Dz.U.UE.C.2018.464.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 464/06)

(Dz.U.UE C z dnia 27 grudnia 2018 r.)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumery zezwoleńZastosowania objęte zezwoleniemData upływu

okresu

przeglądu

Uzasadnienie decyzji
C(2018) 860317 grudnia 2018 r.1,2-dichloroetan, nr WE 203-458-1, nr CAS 107-06-2Grupa Lotos S.A.REACH/18/4/0Stosowanie 1,2-dichloroetanu jako rozpuszczalnika ekstrakcyjnego przy odparafinowywaniu destylatów próżniowych ropy naftowej i deasfaltyzatu (oleju DAO) oraz odolejaniu gaczu parafinowego do produkcji olejów bazowych i wosków parafinowych.22 listopada 2029 r.Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka wynikającym z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie, których zastosowanie byłoby wykonalne dla wnioskodawcy pod względem technicznym i ekonomicznym przed datą ostateczną.
(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.