Dz.U.UE.C.2019.58.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

Streszczenie decyzji Komisji
z dnia 7 grudnia 2018 r.

dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 54 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

(Sprawa AT.40461 - Interkonektor DK/DE)

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8132)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2019/C 58/09)

(Dz.U.UE C z dnia 14 lutego 2019 r.)

W dniu 7 grudnia 2018 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 54 Porozumienia EOG. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 1  Komisja podaje niniejszym do wiadomości nazwy Stron oraz zasadniczą treść decyzji, wraz z informacjami na temat wszelkich nałożonych kar, uwzględniając jednak uzasadnione prawo przedsiębiorstw do ochrony ich tajemnic handlowych.

(1) Sprawa dotyczy przedsiębiorstwa TenneT TSO GmbH ("TenneT"), niemieckiego operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej.

(2) Obawy Komisji dotyczyły tego, że TenneT mógł nadużywać swojej pozycji dominującej w zakresie przesyłu energii elektrycznej w swojej sieci przez znaczne ograniczenie możliwości handlowych interkonektora elektroenergetycznego między Niemcami a zachodnią Danią ("interkonektor DE - DK1"), co doprowadziło do podziału rynku wewnętrznego i dyskryminacji użytkowników sieci w oparciu o ich miejsce zamieszkania.

(3) Komisja uważa, że zobowiązania zaproponowane w następstwie ocen wstępnych oraz uwag przedstawionych przez zainteresowane strony trzecie są wystarczające, aby rozwiązać stwierdzone problemy w zakresie konkurencji. Po pierwsze, zobowiązania przewidują, że na rynku zostanie zaoferowana maksymalna przepustowość interkonektora DE - DK1 uwzględniająca uzasadnione aspekty bezpiecznej eksploatacji sieci. Po drugie, zobowiązania przewidują minimalną gwarantowaną przepustowość godzinową, która będzie stanowiła zabezpieczenie i zapewni uczestnikom rynku przewidywalność przepustowości dostępnej do obrotu. Ponadto zobowiązania przewidują stopniowy wzrost minimalnej gwarantowanej przepustowości godzinowej po udostępnieniu planowanego zwiększenia zdolności przesyłowej interkonektora DE - DK1.

(4) Niniejszą decyzją stwierdza się, że w świetle omówionych powyżej zobowiązań nie ma już podstaw do podjęcia przez Komisję działań. Decyzja jest wiążąca przez okres dziewięciu lat.

(5) Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydał w tym zakresie pozytywną opinię w dniu 28 listopada 2018 r.

1 Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.