Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.188.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2017 r.

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 1 )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 188/08)

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2017 r.)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do decyzji (1)Data wydania decyzjiNazwa substancjiPosiadacz zezwoleniaNumer zezwoleniaZastosowania objęte zezwoleniemData wygaśnięcia

okresu przeglądu

Uzasadnienie decyzji
C(2017) 38217 czerwca 2017 r.1,2-dichloroetan Nr WE 203-458-1, nr CAS 107-06-2BASF SE,

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Rheinland-Pfalz, Niemcy

REACH/17/9/0Przemysłowe zastosowanie 1,2-dichloroetanu (EDC) jako nadającego się do recyklingu rozpuszczalnika i czynnika ekstrakcyjnego w systemie zamkniętym do oczyszczania 1,3,5-trioksanu22 listopada 2024 r.Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści społecznoekonomiczne przeważają nad ryzykiem dla zdrowia człowieka wynikającym z zastosowania danej substancji oraz nie istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie, których zastosowanie jest wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym.
(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_pl.
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.