Stopy procentowe od zwracanej pomocy państwa oraz stopy referencyjne/dyskontowe obowiązujące państwa EFTA od dnia 1 września 2022 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.476.31

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2022 r.

Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących państwa EFTA od dnia 1 września 2022 r.

Opublikowane zgodnie z przepisami dotyczącymi stóp referencyjnych i dyskontowych określonymi w części VII wytycznych Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie pomocy państwa oraz art. 10 decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. 1

(2022/C 476/07)

(Dz.U.UE C z dnia 15 grudnia 2022 r.)

Stopy bazowe obliczane są zgodnie z przepisami rozdziału wytycznych Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie pomocy państwa dotyczącego metody określania stóp referencyjnych i dyskontowych (wytyczne zmienione decyzją Urzędu Nadzoru EFTA nr 788/08/COL z dnia 17 grudnia 2008 r.). Aby uzyskać obowiązujące stopy referencyjne, do stopy bazowej należy dodać odpowiednie marże zgodnie z wytycznymi w sprawie pomocy państwa.

Określono następujące stopy bazowe:

IslandiaLiechtensteinNorwegia
1.9.2022-5,08- 0,571,57
1 Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 oraz Suplement EOG do Dz.U. nr 26/2006 z 25.5.2006, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.