Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.186.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 czerwca 2017 r.

Streszczenie decyzji Komisji
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG

(Sprawa M.7962 - ChemChina/Syngenta)

(notyfikowana jako dokument numer C(2017) 2167)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 186/07)

(Dz.U.UE C z dnia 10 czerwca 2017 r.)

W dniu 5 kwietnia 2017 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia przedsiębiorstw na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 1 , a w szczególności art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia. Nieopatrzoną klauzulą poufności wersję pełnego tekstu decyzji, podobnie jak wersję wstępną, można znaleźć w języku angielskim na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.

I. WPROWADZENIE

(1) ChemChina jest chińskim przedsiębiorstwem państwowym. ChemChina prowadzi działalność w sektorze agrochemicznym za pośrednictwem swojej spółki agrochemicznej China National Agrochemical Corporation ("CNAC"). CNAC kontroluje w szczególności należącą do niego w całości spółkę zależną ADAMA Agricultural Solutions Ltd. ("Adama"). Adama jest spółką z siedzibą w Izraelu, która do niedawna była wspólnie kontrolowana przez izraelskie przedsiębiorstwo Koor Industries Ltd ("Koor") oraz ChemChina. Adama prowadzi działalność przede wszystkim w sektorze produkcji i dystrybucji niechronionych patentem postaci użytkowych środków ochrony roślin i zwalczania szkodników, w tym szerokiej gamy środków chwastobójczych, owadobójczych i grzybobójczych, środków zaprawiania nasion oraz produktów do pielęgnacji trawników i ogrodów. Sprzedaje również substancje czynne. Adama prowadzi działalność na skalę światową. CNAC produkuje i sprzedaje produkty chemiczne do zastosowań rolniczych (ochrona roślin), w tym nieobjęte patentem substancje czynne oraz postaci użytkowe wykorzystywane jako środki ochrony roślin w rolnictwie, głównie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
(2) Syngenta to działające na skalę światową przedsiębiorstwo z sektora agrochemicznego, z główną siedzibą w Szwajcarii. Produkuje ono i sprzedaje środki ochrony roślin, nasiona oraz produkty do pielęgnacji trawników i ogrodów. Ma pionowo zintegrowaną strukturę i prowadzi działalność w dziedzinie badań, rozwoju, produkcji oraz sprzedaży szerokiej gamy środków ochrony roślin i nasion.

II. TRANSAKCJA

(3) W dniu 23 września 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo ChemChina przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Syngenta w drodze zakupu udziałów ("transakcja"). ChemChina i Syngenta określane są łącznie jako "strony", podczas gdy przedsiębiorstwo powstałe w wyniku transakcji określa się jako "podmiot powstały w wyniku połączenia".
(4) W decyzji z dnia 28 października 2016 r. Komisja stwierdziła, że transakcja wzbudza poważne wątpliwości co do zgodności z rynkiem wewnętrznym, i wszczęła postępowanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.
(5) Szczegółowe postępowanie wyjaśniające potwierdziło wstępnie wyrażone obawy dotyczące konkurencji.
(6) W dniu 27 stycznia 2017 r. strony przedstawiły ostateczne zobowiązania ("ostateczne zobowiązania"), aby zapewnić zgodność transakcji z rynkiem wewnętrznym.
(7) Projekt decyzji skonsultowano z państwami członkowskimi w dniu 23 marca 2017 r. na posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Koncentracji, który wydał opinię pozytywną. W sprawozdaniu przedłożonym w dniu 24 marca 2017 r. urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające wydał pozytywną opinię na temat postępowania.

III. UZASADNIENIE

A. WŁAŚCIWE RYNKI PRODUKTOWE

Surowce

(8) Surowce to nakłady, wykorzystywane m.in. do produkcji produktów chemicznych. Komisja uważa każdy z surowców za oddzielny rynek produktowy. Właściwy zakres geograficzny to rynek światowy, ponieważ handel surowcami prowadzony jest na skalę światową.

Substancje czynne

(9) Substancje czynne to kluczowe składniki środków ochrony roślin, które powodują określony skutek biologiczny (np. eliminację szkodników). Komisja uważa każdą z substancji czynnych za oddzielny rynek produktowy. Komisja nie zdefiniuje dokładnie zakresu rynku geograficznego dla substancji czynnych i przeprowadzi swoją ocenę na poziomie najbardziej restrykcyjnym, tj. przynajmniej na poziomie EOG.

Środki ochrony roślin

(10) Środki ochrony roślin są stosowane w produkcji rolnej (oraz do niektórych zastosowań domowych) w celu ochrony upraw przed organizmami biologicznymi (szkodnikami), które mogą negatywnie wpływać na rozwój upraw. Różne kategorie środków ochrony roślin obejmują środki chwastobójcze, owadobójcze, grzybobójcze, regulatory wzrostu roślin, środki zaprawiania nasion, środki służące do zabiegów po zbiorze plonu, nawozy oraz środki do pielęgnacji trawników i ogrodów.
(11) Środki chwastobójcze (herbicydy) to środki ochrony roślin do zwalczania chwastów. Do celów oceny konkurencji istotny jest podział na (i) herbicydy selektywne oraz (ii) herbicydy nieselektywne oraz podział pod względem upraw.
(12) Środki owadobójcze (insektycydy) to środki ochrony roślin służące zabijaniu lub ograniczaniu liczebności owadów, tak aby wspierać wzrost roślin i zwiększenie plonów. Właściwe jest ocenianie środków owadobójczych na poziomie upraw i segmentu (insektycydy nalistne/doglebowe) oraz rozróżnienie pomiędzy owadami zjadającymi rośliny i wysysającymi soki.
(13) Środki grzybobójcze (fungicydy) zapobiegają pogorszeniu stanu roślin i produktów roślinnych z powodu grzybów i pleśni przed i po zbiorach. Komisja przeprowadza swoją ocenę na poziomie najbardziej restrykcyjnym tj. w podziale na zastosowanie nalistne lub doglebowe, na uprawy i na choroby.
(14) Regulatory wzrostu roślin to produkty agrochemiczne, które hamują, stymulują lub zmieniają wzrost roślin i ich rozwój. Należy je podzielić ze względu na poszczególne uprawy. Tak zwane zaprawianie nasion to pokrywanie ich szczególnymi środkami ochrony roślin w celu chronienia ich na wczesnych etapach ich rozwoju. Należy rozróżnić tu pomiędzy środkami owadobójczymi a grzybobójczymi oraz pomiędzy poszczególnymi uprawami.
(15) Rynki te są oceniane na poziomie krajowym, ponieważ pomiędzy poszczególnymi krajami istnieją bariery regulacyjne ze względu na różne wymogi krajowe w zakresie rejestracji i etykietowania.

B. OCENA KONKURENCJI

1. Skutki jednostronne

(16) W niniejszej sprawie transakcja prowadzi do częściowego poziomego pokrywania się jeśli chodzi o fungicydy, selektywne herbicydy, insektycydy, regulatory wzrostu roślin oraz środki zaprawiania nasion na kilku rynkach krajowych w odniesieniu do zbóż, rzepaku, buraka cukrowego, kukurydzy, owoców, warzyw, słonecznika i innych upraw (bawełny i soi).
(17) Przeprowadzona przez Komisję ocena konkurencji skoncentrowała się na najwęższym segmencie, dla którego dane są dostępne, tj. poziomie uprawy/sektora/segmentu/podsegmentu.
(18) Ogólnie dla roku 2015 na poziomie uprawy/sektora/segmentu/podsegmentu Komisja ustaliła istnienie łącznie 462 rynków, na których obecne są obie strony z łącznym udziałem w rynku wynoszącym przynajmniej 20 %.

Poziome pokrywanie się rynków ochrony roślin: rynki, które nie budzą obaw związanych z konkurencją

(19) Komisja określiła dwa zestawy kryteriów w celu ustalenia odnośnych rynków, na których transakcja nie budzi obaw związanych z konkurencją.
(20) Pierwszy zestaw kryteriów pozwala ustalić rynki, na których poziom koncentracji i zwiększenie koncentracji spowodowane transakcją prawdopodobnie nie spowoduje problemów. Rynki, na których nie wystąpią problemy, są następujące:
- rynki, na których wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) po połączeniu wynosi poniżej 1 000; zgodnie z wytycznymi w sprawie połączeń poziomych, takie rynki nie wymagają rozszerzonej analizy,
- rynki, w których wskaźnik HHI po połączeniu wynosi pomiędzy 1 000 a 2 000, a zmiana wynosi poniżej 250, pod warunkiem że łączny udział stron w rynku wynosi poniżej 50 % lub
- rynki, w których wskaźnik HHI po połączeniu wynosi powyżej 2 000, a zmiana wynosi poniżej 150, pod warunkiem że łączny udział stron w rynku wynosi poniżej 50 %.
(21) Drugi zestaw kryteriów określa rynki, na których transakcja prawdopodobnie nie wywoła problemów ze względu na niewielki łączny udział w rynku stron (poniżej 30 %) oraz istnienie na rynku przynajmniej trzech znaczących przedsiębiorstw konkurencyjnych.
(22) Inne rynki przeszły pozytywnie ocenę Komisji ze względu na poziom udziału w rynku, stopień podobieństwa produktów stron (w oparciu o substancje czynne i ceny), obecność innych podmiotów produkujących środki generyczne oraz nieobecność produktów wieloetapowych w portfelu stron.

Poziome pokrywanie się rynków ochrony roślin: rynki, które budzą obawy związane z konkurencją

(23) Na podstawie oceny konkurencji uwzględniającej poziom udziału w rynku, stopień podobieństwa produktów stron, istnienie produktów wieloetapowych w portfelu stron oraz brak konkurencji produkującej środki generyczne oprócz przedsiębiorstwa Adama, Komisja doszła do wniosku, że transakcja doprowadziłaby do znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji na 115 rynkach ochrony roślin obejmujących siedem różnych kategorii upraw.
(24) Rynki, na których Komisja stwierdziła znaczne zakłócenia skutecznej konkurencji, to:
- 20 rynków środków grzybobójczych przeznaczonych dla zbóż, owoców, rzepaku, buraka cukrowego i warzyw. Strony oferują gamę produktów do stosowania przeciwko plamistości liści, rdzy, fusarium, pleśni, mączniakowi właściwemu i lęgniowcom w tych uprawach,
- 22 rynki selektywnych herbicydów przeznaczonych dla zbóż, kukurydzy, słonecznika oraz warzyw. Strony oferują gamę produktów do stosowania przeciwko chwastom szerokolistnym (po wschodzie upraw), chwastom z rodziny wiechlinowatych (zarówno przed jak i po wschodzie upraw) oraz oferują szeroką gamę selektywnych herbicydów (do stosowania zarówno przed jak i po wschodzie upraw) do tych upraw,
- 46 rynków środków owadobójczych przeznaczonych dla zbóż, kukurydzy, owoców, rzepaku oraz warzyw. Strony oferują wiele produktów o szerokim zakresie stosowania (zarówno nalistnych jak i doglebowych), produktów do stosowania przeciwko owadom zjadającym rośliny (zastosowanie nalistne) oraz produktów do stosowania przeciwko owadom wysysającym soki (zastosowanie nalistne),
- 22 rynki regulatorów wzrostu roślin przeznaczone dla zbóż, w tym jęczmienia, pszenicy i innych zbóż,
- 5 rynków zaprawiania nasion przeznaczonych dla zbóż, w tym jęczmienia, pszenicy i innych zbóż.

Poziome pokrywanie się w odniesieniu do sprzedawanych substancji czynnych

(25) Transakcja powoduje horyzontalne pokrywanie się między działalnością stron na rynku handlu substancjami czynnymi, tj. rynku sprzedaży substancji czynnych innym przedsiębiorstwom działającym na rynkach niższego szczebla dla dostaw środków ochrony roślin.
(26) Komisja stwierdziła, że koncentracja prawdopodobnie nie wzmocni znacząco pozycji rynkowej stron na rynkach handlu substancjami czynnymi ani nie zmieni znacząco istniejącej struktury rynku. Rynek handlowy dla substancji czynnych charakteryzuje się pewnym stopniem niewykorzystanych mocy produkcyjnych oraz istnieniem alternatywnych dostawców oprócz stron, szczególnie w Azji i Chinach.

2. Skutki pionowe

Zamknięcie dostępu poprzez sprzedaż łączoną

(27) Komisja oceniła również, czy strony mają możliwości oraz czy istnieją dla nich zachęty, aby zamknąć konkurującym przedsiębiorstwom dostęp do kanałów dystrybucji niższego rzędu poprzez wprowadzenie strategii sprzedaży łączonej. Komisja stwierdziła, że transakcja nie wpłynęłaby zasadniczo na istnienie możliwości lub zachęt dla stron lub innych podmiotów z sektora badań i rozwoju, aby zastosować strategie sprzedaży łączonej.

Inne skutki zamknięcia

(28) Niektórzy uczestnicy rynku wyrazili obawy, że transakcja może utrudnić mniejszym podmiotom agrochemicznym produkującym środki generyczne utrzymanie i odnawianie rejestracji substancji czynnych oraz produktów w EOG.
(29) Komisja stwierdziła, że takie obawy w dużym stopniu nie wynikają bezpośrednio z łączenia przedsiębiorstw, ponieważ trudności związane z utrzymywaniem i odnawianiem zezwoleń i rejestracji substancji czynnych i produktów, na które napotykają mniejsze podmioty produkujące środki generyczne, wynikają głównie z istniejących ram regulacyjnych, które zachęcają przedsiębiorstwa agrochemiczne do współpracy, ale nie dają im prawa dostępu do niezbędnych istniejących danych i grup zadaniowych.

Pionowa relacja między sprzedawanymi substancjami czynnymi oraz środkami ochrony roślin

(30) Komisja zbadała, czy po transakcji podmiot powstały w wyniku połączenia będzie miał zdolność ograniczenia dostępu do surowców/produktów pośrednich, przez co konkurenci Syngenty na rynkach środków ochrony roślin będących rynkami niższego szczebla poniosą z tego tytułu szkody.
(31) Jeśli chodzi o substancje czynne dostarczane przez obie strony, jak ustalono wcześniej transakcja prawdopodobnie nie zakłóci znacząco skutecznej konkurencji. Jeśli chodzi o substancje czynne dostarczane przez ChemChina lub Syngenta, są one albo objęte środkami zaradczymi (zobacz poniżej) lub istnieje wystarczająca liczba alternatywnych dostawców. To samo odnosi się do surowców.
(32) Komisja zbadała również, czy po transakcji podmiot powstały w wyniku połączenia będzie miał zdolność ograniczenia dostępu do rynku niższego szczebla w zakresie środków ochrony roślin poprzez ograniczenie zakupu substancji czynnych od swoich konkurentów na rynkach wyższego szczebla. Komisja stwierdziła, że podmiot powstały w wyniku połączenia nie byłby w stanie spowodować ograniczenia dostępu dla klientów w odniesieniu do substancji czynnych. To samo odnosi się do surowców.

3. Środki naprawcze

(33) W celu ustosunkowania się do wyżej wymienionych obaw dotyczących konkurencji, strony przedłożyły opisane poniżej zobowiązania.
(34) Aby zapewnić zgodność transakcji z rynkiem wewnętrznym w odniesieniu do tych rynków środków ochrony roślin, które zostały przez Komisję uznane za budzące obawy dotyczące konkurencji, strony przedstawiły zobowiązania zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw w dniu 9 i 10 stycznia 2017 r. ("zobowiązania wstępne"). Komisja przeprowadziła badanie rynkowe, dotyczące tych zobowiązań. Badanie rynkowe wykazało, że wstępne zobowiązania są niewystarczające, aby całkowicie rozwiać obawy wynikające z transakcji. Aby rozwiązać kwestie określone w badaniu rynkowym, strona zgłaszająca przedstawiła w dniu 27 stycznia 2017 r. ostateczny zestaw zobowiązań ("ostateczne zobowiązania").
(35) Ostateczne zobowiązania przedłożone przez strony polegają zasadniczo na zbyciu jednemu lub kilku nabywcom znacznej części aktywów przedsiębiorstwa Adama oraz pewnej części aktywów przedsiębiorstwa Syngenta w sektorze ochrony roślin ("zbywana działalność"). Zobowiązania objęły:
- zarejestrowane środki ochrony roślin danej zbywającej strony (tj. przedsiębiorstwa Adama lub Syngenta) w każdym państwie członkowskim EOG, w którym strona ma zarejestrowanych 48 postaci użytkowych sprzedawanych obecnie na rynku (portfel 1) 2 ,
- zarejestrowane środków ochrony roślin danej strony zbywającej w każdym państwie członkowskim EOG, w którym strona ma zarejestrowanych 6 produktów wieloetapowych wymienionych w tabeli 2 dotyczącej środków zaradczych (portfel 2),
- zarejestrowane środki ochrony roślin danej strony zbywającej w każdym państwie członkowskim EOG, w którym strona ma zarejestrowanych 21 postaci użytkowych, które według stron prawdopodobnie przestaną być regulacyjnie zatwierdzone pomiędzy 2017 a 2023 rokiem (portfel 3),
- wszystkie zarejestrowane prawa własności intelektualnej, w tym znaki towarowe wykorzystywane pierwotnie w zbywanej działalności w EOG, lub wolny dostęp do tych praw,
- wiedzę fachową wykorzystywaną w zbywanej działalności,
- w stosownych przypadkach, umowy z dostawcami zewnętrznymi dotyczące produkcji i sprzedaży produktów wchodzących w skład zbywanej działalności,
- jeśli nabywca wyrazi taką wolę, zbywana działalność może również objąć wyłącznie w odniesieniu do sprzedaży w EOG i w okresie nie dłuższym niż [...] po zamknięciu, (i) umowy o zaopatrzenie lub produkcję na zlecenie dotyczące produktów objętych zbywaną działalnością zgodnie z odpowiednimi kosztami produkcji stron, jeżeli takie produkty są produkowane przez strony lub (ii) najlepsze wysiłki stron, aby dostarczyć produkty objęte zbywalną działalnością poprzez umowy o zaopatrzeniu back-to-back ze stronami trzecimi, zgodnie z cenami hurtowymi płaconymi przez strony, jeżeli produkty te są dostarczane w ramach zbywanej działalności przez dostawców zewnętrznych,
- jeśli nabywca wyrazi taką wolę, pracownicy, których przy zachowaniu rozsądnych założeń można uznać za niezbędnych do utrzymania rentowności, zbywalności i konkurencyjności zbywanej działalności,
- nieodwołalną, zbywalną, nieodpłatną licencję na otrzymanie dostępu do danych rejestracyjnych związanych z drugorzędnymi substancjami czynnymi wykorzystywanymi w mieszankach objętych zbywaną działalnością,
- wykaz klientów z EOG i inne bazy danych,
- spis i ustalenia dotyczące dostaw usług o charakterze przejściowym w okresie [...] (który może zostać przedłużony o [...]),
- "prawo dostępu" dla nabywcy do udziału w przyszłych grupach zadaniowych, w których strony uczestniczą w zakresie kolejnej rundy rejestracji zbywanych produktów, w celu podziału kosztów oraz uniknięcia powielania badań i testów.
(36) Trzy wymienione portfele powinny zostać wystawione na sprzedaż jako jedna działalność, ale mogą zostać również sprzedane osobno różnym nabywcom, lub w różnych kombinacjach lub częściach odrębnym nabywcom, pod warunkiem że wszystkie produkty z wszystkich portfeli zostaną sprzedane, oraz że sprzedaż wielu nabywcom nie będzie miała wpływu na rentowność oraz konkurencyjność zbywanej działalności.
(37) Komisja stwierdziła, że zobowiązania ostateczne są odpowiednie i wystarczające do wyeliminowania wszelkich znaczących przeszkód dla skutecznej konkurencji na rynkach ochrony roślin, wobec których transakcja budziła obawy.

IV. PODSUMOWANIE

(38) Z powodów wymienionych powyżej w decyzji stwierdza się, że planowana koncentracja nie doprowadzi do istotnego zakłócenia efektywnej konkurencji na rynku wewnętrznym lub jego istotnej części.
(39) W związku z tym, zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw i art. 57 Porozumienia EOG, należy stwierdzić zgodność koncentracji z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG.
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.
2 W odniesieniu do a) oraz c), zbycie obejmuje nieodwołalną, wyłączną, zbywalną, nieodpłatną licencję na otrzymanie dostępu do danych rejestracyjnych wszystkich substancji czynnych i postaci użytkowych oraz wykorzystywanie tych danych, wymaganych do uzasadnienia i utrzymania rejestracji takich produktów w EOG.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.