Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.125.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 kwietnia 2019 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 125/03)

(Dz.U.UE C z dnia 4 kwietnia 2019 r.)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumery zezwoleniaZastosowania objęte zezwoleniemData upływu

okresu

przeglądu

Uzasadnienie decyzji
C(2019) 226028 marca 2019 r.1,2-dichloroetan nr WE 203-458-1 nr CAS 107-06-2;EURENCO, 1928, Avenue d'Avignon, 84700, SORGUES, FrancjaREACH/19/7/0Zastosowanie przemysłowe jako rozpuszczalnika do syntezy poliepichlorohydryny stosowanej jako prekursor w produkcji polimeru azydku glicydylu, oligomeru z końcówkami hydroksylowymi stosowanego do zwiększenia efektywności energetycznej materiałów napędowych i wybuchowych22 listopada 2021 r.Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka wynikającym z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie, których zastosowanie byłoby wykonalne dla wnioskodawcy pod względem technicznym i ekonomicznym przed datą ostateczną.
(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/wth/sectors/chemicals/reach/about_pl
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.