Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3692

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2024 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/3692)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2024 r.)

Decyzja o udzieleniu częściowego zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumer zezwoleniaZastosowanie objęte zezwoleniemData upływu okresu przegląduUzasadnienie decyzji
C(2024) 38322 czerwca 2024 r.Dichromian sodu nr WE 234-190-3, 616-541-6, nr CAS 7789-12-0, 10588-01-9Robur S.p.A, Viale Parigi, 4/6, 24040 Verdellino, WłochyREACH/24/23/0Jako środek antykorozyjny do stali węglowej w zestawach zamkniętego obiegu w gazowych absorpcyjnych pompach ciepła i gazowych absorpcyjnych agregatach chłodniczych, do 1,05 % w/ w (co odpowiada 0,42 % w/w jako Cr(VI)) w roztworze czynnika chłodniczego31 marca 2033 r.Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka i dla środowiska wynikającym z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje ani technologie.

(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: Zezwolenie (europa.eu).

1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.