Dz.U.UE.C.2018.460.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 460/16)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumery zezwoleńZastosowania objęte zezwoleniemData upływu

okresu

przeglądu

Uzasadnienie decyzji
C(2018) 856414 grudnia 2018 r.Trójtlenek chromu Nr WE: 215-607-8 Nr CAS: 1333-82-0Circuit Foil Luxembourg SARL, Zone industrielle C. SALZBAACH, 9559 WILTZ, LuksemburgREACH/18/17/0Zastosowanie przemysłowe do obróbki folii miedzianej stosowanej w produkcji płytek obwodów drukowanych.21 września 2024 r.Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka wynikającym z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie, których zastosowanie byłoby wykonalne dla wnioskodawcy pod względem technicznym i ekonomicznym przed datą ostateczną.
(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_pl
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.