Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.269.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 2000 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 22 września 2000 r.
w sprawie stosowania art. 3 ust. 3 lit. e) dyrektywy 1999/5/WE w stosunku do urządzeń morskiej łączności radiowej przeznaczonych do zainstalowania na statkach pełnomorskich nieobjętych przepisami Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) i który ma być stosowany w Światowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS), i który nie jest objęty dyrektywą Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków

(notyfikowana jako dokument nr C(2000) 2719)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2000/638/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 21 października 2000 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 1995/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności(1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 lit. e),

uwzględniając dyrektywę Rady 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia statków(2), zmienioną dyrektywą Komisji 98/85/WE(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Szereg Państw Członkowskich wprowadziło w życie lub zamierza wprowadzić w życie wspólne przepisy i zasady dotyczące urządzeń radiowych na statkach pełnomorskich nieobjętych Konwencją SOLAS.

(2) Harmonizacja usług radiowych przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa żeglugi na statkach pełnomorskich nieobjętych Konwencją SOLAS, w szczególności w przypadku niebezpieczeństwa i złych warunków pogodowych.

(3) Okólnik Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) 803 w sprawie udziału statków nieobjętych Konwencją SOLAS w Światowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS) oraz rezolucja MSC.77(69) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) wzywają rządy do zastosowania wytycznych do udziału statków nieobjętych Konwencją SOLAS w systemie GMDSS i nalegają, by rządy wymagały wprowadzenia określonych elementów do urządzeń zainstalowanych na statkach pełnomorskich nieobjętych Konwencją SOLAS w związku z Światowym Morskim Systemem Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa.

(4) Wyposażenie wchodzące w zakres dyrektywy 98/96/WE w sprawie wyposażenia statków, zmienionej dyrektywą 85/98/WE, nie jest objęte niniejszą dyrektywą i nie wchodzi w zakres dyrektywy 1999/5/WE.

(5) Regulamin Radiotelekomunikacyjny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU określa niektóre częstotliwości przeznaczone do używania w ramach systemu GMDSS.

(6) Wszystkie urządzenia radiowe operujące na tych częstotliwościach, które mają być używane w razie niebezpieczeństwa, powinny być używane zgodnie z przeznaczeniem tych częstotliwości i powinny dawać rozsądną gwarancję zapewnienia prawidłowego działania w razie niebezpieczeństwa.

(7) Środki określone w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Oceny Zgodności Telekomunikacyjnej i Nadzoru Rynku,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszą decyzję stosuje się do urządzeń radiowych operujących w zakresie:

i) morskiej łączności komórkowej, jak zdefiniowanej w art. S1.28 przepisów dotyczących łączności radiowej ITU lub

ii) morskiej łączności satelitarnej, jak zdefiniowanych w art. S1.28 przepisów dotyczących łączności radiowej ITU,

które mają zostać zainstalowane na statkach pełnomorskich, nieobjętych rozdziałem IV Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) z 1974 r. zmienionej w 1988 r. (statki nieobjęte Konwencją SOLAS),

i które mają być stosowane w systemie GMDSS, jak ustanowiono w rozdziale IV Konwencji SOLAS.

Artykuł  2

Urządzenia radiowe wchodzące w zakres art. 1 zostaną wyznaczone tak, by zapewniały prawidłowe funkcjonowanie w warunkach środowiska morskiego, spełniały wszystkie wymagania operacyjne określone w GMDSS w razie niebezpieczeństwa oraz zapewniały jasne i solidne komunikaty o wysokim stopniu wierności, zarówno komunikacyjnego połączenia analogowego, jak i cyfrowego.

Artykuł  3

Wymagania art. 2 niniejszej decyzji stosuje się od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 września 2000 r.

W imieniu Komisji
Erkki LIIKANEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 91 z 7.4.1999, str. 10.

(2) Dz.U. L 46 z 17.2.1997, str. 25.

(3) Dz.U. L 315 z 25.11.1998, str. 14.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.