Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.242.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lipca 2017 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 242/05)

(Dz.U.UE C z dnia 27 lipca 2017 r.)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumer zezwoleniaZastosowania objęte zezwoleniemData upływu

okresu

przeglądu

Uzasadnienie decyzji
C(2017) 502520 lipca 2017 r.Eter bis(2-metoksyetylowy), nr WE 203-924-4,

nr CAS 111-96-6

Novartis Ringaskiddy Limited, Ringaskiddy, County Cork, IrlandiaREACH/17/8/0Zastosowanie diglymu jako rozpuszczalnika w procesie wytwarzania półproduktu do dalszej konwersji w związek leczniczy wykorzystywany w produktach leczniczych do leczenia chorób układu oddechowego22 sierpnia 2024 r.- Zgodnie z art. 60 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ryzyko dla zdrowia człowieka wynikające z zastosowania danej substancji jest odpowiednio kontrolowane.

- Obecnie nie istnieją odpowiednie alternatywy, a poszukiwanie ich trwa w ramach siedmioletniego programu zastępowania.

(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_pl.
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.