Dz.U.UE.C.2019.46.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 46/03)

(Dz.U.UE C z dnia 5 lutego 2019 r.)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumer zezwoleniaZastosowanie objęte zezwoleniemTermin upływu okresu przegląduUzasadnienie decyzji
C(2019) 56529 stycznia 2019 r.1,2-dichloroetan

Nr WE: 203-458-1

Nr CAS: 107-06-2

Akzo Nobel Chemicals SpA, Localita Colafonda 3/A, Cavanella Po, 45011, Adria, Rovigo, WłochyREACH/19/13/0Zastosowanie 1,2-dichloroetanu jako nadającego się do recyklingu rozpuszczalnika do produkcji poliakrylanowego środka powierzchniowo czynnego22 listopada 2026 r.Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka wynikającym z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie, których zastosowanie jest wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym.
(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_pl.
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.