Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.241.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lipca 2017 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 241/02)

(Dz.U.UE C z dnia 26 lipca 2017 r.)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumer zezwoleniaZastosowania objęte zezwoleniemData wygaśnięcia okresu przegląduUzasadnienie decyzji
C(2017) 500119 lipca 2017 r.Trójtlenek chromu

Nr WE 215-607-8,

nr CAS 1333-82-0

Nexter Mechanics,

20 rue du 9 Juin

1944, 19012 Tulle,

Francja

REACH/17/21/0Przemysłowe wykorzystanie trójtlenku chromu w mieszaninie do chromowania technicznego stalowych części uzbrojenia wojskowego, które podlegają naciskom termomechanicznym i kontaktowi z gazem utleniającym w wysokiej temperaturze, aby zapewnić barierę termiczną o wysokiej temperaturze topnienia, odporność na ścieranie i utlenianie występujące w przypadku broni, a także odporność na uderzenia i korozję atmosferyczną21 września

2029 r.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego wynikającym z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje ani technologie wykonalne pod względem technicznym.
REACH/17/21/1Przemysłowe wykorzystanie trójtlenku chromu w mieszaninie do chromowania technicznego części uzbrojenia wojskowego, aby zapewnić twardość powierzchni, odporność na korozję atmosferyczną, odporność na zużycie ścierne i współczynnik tarcia części znajdujących się w ruchu względem siebie21 września 2024 r.
REACH/17/21/2Przemysłowe wykorzystanie trójtlenku chromu w mieszaninie do chromowania twardego na kolor czarny zewnętrznej powierzchni stalowych luf broni zaprojektowanych do celów wojskowych, aby zapewnić podczas całego okresu eksploatacji lufy utrudnianie wykrycia oraz odporność na erozję, korozję i wysokie temperatury w warunkach użytkowania21 września 2024 r.
Trójtlenek chromu

Nr WE 215-607-8, nr CAS 1333-82-0

Nexter Mechanics, 20 rue du 9 Juin 1944, 19012 Tulle, FrancjaREACH/17/21/3Przemysłowe wykorzystanie trójtlenku chromu w specjalnej mieszaninie do spryskiwania lub zanurzania, a chromianu chromu (III) w specjalnej mieszaninie do aplikacji pisakiem do chromianowania konwersyjnego spawanych struktur opancerzonych pojazdów mechanicznych i ich części wykonanych ze stopów aluminium o wysokich właściwościach mechanicznych do celów wojskowych, wymagających utrzymania przewodności elektrycznej po przebywaniu w trudnym środowisku klimatycznym, odporności na korozję atmosferyczną oraz przylegania farby21 września 2024 r.
Chromian chromu (III)

Nr WE 246-356-2, nr CAS 24613-89-6

Nexter Systems, 11 Allée des Marronniers, 78022 Versailles, FrancjaREACH/17/21/4
(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_pl.
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.