Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji... - OpenLEX

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.463.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2021 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2021/C 463/11)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2021 r.)

Decyzja o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumer zezwoleniaZastosowanie objęte zezwoleniemData upływu okresu przegląduUzasadnienie decyzji
C(2021) 78839 listopada 2021 r.4-(1,1,3,3-tetramety- lobutylo)fenol oksyetylenowany (4-tert-OPnEO) Nr WE: -, nr. CAS:-Ortho-Clinical

Diagnostics France, 8 Rue Rouget de l'Isle, 92130 Issy-les- Moulineaux, Francja

REACH/21/6/0Jako Triton X-100 występuje w dwóch produktach do diagnostyki in vitro VITROS® stosowanych przez profesjonalne laboratoria diagnostyczne do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu A u ludzi i przeciwciał IgG przeciwko wirusowi różyczki4 stycznia 2031 r.Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka i dla środowiska wynikającym z zastosowania danej substancj oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie.
(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetoej Komisji Europejskiej pod adresem: Authorisation(europa.eu)
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.