Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.196.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

Streszczenie decyzji Komisji
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG

(Sprawa M.8480 - Praxair/Linde)

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5534)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 196/07)

(Dz.U.UE C z dnia 12 czerwca 2019 r.)

W dniu 20 sierpnia 2018 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 1 , w szczególności art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia. Nieopatrzoną klauzulą poufności wersję pełnego tekstu decyzji, podobnie jak wersję wstępną, można znaleźć w autentycznej wersji językowej na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

I. 

WPROWADZENIE

1) W dniu 12 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, Komisja Europejska ("Komisja") otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której spółki Praxair, Inc. ("Praxair") i Linde AG ("Linde") łączą się w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw ("transakcja"). Transakcja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce. Linde i Praxair są zwane dalej łącznie "stronami zgłaszającymi", a każda z nich indywidualnie "stroną zgłaszającą".

II. 

STRONY I TRANSAKCJA

2) Praxair i Linde to międzynarodowe spółki należące do grupy kapitałowej, prowadzące działalność w zakresie dostaw szerokiej gamy gazów (gazów przemysłowych, gazów medycznych, gazów specjalnych i helu) oraz świadczenia usług powiązanych, w szczególności usług zdrowotnych w domach pacjentów z problemami układu oddechowego, a także usług inżynieryjnych i w zakresie budowy instalacji. Ponadto Praxair prowadzi również działalność w zakresie dostarczania technologii związanych z powlekaniem powierzchni.
3) W dniu 1 czerwca 2017 r. Praxair i Linde zawarły umowę o połączeniu podmiotów gospodarczych, w ramach której zamierzają połączyć swoje spółki w drodze tzw. "połączenia równych sobie podmiotów". Transakcja wiąże się z utworzeniem nowej spółki zarejestrowanej w Irlandii, o nazwie "Linde plc" ("New HoldCo") i dla akcjonariuszy Linde ma ona formę oferty wymiany zgodnie z prawem niemieckim, a dla spółki Praxair - trójstronnego połączenia odwrotnego zgodnie z prawem Delaware. W wyniku transakcji strony zgłaszające będą spółkami zależnymi New HoldCo, w których spółka ta będzie posiadać całościowy udział, a w której akcjonariusze Praxair i Linde będą posiadać - odpowiednio i na zasadzie pełnego rozwodnienia - po ok. 50 % akcji.
4) Wynika z tego, że transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

III. 

WYMIAR UNIJNY

5) Łączny światowy obrót zainteresowanych spółek wynosi ponad 5 000 mln EUR. Obrót na terenie Unii każdej z nich przekracza 250 mln EUR, jednak w żadnym z poszczególnych państw członkowskich nie osiągają one więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów na terenie Unii. Zgłoszona transakcja ma zatem wymiar unijny w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

IV. 

PROCEDURA

6) Po przeprowadzeniu wstępnego badania zgłoszenia i na podstawie pierwszego etapu badania rynku w dniu 16 lutego 2018 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw ("decyzja wydana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)"). W decyzji wydanej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Komisja stwierdziła, że transakcja budzi poważne wątpliwości co do zgodności z rynkiem wewnętrznym i funkcjonowaniem Porozumienia EOG.
7) W dniu 22 lutego 2018 r., na wniosek stron zgłaszających, na podstawie art. 10 ust. 3 akapit drugi zdanie pierwsze rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw czas trwania drugiego etapu postępowania wyjaśniającego przedłużono o dziesięć dni roboczych.
8) W dniach 9 i 15 marca 2018 r. strony zgłaszające przedłożyły dokumenty dotyczące aspektów, w odniesieniu do których zwróciły się do Komisji o ponowne rozważenie wstępnych wniosków zawartych w decyzji wydanej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) (łącznie zwanych "dokumentami tematycznymi").
9) W dniu 15 marca 2018 r., w następstwie niedostarczenia przez Linde kompletnych informacji w odpowiedzi na wniosek Komisji o udzielenie informacji, Komisja przyjęła decyzję zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw ("decyzja przyjęta na podstawie art. 11 ust. 3 z dnia 15 marca 2018 r."). Na mocy decyzji przyjętej na podstawie art. 11 ust. 3 z dnia 15 marca 2018 r. zawieszono terminy, o których mowa w art. 10 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Spółka Linde udzieliła odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji w dniu 19 marca 2018 r., a zawieszenie wygasło z końcem tego dnia.
10) Na podstawie ustaleń dokonanych na drugim etapie postępowania wyjaśniającego, które uzupełniły ustalenia dokonane na pierwszym etapie postępowania wyjaśniającego, w dniu 31 maja 2018 r. Komisja wydała pisemne zgłoszenie zastrzeżeń zgodnie z art. 18 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw i protokołu 21 do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("pisemne zgłoszenie zastrzeżeń").
11) W dniu 14 czerwca 2018 r. strony zgłaszające przekazały swoją pisemną odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń ("odpowiedź na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń").
12) W dniu 20 czerwca 2018 r. Komisja przyjęła decyzję o przedłużeniu postępowania o dziesięć dni roboczych na podstawie art. 10 ust. 3 akapit drugi zdanie trzecie rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.
13) W celu rozwiązania zidentyfikowanych przez Komisję problemów w zakresie konkurencji w dniu 20 czerwca 2018 r. strony zgłaszające przedstawiły pierwszy zestaw zobowiązań ("wstępne zobowiązania"). W dniu 22 czerwca 2018 r. Komisja przeprowadziła test rynkowy wstępnego zobowiązania.
14) Na podstawie wyników badania rynku Komisja przekazała stronom zgłaszającym informacje zwrotne na temat wstępnych zobowiązań. Ogólnie Komisja uznała, że wstępne zobowiązania są w stanie całkowicie wyeliminować problemy w zakresie konkurencji na wszystkich rynkach, na których stwierdzono problemy.
15) W związku z tym w dniu 10 lipca 2018 r. strony zgłaszające przedstawiły kolejny zestaw zobowiązań ("zobowiązania ostateczne"), które we wszystkich istotnych aspektach są identyczne ze wstępnymi zobowiązaniami i zawierają jedynie kilka poprawek do tych zobowiązań.
16) Komitet Doradczy omówił projekt ostatecznej decyzji w dniu 6 sierpnia 2018 r. i wydał opinię pozytywną.

V. 

UZASADNIENIE

A. Rynki właściwe
1. Gazy przemysłowe
17) W odniesieniu do gazów przemysłowych właściwe rynki produktowe to:
- rynki związane z dostawami tonażowymi każdego z następujących gazów: tlen, azot, tlenek węgla i dwutlenek węgla (w tym w przypadku wszystkich tych substancji dostawy rurociągami i dużymi zakładowymi instalacjami o przepustowości powyżej 100 tpd), jak również wodór (w tym zarówno dostawy rurociągami, jak i instalacjami o mocy nominalnej powyżej 0,3 tpd),
- rynki związane z dostawami za pomocą małych zakładowych instalacji każdego z następujących gazów: tlen, azot (w tym instalacje o mocy nominalnej poniżej 100 tpd), a także wodór (w tym instalacje o mocy nominalnej poniżej 0,3 tpd),
- rynki związane z dostawami masowymi każdego z następujących gazów: tlen, azot, argon, acetylen, tlenek węgla, dwutlenek węgla i podtlenek azotu (w tym dostawy ilości 20-100 tpd pojazdami-cysternami lub pocią-gami-cysternami, z wyłączeniem dostaw za pomocą małych zakładowych instalacji w przypadku tlenu i azotu), jak również wodór (w tym dostawy ilości poniżej 0,3 tpd pojazdami-cysternami lub pociągami-cysternami, z wyłączeniem dostaw za pomocą małych zakładowych instalacji),
- rynki związane z dostawami każdego z wymienionych poniżej gazów w butlach (w tym dostawy ilości 1- 1 000 ton metrycznych na miesiąc za pomocą butli): tlen, azot, argon, wodór i acetylen, a także, w przypadku każdego gazu, ewentualne segmenty gazów o standardowym stopniu czystości i o wysokim stopniu czystości,
- rynki związane z dostawami w butlach tlenku węgla i podtlenku azotu, oba o standardowym stopniu czystości (gazy o wysokim stopniu czystości w przypadku tych produktów są gazami specjalnymi stanowiącymi odrębne rynki),
- rynek związany z dostawami dwutlenku węgla w butlach, z wyłączeniem dostaw w postaci stałej, jak również ewentualne segmenty dwutlenku węgla, z wyłączeniem dostaw w postaci stałej, dostarczanego jako gaz o standardowym stopniu czystości i o wysokim stopniu czystości,
- rynek związany z dostawami dwutlenku węgla w postaci stałej (znanego jako suchy lód).
18) Rynki gazów przemysłowych mają następujący zasięg geograficzny:
- cały EOG w przypadku rynków dostaw tonażowych i dostaw za pomocą małych zakładowych instalacji, a także ewentualnie w przypadku dostaw masowych argonu i podtlenku azotu oraz w przypadku hipotetycznych segmentów lub podsegmentów dostaw w butlach tlenu, azotu, argonu, wodoru, acetylenu i dwutlenku węgla o wysokim stopniu czystości,
- krajowy, wzdłuż granic państw, w przypadku wszystkich innych rynków i segmentów określonych powyżej, z wyjątkiem regionu obejmującego Belgię, Luksemburg i Niderlandy ("Beneluks"), który należy uznać za jeden wymiar geograficzny właściwych rynków produktowych.
2. Gazy medyczne
19) W odniesieniu do gazów medycznych właściwe rynki produktowe to:
- rynki związane z dostawami masowymi każdego z następujących gazów medycznych: tlen medyczny, azot medyczny, medyczny podtlenek azotu, medyczny dwutlenek węgla,
- rynki związane z dostawami w butlach każdego z następujących gazów medycznych: tlen medyczny, azot medyczny, medyczny podtlenek azotu, medyczny dwutlenek węgla, medyczny tlenek azotu oraz argon medyczny.
20) Rynki gazów medycznych mają krajowy zasięg geograficzny.
3. Gazy specjalne
21) W odniesieniu do gazów specjalnych właściwe rynki produktowe to:
- rynki związane z dostawami w butlach następujących gazów szlachetnych i mieszanin gazów szlachetnych: krypton, ksenon, neon, mieszaniny gazów zawierających związki bromu, mieszaniny gazów szlachetnych zawierających fluor, mieszaniny gazów szlachetnych zawierających chlorowodór, obojętne mieszaniny gazów szlachetnych,
- rynki związane z dostawami w butlach i dostawami masowymi elektronicznych gazów specjalnych, przy czym każdy gaz stanowi właściwy rynek produktowy,
- rynki związane z dostawami w butlach gazów chemicznych, przy czym każdy gaz stanowi właściwy rynek produktowy,
- rynki związane z dostawami w butlach następujących mieszanin gazów kalibracyjnych i innych: mieszanki środowiskowe, mieszanki specjalnego zastosowania i inne mieszanki kalibracyjne,
- rynki związane z dostawami chłodziw w butlach, przy czym każdy gaz stanowi właściwy rynek produktowy.
22) Rynki gazów specjalnych mają następujący zasięg geograficzny:
- cały EOG w przypadku rynków związanych z dostawami w butlach gazów szlachetnych i mieszanin gazów szlachetnych oraz dostawami w butlach i dostawami masowymi elektronicznych gazów specjalnych,
- krajowy w przypadku rynków związanych z dostawami w butlach gazów chemicznych, mieszanin gazów kalibracyjnych i innych oraz chłodziw.
4. Hel
23) W odniesieniu do helu właściwe rynki produktowe to:
- rynek związany z hurtowymi dostawami helu (w tym z pozyskiwaniem helu),
- rynki związane z detalicznymi dostawami helu, a także następujące potencjalne podrynki: dostawy detaliczne w przenośnych zbiornikach kriogenicznych, dostawy detaliczne w dewarach, dostawy detaliczne w przyczepach rurowych, dostawy detaliczne helu o standardowej czystości w butlach oraz dostawy detaliczne helu o wysokiej czystości w butlach.
24) Rynki dostaw helu mają następujący zakres geograficzny:
- światowy w przypadku hurtowego rynku helu, a także potencjalnego rynku dostaw detalicznych helu w przenośnych zbiornikach kriogenicznych,
- krajowy w przypadku rynków związanych z dostawami detalicznymi helu i jego ewentualnych podrynków (z wyjątkiem potencjalnego rynku dostaw detalicznych helu w przenośnych zbiornikach kriogenicznych).
5. Dostawy instalacji przetwórczych i części instalacji
25) W odniesieniu do dostaw instalacji procesowych i części instalacji definicja rynku produktowego i geograficznego może pozostać otwarta, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby transakcja doprowadziła do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji bez względu na definicję rynku.
6. Usługi zdrowotne w domach pacjentów z problemami układu oddechowego
26) W odniesieniu do usług zdrowotnych w domach pacjentów z problemami układu oddechowego właściwymi rynkami produktowymi są:
- możliwy rynek obejmujący wszystkie terapie prowadzone w domach pacjentów z problemami układu oddechowego,
- możliwy rynek obejmujący wszystkie terapie tlenowe i możliwy odrębny rynek w przypadku każdej odrębnej terapii tlenowej, tj. LOX, GOX i COX,
- możliwy rynek obejmujący wszystkie terapie inne niż terapia tlenowa i możliwy odrębny rynek dla każdej terapii innej niż terapia tlenowa, tj. sen, wentylacja i aerozol.
27) Rynki właściwe w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w domach pacjentów z problemami układu oddechowego mają krajowy zasięg geograficzny.
7. Usługi w zakresie powlekania powierzchni
28) W odniesieniu do usług w zakresie powlekania powierzchni definicja rynku produktowego i geograficznego może pozostać otwarta, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby transakcja doprowadziła do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji bez względu na definicję rynku.
B. Ocena wpływu na konkurencję
1. Skutki jednostronne
29) W decyzji stwierdzono, że transakcja doprowadzi do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji wskutek nieskoordynowanych skutków horyzontalnych na następujących rynkach:
30) W odniesieniu do gazów przemysłowych:
a) na rynkach tonażowych EOG w zakresie dostaw tlenku węgla, azotu i tlenu, a także w przypadku dostaw tlenu i azotu za pomocą małych zakładowych instalacji w EOG w wyniku wyeliminowania istotnej presji konkurencyjnej wywieranej przez strony zgłaszające na siebie nawzajem, a także na pozostałych konkurentów. Na podstawie analizy ofert Komisja uważa również, że strony zgłaszające są bliskimi konkurentami na tych rynkach i że transakcja może wyeliminować ważną siłę konkurencyjną na rynku tonażowym w EOG w zakresie dostaw tlenu oraz w zakresie dostaw tlenu i azotu za pomocą małych zakładowych instalacji w EOG. Komisja stwierdziła, że zmniejszenie presji konkurencyjnej wynikające z transakcji na tych rynkach prawdopodobnie nie zostanie zniwelowane inną presją konkurencyjną, która utrzyma się na danych rynkach. W związku z tym Komisja uważa, że transakcja prawdopodobnie doprowadzi do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji w postaci wzrostu cen;
b) na przeważającej większości rynków krajowych/Beneluksu, na które koncentracja wywiera wpływ, w zakresie dostaw masowych i w butlach gazów przemysłowych oraz dostaw suchego lodu w wyniku stworzenia lub wzmocnienia pozycji dominującej lub przynajmniej usunięcia znaczącej presji konkurencyjnej. Komisja stwierdziła, że na tych rynkach strony zgłaszające są bliskimi konkurentami i wywierają istotną presję konkurencyjną na siebie nawzajem, a także na pozostałych konkurentów. Komisja stwierdziła również, że zmniejszenie presji konkurencyjnej wynikające z transakcji prawdopodobnie nie zostanie zniwelowane inną presją konkurencyjną, która utrzyma się na danych rynkach. W związku z tym Komisja uważa, że transakcja prawdopodobnie doprowadzi do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji w postaci wzrostu cen.
31) W odniesieniu do gazów medycznych: na znacznej większości rynków, na które koncentracja wywiera wpływ, w zakresie dostaw masowych i w butlach gazów medycznych w wyniku stworzenia lub wzmocnienia pozycji dominującej lub przynajmniej usunięcia znaczącej presji konkurencyjnej. Komisja stwierdziła, że na tych rynkach strony zgłaszające są bliskimi konkurentami i wywierają istotną presję konkurencyjną na siebie nawzajem, a także na pozostałych konkurentów. Komisja stwierdziła również, że zmniejszenie presji konkurencyjnej wynikające z transakcji prawdopodobnie nie zostanie zniwelowane inną presją konkurencyjną, która utrzyma się na danych rynkach. W związku z tym Komisja uważa, że transakcja prawdopodobnie doprowadzi do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji w postaci wzrostu cen.
32) W odniesieniu do gazów specjalnych na rynkach EOG w przypadku dostaw w butlach gazów szlachetnych i mieszanin gazów szlachetnych, rynkach EOG w przypadku dostaw w butlach i dostaw masowych elektronicznych gazów specjalnych 2 , niektórych krajowych rynkach dostaw gazów chemicznych w butlach 3  oraz niektórych krajowych rynkach dostaw mieszanin gazów kalibracyjnych i innych w butlach 4 . Dzieje się tak w wyniku stworzenia lub wzmocnienia pozycji dominującej albo przynajmniej usunięcia znaczącej presji konkurencyjnej. Komisja stwierdziła, że strony zgłaszające są bliskimi konkurentami i wywierają istotną presję konkurencyjną na siebie nawzajem, a także na swoich pozostałych konkurentów. Komisja stwierdziła również, że zmniejszenie presji konkurencyjnej wynikające z transakcji na tych rynkach prawdopodobnie nie zostanie zniwelowane inną presją konkurencyjną, która utrzyma się na odnośnych rynkach. W związku z tym transakcja prawdopodobnie doprowadzi do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji w postaci wzrostu cen.
33) W odniesieniu do helu:
a) na światowym rynku hurtowym w wyniku stworzenia lub wzmocnienia pozycji dominującej lub przynajmniej usunięcia istotnej presji konkurencyjnej. Komisja stwierdziła, że rynek hurtowy jest oligopolistyczny i charakteryzuje się wysokimi barierami wejścia, w szczególności z powodu niedoboru helu, który wydobywa się z ograniczonej liczby źródeł na całym świecie. Komisja stwierdziła również, że na tym rynku strony zgłaszające są bliskimi konkurentami i wywierają istotną presję konkurencyjną na siebie nawzajem, a także na pozostałych konkurentów. Po transakcji podmiot powstały w wyniku połączenia miałby w szczególności portfel pozyskiwania niemający odpowiednika na rynku (pod względem wielkości i różnorodności). Komisja uważa, że zmniejszenie presji konkurencyjnej wynikające z transakcji prawdopodobnie nie zostanie zniwelowane inną presją konkurencyjną, która utrzyma się na danych rynkach. W związku z tym transakcja prawdopodobnie doprowadzi do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji w postaci wzrostu cen;
b) na dużej liczbie rynków dostaw detalicznych helu, na które koncentracja wywiera wpływ, (i potencjalnych pod-rynków) dzieje się tak w wyniku stworzenia lub wzmocnienia pozycji dominującej albo przynajmniej usunięcia znaczącej presji konkurencyjnej. Komisja stwierdziła, że strony zgłaszające są bliskimi konkurentami i wywierają istotną presję konkurencyjną na siebie nawzajem, a także na swoich pozostałych konkurentów. W szczególności w kilku państwach EOG podmiot powstały w wyniku połączenia miałby bardzo duże udziały w rynku i ograniczoną liczbę wiarygodnych konkurentów. Komisja uważa, że zmniejszenie presji konkurencyjnej wynikające z transakcji na tych rynkach prawdopodobnie nie zostanie zniwelowane inną presją konkurencyjną, która utrzyma się na odnośnych rynkach. W związku z tym transakcja prawdopodobnie doprowadzi do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji w postaci wzrostu cen.
34) W odniesieniu do usług zdrowotnych w domach pacjentów z problemami układu oddechowego 5 : w Hiszpanii i Portugalii (zgodnie ze wszystkimi możliwymi definicjami rynku), ponieważ transakcja zmniejszyłaby liczbę istotnych podmiotów z trzech do dwóch, pozostawiając Air Liquide jako jedyną wiarygodną alternatywę na rynku (rynkach). Komisja stwierdziła również, że w obu państwach strony zgłaszające są bliskimi konkurentami i wywierają istotną presję konkurencyjną na siebie nawzajem, a w ujęciu bardziej ogólnym na rynek lub rynki. Komisja stwierdziła również, że zmniejszenie presji konkurencyjnej wynikające z transakcji prawdopodobnie nie zostanie zniwelowane inną presją konkurencyjną, która utrzyma się na rynku lub rynkach. W związku z tym Komisja uważa, że transakcja prawdopodobnie doprowadzi do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji w postaci wzrostu cen.
35) W odniesieniu do rynku tonażowego wodoru w EOG w decyzji przyznano, że dowody dotyczące nieskoordynowanych skutków horyzontalnych transakcji nie są tak przekonujące jak w przypadku pozostałych rynków tonażowych. W każdym razie Komisja uważa, że nie ma potrzeby określania stanowiska w sprawie nieskoordynowanych skutków horyzontalnych transakcji na rynku tonażowym wodoru w EOG, ponieważ zobowiązania ostateczne mające na celu usunięcie nieskoordynowanych skutków horyzontalnych transakcji na pozostałych rynkach gazów przemysłowych również wykluczają możliwość, że transakcja doprowadzi do nieskoordynowanych skutków horyzontalnych na rynku tonażowym wodoru w EOG. Zobowiązania ostateczne wyeliminują bowiem całkowicie pokrywanie się działalności Linde i Praxair na rynku tonażowym wodoru w EOG.
36) W decyzji stwierdzono, że w przypadku wszystkich innych rynków, na które koncentracja wywiera wpływ horyzontalny, jest mało prawdopodobne, aby transakcja doprowadziła do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji wskutek nieskoordynowanych skutków horyzontalnych. W każdym razie Komisja zauważa również, że zobowiązania ostateczne mające na celu usunięcie nieskoordynowanych skutków horyzontalnych transakcji, które prowadziłyby do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji, również wykluczają możliwość, że transakcja doprowadzi do skutków horyzontalnych na pozostałych rynkach. Zobowiązania ostateczne wyeliminują bowiem całkowicie pokrywanie się działalności Linde i Praxair na wszystkich rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ horyzontalny.
2. Skutki wertykalne
37) W decyzji stwierdzono, że transakcja doprowadzi do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji wskutek nieskoordynowanych skutków wertykalnych w odniesieniu do powiązań wertykalnych między światowym rynkiem hurtowym helu wyższego szczebla a rynkami detalicznymi helu niższego szczebla. Komisja stwierdziła, że:
a) strony zgłaszające miałyby możliwość i zachętę do zablokowania dostępu do helu. W szczególności Komisja zauważa, że
(i) podmiot powstały w wyniku połączenia miałby dominującą pozycję na rynku wyższego szczebla i zdolność do zmniejszenia dostaw helu;
(ii) liczba dostawców alternatywnych jest ograniczona i napotykają oni ograniczenia w zakresie pojemności oraz
(iii) zablokowanie dostępu do helu byłoby opłacalne, ponieważ sprzedaż na rynku niższego szczebla odwrócona od konkurentów, którym zablokowano dostęp, charakteryzuje się wysokimi marżami i może zostać przechwycona przez nowy podmiot;
b) wdrożenie przez nowy podmiot strategii zamknięcia dostępu do czynników produkcji może
(i) doprowadzić do wzrostu cen na rynkach helu;
(ii) tworzyć bariery wejścia dla potencjalnych konkurentów oraz
(iii) wpływać na inne rynki, ponieważ hel jest "niezbędnym" produktem, który umożliwia sprzedaż innych gazów.
38) W decyzji stwierdzono, że w przypadku wszystkich innych rynków, na które koncentracja wywiera wpływ wertykalny, jest mało prawdopodobne, aby transakcja doprowadziła do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji wskutek nieskoordynowanych skutków wertykalnych. W każdym razie Komisja zauważa również, że zobowiązania ostateczne mające na celu usunięcie nieskoordynowanych skutków horyzontalnych transakcji, które prowadziłyby do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji, również wykluczają możliwość, że transakcja doprowadzi do skutków wertykalnych. Zobowiązania ostateczne wyeliminują bowiem całkowicie pokrywanie się działalności Linde i Praxair na wszystkich rynkach wyższego i niższego szczebla, na które koncentracja wywiera wpływ.
3. Skutki skoordynowane
38) Komisja nie znalazła przekonujących dowodów wskazujących na istotną zmianę zachęt do koordynacji podmiotu powstałego w wyniku połączenia oraz jego pozostałych konkurentów po transakcji na którymkolwiek z rynków, na które koncentracja wywiera wpływ horyzontalny.
39) W każdym razie Komisja uważa, że nie ma potrzeby określania stanowiska w sprawie skoordynowanych skutków horyzontalnych transakcji, ponieważ zobowiązania ostateczne mające na celu usunięcie nieskoordynowanych skutków horyzontalnych transakcji na tych rynkach również wykluczają możliwość, że transakcja doprowadzi do skoordynowanych skutków horyzontalnych. Zobowiązania ostateczne wyeliminują bowiem całkowicie pokrywanie się działalności Linde i Praxair na wszystkich rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ horyzontalny.

VI. 

ZOBOWIĄZANIA

41) Zobowiązania ostateczne obejmują trzy elementy: zmienione zobowiązania w ramach EOG, zmienione zobowiązania spółki SIAD i zmienione zobowiązania w zakresie pozyskiwania helu.
42) Zmienione zobowiązania w ramach EOG, które obejmują zobowiązanie do zbycia w określonym terminie jednemu odpowiedniemu nabywcy całej działalności Praxair w zakresie gazu w EOG ("zmieniony zbywany podmiot w ramach EOG"), w tym europejskich zdolności Praxair w zakresie inżynierii, z wyłączeniem spółki SIAD (Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.A.) ("SIAD"). Zbycie zbywanego podmiotu w ramach EOG będzie realizowane w drodze a) umowy lub umów zakupu akcji lub aktywów, co spowodowałoby przeniesienie na rzecz nabywcy wszystkich istotnych podmiotów prawnych, aktywów i pracowników związanych ze zbywanym podmiotem w ramach EOG.
43) Spółka SIAD (w tym przedsiębiorstwa powiązane) i przedsiębiorstwo Rivoira (w tym przedsiębiorstwa powiązane) są obecnie wspólnie kontrolowane przez spółki Praxair i Flow Fin z Włoch. Zmienione zobowiązania spółki SIAD przewidują wymianę akcji, przy czym Praxair przeniesie na Flow Fin swoje bezpośrednie i pośrednie udziały w SIAD oraz w przedsiębiorstwach powiązanych SIAD, natomiast Fin Flow przeniesie na Praxair swoje bezpośrednie i pośrednie udziały w przedsiębiorstwie Rivoira oraz przedsiębiorstwach powiązanych przedsiębiorstwa Rivoira. W rezultacie spółka SIAD (wraz ze swoimi przedsiębiorstwami powiązanymi) będzie kontrolowana wyłącznie przez swojego obecnego drugiego akcjonariusza, a przedsiębiorstwo Rivoira (wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi) będzie kontrolowane wyłącznie przez zmieniony zbywany podmiot w ramach EOG.
44) Ponadto zobowiązania SIAD obejmują szereg rozwiązań przejściowych w zakresie dostaw produktów i usług świadczonych obecnie przez Praxair (w tym przez podmioty będące częścią zmienionego zbywanego podmiotu w ramach EOG) na rzecz SIAD oraz przez SIAD na rzecz Praxair (w tym na rzecz podmiotów, które wchodzą w skład zmienionego zbywanego podmiotu w ramach EOG).
45) Podczas gdy umowy dotyczące pozyskiwania helu będącą częścią zmienionego zbywanego podmiotu w ramach EOG uwzględniono w zmienionych zobowiązaniach w ramach EOG (jak opisano powyżej), w zmienionych zobowiązaniach w zakresie pozyskiwania helu przewidziano zbycie umów na pozyskiwanie helu (poprzez przeniesienie istniejących umów na pozyskiwanie albo poprzez zawarcie umów na dostawy wzajemne) i innych powiązanych aktywów ("zmieniony zbywany podmiot zajmujący się pozyskiwaniem helu") na rzecz nabywcy lub nabywców zbywanego pakietu lub zbywanych pakietów, które zostaną uzgodnione z organami ds. konkurencji innymi niż Komisja Europejska, w szczególności Federalną Komisją Handlu Stanów Zjednoczonych.
46) Zmieniony zbywany podmiot zajmujący się pozyskiwaniem helu będzie obejmował taką liczbę umów na pozyskiwanie helu, która - w przypadku połączeniu z umowami na pozyskiwanie helu, które stanowią część zmienionego zbywanego podmiotu w ramach EOG - spowoduje, że całkowite ilości pozyskanego helu zbywane na świecie będą równoważne niemal całej istniejącej ilości helu pozyskanego przez Praxair.
47) Komisja stwierdziła, że zobowiązania ostateczne dotyczą kwestii konkurencji związanych z transakcją, ponieważ wyeliminują całkowicie pokrywanie się działalności Linde i Praxair na wszystkich rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ. Usunięcie powiązań między tymi dwoma spółkami nie będzie miało wpływu na rentowność zmienionego zbywanego podmiotu w ramach EOG oraz spółkę SIAD, ponieważ w ramach postępowania dowiedziono, że już teraz, jeszcze przed transakcją, prowadzą one działalność w sposób względnie niezależny.

VII. 

WNIOSEK

47) Z powodów wymienionych powyżej, i z zastrzeżeniem wypełnienia zobowiązań ostatecznych, w decyzji stwierdza się, że planowana koncentracja nie zakłóci w znaczący sposób efektywnej konkurencji na rynku wewnętrznym lub jego istotnej części.
48) W związku z powyższym Komisja uznaje koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym i funkcjonowaniem Porozumienia EOG, zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw i art. 57 Porozumienia EOG.
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1-22.
2 W odniesieniu do dostaw elektronicznych gazów specjalnych w butlach: (i) amoniak, (ii) trichlorek boru, (iii) chlor, (iv) deuter, (v) diboran i mieszaniny, (vi) dichlorosilan, (vii) german i mieszaniny, (viii) halogenopochodna 116, (ix) halogenopochodna 23, (x) halogenopochodna 318, (xi) halogenopochodna 41, (xii) podtlenek azotu o wysokiej czystości, (xiii) bromowodór, (xiv) chlorowodór, (xv) fluorowodór, (xvi) trójfluorek azotu, (xvii) fosfina i mieszaniny, (xviii) silan i mieszaniny, (xix) tetrachlorek krzemu, (xx) tetra-fluorek krzemu, (xxi) heksafluorek siarki, (xxii) tetrafluorometan, (xxiii) trichlorosilan. W odniesieniu do dostaw masowych elektronicznych gazów specjalnych: (i) trójfluorek azotu.
3 (i) Austria w odniesieniu do etylenu i dwutlenku siarki; (ii) Republika Czeska w odniesieniu do chloru, etanu, etylenu, siarkowodoru, tlenku azotu, dwutlenku siarki i heksafluorku siarki; (iii) Dania w odniesieniu do amoniaku, butenu, metanu i tlenku azotu; (iv) Niemcy w odniesieniu do etylenu, tlenku węgla, metanu i tlenku azotu; (v) Włochy w odniesieniu do tlenku etylenu i izobutanu; (vi) Niderlandy w odniesieniu do butanu, tlenku węgla, metanu i propanu; (vii) Norwegia w odniesieniu do amoniaku, butan, etanu i metanu; (viii) Portugalia w odniesieniu do metanu; (ix) Rumunia w odniesieniu do etylenu, metanu i propanu; (x) Słowacja w odniesieniu do metanu; (xi) Słowenia w odniesieniu do dwutlenku siarki i heksafluorku siarki; (xii) Hiszpania w odniesieniu do metanu; (xiii) Szwecja w odniesieniu do metanu; oraz (xiv) Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do metanu i propanu.
4 (i) Austria w odniesieniu do mieszanek środowiskowych i mieszanek specjalnego zastosowania; (ii) Bułgaria w odniesieniu do mieszanek środowiskowych i mieszanek specjalnego zastosowania; (iii) Republika Czeska w odniesieniu do mieszanek środowiskowych, innych mieszanek kalibracyjnych i mieszanek specjalnego zastosowania; (iv) Dania w odniesieniu do mieszanek środowiskowych i mieszanek specjalnego zastosowania; (v) Niemcy w odniesieniu do mieszanek środowiskowych, innych mieszanek kalibracyjnych i mieszanek specjalnego zastosowania; (vi) Węgry w odniesieniu do mieszanek środowiskowych, innych mieszanek kalibracyjnych i mieszanek specjalnego zastosowania; (vii) Włochy w odniesieniu do mieszanek środowiskowych; (viii) Niderlandy w odniesieniu do mieszanek środowiskowych, innych mieszanek kalibracyjnych i mieszanek specjalnego zastosowania; (ix) Norwegia w odniesieniu do mieszanek środowiskowych i mieszanek specjalnego zastosowania; (x) Polska w odniesieniu do mieszanek specjalnego zastosowania; (xi) Portugalia w odniesieniu do mieszanek środowiskowych i mieszanek specjalnego zastosowania; (xii) Rumunia w odniesieniu do mieszanek specjalnego zastosowania; (xiii) Słowacja w odniesieniu do innych mieszanek kalibracyjnych i mieszanek specjalnego zastosowania; (xiv) Słowenia w odniesieniu do mieszanek środowiskowych, innych mieszanek kalibracyjnych i mieszanek specjalnego zastosowania; (xv) Hiszpania w odniesieniu do mieszanek środowiskowych i innych mieszanek kalibracyjnych; (xvi) Szwecja w odniesieniu do mieszanek środowiskowych i mieszanek specjalnego zastosowania; oraz (xvii) Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do mieszanek specjalnego zastosowania.
5 W EOG Praxair prowadzi działalność wyłącznie w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech. W odniesieniu do rynku lub rynków usług zdrowotnych w domach pacjentów z problemami układu oddechowego we Włoszech w decyzji stwierdzono, że jest mało prawdopodobne, aby transakcja doprowadziła do znacznego zakłócenia efektywnej konkurencji.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.