Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.390.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 października 2022 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2022/C 390/02)

(Dz.U.UE C z dnia 11 października 2022 r.)

Decyzja o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumer zezwoleniaZastosowanie objęte zezwoleniemData upływu okresu przegląduUzasadnienie decyzji
C(2022)

6922

4 października 2022 r.4-(1,1,3,3-tetra- metylobutylo) fenol oksyetylenowany (4-tert-OPnEO)

Nr WE: -, nr. CAS:-

BioMérieux SA, Chemin de l'Orme, 69280 Marcy-l'Etoile, FrancjaREACH/22/28/0

REACH/22/28/1

REACH/22/28/2

Zastosowanie przemysłowe

w odniesieniu do niejonowych właściwości detergentowych w procesie formułowania odczynników do zastosowań preparatywnych i testów w diagnostyce molekularnej in vitro

Zastosowanie przemysłowe

w odniesieniu do niejonowych właściwości detergentowych w celu kontrolowania ilości nieswoistych reakcji w procesie formułowania odczynników do diagnostyki in vitro na potrzeby klinicznych i przemysłowych testów immunologicznych in vitro

Zastosowanie przemysłowe

w odniesieniu do niejonowych właściwości detergentowych w celu ekstrakcji materiału biologicznego, któremu następnie nadaje się formę użytkową i którym powleka się wyroby przeznaczone do badań klinicznych i przemysłowych in vitro

4 stycznia 2033 r.

4 stycznia 2033 r.

4 stycznia 2025 r.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społeczno- ekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka i dla środowiska wynikającym z zastosowań danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie.
(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: Authorisation (europa.eu).
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.