Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ( Dz.U. C 396 z 30.12.2006 ).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.442.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 2020 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 442/05)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2020 r.)

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumer zezwoleniaZastosowanie objęte zezwoleniemData upływu okresu przegląduUzasadnienie decyzji
C(2020) 8773514.12.2020Tritlenek chromu Nr WE 215-6078, nr CAS 133382-0REACHLaw Ltd, Vănrikinkuja 3 JK 21,02600 Espoo, FinlandiaREAC-

H/20/17/0

REAC-

H/20/17/1

REAC-

H/20/17/2

Sporządzanie mieszanin wyłącznie na potrzeby zastosowań REACH/20/17/1 i REACH/20/17/2

Nakładanie funkcjonalnej powłoki chromowej, jeżeli do zamierzonego zastosowania niezbędne są którekolwiek z następujących kluczowych funkcji: odporność na zużycie, twardość, grubość warstwy, odporność na korozję, współczynnik tarcia albo wpływ na morfologię powierzchni

Obróbka powierzchniowa (z wyjątkiem pasywacji stali powlekanej cyną (ETP)) na potrzeby zastosowań (niezwiązanych z nakładaniem funkcjonalnej powłoki chromowej albo z nakładaniem funkcjonalnej powłoki chromowej o charakterze dekoracyjnym) w różnych sektorach przemysłu, a mianowicie: architektonicznym, motoryzacyjnym, produkcji i obróbki metali oraz inżynierii ogólnej, jeżeli do zamierzonego zastosowania niezbędne są którekolwiek z następujących kluczowych funkcji: odporność na korozję/ aktywne zapobieganie korozji, grubość warstwy, odporność na wilgoć, poprawa przyczepności (przyczepność do kolejnej powłoki albo farby), rezystywność, odporność chemiczna, odporność na zużycie, przewodność elektryczna, kompatybilność z substratem, właściwości (termo-) optyczne (wygląd), odporność na działanie wysokich temperatur, bezpieczeństwo żywności, napięcie powłoki, izolacja elektryczna albo prędkość osadzania

21 września

2024 r.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE)

nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka wynikającym z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie.

(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem:https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_pl.
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.