Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.345.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3579/91
z dnia 25 listopada 1991 r.
w sprawie stosowania decyzji nr 3/91 Rady Współpracy EWG-Jordania zmieniającej, w wyniku wprowadzenia systemu zharmonizowanego, Protokół 2 dotyczący definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Umowa o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim(1) została podpisana w dniu 18 stycznia 1977 r.;

na mocy art. 25 Protokołu 2 dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej, który stanowi integralną część powyższej umowy, Rada Współpracy EWG-Jordania przyjęła decyzję nr 3/91 zmieniającą Protokół 2;

konieczne jest stosowanie tej decyzji we Wspólnocie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Decyzję nr 3/91 Rady Współpracy EWG-Jordania stosuje się we Wspólnocie.

Tekst decyzji załączony jest do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 listopada 1991 r.

W imieniu Rady
J. M. M. RITZEN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 268 z 27.9.1978, str. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.