Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.446.10

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

Streszczenie decyzji Komisji
z dnia 21 marca 2018 r.
dotyczącej postępowania na mocy art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia EOG

(Sprawa AT.40136 - Kondensatory)

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1768 final)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 446/07)

(Dz.U.UE C z dnia 11 grudnia 2018 r.)

W dniu 21 marca 2018 r. Komisja przyjęła decyzję dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia EOG. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 1 , Komisja podaje niniejszym do wiadomości nazwy Stron oraz zasadniczą treść decyzji, wraz z informacjami na temat wszelkich nałożonych kar, uwzględniając jednak uzasadnione prawo przedsiębiorstw do ochrony ich tajemnic handlowych.

1. 

WPROWADZENIE

(1) Decyzja dotyczy pojedynczego i ciągłego naruszenia art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG w odniesieniu do następujących kondensatorów elektrolitycznych: aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych oraz tantalowych kondensatorów elektrolitycznych. Naruszenie trwało od dnia 26 czerwca 1998 r. do dnia 23 kwietnia 2012 r. i polegało na wymianie szczególnie chronionych informacji handlowych (w tym informacji dotyczących cen i popytu/podaży) oraz porozumieniach cenowych.
(2) Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących podmiotów: Elna CO., LTD ("Elna"); Hitachi Chemical Electronics Co., Ltd oraz Hitachi Chemical Co., Ltd (zwane dalej łącznie "Hitachi AIC"); Vishay Polytech Co., Ltd, Holy Stone Holdings Co., Ltd oraz Holy Stone Enterprise Co., Ltd (zwane dalej łącznie "Holy Stone"); Matsuo Electric Co., Ltd ("Matsuo"); Tokin Corporation oraz NEC Corporation (zwane dalej łącznie "NEC Tokin"); Nichicon Corporation ("Nichicon"); Nippon Chemi-Con Corporation ("NCC"); Rubycon Corporation oraz Rubycon Holdings Co., Ltd (zwane dalej łącznie "Rubycon"), oraz Sanyo Electric Co., Ltd i Panasonic Corporation (zwane dalej łącznie "Sanyo") (zwane dalej również "stronami" lub pojedynczo "stroną") 2 .

2. 

OPIS SPRAWY

2.1. 

Procedura

(3) Powodem wszczęcia postępowania był wniosek o zwolnienie z grzywny złożony przez przedsiębiorstwo Sanyo w dniu 4 października 2013 r. W dniach 28 marca 2014 r. i 1 kwietnia 2014 r. Komisja przesłała wezwania do udzielenia informacji na podstawie art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 3 . W następstwie tych wezwań przedsiębiorstwa Hitachi AIC, Holy Stone, NEC Tokin, Rubycon i Elna przesłały wnioski o złagodzenie kar.
(4) Następnie Komisja wysłała dalsze wezwania do udzielenia informacji i pisma na podstawie pkt 12 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2006 r. 4  Komisja przeprowadziła kontrole na mocy art. 20 ust. 4 rozporządzenia 1/2003 w okresie od 3 do 6 marca 2015 r.
(5) W dniu 4 listopada 2015 r. Komisja wszczęła postępowanie na podstawie art. 11 ust. 6 rozporządzenia 1/2003 w tej sprawie i przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń.
(6) W dniu 4 maja 2016 r., 28 lutego 2017 r. i 1 grudnia 2017 r. Komisja wystosowała do wszystkich adresatów pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń pisma przedstawiające okoliczności faktyczne w odniesieniu do niektórych aspektów tego zgłoszenia. Adresaci pism przedstawili swoje uwagi Komisji na piśmie.
(7) W dniach 12-14 września 2016 r. odbyło się złożenie ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym, w którym wzięły udział wszystkie strony, z wyjątkiem Matsuo.
(8) Na posiedzeniach w dniach 12 i 16 marca 2018 r. Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydał pozytywną opinię.
(9) Komisja przyjęła decyzję w dniu 21 marca 2018 r.

2.2. 

Adresaci

(10) Następujące podmioty prawne naruszyły art. 101 Traktatu oraz art. 53 Porozumienia EOG, uczestnicząc, we wskazanych poniżej okresach, w pojedynczym i ciągłym naruszeniu w sektorze kondensatorów elektrolitycznych obejmującym całe EOG:
a) Elna CO., LTD od dnia 26 czerwca 1998 r. do dnia 23 kwietnia 2012 r.;
b) Hitachi Chemical Electronics Co., Ltd od dnia 22 listopada 2000 r. do dnia 18 lutego 2010 r., Hitachi Chemical Co., Ltd od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 18 lutego 2010 r.;
c) Vishay Polytech Co., Ltd, Holy Stone Holdings Co., Ltd, Holy Stone Enterprise Co., Ltd od dnia 16 listopada 2010 r. do dnia 23 kwietnia 2012 r.;
d) Matsuo Electric Co., Ltd od dnia 29 stycznia 2003 r. do dnia 23 kwietnia 2012 r.;
e) Tokin Corporation od dnia 29 stycznia 2003 r. do dnia 23 kwietnia 2012 r., NEC Corporation od dnia 1 sierpnia 2009 r. do dnia 23 kwietnia 2012 r.;
f) Nichicon Corporation od dnia 26 czerwca 1998 r. do dnia 31 maja 2010 r.;
g) Nippon Chemi-Con Corporation od dnia 26 czerwca 1998 r. do dnia 23 kwietnia 2012 r.;
h) Rubycon Corporation od dnia 26 czerwca 1998 r. do dnia 23 kwietnia 2012 r., Rubycon Holdings Co., Ltd od dnia 1 lutego 2007 r. do dnia 23 kwietnia 2012 r.;
i) Sanyo Electric Co., Ltd od dnia 19 września 2001 r. do dnia 19 kwietnia 2011 r., Panasonic Corporation od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 19 kwietnia 2011 r.

2.3. 

Krótki opis naruszenia

(11) W decyzji stwierdzono, że między 26 czerwca 1998 r. a 23 kwietnia 2012 r. strony koordynowały swoje działania na poziomie globalnym (w tym w EOG) w odniesieniu do dostaw kondensatorów elektrolitycznych. Kartel miał jeden ekonomiczny cel - uniknąć konkurencji cenowej i koordynować przyszłe działania, zmniejszając tym samym niepewność na rynku.
(12) Produkty, których dotyczyła działalność kartelu, to dwa podstawowe rodzaje kondensatorów elektrolitycznych (kondensatory aluminiowe i tantalowe). Kondensatory to komponenty elektryczne, które magazynują energię w polu elektrycznym; są one stosowane w wielu różnych produktach elektronicznych.
(13) Kartel działał na podstawie wielostronnych spotkań, którym towarzyszyły doraźne dwu- lub trójstronne kontakty między stronami, które często omawiały konkretne kwestie (takie jak przyszłe ceny dla poszczególnych klientów lub umowy). Spotkania wielostronne odbywały się regularnie w Japonii z udziałem specjalistów ds. sprzedaży i kadry zarządzającej wyższego szczebla, w tym prezesów. Uczestniczyły w nich, w różnych okresach, wszystkie strony.
(14) System spotkań wielostronnych oraz kontaktów dwu-/trójstronnych wprowadzono w celu wymiany szczególnie chronionych informacji handlowych i skoordynowania reakcji na problemy, jakie strony napotykały (wzrost cen surowców, wahania kursów wymiany walut, presja ze strony innych konkurentów).
(15) Koordynacja między uczestnikami kartelu była częsta, regularna i systematyczna. Obejmowała ona wymianę informacji, w tym na temat przyszłych cen, przyszłej podaży i popytu w odniesieniu do różnych klientów i rodzajów kondensatorów aluminiowych i tantalowych. W niektórych przypadkach niektórzy uczestnicy zawarli nawet porozumienia cenowe i monitorowali ich realizację. Zachowanie o znamionach zmowy doprowadziło do stworzenia atmosfery wzajemnej pewności, w ramach której konkurenci świadomie zastąpili ryzyko konkurencji praktyczną współpracą.

2.4. 

Środki zaradcze

(16) W przypadku niniejszej decyzji zastosowanie mają wytyczne w sprawie grzywien z 2006 r 5 .

2.4.1. 

Podstawowa kwota grzywny

(17) Podstawową kwotę grzywien określa się przez odniesienie do wartości sprzedaży aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych oraz tantalowych kondensatorów elektrolitycznych osiąganej przez przedsiębiorstwa w EOG w ostatnim pełnym roku obrotowym ich udziału w naruszeniu. Wartość przedmiotowej sprzedaży ustalono na podstawie faktur sprzedaży tych produktów wystawionych klientom w EOG. Kryterium fakturowania dokładnie odzwierciedla rzeczywistość kartelu.
(18) Biorąc pod uwagę charakter naruszenia i jego zakres geograficzny (terytorium EOG), stawkę procentową na potrzeby ustalenia kwoty zmiennej grzywien, jak również kwoty dodatkowej ("opłata za przystąpienie do porozumienia") ustalono na poziomie 16 % wartości przedmiotowej sprzedaży.
(19) Kwota zmienna zostaje pomnożona przez liczbę lat lub ułamek roku, w ciągu których/którego dana strona uczestniczyła w naruszeniu, tak by w pełni uwzględnić indywidualny okres uczestnictwa każdej strony w naruszeniu. Komisja bierze pod uwagę rzeczywisty okres uczestniczenia stron w naruszeniu w wymiarze pełnych lat, miesięcy i dni.
(20) Komisja bierze pod uwagę różnice w czasie trwania kontaktów dotyczących aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych i kontaktów dotyczących tantalowych kondensatorów elektrolitycznych, w związku z czym stosowane są odrębne mnożniki okresu trwania do obliczania grzywien w odniesieniu do tych dwóch produktów.

2.4.2. 

Dostosowania kwoty podstawowej

(21) W przypadku NEC Corporation zastosowano okoliczność obciążającą recydywy w związku z udziałem tego podmiotu w kartelu dotyczącym pamięci DRAM, który był przedmiotem decyzji Komisji przyjętej w dniu 19 maja 2010 r.
(22) W przypadku Sanyo, NEC Tokin, Matsuo i Nichicon zastosowano czynnik łagodzący w celu odzwierciedlenia ich braku świadomości i odpowiedzialności za część pojedynczego i ciągłego naruszenia dotyczącą niektórych serii spotkań.

2.4.3. 

Podwyższenie grzywny dla zapewnienia skutku odstraszającego

(23) W tej sprawie mnożnik mający zapewnić skutek odstraszający wynoszący 1,2 stosuje się względem przedsiębiorstwa Sanyo.

2.4.4. 

Zastosowanie limitu 10 % obrotów

(24) Ostateczne indywidualne kwoty grzywien, obliczone przed zastosowaniem zmniejszeń zgodnie z obwieszczeniem w sprawie łagodzenia kar, przekraczają 10 % światowego obrotu w przypadku przedsiębiorstw Elna, NCC i Rubycon. W związku z tym grzywny nakładane na te przedsiębiorstwa zostały odpowiednio zmniejszone.

2.4.5. 

Zastosowanie obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2006 r.: zmniejszenie grzywien

(25) Sanyo było pierwszym przedsiębiorstwem, które przedłożyło informacje i dowody, spełniając tym samym warunki pkt 8 lit. a) obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2006 r., w związku z czym przyznano mu zwolnienie z grzywien.
(26) Hitachi AIC było pierwszym przedsiębiorstwem, które spełniło postanowienia pkt 24 i 25 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar z 2006 r.; przyznano mu zmniejszenie grzywny w wysokości 35 %.
(27) Rubycon był drugim przedsiębiorstwem, które spełniło postanowienia pkt 24 i 25 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar; przyznano mu zmniejszenie grzywny w wysokości 30 %. Ponadto, zgodnie z pkt 26 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar, okres od dnia 26 czerwca 1998 r. do dnia 28 sierpnia 2003 r. nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu grzywien nakładanych na Rubycon, ponieważ przedsiębiorstwo to dostarczyło dowody umożliwiające Komisji ustalenie dodatkowych faktów zwiększających czas trwania naruszenia w tym okresie.
(28) Elna była trzecim przedsiębiorstwem, które spełniło postanowienia pkt 24 i 25 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar; przyznano jej zmniejszenie grzywny w wysokości 15 %.
(29) NEC Tokin był czwartym przedsiębiorstwem, które spełniło postanowienia pkt 24 i 25 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar; przyznano mu zmniejszenie grzywny w wysokości 15 %.
(30) Holy Stone nie przedstawiło dowodów, które stanowią, w rozumieniu pkt 24 i 25 obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar, znaczną wartość dodaną w odniesieniu do dowodów będących już w posiadaniu Komisji. W związku z powyższym przedsiębiorstwu temu nie przyznano żadnej redukcji nałożonej grzywny.

2.4.6. 

Zdolność do zapłacenia grzywny zgodnie z pkt 35 wytycznych w sprawie grzywien

(31) Dwa przedsiębiorstwa złożyły wniosek o zmniejszenie grzywny ze względu na niezdolność do zapłaty. Komisja oceniła złożone wnioski i stwierdziła, że należy je odrzucić.

3. 

WNIOSEK

(32) Na podstawie art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 nałożono następujące grzywny:
a) Elna CO., LTD: 18 162 000 EUR;
b) solidarnie Hitachi Chemical Electronics Co., Ltd oraz Hitachi Chemical Co., Ltd: 17 310 000 EUR;
c) Hitachi Chemical Electronics Co., Ltd: 1 166 000 EUR;
d) solidarnie Vishay Polytech Co., Ltd, Holy Stone Holdings Co., Ltd oraz Holy Stone Enterprise Co., Ltd: 782 000 EUR;
e) Matsuo Electric Co., Ltd: 824 000 EUR;
f) solidarnie Tokin Corporation oraz NEC Corporation: 5 036 000 EUR;
g) Tokin Corporation: 8 814 000 EUR;
h) NEC Corporation: 2 595 000 EUR;
i) Nichicon Corporation: 72 901 000 EUR;
j) Nippon Chemi-Con Corporation: 97 921 000 EUR;
k) solidarnie Rubycon Corporation oraz Rubycon Holdings Co., Ltd: 27 718 000 EUR;
l) Rubycon Corporation: 706 000 EUR;
m) solidarnie Sanyo Electric Co., Ltd oraz Panasonic Corporation: 0 EUR.
1 Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2004 (Dz.U. L 68 z 6.3.2004, s. 1).
2 Niektórzy adresaci wytwarzali oba rodzaje kondensatorów (TEC oraz AEC) przez cały okres trwania naruszenia lub w niektórych jego częściach. Natomiast niektórzy inni adresaci w całym okresie trwania naruszenia produkowali tylko jeden rodzaj kondensatora (TEC lub AEC).
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).
4 Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych (Dz.U. C 298, 8.12.2006, s. 17).
5 Dz.U. C 210 z 1.9.2006, s. 2.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.