Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.460.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 460/13)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumer zezwoleniaZastosowanie objęte zezwoleniemData upływu

okresu

przeglądu

Uzasadnienie decyzji
C(2018) 849014 grudnia 2018 r.1,2-dichloroetan Nr WE 203-458-1, nr CAS 107-06-2emp Biotech GmbH, Robert-Roessle-Str. 10, 13125, Berlin, NiemcyREACH/18/20/0Zastosowanie 1,2-dichloroetanu jako rozpuszczalnika w produkcji polimerowych cząstek stosowanych w procedurach oczyszczania do celów farmaceutycznych i badawczych.22 listopada 2029 r.Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka i środowiska wynikającym z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie dostępne dla wnioskodawcy przed datą ostateczną.
(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_pl
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.