Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3557

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2024 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(C/2024/3557)

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2024 r.)

Decyzja o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumer zezwoleniaZastosowanie objęte zezwoleniemData upływu okresu przegląduUzasadnienie decyzji
C(2024) 36497 czerwca

2024 r.

Tritlenek chromu (nr WE 215-607-8; nr CAS 1333-82-0)Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie, Via Lagone 32, 28021, Borgomanero, Novara, WłochyREACH/24/14/0Galwanizacja różnych rodzajów podłoża

w celu uzyskania powierzchni funkcjonalnych o wysokiej trwałości i połyskującym lub matowym srebrzystym odcieniu do zastosowań sanitarnych

31 grudnia 2028 r.Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE)

nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przewyższają ryzyko dla zdrowia człowieka i dla środowiska wynikające z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje ani technologie.

(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: Zezwolenie (europa.eu)
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.