Dz.U.UE.L.2018.308.21

| Akt oczekujący
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1882
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") 1 , w szczególności jego art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące zapobiegania chorobom przenoszącym się lub przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi oraz przepisy dotyczące zwalczania takich chorób, w tym zasady priorytetyzacji chorób umieszczonych w wykazie, które stanowią przedmiot zainteresowania na poziomie Unii, oraz kategoryzacji tych chorób. Art. 5 rozporządzenia (UE) 2016/429 stanowi, że przepisy dotyczące zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania, dostosowane do poszczególnych chorób, stosuje się do chorób umieszczonych w wykazie wymienionych w tym artykule oraz w załączniku II do tego rozporządzenia. Załącznik II do rozporządzenia (UE) 2016/429 został zmieniony rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/1629 2 , a zmiany te mają zastosowanie od dnia 21 kwietnia 2021 r.

(2) Przepisy dotyczące zapobiegania chorobom umieszczonym w wykazie i zwalczania ich powinny mieć zastosowanie wyłącznie do gatunków i grup gatunków, które mogą przenosić takie choroby umieszczone w wykazie, ze względu na to, że są na nie podatne lub odgrywają rolę wektorów.

(3) Choroby umieszczone w wykazie wymagają różnych rodzajów środków zarządzania określonych w przepisach dotyczących zapobiegania chorobom i ich zwalczania, zawartych w art. 9 rozporządzenia (UE) 2016/429, a także uwzględniających potencjalną wagę ich wpływu na zdrowie publiczne lub zdrowie zwierząt, na gospodarkę, społeczeństwo lub na środowisko. Środki te obejmują zakres od podstawowych obowiązków, takich jak składanie sprawozdań i powiadamianie o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia chorób umieszczonych w wykazie oraz programy likwidacji, aż po szczegółowe ogólnounijne środki nadzoru nad określonymi chorobami i ich likwidacji, a także środki dotyczące przemieszczania zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w Unii oraz ich wprowadzania do Unii.

(4) W art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/429 oraz w załączniku IV do tego rozporządzenia określono niektóre kryteria umieszczenia w wykazie określonych gatunków lub grup gatunków podlegających przepisom tego rozporządzenia dotyczącym zapobiegania chorobom i ich zwalczania, a także metody stosowania przepisów dotyczących zapobiegania chorobom i ich zwalczania w odniesieniu do chorób umieszczonych w wykazie.

(5) Komisja, przy wsparciu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i z wykorzystaniem wiedzy naukowej zapewnianej przez unijne laboratoria referencyjne ds. zdrowia zwierząt, przeprowadziła systematyczną ocenę chorób umieszczonych w wykazie, które wymagają interwencji Unii. Wzięła również pod uwagę dostępne informacje pochodzące od Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.

(6) W systematycznej ocenie przeprowadzonej przez Komisję wzięto również pod uwagę różne czynniki, takie jak gatunki podatne na niektóre choroby umieszczone w wykazie, rezerwuary chorób i wektory chorób, fakt, czy choroba umieszczona w wykazie występuje obecnie w Unii, sposób, w jaki choroba umieszczona w wykazie jest przenoszona między zwierzętami, a także ze zwierząt na ludzi, oraz jej potencjalny wpływ na zdrowie zwierząt i ludzi, w tym współczynniki zachorowalności i umieralności. W systematycznej ocenie uwzględniono także szerszy wpływ tych chorób umieszczonych w wykazie, np. wpływ tych chorób na gospodarkę, społeczeństwo, dobrostan zwierząt, środowisko i różnorodność biologiczną.

(7) Do celów systematycznej oceny EFSA opublikowała opinie naukowe dotyczące: zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis 3 , zakażenia kompleksem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae i M. tuberculosis) 4 , zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (serotypami 1-24) 5 , wąglika 6 , surry (Trypanosoma evansi) 7 , choroby wywoływanej przez wirus Ebola 8 , paratuberkulozy 9 , japońskiego zapalenia mózgu koni 10 , gorączki Zachodniego Nilu 11 , zakażenia wywoływanego przez Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (zaraza płucna bydła) 12 , zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła/otrętu bydła 13 , wirusowej biegunki bydła 14 , choroby mętwikowej bydła 15 , zarazy rzęsistkowej bydła 16 , enzootycznej białaczki bydła 17 , zarazy płucnej kóz 18 , brucelozy owiec (Brucella ovis) 19 , wenezuelskiego zapalenia mózgu i rdzenia koni 20 , zapalenia mózgu i rdzenia koni (wschodniego i zachodniego) 21 , zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego 22 , zakażenia wirusem zespołu rozrodczo-oddechowego świń 23 , mykoplazmozy drobiu (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis) 24 , zakażenia wywoływanego przez Salmonella Pullorum, S. Gallinarum i S. arizonae 25 , zakażenia wirusami nisko zjadliwej grypy ptaków 26 , zarażenia pasożytem Varroa spp. (warroza) 27 , zakażenia wywoływanego przez Batrachochytrium salamandrivorans 28  oraz zakażenia herpeswirusem koi 29 , zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429 i załącznikiem IV do niego i stosowała metodę określoną w swojej opinii naukowej przyjętej w dniu 5 kwietnia 2017 r. w sprawie doraźnej metody oceny w związku z umieszczaniem w wykazie i kategoryzacją chorób zwierząt na podstawie prawa o zdrowiu zwierząt 30 .

(8) Ponieważ rozporządzenie (UE) 2016/429 stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r., środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu również należy stosować od tego dnia.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) "choroba kategorii A": oznacza chorobę umieszczoną w wykazie, która zwykle nie występuje w Unii i po wykryciu której muszą zostać wprowadzone natychmiastowe środki likwidacji choroby, jak określono w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/429;
2) "choroba kategorii B": oznacza chorobę umieszczoną w wykazie, która musi podlegać zwalczaniu we wszystkich państwach członkowskich w celu jej likwidacji w całej Unii, jak określono w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2016/429;
3) "choroba kategorii C": oznacza chorobę umieszczoną w wykazie, która ma znaczenie dla niektórych państw członkowskich i w odniesieniu do której potrzebne są środki, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się na te części Unii, które oficjalnie są wolne od choroby lub które mają programy likwidacji danej choroby umieszczonej w wykazie, jak określono w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2016/429;
4) "choroba kategorii D": oznacza chorobę umieszczoną w wykazie, w odniesieniu do której potrzebne są środki, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się z uwagi na jej wystąpienie w Unii lub przemieszczanie między państwami członkowskimi, jak określono w art. 9 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2016/429;
5) "choroba kategorii E": oznacza chorobę umieszczoną w wykazie, w odniesieniu do której zachodzi konieczność nadzoru w Unii, jak określono w art. 9 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) 2016/429.
Artykuł  2

Przepisy dotyczące zapobiegania chorobom i ich zwalczania w odniesieniu do chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, mają zastosowanie do kategorii chorób umieszczonych w wykazie w odniesieniu do umieszczonych w wykazie gatunków i grup gatunków, o których mowa w tabeli w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 3 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

TABELA, O KTÓREJ MOWA W ART. 2

Nazwa choroby umieszczonej w wykazieKategoria

choroby

umieszczonej

w wykazie

Gatunki umieszczone w wykazie
Gatunek i grupa gatunkówGatunek wektor
PryszczycaA+D+EParzystokopytne, trąbowce
Zakażenie wirusem księgosuszuA+D+EParzystokopytne
Zakażenie wirusem gorączki doliny RiftA+D+ENieparzystokopytne, widłorogie, krętorogie, wielbłądowate, jeleniowate, żyrafowate, hipopotamowate, piżmowcowate, trąbowceKomarowate
Zakażenie wywoływane przez Brucella abortus, B. melitensis, B. suisB+D+EBison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.
D+EParzystokopytne inne niż Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.
ENieparzystokopytne, drapieżne, zajęczaki
Zakażenie kompleksem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis)B+D+EBison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.
D+EParzystokopytne inne niż Bison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.
ESsaki (lądowe)
Zakażenie wirusem wściekliznyB+D+EDrapieżne, krętorogie, świniowate, koniowate, jeleniowate, wielbłądowate
ENietoperze
Zarażenie pasożytem Echinococcus multilocularisC+D+EPsowate
Zakażenie wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1-24)C+D+EWidłorogie, krętorogie, wielbłądowate, jeleniowate, żyrafowate, piżmowcowate, kanczylowateCulicoides spp.
Zakażenie wirusem krwotocznej choroby zwierzyny płowejD+EWidłorogie, krętorogie, wielbłądowate, jeleniowate, żyrafowate, piżmowcowate, kanczylowateCulicoides spp.
WąglikD+ENieparzystokopytne, parzystokopytne, trąbowce
Surra (Trypanosoma evansi)D+EKoniowate, parzystokopytneBąkowate
Choroba wywoływana przez wirus EbolaD+EZwierzęta z rzędu naczelnych (małpy człekokształtne)
ParatuberkulozaEBison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp., wielbłądowate, jeleniowate
Japońskie zapalenie mózgu koniEKoniowateKomarowate
Gorączka Zachodniego NiluEKoniowate, ptakiKomarowate
Gorączka QEBison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Ovis ssp., Capra ssp.
Zakażenie wirusem choroby guzowatej skóry bydłaA+D+EBison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.Stawonogi krwiopijne
Zakażenie wywoływane przez Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (zaraza płucna bydła)A+D+EBison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp., Syncerus cafer
Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła/otręt bydłaC+D+EBison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.
D+EWielbłądowate, jeleniowate
Wirusowa biegunka bydłaC+D+EBison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.
Choroba mętwikowa bydłaD+EBison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.
Zaraza rzęsistkowa bydłaD+EBison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.
Enzootyczna białaczka bydłaC+D+EBison ssp., Bos ssp., Bubalus ssp.
Ospa owiec i ospa kózA+D+EOvis ssp., Capra ssp.
Zakażenie wirusem pomoru małych przeżuwaczyA+D+EOvis ssp., Capra ssp., wielbłądowate, jeleniowate
Zaraza płucna kózA+D+EOvis ssp., Capra ssp., Gazella ssp.
Bruceloza owiec (Brucella ovis)D+EOvis ssp., Capra ssp.
Afrykański pomór koniA+D+EKoniowateCulicoides spp.
Zakażenie wywoływane przez Burkholderia mallei (nosacizna)A+D+EKoniowate, Capra ssp., wielbłądowate
Wirusowe zapalenie tętnic koniD+EKoniowate
Niedokrwistość zakaźna koniD+EKoniowateBąkowate
Zaraza stadniczaD+EKoniowate
Wenezuelskie zapalenie mózgu i rdzenia koniD+EKoniowateKomarowate
Zakaźne zapalenie macicy u klaczyD+EKoniowate
Zapalenie mózgu i rdzenia koni (wschodnie i zachodnie)EKoniowateKomarowate
Klasyczny pomór świńA+D+EŚwiniowate, pekariowate
Afrykański pomór świńA+D+EŚwiniowateKleszcze Ornithodoros
Zakażenie wirusem choroby AujeszkyegoC+D+EŚwiniowate
Zakażenie wirusem zespołu rozrodczo-oddechowego świńD+EŚwiniowate
Wysoce zjadliwa grypa ptakówA+D+EPtaki
Zakażenie wirusem rzekomego pomoru drobiuA+D+EPtaki
Mykoplazmoza drobiu (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis)D+EGallus gallus, Meleagris gallopavo
Zakażenie wywoływane przez Salmonella Pullorum, S. Gallinarum, S. arizonaeD+EGallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.
Zakażenie wirusami nisko zjadliwej grypy ptakówD+EPtaki
Chlamydioza ptakówD+EPapugowe
Zarażenie pasożytem Varroa spp. (warroza)C+D+EPszczoły
Zarażenie pasożytem Aethina tumida (mały chrząszcz ulowy)D+EPszczoły, Bombus ssp.
Zgnilec amerykański pszczółD+EPszczoły
Zarażenie pasożytem Tropilaelaps spp.D+EPszczoły
Zakażenie wywoływane przez Batrachochytrium salamandrivoransD+EPłazy ogoniaste
Epizootyczna martwica układu krwiotwórczegoA+D+EPstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), okoń (Perca fluviatilis)Tołpyga pstra (Aristichthys nobilis), karaś złocisty (Carassius auratus), karaś pospolity (Carassius carassius), karp i karp koi (Cyprinus carpio), tołpyga biała (Hypophthalmichthys molitrix), ryby z gatunku Leuciscus spp., płoć (Rutilus rutilus), wzdręga (Scardinius erythrophthalmus), lin (Tinca tinca)
Wirusowa posocznica krwotocznaC+D+EŚledzie (Clupea spp.), Coregonus ssp., szczupak (Esox lucius), plamiak (Melanogrammus aeglefinus), dorsz pacyficzny (Gadus macrocephalus), dorsz atlantycki (Gadus morhua), łososie pacyficzne (Oncorhynchus spp.), pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), onos (Onos mustelus), troć wędrowna (Salmo trutta), turbot (Scophthalmus maximus), szprot (Sprattus sprattus), lipień europejski (Thymallus thymallus), poskarp oliwkowy (Paralichthys olivaceus), pstrąg marmurkowy (Salmo marmoratus), palia jeziorowa (Salvelinus namaycush), wargaczowate (Labridae spp.), taszowate (Cyclopteridae spp.)Bieługa (Huso huso), jesiotr rosyjski (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet/czeczuga (Acipenser ruthenus), siewruga (Acipenser stellatus), jesiotr zachodni (Acipenser sturio), jesiotr syberyjski (Acipenser baerii), tołpyga pstra (Aristichthys nobilis), karaś złocisty (Carassius auratus), karaś pospolity (Carassius carassius), karp i karp koi (Cyprinus carpio), tołpyga biała (Hypophthalmichthys molitrix), ryby z gatunku Leuciscus spp., płoć (Rutilus rutilus), wzdręga (Scardinius erythrophthalmus), lin (Tinca tinca), stawada (Clarias gariepinus), szczupak (Esox lucius), Ictalurus spp., sumik czarny (Ameiurus melas), sumik kanałowy (Ictalurus punctatus), panga (Pangasius pangasius), sandacz (Sander lucioperca), sum europejski (Silurus glanis), labraks (Dicentrarchus labrax), moron prążkowany (Morone chrysops x Morone saxatilis), cefal (Mugil cephalus), kulbak czerwony (Sciaenops ocellatus), kulbak pospolity (Argyrosomus regius), drum iberyjski (Umbrina cirrosa), Thunnus spp., tuńczyk błękitno-płetwy (Thunnus thynnus), granik szary (Epinephelus aeneus), granik wielki (Epinephelus marginatus), sola senegalka (Solea senegalensis), sola (Solea solea), morlesz szkarłatny (Pagellus erythrinus), kielczak właściwy (Dentex dentex), dorada (Sparus aurata), sargus (Diplodus sargus), morlesz bogar (Pagellus bogaraveo), dorada różowa (Pagrus major), dubiel (Diplodus puntazzo), amarel (Diplodus vulgaris), pagrus karaibski (Pagrus pagrus), tilapie (Oreochromis), pstrąg źródlany (Salvelinus fontinalis), golec zwyczajny (Salvelinus alpinus)
Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatychC+D+EKeta (Oncorhynchus keta), kiżucz (Oncorhynchus kisutch), łosoś japoński (masu) (Oncorhynchus masou), pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), łosoś nerka (czerwony) (Oncorhynchus nerka), gorbusza (Oncorhynchus rhodurus), łosoś czawycza (Oncorhynchus tshawytscha), łosoś atlantycki (Salmo salar), palia jeziorowa (Salvelinus namaycush), pstrąg marmurkowy (Salmo marmoratus), pstrąg źródlany (Salvelinus fontinalis), golec zwyczajny (Salvelinus alpinus), golec dalekowschodni (Salvelinus leucomaenis)Bieługa (Huso huso), jesiotr rosyjski (Acipenser gueldenstaedtii), sterlet/czeczuga (Acipenser ruthenus), siewruga (Acipenser stellatus), jesiotr zachodni (Acipenser sturio), jesiotr syberyjski (Acipenser Baerii), tołpyga pstra (Aristichthys nobilis), karaś złocisty (Carassius auratus), karaś pospolity (Carassius carassius), karp i karp koi (Cyprinus carpio), tołpyga biała (Hypophthalmichthys molitrix), ryby z gatunku Leuciscus spp., płoć (Rutilus rutilus), wzdręga (Scardinius erythrophthalmus), lin (Tinca tinca), stawada (Clarias gariepinus), Ictalurus spp., sumik czarny (Ameiurus melas), sumik kanałowy (Ictalurus punctatus), panga (Pangasius pangasius), sandacz (Sander lucioperca), sum europejski (Silurus glanis), halibut biały (Hippoglossus hippoglossus), stornia (Platichthys flesus), dorsz atlantycki (Gadus morhua), plamiak (Melanogrammus aeglefinus), rak szlachetny (Astacus astacus), rak sygnałowy (Pacifastacus leniusculus), rak luizjański (Procambarus clarkii)
Zakażenie wirusem zakaźnej anemii łososi z delecją w regionie polimorficznym (HPR)C+D+EPstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), łosoś atlantycki (Salmo salar), troć wędrowna (Salmo trutta)
Zakażenie herpeswirusem koiEKarp i karp koi (Cyprinus carpio)Karaś złocisty (Carassius auratus), amur biały (Ctenopharyn-godon idella)
Mikrocytoza (zakażenie wywoływane przez Mikrocytos mackini)A+D+EOstryga pacyficzna (Crassostrea gigas), ostryżyca amerykańska (Crassostrea virginica), Ostrea conchaphila, ostryga jadalna (Ostrea edulis)
Perkinsoza (zakażenie wywoływane przez Perkinsus marinus)A+D+EOstryga pacyficzna (Crassostrea gigas), ostryżyca amerykańska Crassostrea virginicaHomar europejski (Homarus gammarus), kraby właściwe z rodzaju Brachyura spp., australijski rak "yabi" (Cherax destructor), krewetka słodkowodna olbrzymia (Macrobrachium rosenbergii), langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp.), krab pływak (Portunus puber), krab błotny (Scylla serrata), krewetka indyjska (Penaeus indicus), krewetka kuruma (Penaeus japonicus), krewetka Penaeus kerathurus, krewetka niebieska (Penaeus stylirostris), krewetka Penaeus vannamei
Bonamioza (zakażenie wywoływane przez Bonamia exitiosa)C+D+EOstrea angasi, Ostrea chilensis, ostryga jadalna (Ostrea edulis)Ostryga portugalska (Crassostrea angulata), ostryga pacyficzna (Crassostrea gigas), ostryżyca amerykańska (Crassostrea virginica)
Bonamioza (zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae)C+D+EOstrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea conchaphila, Ostrea denselammellosa, ostryga jadalna (Ostrea edulis), Ostrea puelchanaSercówka jadalna (Cerastoderma edule), małż Donax trunculus, małgiew piaskołaz (Mya arenaria), małż wenus północny (Mercenaria mercenaria), małż Meretrix lusoria, małż dywanowy (Ruditapes decussatus), małż japoński (Ruditapes philippinarum), małże wenusy Venerupis aurea i Venerupis pullastra, małż wenus opalona (Venus verrucosa), przegrzebek zwyczajny (Pecten maximus)
Marteilioza (zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens)C+D+EOstrea angasi, Ostrea chilensis, ostryga jadalna (Ostrea edulis), Ostrea puelchanaSercówka jadalna (Cerastoderma edule), małż Donax trunculus, małgiew piaskołaz (Mya arenaria), małż wenus północny (Mercenaria mercenaria), małż Meretrix lusoria, małż dywanowy (Ruditapes decussatus), małż japoński (Ruditapes philippinarum), małże wenusy Venerupis aurea i Venerupis pullastra, małż wenus opalona (Venus verrucosa)
Zakażenie wirusem zespołu TauraA+D+EKreweta biała (Penaeus setiferus), krewetka niebieska (Penaeus stylirostris), krewetka Penaeus vannamei)Małże z rodzaju Atrina spp., trąbik zwyczajny (Buccinum undatum), ostryga portugalska (Crassostrea angulata), sercówka jadalna (Cerastoderma edule), ostryga pacyficzna (Crassostrea gigas), ostryżyca amerykańska (Crassostrea virginica), małż Donax trunculus, uchowiec Haliotis discus hannai, uchowiec Haliotis tuberculata, pobrzeżek (Littorina littorea), małż wenus północny (Mercenaria mercenaria), małż Meretrix lusoria, małgiew piaskołaz (Mya arenaria), omułek jadalny (Mytilus edulis), omułek śródziemnomorski (Mytilus galloprovincialis), ośmiornica (Octopus vulgaris), ostryga jadalna (Ostrea edulis), przegrzebek zwyczajny (Pecten maximus), małż dywanowy (Ruditapes decussatus), małż japoński (Ruditapes philippinarum), mątwa pospolita (Sepia officinalis), ślimaki z rodziny skrzydelników (Strombus spp.), małże wenusy Venerupis aurea i Venerupis pullastra, małż wenus opalona (Venus verrucosa), Homar europejski (Homarus gammarus), kraby właściwe z rodzaju (Brachyura spp.), australijski rak "yabi" (Cherax destructor), krewetka słodkowodna olbrzymia (Macrobrachium rosenbergii), langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp.), krab pływak (Portunus puber), krab błotny (Scylla serrata), krewetka indyjska (Penaeus indicus), krewetka kuruma (Penaeus japonicus), krewetka Penaeus kerathurus
Zakażenie wirusem choroby żółtej głowyA+D+EKrewety: Penaeus aztecus, Penaeus duorarum, krewetka kuruma (Penaeus japonicus), krewetki Penaeus monodon i Penaeus setiferus, krewetka niebieska (Penaeus stylirostris) oraz krewetka Penaeus vannameiMałże z rodzaju Atrina spp., trąbik zwyczajny (Buccinum undatum), ostryga portugalska (Crassostrea angulata), sercówka jadalna (Cerastoderma edule), ostryga pacyficzna (Crassostrea gigas), ostryżyca amerykańska (Crassostrea virginica), małż Donax trunculus, uchowiec Haliotis discus hannai, uchowiec Haliotis tuberculata, pobrzeżek (Littorina littorea), małż wenus północny (Mercenaria mercenaria), małż Meretrix lusoria, małgiew piaskołaz (Mya arenaria), omułek jadalny (Mytilus edulis), omułek śródziemnomorski (Mytilus galloprovincialis), ośmiornica (Octopus vulgaris), ostryga jadalna (Ostrea edulis), przegrzebek zwyczajny (Pecten maximus), małż dywanowy (Ruditapes decussatus), małż japoński (Ruditapes philippinarum), mątwa pospolita (Sepia officinalis), ślimaki z rodziny skrzydelników (Strombus spp.), małże wenusy Venerupis aurea i Venerupis pullastra, małż wenus opalona (Venus verrucosa)
Zakażenie wirusem WSSC+D+EWszystkie skorupiaki z rzędu dziesięcionogów (Decapoda)Małże z rodzaju Atrina spp., trąbik zwyczajny (Buccinum undatum), ostryga portugalska (Crassostrea angulata), sercówka jadalna (Cerastoderma edule), ostryga pacyficzna (Crassostrea gigas), ostryżyca amerykańska (Crassostrea virginica), małż Donax trunculus, uchowiec Haliotis discus hannai, uchowiec Haliotis tuberculata, pobrzeżek (Littorina littorea), małż wenus północny (Mercenaria mercenaria), małż Meretrix lusoria, małgiew piaskołaz (Mya arenaria), omułek jadalny (Mytilus edulis), omułek śródziemnomorski (Mytilus galloprovincialis), ośmiornica (Octopus vulgaris), ostryga jadalna (Ostrea edulis), przegrzebek zwyczajny (Pecten maximus), małż dywanowy (Ruditapes decussatus), małż japoński (Ruditapes philippinarum), mątwa pospolita (Sepia officinalis), ślimaki z rodziny skrzydelników (Strombus spp.), małże wenusy Venerupis aurea i Venerupis pullastra, małż wenus opalona (Venus verrucosa)
1 Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1629 z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające wykaz chorób zamieszczony w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz.U. L 272 z 31.10.2018, s. 11).
3 Dziennik EFSA 2017; 15(7):4889.
4 Dziennik EFSA 2017; 15(8):4959.
5 Dziennik EFSA 2017; 15(8):4957.
6 Dziennik EFSA 2017; 15(7):4958.
7 Dziennik EFSA 2017; 15(7):4892.
8 Dziennik EFSA 2017; 15(7):4890.
9 Dziennik EFSA 2017; 15(7):4960.
10 Dziennik EFSA 2017; 15(7):4948.
11 Dziennik EFSA 2017; 15(8):4955.
12 Dziennik EFSA 2017; 15(10):4995.
13 Dziennik EFSA 2017; 15(7):4947.
14 Dziennik EFSA 2017; 15(8):4952.
15 Dziennik EFSA 2017; 15(10):4990.
16 Dziennik EFSA 2017; 15(10):4992.
17 Dziennik EFSA 2017; 15(8):4956.
18 Dziennik EFSA 2017; 15(10):4996.
19 Dziennik EFSA 2017; 15(10):4994.
20 Dziennik EFSA 2017; 15(8):4950.
21 Dziennik EFSA 2017; 15(7):4946.
22 Dziennik EFSA 2017; 15(7):4888.
23 Dziennik EFSA 2017; 15(7):4949.
24 Dziennik EFSA 2017; 15(8):4953.
25 Dziennik EFSA 2017; 15(8):4954.
26 Dziennik EFSA 2017; 15(7):4891.
27 Dziennik EFSA 2017; 15(10):4997.
28 Dziennik EFSA 2017; 15(11):5071.
29 Dziennik EFSA 2017; 15(7):4907.
30 Dziennik EFSA 2017; 15(7):4783.