Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.285.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 974/2010
z dnia 29 października 2010 r.
ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, przechowywanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2011 EFGR

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej(1), w szczególności jego art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich(2) przewiduje, że koszty finansowe związane z funduszami uruchomionymi przez państwa członkowskie na zakup produktów są obliczane zgodnie z warunkami rozliczeń określonymi w załączniku IV do wymienionego rozporządzenia.

(2) Na mocy pkt I.1 akapit pierwszy załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006 kwoty przedmiotowych kosztów finansowych oblicza się na podstawie stopy procentowej jednolitej dla całej Unii, ustalanej przez Komisję na początku każdego roku budżetowego. Wymieniona jednolita stopa procentowa stanowi średnią terminowych kwartalnych i rocznych stóp EURIBOR, odnotowanych w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających przekazanie informacji państwom członkowskim, o którym mowa w pkt I.1 wymienionego załącznika IV, obliczanych odpowiednio w wysokości jednej trzeciej i dwóch trzecich. Przedmiotową stopę procentową należy ustalić na początku każdego roku obrachunkowego Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).

(3) Jednak jeśli zgłoszona przez dane państwo członkowskie stopa procentowa jest niższa od jednolitej stopy procentowej ustalonej dla całej Unii, dla tego państwa członkowskiego ustala się specjalną stopę procentową zgodnie z pkt I.2 akapit drugi załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006.

(4) Ponadto, zgodnie z pkt I.2 akapit trzeci załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, w razie braku przesłania zgłoszenia przez państwo członkowskie we właściwej formie i w terminie określonym w pkt I.2 akapit pierwszy wymienionego załącznika IV uznaje się, że przedmiotowe państwo członkowskie nie ponosiło żadnych kosztów z tytułu odsetek. W przypadku gdy państwo członkowskie zgłosi, że nie ponosiło żadnych kosztów z tytułu odsetek, ponieważ w okresie referencyjnym nie składowało produktów rolnych w magazynach państwowych, w odniesieniu do tego państwa członkowskiego stosuje się jednolitą stopę procentową ustaloną przez Komisję. Luksemburg, Malta i Portugalia zgłosiły, że nie ponosiły żadnych kosztów z tytułu odsetek, ponieważ w okresie referencyjnym nie składowały produktów rolnych w magazynach państwowych.

(5) W świetle informacji przekazanych Komisji przez państwa członkowskie, mając na uwadze powyższe elementy, należy ustalić stopy procentowe stosowane dla roku budżetowego 2011 EFRG.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W odniesieniu do kosztów finansowych związanych z funduszami uruchomionymi przez państwa członkowskie na zakup produktów w ramach skupu interwencyjnego, poniesionych w czasie roku budżetowego 2.011 Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), stopy procentowe, o których mowa w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) wymienionego rozporządzenia ustala się następująco:

a) 0,0 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej na Cyprze, w Estonii i na Łotwie;

b) 0,2 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Bułgarii;

c) 0,3 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Szwecji;

d) 0,4 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Niemczech, w Irlandii i w Finlandii;

e) 0,5 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Austrii i w Zjednoczonym Królestwie;

f) 0,6 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej we Włoszech;

g) 0,7 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Grecji;

h) 1,0 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Belgii;

i) 1,1 % dla stopy procentowej jednolitej dla Unii stosowanej w pozostałych państwach członkowskich.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(2) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 35.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.