Nowość Streszczenie decyzji Komisji z dnia 29 kwietnia 2024 r. dotyczące decyzji na podstawie art. 17 rozporządzenia (UE) 2022/1925 (Sprawa DMA.100047 - APPLE - IPADOS) (notyfikowana jako dokument C(2024) 2500 final)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.4374

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lipca 2024 r.

Streszczenie decyzji Komisji
z dnia 29 kwietnia 2024 r.
dotyczące decyzji na podstawie art. 17 rozporządzenia (UE) 2022/1925
(Sprawa DMA.100047 - APPLE - IPADOS)

(notyfikowana jako dokument C(2024) 2500 final)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(C/2024/4374)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lipca 2024 r.)

W dniu 29 kwietnia 2024 r. Komisja przyjęła decyzję na podstawie art. 17 rozporządzenia (UE) 2022/1925. Zgodnie z przepisami art. 44 rozporządzenia (UE) 2022/1925 ("akt o rynkach cyfrowych") 1  Komisja podaje niniejszym do wiadomości nazwy stron oraz zasadniczą treść decyzji, wraz z informacjami na temat wszelkich nałożonych kar, uwzględniając jednak uzasadnione prawo przedsiębiorstw do ochrony ich tajemnic handlowych.

1. WPROWADZENIE

(1) 5 września 2023 r., w następstwie powiadomienia dokonanego przez Apple Inc. ("Apple") 3 lipca 2023 r. zgodnie

z art. 3 ust. 3 aktu o rynkach cyfrowych, Komisja przyjęła decyzję o wskazaniu Apple jako strażnika dostępu na podstawie art. 3 ust. 4 aktu o rynkach cyfrowych w odniesieniu do następujących podstawowych usług platformowych: (i) usługi pośrednictwa internetowego App Store, (ii) systemu operacyjnego iOS oraz (iii) przeglądarki internetowej Safari. W momencie powiadomienia przez Apple podstawowa usługa platformowa w postaci systemu operacyjnego iPadOS nie osiągnęła jednak progów ilościowych określonych w art. 3 ust. 2 lit. b) i c) aktu o rynkach cyfrowych.

(2) 5 września 2023 r. Komisja rozpoczęła badanie rynku na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 1 aktu o rynkach

cyfrowych (decyzja C(2023)6076), aby ocenić, czy Apple należy wskazać jako strażnika dostępu, zgodnie z art. 3 ust. 8 aktu o rynkach cyfrowych, w odniesieniu do jego podstawowej usługi platformowej - systemu operacyjnego iPadOS. 13 grudnia 2023 r. Komisja przekazała firmie Apple wstępne ustalenia, zgodnie z którymi Apple należy wskazać jako strażnika dostępu w odniesieniu do iPadOS zgodnie z art. 3 ust. 8 aktu o rynkach cyfrowych. Po uzyskaniu dostępu do akt 17 stycznia 2024 r. Apple odpowiedziało na wstępne ustalenia Komisji.

2. RAMY PRAWNE

(3) W akcie o rynkach cyfrowych ustanowiono zestaw wąsko zdefiniowanych i obiektywnych kryteriów, które pozwalają zakwalifikować dużą platformę internetową jako strażnika dostępu w odniesieniu do co najmniej jednej świadczonej przez nią podstawowej usługi platformowej.

(4) Na wstępie Komisja ma rozróżnić poszczególne usługi świadczone przez przedsiębiorstwo i określić, które z tych usług kwalifikują się jako podstawowe usługi platformowe. Istotnym kryterium kwalifikacji i określenia zakresu podstawowej usługi platformowej jest cel, do jakiego usługa jest wykorzystywana przez użytkowników końcowych lub biznesowych bądź przez obie te grupy użytkowników.

(5) Następnie zgodnie z art. 3 ust. 1 aktu o rynkach cyfrowych Komisja wskazuje dane przedsiębiorstwo jako strażnika dostępu w odniesieniu do świadczonej przez nie podstawowej usługi platformowej, jeżeli spełnia ono łącznie trzy wymogi, mianowicie:

a) wywiera znaczący wpływ na rynek wewnętrzny;

b) świadczy podstawową usługę platformową będącą ważnym punktem dostępu, za pośrednictwem którego użytkownicy biznesowi docierają do użytkowników końcowych oraz

c) zajmuje ugruntowaną i trwałą pozycję w zakresie prowadzonej przez siebie działalności lub można przewidzieć, że zajmie taką pozycję w niedalekiej przyszłości.

(6) W art. 3 ust. 2 aktu o rynkach cyfrowych określono domniemanie, że wymogi te są spełnione w przypadku osiągnięcia pewnych progów ilościowych, w szczególności dotyczących rocznego obrotu przedsiębiorstwa lub jego kapitalizacji rynkowej, a także liczby użytkowników końcowych i biznesowych, którzy korzystali z danej podstawowej usługi platformowej w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo nie osiąga poszczególnych progów ilościowych, nie można uznać go za strażnika dostępu w odniesieniu do świadczonych przez nie podstawowych usług platformowych.

(7) Niezależnie od wspomnianych progów, jeżeli przedsiębiorstwo spełnia każdy z wymogów określonych w art. 3 ust. 1 aktu o rynkach cyfrowych w odniesieniu do danej podstawowej usługi platformowej, Komisja wskazuje je po przeprowadzeniu oceny jakościowej zgodnie z art. 3 ust. 8 aktu o rynkach cyfrowych. W tym celu Komisja może uwzględnić niektóre lub wszystkie z następujących elementów:

a) wielkość przedsiębiorstwa, w tym jego obrót i kapitalizację rynkową;

b) liczbę użytkowników biznesowych korzystających z podstawowej usługi platformowej przedsiębiorstwa w celu dotarcia do użytkowników końcowych oraz liczbę użytkowników końcowych;

c) efekty sieciowe i korzyści tego przedsiębiorstwa wynikające z dostępu do danych;

d) wszelkie korzyści skali i zakresu odnoszone przez to przedsiębiorstwo;

e) uzależnienie użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych od podstawowej usługi platformowej przedsiębiorstwa, w tym koszty zmiany dostawcy i mechanizmy behawioralne ograniczające zdolność użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych do zmiany dostawcy lub do korzystania z wielu platform;

f) strukturę korporacyjną mającą formę konglomeratu lub strukturę zintegrowaną pionowo tego przedsiębiorstwa lub

g) inne cechy strukturalne działalności lub usług tego przedsiębiorstwa.

(8) Zgodnie z art. 17 ust. 1 aktu o rynkach cyfrowych Komisja może przeprowadzić badanie rynku w celu ustalenia, czy przedsiębiorstwo świadczące podstawową usługę platformową powinno zostać wskazane jako strażnik dostępu na podstawie art. 3 ust. 8 aktu o rynkach cyfrowych, lub w celu zidentyfikowania podstawowych usług platformowych, które należy wymienić w decyzji o wskazaniu zgodnie z art. 3 ust. 9 aktu o rynkach cyfrowych.

3. OCENA KOMISJI

(9) Po przeprowadzeniu przez Komisję oceny jakościowej na podstawie art. 3 ust. 8 aktu o rynkach cyfrowych, w oparciu o dowody zgromadzone przez Komisję podczas badania rynku i informacje, którymi dysponuje, Komisja wskazuje Apple jako strażnika dostępu w odniesieniu do świadczonej przez to przedsiębiorstwo podstawowej usługi plat- formowej - systemu operacyjnego iPadOS.

(10) Komisja opiera swoje wnioski na następujących ustaleniach.

(11) Po pierwsze, Komisja uważa, że iPadOS kwalifikuje się jako system operacyjny zgodnie z art. 2 pkt 10 aktu o rynkach cyfrowych i stanowi podstawową usługę platformową odrębną od innych podstawowych usług platformowych w postaci systemu operacyjnego świadczonych przez Apple.

(12) Po drugie, Komisja twierdzi, że Apple ma znaczący wpływ na rynek wewnętrzny w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) aktu o rynkach cyfrowych. W szczególności Komisja stwierdziła, że firma Apple spełnia wszystkie progi ilościowe określone w art. 3 ust. 2 lit. a), ponieważ zgłosiła obrót znacznie przekraczający kwotę 7,5 mld EUR w każdym z trzech lat obrotowych poprzedzających badanie rynku (2020, 2021 i 2022 r.) w całej Unii oraz średnią kapitalizację rynkową przekraczającą 75 mld EUR w 2022 r.

(13) Po trzecie, Komisja uważa, że iPadOS stanowi ważny punkt dostępu dla użytkowników biznesowych umożliwiający dotarcie do użytkowników końcowych zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) aktu o rynkach cyfrowych. W szczególności iPa- dOS ma dużą liczbę użytkowników biznesowych i końcowych, ma duże znaczenie handlowe dla użytkowników biznesowych jako punkt dostępu do bazy klientów o wysokiej gotowości do płacenia, wykazuje efekt uzależnienia zarówno w odniesieniu do użytkowników końcowych, jak i biznesowych, a Apple korzysta z efektów sieciowych i odnosi korzyści skali w odniesieniu do iPadOS.

(14) Po czwarte, Komisja uważa, że Apple zajmuje ugruntowaną i trwałą pozycję w odniesieniu do iPadOS w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) aktu o rynkach cyfrowych. W szczególności iPadOS jest jednym z dwóch wiodących systemów operacyjnych dla tabletów w Unii od ponad 10 lat i oczekuje się, że liczba użytkowników końcowych i biznesowych systemu iPadOS, która już jest znaczna, będzie nadal rosła w nadchodzących latach.

4. WNIOSKI

(15) Z powodów określonych powyżej decyzja zamyka badanie rynku wszczęte decyzją C(2023)6076 z dnia 5 września 2023 r. w odniesieniu do podstawowej usługi platformowej firmy Apple, systemu operacyjnego iPadOS i zmienia decyzję Komisji C(2023)6100 z dnia 5 września 2023 r., w której Apple wskazano jako strażnika dostępu na podstawie art. 3 aktu o rynkach cyfrowych, dodając w art. 2 tej decyzji następujący punkt: "d) system operacyjny iPadOS firmy Apple".

(16) W związku z tym wymienione poniżej podstawowe usługi platformowe firmy Apple uważa się za ważny punkt dostępu dla użytkowników biznesowych, za pośrednictwem którego docierają oni do użytkowników końcowych, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) aktu o rynkach cyfrowych:

(a) usługę pośrednictwa internetowego App Store,

(b) system operacyjny iOS,

(c) przeglądarkę internetową Safari oraz

(d) system operacyjny iPadOS.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym oraz zmiany dyrektyw (UE) 2019/1937 i (UE) 2020/1828 (akt o rynkach cyfrowych) (Dz.U. L 265 z 12.10.2022, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.