Dz.U.UE.C.2019.9.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

Zawiadomienie Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących państwa EFTA od dnia 1 stycznia 2019 r.
(Opublikowane zgodnie z przepisami w sprawie stóp referencyjnych i dyskontowych określonymi w części VII wytycznych Urzędu dotyczących pomocy państwa oraz art. 10 decyzji Urzędu nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. 1 )

(2019/C 9/06)

(Dz.U.UE C z dnia 10 stycznia 2019 r.)

Stopy bazowe obliczane są zgodnie z przepisami rozdziału wytycznych Urzędu w sprawie pomocy państwa dotyczącego metody określania stóp referencyjnych i dyskontowych (wytyczne zmienione decyzją Urzędu nr 788/08/COL z dnia 17 grudnia 2008 r.). Aby uzyskać obowiązujące stopy referencyjne, do stopy bazowej należy dodać odpowiednie marże zgodnie z wytycznymi w sprawie pomocy państwa.

Określono następujące stopy bazowe:

IslandiaLiechtensteinNorwegia
1.1.2019 -4,93-0,531,25
1 Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37 oraz Suplement EOG nr 26 z 25.5.2006, s. 1.