Streszczenie decyzji Komisji z dnia 23 lipca 2014 r. nakładającej grzywnę za wprowadzenie w życie koncentracji z naruszeniem art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (Sprawa M.7184 - Marine Harvest/Morpol (procedura na podstawie art. 14 ust. 2)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.455.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 grudnia 2014 r.

Streszczenie decyzji Komisji
z dnia 23 lipca 2014 r.
nakładającej grzywnę za wprowadzenie w życie koncentracji z naruszeniem art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (Sprawa M.7184 - Marine Harvest/Morpol (procedura na podstawie art. 14 ust. 2))

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 455/05)

(Dz.U.UE C z dnia 18 grudnia 2014 r.)

W dniu 23 lipca 2014 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia przedsiębiorstw na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 1 , a w szczególności art. 14 ust. 2 tego rozporządzenia. Niepoufną wersję pełnego tekstu decyzji można znaleźć w autentycznej wersji językowej postępowania na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I. WPROWADZENIE

(1)
Marine Harvest ASA ("Marine Harvest") to przedsiębiorstwo norweskie notowane na giełdach w Oslo i Nowym Jorku, które prowadzi działalność związaną z sektorem owoców morza, zajmuje się produkcją łososia hodowlanego i halibuta białego oraz oferuje szeroką gamę produktów o wartości dodanej z różnych gatunków owoców morza.
(2)
Morpol ASA ("Morpol") jest norweskim producentem i przetwórcą łososia. Produkuje łososia hodowlanego i oferuje szeroką gamę produktów o wartości dodanej z łososia, takich jak produkty z łososia wędzonego, marynowanego, świeżego i mrożonego.
(3)
W dniu 14 grudnia 2012 r. przedsiębiorstwo Marine Harvest zawarło umowę o nabyciu udziałów z przedsiębiorstwami Friendmall i Bazmonta w sprawie sprzedaży 48,5 % udziałów, które przedsiębiorstwa te posiadały w spółce Morpol. Obydwa przedsiębiorstwa były wcześniej kontrolowane przez jedną osobę, Jerzego Malka, założyciela i byłego dyrektora generalnego przedsiębiorstwa Morpol.
(4)
Zamknięcie przedmiotowej transakcji miało miejsce w dniu 18 grudnia 2012 r. Nabycie to zwane jest "przejęciem w grudniu 2012 r.".
(5)
W dniu 15 stycznia 2013 r. Marine Harvest przedłożyło obowiązkową ofertę publiczną na pozostałe udziały w Morpolu na mocy prawa norweskiego. Ta oferta publiczna została pomyślnie zakończona.
(6)
W dniu 21 grudnia 2012 r., trzy dni po zrealizowaniu transakcji "przejęcia w grudniu 2012 r.", Marine Harvest skontaktowało się z Komisją po raz pierwszy w sprawie przedmiotowej transakcji za pomocą wniosku dotyczącego przydzielenia zespołu do sprawy.
(7)
W dniu 5 marca 2013 r. Marine Harvest złożyło pierwszy projekt formularza CO, w którym skoncentrowano się na ogólnym rynku obejmującym hodowlę oraz wstępne i wtórne przetwórstwo łososia z wszystkich miejsc pochodzenia.
(8)
W okresie od marca do czerwca 2013 r. Komisja przesłała przedsiębiorstwu Marine Harvest szereg wezwań do udzielenia informacji w celu zgromadzenia szczegółowych informacji na temat ewentualnych odrębnych rynków, w tym rynku hodowli i wstępnego przetwórstwa łososia szkockiego, a także przedstawienia wewnętrznych dokumentów, przygotowanych przez Marine Harvest i Morpol w związku z transakcją. Dopiero pod koniec lipca 2013 r. formularz CO mógł zostać uznany za kompletny.
(9)
W dniu 9 sierpnia 2013 r. transakcja została formalnie zgłoszona Komisji.
(10)
W dniu 30 września 2013 r. Komisja przyjęła decyzję, w której zatwierdza się koncentrację pod warunkiem wywiązania się ze zobowiązań.
(11)
W swojej decyzji Komisja stwierdziła, że już w ramach "przejęcia w grudniu 2012 r." Marine Harvest przyznano wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Morpol oraz uprzedziła, że nie można wykluczyć naruszenia klauzuli zawieszającej koncentrację i obowiązku zgłoszenia.
(12)
Komisja zapowiedziała również, że może zbadać w ramach oddzielnej procedury, czy sankcja na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw byłaby właściwa.

II. NARUSZENIE

(13)
Zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw "Komisja może w formie decyzji nałożyć na osoby, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b), lub na zainteresowane przedsiębiorstwa grzywny nieprzekraczające 10 % łącznego obrotu zainteresowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5, w przypadku gdy umyślnie lub nieumyślnie:
a)
nie zgłaszają one koncentracji zgodnie z art. 4 lub 22 ust. 3 przed jej dokonaniem, chyba że są one wyraźnie do tego upoważnione na mocy art. 7 ust. 2 lub na mocy decyzji podjętej zgodnie z art. 7 ust. 3;
b)
dokonują one koncentracji z naruszeniem art. 7".
(14)
Wdrażanie niniejszej koncentracji przed dokonaniem zgłoszenia i przed uzyskaniem zezwolenia stanowi zatem naruszenie obowiązku zgłoszenia przewidzianego w art. 4 ust. 1 i naruszenie klauzuli zawieszającej transakcję opisanej w art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Przejęcie kontroli

(15)
Komisja uważa, że dzięki przejęciu 48,5 % udziałów w przedsiębiorstwie Morpol w grudniu 2012 r. przedsiębiorstwo Marine Harvest uzyskało wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Morpol.
(16)
Na podstawie stopnia uczestnictwa udziałowców w zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach przedsiębiorstwa Morpol w ciągu ostatnich trzech lat przed przejęciem przez Marine Harvest oraz z uwagi na duże rozproszenie pozostałych udziałów Komisja uznaje, że Jerzy Malek sprawował faktyczną wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Morpol w momencie sprzedaży swoich udziałów w Morpolu przedsiębiorstwu Marine Harvest.
(17)
Poprzez przejęcie 48,5 % udziałów w Morpolu przedsiębiorstwo Marine Harvest nabyło takie same prawa i możliwości wywierania decydującego wpływu na działalność Morpolu, jak te, którymi uprzednio dysponował Jerzy Malek.

Wczesne wdrożenie

(18)
Komisja uważa, że koncentracja została zrealizowana w momencie zawarcia umowy o nabyciu udziałów z przedsiębiorstwami Friendmall i Bazmonta w dniu 18 grudnia 2012 r.

Niestosowanie art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw

(19)
Komisja uważa, że w odniesieniu do transakcji nie wykorzystano zwolnienia na mocy art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Przepis ten odnosi się jedynie do przejęcia kontroli w drodze publicznej oferty lub następujących po sobie serii zakupów papierów wartościowych od różnych sprzedawców. W omawianym przypadku doszło natomiast do przejęcia kontroli w ramach jednej transakcji od zaledwie jednego sprzedawcy.
(20)
W związku z tym Komisja jest zdania, zgodnie z jej wcześniejszymi decyzjami, że art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw nie należy stosować do tego typu sytuacji, w przypadku gdy ma miejsce nabycie znacznego pakietu akcji od tylko jednego sprzedawcy i można jasno stwierdzić, na podstawie głosów oddanych na wcześniejszych zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach, że ten pakiet udziałów zapewni nabywcy faktycznie wyłączną kontrolę nad spółką docelową.

III. DECYZJA O NAŁOŻENIU GRZYWIEN

(21)
Komisja uważa, że uchybienia proceduralne uzasadniają wysoką karę na podstawie następujących faktów i okoliczności.

Charakter naruszenia

(22)
Komisja jest zdania, że każde naruszenie art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw jest z natury poważnym naruszeniem, ponieważ podważa skuteczność rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Waga naruszenia

(23)
Działanie przedsiębiorstwa Marine Harvest było przynajmniej częściowo oparte na wadliwych poradach prawnych. Przedsiębiorstwo otrzymało opinię, zgodnie z którą mogło przejąć udziały w Morpolu, lecz nie mogło głosować w związku z tymi udziałami do momentu zatwierdzenia transakcji przez Komisję. Komisja jest zdania, że istnienie błędnej opinii prawnej wskazuje na fakt, że naruszenie ze strony Marine Harvest nie było zamierzone, lecz było wynikiem zaniedbania.
(24)
W każdym razie przedsiębiorstwo Marine Harvest dopuściło się zaniedbań, ponieważ: (i) jest dużym przedsiębiorstwem europejskim, które dysponuje znacznym doświadczeniem w zakresie procedur koncentracji przedsiębiorstw, (ii) uzyskało opinię prawną na bardzo późnym etapie tzn. w dniu zawarcia umowy, (iii) ze względu na istnienie precedensu w odniesieniu do interpretacji art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw (Yara/Kemira Growhow) Marine Harvest powinno było dojść do wniosku, że jego działanie najprawdopodobniej nie jest objęte wyjątkiem przewidzianym w art. 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz (iv) na Marine Harvest już nałożono grzywnę za wczesne wdrożenie na poziomie krajowym w kontekście przejęcia przez nie przedsiębiorstwa FjordSeafood.
(25)
Ponadto Komisja zwraca uwagę, iż - co do istoty - przejęcie przedsiębiorstwa Morpol przez Marine Harvest budzi poważne wątpliwości co do jego zgodności z rynkiem wewnętrznym. W tym kontekście Komisja uważa, że przeprowadzona koncentracja mogła mieć negatywny wpływ na konkurencję na potencjalnym rynku łososia szkockiego przez cały okres trwania naruszenia. W związku z tym, że szczególnie istotne jest zapewnienie, że potencjalnie problematyczna transakcja nie zostanie zrealizowana przed jej skontrolowaniem, wystąpienie potencjalnych szkód spowodowanych połączeniem prawdopodobnie doprowadzi do stwierdzenia jeszcze poważniejszego naruszenia.

Czas trwania naruszenia

(26)
Naruszenie art. 4 ust. 1 to naruszenie jednorazowe, które nie ma określonego czasu trwania.
(27)
W odniesieniu do czasu trwania naruszenia art. 7 ust. 1 Komisja uważa, że okres przed zgłoszeniem należy włączyć do okresu trwania naruszenia art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, w kontekście możliwości naruszenia konkurencji spowodowanego realizacją transakcji przed jej zatwierdzeniem oraz z uwagi na fakt, że działania Marine Harvest na etapie poprzedzającym zgłoszenie nie były wystarczająco otwarte, aby uzasadnić wyłączenie okresu przed zgłoszeniem z całkowitego czasu trwania naruszenia. Czas trwania naruszenia art. 7 ust. 1 dokonanego przez Marine Harvest obejmuje zatem okres dziewięciu miesięcy i dwunastu dni.

Okoliczności łagodzące i obciążające

(28)
Komisja uważa, że przy ustalaniu grzywny należy uwzględnić pewne okoliczności łagodzące. Po pierwsze, Marine Harvest nie skorzystało ze swoich praw głosu w przedsiębiorstwie Morpol po przejęciu nad nim kontroli. Po drugie, Marine Harvest poinformowało Komisję w drodze wniosku dotyczącego przydzielenia zespołu do sprawy wkrótce po zamknięciu transakcji "przejęcia w grudniu 2012 r.".
(29)
W omawianej sprawie nie występują okoliczności obciążające.

IV. OCENA

(30)
Stwierdza się, że przedsiębiorstwo Marine Harvest naruszyło art. 4 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw przez zaniedbanie. Powstrzymanie się Marine Harvest od wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Morpolu i wyodrębnienie działalności Morpolu stanowią okoliczności łagodzące, podobnie jak gotowość Marine Harvest do bezzwłocznego powiadomienia Komisji o przejęciu Morpolu. Ponadto należy zauważyć, że w omawianej sprawie nie występują okoliczności obciążające.
(31)
Przy nakładaniu kar Komisja bierze pod uwagę potrzebę zapewnienia, że nałożone grzywny będą mieć odpowiedni efekt odstraszający. W przypadku przedsiębiorstwa wielkości przedsiębiorstwa Marine Harvest wysokość kar musi być znacząca dla zapewnienia skutku odstraszającego. Tym bardziej w sytuacji, gdy transakcja, która została przeprowadzona przed jej zatwierdzeniem, budzi poważne wątpliwości co do jej zgodności z rynkiem wewnętrznym.
(32)
Wnioskuje się o nałożenie kar pieniężnych na mocy art. 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw w wysokości 10 000 000 EUR za naruszenie art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz w wysokości 10 000 000 EUR za naruszenie art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.