniając jednak uzasadnione prawo przedsiębiorstw do ochrony ich tajemnic handlowych.

1. 

WPROWADZENIE

(1) W dniu 8 marca 2017 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą czterech pojedynczych i ciągłych naruszeń art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia EOG. Naruszenia te polegały na koordynacji cen lub dzieleniu się rynkiem w odniesieniu do sprzedaży układów klimatyzacji i układów chłodzenia silnika do samochodów osobowych producentom samochodów na terenie EOG.
(2) Wbudowane układy kontroli klimatyzacji (AC) służą ochronie pasażerów przed zewnętrzną temperaturą i umożliwiają regulowanie temperatury wewnątrz pojazdu. Trzy główne funkcje układów kontroli klimatyzacji to: ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja. Układy kontroli klimatyzacji składają się z trzech głównych elementów:
- systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) kontrolującego temperaturę poprzez wentylację powietrza z pojazdu do urządzenia grzewczego/klimatyzacyjnego,
- kompresora kompresującego wysokotemperaturowy czynnik chłodniczy odparowany w HVAC,
- kondensora kondensującego wysokociśnieniowy/wysokotemperaturowy gazowy czynnik chłodniczy.
(3) Moduły chłodzenia silnika (ECM) służą usuwaniu ciepła odpadowego uwalnianego przez wewnętrzne spalanie w silniku. Składają się one głównie z chłodnicy, wentylatora, chłodnic międzystopniowych i chłodnic oleju.
(4) Adresatami niniejszej decyzji są: Denso 2 , Valeo 3 , Behr 4 , Sanden 5 , Panasonic 6  i Calsonic 7  ("strony").

2. 

OPIS SPRAWY

2.1. Procedura
(5) W związku z wnioskiem o zwolnienie z sankcji złożonym przez Panasonic (tylko w odniesieniu do sprzedaży e-kompresorów dla Nissan/Renault) i przez Denso na podstawie obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2006 r. Komisja wystosowała w dniu 22 lipca 2011 r. wnioski o udzielenie informacji skierowane do przedsiębiorstw działających w branży. W dniu 8 sierpnia 2011 r. przedsiębiorstwo VALEO złożyło wniosek o złagodzenie kary. W dniu 12 października 2011 r. przedsiębiorstwo CALSONIC złożyło wniosek o złagodzenie kary. W dniu 31 stycznia 2012 r. przedsiębiorstwo SANDEN złożyło wniosek o złagodzenie kary. W dniach 22-25 maja 2012 r. Komisja przeprowadziła niezapowiedziane inspekcje w siedzibach przedsiębiorstw VALEO i BEHR zgodnie z art. 20 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003. W dniu 25 maja 2012 r. przedsiębiorstwo BEHR złożyło wniosek o złagodzenie kary.
(6) W dniu 21 grudnia 2015 r. Komisja wszczęła postępowanie na podstawie art. 11 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 przeciwko stronom w celu podjęcia z nimi rozmów ugodowych. Rozmowy ugodowe odbyły się w okresie od stycznia do listopada 2016 r. Następnie strony przedłożyły Komisji formalne wnioski ugodowe zgodnie z art. 10a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 773/2004 8 .
(7) W dniu 16 stycznia 2017 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń skierowane do wymienionych stron. Wszystkie strony odniosły się do pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń i potwierdziły, że jego treść odzwierciedla przedłożone przez nie propozycje ugodowe oraz że zobowiązują się do udziału w postępowaniu ugodowym.
(8) Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydał w tym zakresie pozytywną opinię w dniu 27 lutego 2017 r.
(9) Komisja przyjęła decyzję w dniu 8 marca 2017 r.

2.2. Krótki opis naruszenia

(10) Wszystkie cztery oddzielne naruszenia dotyczyły sprzedaży elementów systemów cieplnych do samochodów osobowych na terenie EOG. Zakres naruszeń przedstawia się następująco:

Naruszenie 1: Koordynacja między przedsiębiorstwami DENSO, VALEO i BEHR w zakresie dostaw HVAC dla grupy Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat - "VW"), Daimlera (Mercedes - "Daimler") i BMW ("BMW").

Naruszenie 2: Koordynacja między przedsiębiorstwami DENSO, VALEO i SANDEN w zakresie dostaw kompresorów dla grupy Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat - "VW") i PAG (Jaguar, Land Rover, Volvo - "PAG").

Naruszenie 3: Koordynacja między przedsiębiorstwami PANASONIC i DENSO w zakresie dostaw e-kompresorów dla Nissan/Renault.

Naruszenie 4: Koordynacja między przedsiębiorstwami DENSO, CALSONIC, SANDEN i VALEO w zakresie dostaw HVAC oraz chłodnic i wentylatorów dla trzeciej generacji Suzuki Swift oraz dostaw HVAC dla drugiej generacji Suzuki SX4.

2.2.1. Naruszenie 1

(11) Przedsiębiorstwa DENSO, VALEO i BEHR utrzymywały kontakty o znamionach zmowy w zakresie dostaw HVAC dla VW, Daimlera i BMW na terenie EOG. Odbywały one spotkania trójstronne i utrzymywały między sobą kontakty dwustronne w ogólnym celu koordynacji strategii cenowej względem swoich klientów. Omawiały one kwestie dotyczące klientów i wymieniały się informacjami szczególnie chronionymi.

2.2.2. Naruszenie 2

(12) Przedsiębiorstwa DENSO, VALEO i SANDEN utrzymywały ze sobą kontakty o znamionach zmowy w zakresie dostaw kompresorów dla VW i PAG na terenie EOG. Ich kontakty miały charakter dwustronny, z wyjątkiem jednego trójstronnego spotkania trójstronnego w listopadzie 2004 r. i miały na celu koordynację cen.

2.2.3. Naruszenie 3

(13) PANASONIC i DENSO utrzymywały kontakty o znamionach zmowy w zakresie dostaw e-kompresorów na zapytanie ofertowe Nissan/Renault dla modelów Nissan Leaf i Renault EV. Przedsiębiorstwa uzgodniły, że DENSO dostarczy e-kompresory w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Renault, a PANASONIC - na zapytanie ofertowe Nissana. E-kompresory stosowane są w samochodach elektrycznych i hybrydowych.

2.2.4. Naruszenie 4

(14) DENSO, CALSONIC i SANDEN utrzymywały kontakty o znamionach zmowy w zakresie dostaw HVAC na terenie EOG dla trzeciej generacji Suzuki Swift oraz, wraz z VALEO, dla drugiej generacji Suzuki SX4. DENSO i CALSONIC utrzymywały również kontakty w zakresie dostaw chłodnic i wentylatorów dla trzeciej generacji Suzuki Swift. Strony wymieniały się informacjami dotyczącymi cen i rozważały geograficzny podział rynku.

2.3. Czas trwania

(15) Czas trwania udziału każdej strony w naruszeniach był następujący:

Tabela 1

NaruszenieKlientPoczątekKoniec
1

(DENSO, VALEO, BEHR)

Ogólnie11.11.20052.12.2009
VW11.11.20052.12.2009
Daimler31.10.20072.12.2009
BMW12.3.20082.12.2009
2 (DENSO, VALEO, SANDEN)Ogólnie29.11.200415.10.2009
VW29.11.200415.10.2009
PAG29.11.200421.12.2006
3 (PANASONIC, DENSO)Renault/Nissan14.5.200921.10.2009
4

(DENSO, CALSONIC, SANDEN)

Ogólnie17.10.200721.7.2009
Suzuki (SX4, Swift)17.10.200721.7.2009
(VALEO)Suzuki (SX4)23.9.200821.7.2009

3. 

ADRESACI

3.1.1. DENSO
(16) Odpowiedzialność za naruszenia została przypisana przedsiębiorstwu DENSO w następujący sposób:
- za naruszenie 1, solidarnie DENSO AUTOMOTIVE Deutschland GmbH i DENSO CORPORATION,
- za naruszenie 2, solidarnie DENSO AUTOMOTIVE Deutschland GmbH, DENSO SALES UK LTD., DENSO EUROPE B.V. i DENSO CORPORATION,
- za naruszenie 3, DENSO CORPORATION,
- za naruszenie 4, DENSO CORPORATION.

3.1.2. VALEO

(17) Odpowiedzialność za naruszenia przypisano przedsiębiorstwu VALEO w następujący sposób:
- za naruszenie 1, solidarnie Valeo Systèmes Thermiques S.A.S., Valeo GmbH i Valeo S.A.,
- za naruszenie 2, solidarnie Valeo Klimasysteme GmbH, Valeo Japan Co., Ltd. i Valeo S.A.,
- za naruszenie 4, solidarnie Valeo Japan Co., Ltd. i Valeo S.A.

3.1.3. BEHR

(18) Odpowiedzialność za naruszenie 1 przypisano MAHLE Behr GmbH & Co. KG.

3.1.4. SANDEN

(19) Odpowiedzialność za naruszenia została przypisana przedsiębiorstwu SANDEN w następujący sposób:
- za naruszenie 2, solidarnie Sanden International (Europe) Ltd i Sanden Holdings Corporation,
- za naruszenie 4, Sanden Holdings Corporation.

3.1.5. PANASONIC

(20) Odpowiedzialność za naruszenie 3 przypisano Panasonic Corporation.

3.1.6. CALSONIC

(21) Odpowiedzialność za naruszenie 4 przypisano Calsonic Kansei Corporation.

4. 

ŚRODKI NAPRAWCZE

(22) W przypadku niniejszej decyzji mają zastosowanie wytyczne w sprawie grzywien z 2006 r. 9 .

4.1. Podstawowa kwota grzywny

(23) W odniesieniu do naruszenia 1 wartość sprzedaży jest obliczana na podstawie rocznej średniej wielkości sprzedaży systemów HVAC na terenie EOG na rzecz VW, Daimlera i BMW w okresie naruszenia.
(24) W odniesieniu do naruszenia 2 wartość sprzedaży jest obliczana na podstawie rocznej średniej wielkości sprzedaży kompresorów na terenie EOG na rzecz VW i PAG w okresie naruszenia.
(25) W odniesieniu do naruszenia 3 wartość sprzedaży jest obliczana na podstawie rocznej średniej wielkości sprzedaży e-kompresorów na rzecz Nissan/Renault na terenie EOG w okresie trwania umowy z Nissan/Renault, której dotyczy naruszenie. Ponieważ Panasonic nie prowadził bezpośredniej sprzedaży w EOG, jego wartość sprzedaży jest obliczana jako odsetek sprzedaży przedsiębiorstwa Denso na terenie EOG na podstawie światowego udziału przedsiębiorstwa Panasonic we właściwej sprzedaży e-kompresorów.
(26) W odniesieniu do naruszenia 4 wartość sprzedaży jest obliczana na podstawie sprzedaży systemów HVAC oraz chłodnic i wentylatorów na rzecz Suzuki dla modeli, których dotyczy naruszenie z 2008 r. Ponieważ tylko przedsiębiorstwo Denso prowadziło sprzedaż właściwych modeli na terenie EOG, a niektóre ze stron nie prowadziły żadnej sprzedaży tych modeli, wartość sprzedaży innych stron jest obliczana na podstawie równych udziałów w wartości sprzedaży Denso w EOG w zakresie, w jakim te inne strony uczestniczyły w naruszeniu.
(27) Biorąc pod uwagę charakter naruszeń i ich zakres geograficzny, stawkę procentową na potrzeby ustalenia kwoty zmiennej grzywien, jak również kwoty dodatkowej ("opłata za przystąpienie do porozumienia") ustalono na poziomie 16 % wartości sprzedaży, której dotyczyły naruszenia.
(28) Kwota zmienna zostaje pomnożona przez liczbę lat lub ułamek roku, w ciągu których/którego dana strona uczestniczyła w naruszeniu (naruszeniach). Podwyższenie kwoty grzywny z tytułu czasu trwania naruszenia obliczone jest na podstawie dni.

4.1.1. Dostosowania kwoty podstawowej:

(29) W niniejszej sprawie nie występują okoliczności obciążające ani łagodzące.
(30) Ze względu na stosunkowo duży rozmiar tych przedsiębiorstw, zastosowano mnożnik mający zapewnić skutek odstraszający wynoszący 1,2 w przypadku PANASONIC i 1,1 w przypadku DENSO.

4.2. Zastosowanie 10 % limitu obrotów

(31) Żadna z obliczonych grzywien nie przekracza 10 % całkowitego obrotu właściwych przedsiębiorstw w latach 2015-2016 lub w 2016 r., zależnie od przypadku.

4.3. Zastosowanie obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar

4.3.1. Zwolnienie z grzywien

(32) DENSO było pierwszym przedsiębiorstwem, które przedłożyło informacje i dowody, spełniając tym samym postanowienia pkt 8 lit. a) obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2006 r. w odniesieniu do naruszeń 1, 2 i 4. Przedsiębiorstwu DENSO przyznano zatem zwolnienie z grzywien w odniesieniu do naruszeń 1, 2 i 4.
(33) DENSO było pierwszym przedsiębiorstwem, które spełniło postanowienia pkt 24 i 25 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2006 r. w odniesieniu do naruszenia 3. Przedsiębiorstwu DENSO przyznano zatem zmniejszenie grzywny w wysokości 40 % w odniesieniu do naruszenia 3.
(34) PANASONIC było pierwszym przedsiębiorstwem, które przedłożyło informacje i dowody, spełniając tym samym postanowienia pkt 8 lit. a) obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2006 r. w odniesieniu do naruszenia 3. Przedsiębiorstwu PANASONIC przyznano zatem zwolnienie z grzywny w odniesieniu do naruszenia 3.
(35) VALEO było pierwszym przedsiębiorstwem, które spełniło postanowienia pkt 24 i 25 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2006 r. w odniesieniu do naruszeń 1, 2 i 4. Przedsiębiorstwu VALEO przyznano zatem zmniejszenie grzywny w wysokości 40 % w odniesieniu do naruszenia 1, zmniejszenie grzywny w wysokości 45 % w odniesieniu do naruszenia 2 i zmniejszenie grzywny w wysokości 50 % w odniesieniu do naruszenia 4.
(36) VALEO było pierwszym przedsiębiorstwem, które przedłożyło przekonujące dowody w rozumieniu pkt 25 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2006 r. umożliwiające Komisji włączenie sprzedaży na rzecz klienta do naruszenia 1 i sprzedaży na rzecz klienta do naruszenia 2. Zgodnie z pkt 26 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2006 r. wartość sprzedaży na rzecz tych klientów nie została uwzględniona podczas ustalania grzywny dla VALEO odpowiednio za naruszenie 1 i naruszenie 2.
(37) BEHR było drugim przedsiębiorstwem, które spełniło postanowienia pkt 24 i 25 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar w odniesieniu do naruszenia 1. Przedsiębiorstwu BEHR przyznano zatem zmniejszenie grzywny w wysokości 30 % w odniesieniu do naruszenia 1.
(38) SANDEN było drugim przedsiębiorstwem, które spełniło postanowienia pkt 24 i 25 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2006 r. w odniesieniu do naruszenia 2 i trzecim przedsiębiorstwem, które spełniło postanowienia pkt 24 i 25 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2006 r. w odniesieniu do naruszenia 4. Przedsiębiorstwu SANDEN przyznano zatem zmniejszenie grzywny w wysokości 25 % w odniesieniu do naruszenia 2 i zmniejszenie grzywny w wysokości 15 % w odniesieniu do naruszenia 4.
(39) CALSONIC było drugim przedsiębiorstwem, które spełniło postanowienia pkt 24 i 25 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2006 r. w odniesieniu do naruszenia 4. Przedsiębiorstwu CALSONIC przyznano zatem zmniejszenie grzywny w wysokości 30 % w odniesieniu do naruszenia 4.

4.4. Zastosowanie obwieszczenia o postępowaniach ugodowych

(40) W wyniku zastosowania obwieszczenia o postępowaniach ugodowych grzywny nałożone na wszystkie strony zmniejsza się o 10 %. Zmniejszenie to zostało dodane do zmniejszenia grzywny uzyskanego na podstawie obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar

5. 

GRZYWNY NAŁOŻONE NA MOCY NINIEJSZEJ DECYZJI

(41) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 nałożono następujące grzywny:

Za naruszenie 1:

a) na DENSO AUTOMOTIVE Deutschland GmbH i DENSO CORPORATION, odpowiedzialne solidarnie: 0 EUR;
b) na Valeo Systèmes Thermiques S.A.S., Valeo GmbH i Valeo S.A., odpowiedzialne solidarnie: 18 236 000 EUR;
c) na MAHLE Behr GmbH & Co. KG: 62 135 000 EUR.

Za naruszenie 2:

a) na DENSO AUTOMOTIVE Deutschland GmbH, DENSO SALES UK LTD., DENSO EUROPE B.V. i DENSO CORPORATION, odpowiedzialne solidarnie: 0 EUR;
b) na Valeo Klimasysteme GmbH, Valeo Japan Co., Ltd. i Valeo S.A., odpowiedzialne solidarnie: 8 376 000 EUR;
c) na Sanden International (Europe) Ltd i Sanden Holdings Corporation, odpowiedzialne solidarnie: 63 220 000 EUR.

Za naruszenie 3:

a) na Panasonic Corporation: 0 EUR;
b) na DENSO CORPORATION: 322 000 EUR.

Za naruszenie 4:

a) na DENSO CORPORATION: 0 EUR;
b) na Calsonic Kansei Corporation: 1 747 000 EUR;
c) na Sanden Holdings Corporation: 1 385 000 EUR;
d) na Valeo Japan Co., Ltd. i Valeo S.A., odpowiedzialne solidarnie: 154 000 EUR.
1 Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.
2 Właściwymi podmiotami prawnymi są: DENSO CORPORATION, DENSO EUROPE B.V., DENSO AUTOMOTIVE Deutschland GmbH i DENSO SALES UK LTD.
3 Właściwymi podmiotami prawnymi są: Valeo S.A., Valeo Klimasysteme GmbH, Valeo GmbH, Valeo Systèmes Thermiques S.A.S. i Valeo Japan Co., Ltd.
4 Właściwym podmiotem prawnym jest MAHLE Behr GmbH & Co. KG.
5 Właściwymi podmiotami prawnymi są: Sanden Holdings Corporation i Sanden International (Europe) Ltd.
6 Właściwym podmiotem prawnym jest Panasonic Corporation.
7 Właściwym podmiotem prawnym jest Calsonic Kansei Corporation.
8 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 18).
9 Dz.U. C 210 z 1.9.2006, s. 2.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.