Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.220.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2017 r.

STATUT CESSDA ERIC

(2017/C 220/01)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lipca 2017 r.)

PREAMBUŁA

Królestwo Belgii,

Republika Czeska,

Królestwo Danii,

Republika Federalna Niemiec,

Republika Grecka,

Republika Francuska,

Węgry,

Królestwo Niderlandów,

Republika Austrii,

Republika Słowenii,

Republika Słowacka,

Królestwo Szwecji,

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

Królestwo Norwegii,

zwane dalej "członkami", oraz:

Konfederacja Szwajcarska,

zwana dalej "obserwatorami",

ZWAŻYWSZY, że członkowie są przekonani, że zapewnienie dostępu do danych dotyczących nauk społecznych i metadanych jest kluczowe dla zrozumienia głównych wyzwań, przed którymi stoi społeczeństwo; bieżących procesów społecznych, istniejących problemów i dostępnych rozwiązań.

ZWAŻYWSZY, że Konsorcjum na rzecz Europejskich Archiwów Danych z zakresu Nauk Społecznych (CESSDA) będzie opierało się na istniejących służbach krajowych oraz będzie wzmacniało i rozszerzało ogólnoeuropejską współpracę dzięki ścisłej współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych w sferze archiwów danych dotyczących nauk społecznych ze względów naukowych i gospodarczych.

UZNAJĄC, że członkowie dążą do zwiększenia doskonałości naukowej i skuteczności europejskich badań w dziedzinie nauk społecznych oraz do zwiększenia łatwego dostępu do danych i metadanych bez względu na jakiekolwiek granice.

PRZYPOMINAJĄC, że CESSDA zostało uznane przez Europejskie Forum Strategiczne ds. Infrastruktury Badawczej (ESFRI) oraz uwzględniono je w planie działania ESFRI (2006 r.).

UZNAJĄC, że Niemcy starają się wnieść dodatkowy wkład poprzez finansowanie zadań specjalnych CESSDA realizowanych przez niemieckiego usługodawcę.

WNOSZĄC do Komisji Europejskiej o ustanowienie infrastruktury CESSDA jako konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (CESSDA ERIC) na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

ROZDZIAŁ  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł  1

Nazwa, siedziba i język roboczy

1.  Konsorcjum na rzecz Europejskich Archiwów Danych z zakresu Nauk Społecznych (CESSDA) ma formę prawną konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 723/2009 i nosi nazwę CESSDA ERIC.
2.  Siedzibą statutową CESSDA ERIC jest Bergen (Norwegia).
3.  Językiem roboczym CESSDA ERIC jest język angielski.
Artykuł  2

Zadania i działalność

1.  CESSDA ERIC stanowi ośrodek rozproszonej infrastruktury badawczej łączący archiwa danych z zakresu nauk społecznych należące do członków, obserwatorów i innych partnerów. CESSDA ERIC nie prowadzi własnych archiwów danych.
2.  Zadaniem CESSDA ERIC jest zapewnienie rozproszonej i zrównoważonej infrastruktury badawczej umożliwiającej środowisku naukowemu prowadzenie badań naukowych wysokiej jakości w dziedzinie nauk społecznych, co przyczyni się do tworzenia skutecznych rozwiązań w zakresie głównych wyzwań stojących dziś przed społeczeństwem oraz do ułatwienia procesu nauczania i uczenia się nauk społecznych.
3.  CESSDA ERIC działa na zasadzie niedochodowej. CESSDA ERIC może jednak prowadzić działalność gospodarczą w ograniczonym zakresie, pod warunkiem że jest ona ściśle związana z jego głównymi zadaniami i nie zagraża ich realizacji.
4.  CESSDA ERIC realizuje powierzone mu zadanie, przyczyniając się do opracowywania i koordynowania norm, protokołów i najlepszych praktyk zawodowych, w tym szkoleń w zakresie najlepszych praktyk dotyczących dystrybucji danych i zarządzania danymi. CESSDA ERIC w stosownych przypadkach uwzględnia również nowe źródła danych w infrastrukturze.
5.  CESSDA ERIC promuje szersze uczestnictwo w infrastrukturze badawczej. Aby ułatwić wejście państw szukających wsparcia na rzecz dalszego rozwoju archiwów danych z zakresu nauk społecznych, CESSDA ERIC rozpoczyna działania szkoleniowe oraz wymianę między ustanowionymi a potencjalnymi usługodawcami.

ROZDZIAŁ  2

CZŁONKOSTWO

Artykuł  3

Członkostwo

1.  Następujące podmioty mogą zostać członkami lub mogą przyłączyć się jako obserwatorzy bez prawa głosu:
a) państwa członkowskie Unii;
b) państwa stowarzyszone;
c) państwa trzecie inne niż państwa stowarzyszone;
d) organizacje międzyrządowe.

Załącznik 1 do niniejszego statutu zawiera wykaz członków, obserwatorów i usługodawców uporządkowanych według daty przystąpienia do CESSDA ERIC. Dyrektor dokonuje aktualizacji niniejszego załącznika zgodnie ze zmianami zachodzącymi w składzie uczestników CESSDA ERIC.

2.  Przystąpienie nowych członków i obserwatorów oraz rezygnacja z członkostwa i statusu obserwatora oraz pozbawienie członkostwa i statusu obserwatora odbywają się zgodnie z art. 5 i 6.
3.  W skład członków CESSDA ERIC wchodzą co najmniej jedno państwo członkowskie Unii i dwa inne państwa będące państwami członkowskimi Unii lub krajami stowarzyszonymi.
4.  Prawa członków obejmują następujące prawa:
a) prawo do używania marki CESSDA ERIC składającej się z wizualnej i dźwiękowej reprezentacji "CESSDA" lub "CESSDA ERIC" łączącej zastosowanie słów, sprawozdań, produktu lub usługi z CESSDA ERIC;
b) prawo do mianowania co najmniej jednego podmiotu reprezentującego;
c) prawo udziału w posiedzeniach walnego zgromadzenia i prawo głosu na tychże posiedzeniach;
d) prawo przyznania usługodawcy w rozumieniu art. 11 ust. 2 prawa do:
i. uczestnictwa w szkoleniach CESSDA ERIC i w powiązanych z nimi działaniach;
ii. korzystania z oprogramowania, oprogramowania pośredniczącego i narzędzi CESSDA ERIC opracowanych w ramach umowy zawartej z CESSDA ERIC;
iii. korzystania z tezaurusa w językach europejskich z dziedziny nauk społecznych (ELSST);
e) uczestnictwa w forum usługodawców, jak przewidziano w art. 11.
5.  Obowiązki członków są następujące:
a) wnoszenie wkładu do budżetu CESSDA ERIC zgodnie z formułą finansowania określoną przez walne zgromadzenie;
b) wskazanie usługodawcy, który będzie świadczył usługi w ramach CESSDA ERIC w danym państwie i w Europie;
c) zapewnienie finansowania krajowego w celu umożliwienia wyznaczonemu usługodawcy spełnienia wymogów określonych w załączniku 2;
d) promowanie przyjęcia norm w obszarze krajowych archiwów danych z zakresu nauk społecznych;
e) zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej dostęp do danych i usług;
f) promowanie wykorzystywania usług wśród naukowców w swoim państwie i gromadzenie od użytkowników informacji zwrotnych oraz informacji o wymogach;
g) wspieranie i w razie potrzeby rozpoczęcie integracji krajowych archiwów danych z zakresu nauk społecznych, w tym integracji archiwów krajowych i archiwów znajdujących się w innych państwach będących członkami lub obserwatorami.
Artykuł  4

Obserwatorzy

1.  Obserwatorem jest państwo lun organizacja międzyrządowa, która zamierza stać się członkiem lub która z przyczyn wewnętrznych nie może zostać członkiem, ale pragnie wnieść swój wkład i uczestniczyć w działaniach CESSDA ERIC.
2.  Prawa obserwatorów obejmują następujące prawa:
a) prawo do korzystania z marki CESSDA ERIC z wyrażeniem "obserwator";
b) prawo do mianowania co najmniej jednego podmiotu reprezentującego;
c) uczestnictwo w posiedzeniach walnego zgromadzenia bez prawa głosu;
d) prawo dostępu do wsparcia CESSDA ERIC przy opracowywaniu swoich systemów, procesów i usług;
e) prawo przyznania usługodawcy prawa do:
i. uczestnictwa w szkoleniach CESSDA ERIC i w powiązanych z nimi działaniach;
ii. korzystania z oprogramowania, oprogramowania pośredniczącego i narzędzi CESSDA ERIC opracowanych w ramach umowy zawartej z CESSDA ERIC;
iii. korzystania z tezaurusa w językach europejskich z dziedziny nauk społecznych (ELSST);
f) uczestnictwa w forum usługodawców, jak przewidziano w art. 12. 3. Obowiązki obserwatorów są następujące:
a) wnoszenie wkładu do budżetu zgodnie z ustaleniami walnego zgromadzenia i ustaleniami dokonanymi w ramach procesu składania wniosków;
b) prowadzenie działalności, którą uzgodniono podczas przyjęcia do grona obserwatorów;
c) wskazanie usługodawcy, który będzie świadczył usługi w ramach CESSDA ERIC w danym państwie i w Europie, jeżeli dla danego obserwatora uzgodniono takie usługi;
d) zapewnienie finansowania krajowego w celu umożliwienia ewentualnemu wyznaczonemu usługodawcy spełnienia wymogów określonych w załączniku 2.
Artykuł  5

Przystąpienie

1.  Po wejściu w życie statutu wszystkie podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 mogą zostać przyjęte jako członkowie lub obserwatorzy. Przyjęcie wymaga zatwierdzenia większością dwóch trzecich oddanych głosów walnego zgromadzenia. Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wkład podmiotu w realizację zadań i działań CESSDA ERIC, o których mowa w Article 2, oraz spełnianie obowiązków określonych w art. 3 ust. 5 i art. 4 ust. 3. Wniosek w sprawie członkostwa lub uzyskania statusu obserwatora należy kierować do dyrektora, który zasięga opinii walnego zgromadzenia dotyczącej tego, czy należy przyjąć wniosek.
2.  Na wniosek dyrektora przystępujący członek lub obserwator wybiera i proponuje usługodawcę odpowiedzialnego za wykonywanie zadań usługodawcy.
3.  Dyrektor zasięga opinii rady naukowej i forum usługodawców przed przyjęciem lub odrzuceniem proponowanego usługodawcy.
Artykuł  6

Rezygnacja lub pozbawienie członkostwa lub statusu obserwatora

1.  Członkowie i obserwatorzy mogą, z zachowaniem minimum sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, zrezygnować z członkostwa lub z roli obserwatora. Wypowiedzenie przedstawia się w formie pisemnej i kieruje do dyrektora. Członkowie i obserwatorzy nie mogą zrezygnować w ciągu pierwszych pięciu lat pełnienia roli członka lub obserwatora, o ile walne zgromadzenie z przyczyn wyjątkowych nie zaakceptuje krótszego okresu.
2.  Wszelkie zaległe wkłady są wnoszone i wszelkie inne zobowiązania są wypełniane, zanim rezygnacja z członkostwa lub statusu obserwatora stanie się skuteczna. Wszelkie aktywa należące do usługodawcy finansowanego przez CESSDA ERIC są, o ile to możliwe, zwracane CESSDA ERIC.
3.  Walne zgromadzenie może podjąć decyzję większością dwóch trzecich głosów w kwestii pozbawienia członka członkostwa lub obserwatora jego statusu, jeżeli członek lub obserwator narusza postanowienia statutu, obowiązujące przepisy prawne lub nie jest w stanie pełnić obowiązków członka lub obserwatora.
4.  Członkowi nie przysługuje prawo głosu w kwestiach związanych z jego własną rezygnacją lub ewentualnym pozbawieniem go członkostwa.

ROZDZIAŁ  3

ZARZĄDZANIE

Artykuł  7

Ład administracyjno-regulacyjny

1.  Struktura zarządzania CESSDA ERIC składa się z następujących organów:
a) walne zgromadzenie;
b) dyrektor;
c) usługodawcy i forum usługodawców pełniące rolę doradczą;
d) rada naukowa;
e) każdy inny komitet doradczy ustanowiony przez walne zgromadzenie w celu ułatwienia osiągnięcia celów CESSDA ERIC.
Artykuł  8

Walne zgromadzenie

1.  Walne zgromadzenie składa się z delegatów członków i obserwatorów.
2.  Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą CESSDA ERIC. Walne zgromadzenie wykonuje następujące funkcje:
a) uzgadnia budżet i wzór finansowania oraz zatwierdza roczne sprawozdania finansowe i roczne sprawozdania. Wszelkie zmiany we wzorze finansowania wymagają większości dwóch trzecich głosów. Wszelkie decyzje dotyczące zwiększenia budżetu prowadzącego do wyższej opłaty rocznej są podejmowane większością dwóch trzecich głosów;
b) decyduje większością dwóch trzecich głosów o polityce CESSDA ERIC w kwestiach naukowych, technicznych i administracyjnych oraz ustanawia i utrzymuje politykę własności intelektualnej;
c) przyjmuje plany strategiczne i plany prac większością dwóch trzecich głosów;
d) nadzoruje zarządzanie CESSDA ERIC;
e) wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego walnego zgromadzenia;
f) powołuje i odwołuje dyrektora CESSDA ERIC;
g) powołuje, zastępuje i odwołuje członków rady naukowej;
h) zatwierdza usługodawców proponowanych przez członka lub obserwatora oraz zatwierdza zastąpienie usługodawcy. Zatwierdzenie może zostać cofnięte, jeżeli usługodawca nie wypełnia swoich obowiązków;
i) powołuje, zastępuje i odwołuje wszelkich członków komitetów ustanowionych przez walne zgromadzenie;
j) przyjmuje sprawozdania z audytów przeznaczone dla CESSDA ERIC;
k) odbiera i analizuje roczne sprawozdania od rady naukowej;
l) po konsultacji z forum usługodawców przyjmuje zasady i normy operacyjne dotyczące działań usługodawców związanych z CESSDA ERIC;
m) zatwierdza przystąpienie nowych członków i obserwatorów oraz rezygnację z członkostwa lub statusu obserwatora lub pozbawienie członkostwa lub statusu obserwatora zgodnie z art. 5 i 6.
3.  Każdy członek jest reprezentowany podczas walnego zgromadzenia przez maksymalnie dwóch delegatów. Każdy członek ma jeden głos w walnym zgromadzeniu. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że w niniejszym statucie postanowiono inaczej. Państwa członkowskie Unii i krajów stowarzyszonych mają łącznie większość głosów na walnym zgromadzeniu. Przewodniczący nie ma prawa głosu z wyjątkiem przypadku wystąpienia równej liczby głosów, kiedy przysługuje mu głos decydujący.
4.  Aby posiedzenie walnego zgromadzenia było ważne, wymagane jest kworum wynoszące połowę liczby członków. Jeżeli nie ma kworum, posiedzenie zostaje ponownie zwołane w ciągu trzech tygodni po ponownym zaproszeniu z zachowaniem tego samego porządku obrad. Podczas ponownego posiedzenia wymagane kworum wynosi co najmniej jedną czwartą liczby członków. Jeżeli podczas ponownego posiedzenia nie zbierze się kworum, przewodniczący walnego zgromadzenia jest uprawniony do podjęcia decyzji, których nie można odłożyć do czasu ponownego zwołania walnego zgromadzenia zapewniającego kworum. Takie decyzje przedstawia się walnemu zgromadzeniu do rozpatrzenia przy pierwszej możliwej okazji.
5.  Jeżeli w statucie wymagana jest większość dwóch trzecich głosów, aby decyzja była ważna konieczne jest kworum wynoszące trzy czwarte liczby członków.
6.  Podczas walnego zgromadzenia głosy mogą oddawać jedynie fizycznie obecni członkowie. Jeżeli jednak członek nie może być fizycznie obecny, walne zgromadzenie może zaakceptować obecność wirtualną. Prawa głosu nie są zbywalne. Głosowanie tajne odbywa się w przypadku, gdy co najmniej jedna trzecia obecnych członków żąda zastosowania takiej procedury.
7.  W stosownych przypadkach przewodniczący może postanowić, że decyzje będą podejmowane w drodze procedury pisemnej między posiedzeniami walnego zgromadzenia.
8.  Obserwatorzy mają prawo do uczestnictwa w posiedzeniach walnego zgromadzenia, ale nie przysługuje im prawo głosu. Każdy obserwator może wysłać maksymalnie dwóch delegatów.
9.  Walne zgromadzenie wybiera spośród delegacji członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na okres dwóch lat. Po wyborze na przewodniczącego przestaje on być częścią delegacji członka. Ta sama zasada obowiązuje, gdy wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego. Członkowie, których dotyczą te nominacje, powołują innego delegata, aby reprezentował ich na walnym zgromadzeniu.
10.  Posiedzenia walnego zgromadzenia odbywają się co najmniej raz w roku. Posiedzenie walnego zgromadzenia zwoływane jest przez przewodniczącego z wyprzedzeniem co najmniej czterech tygodni. Członkowie i obserwatorzy są upoważnieni do proponowania zagadnień, które mają być włączone do porządku obrad i o których powiadamiają przewodniczącego co na najmniej dwa tygodnie przed posiedzeniem. Nadzwyczajne posiedzenia walnego zgromadzenia są zwoływane na wniosek przewodniczącego lub dyrektora, jeżeli jest to wymagane ze względu na interes CESSDA ERIC, lub na wniosek co najmniej połowy członków.
Artykuł  9

Dyrektor

1.  Dyrektor pełni funkcję dyrektora generalnego, dyrektora naukowego oraz jest przedstawicielem prawnym CESSDA ERIC.
2.  Dyrektora powołuje się na kadencję pięcioletnią z możliwością ponownego powołania. Dyrektor składa walnemu zgromadzeniu sprawozdania.
3.  Dyrektor jest odpowiedzialny za opracowywanie rocznego budżetu, strategii i polityk, które mają zostać przyjęte przez walne zgromadzenie.
4.  Dyrektor jest odpowiedzialny za organizację posiedzeń walnego zgromadzenia oraz udziela radzie naukowej i forum usługodawców niezbędnego wsparcia administracyjnego.
5.  Dyrektor jest odpowiedzialny za wdrożenie decyzji walnego zgromadzenia oraz zapewnia, aby CESSDA ERIC przestrzegało wszystkich odpowiednich wymogów prawnych.
6.  Dyrektor jest uprawniony do podejmowania wszystkich decyzji niezbędnych dla funkcjonowania CESSDA ERIC.
7.  Dyrektor regularnie zasięga opinii forum usługodawców w kwestiach będących przedmiotem szczególnego zainteresowania usługodawców i zachęca forum usługodawców do zgłaszania uwag dotyczących projektu budżetu, planów prac i strategii oraz innych ważnych kwestii związanych z polityką, zanim zostaną one przedstawione walnemu zgromadzeniu.
8.  Dyrektor monitoruje poziom przestrzegania zasad i norm operacyjnych dotyczących działań związanych z CESSDA ERIC przez usługodawców oraz corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu sprawozdania wraz z zaleceniami dotyczącymi środków zaradczych związanych z wszelkimi nieprawidłowościami.
Artykuł  10

Rada naukowa

1.  Walne zgromadzenie powołuje niezależną radę naukową złożoną z co najmniej czterech, ale nie więcej niż siedmiu wybitnych, niezależnych i doświadczonych naukowców pochodzących z różnych państw na świecie. Członkowie rady naukowej powoływani są na podstawie zaleceń dyrektora. Dyrektor zasięga opinii rady naukowej i forum usługodawców. Kadencja członków rady naukowej trwa trzy lata. Członkowie mogą być powołani ponownie jeden raz.
2.  Co najmniej raz w roku dyrektor konsultuje się z radą naukową w sprawach związanych z jakością naukową usług, polityk i procedur naukowych oraz przyszłych planów w tej dziedzinie.
3.  Rada naukowa za pośrednictwem dyrektora co roku przedstawia walnemu zgromadzeniu w formie pisemnej sprawozdanie dotyczące swojej działalności. Sprawozdanie zawiera ocenę usług oferowanych użytkownikom danych przez CESSDA ERIC. Dyrektor przedstawia walnemu zgromadzeniu sprawozdanie wraz ze swoimi uwagami i ewentualnymi zaleceniami.
4.  Rada naukowa może zwrócić się do dyrektora, aby zaproponował walnemu zgromadzeniu uzupełnienie liczby członków rady w celu zapewnienia jej wystarczającej reprezentatywności we wszystkich dziedzinach objętych CESSDA ERIC.
Artykuł  11

Usługodawcy

1.  Usługodawcy stanowią rozproszoną sieć operacyjną zintegrowaną przez CESSDA ERIC.
2.  Usługodawcy są instytucjami wyznaczonymi przez członków i obserwatorów zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. b) oraz art. 4 ust. 3 lit. c) do podejmowania działań związanych z pozyskiwaniem danych z zakresu nauk społecznych, dbaniem o te dane i zapewnianiem do nich dostępu w swoim państwie i w całej Europie.
3.  Usługodawcy przestrzegają zasad i norm operacyjnych dotyczących działań związanych z CESSDA ERIC, jak określono w załączniku 2.
4.  Prawa i obowiązki CESSDA ERIC i usługodawców związane z zadaniami wymienionymi w załączniku 2 podlegają umowom o gwarantowanym poziomie usług zawieranym między CESSDA ERIC a danym usługodawcą.
5.  Usługodawcy uczestniczą w zarządzaniu CESSDA ERIC w charakterze doradczym.
6.  Zdolność usługodawcy do wypełniania jego obowiązków przewidzianych w załączniku 2 podlega ocenie co drugi lub trzeci rok, zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia. W porozumieniu z forum usługodawców i radą naukową dyrektor podejmuje decyzje dotyczące sposobu przeprowadzenia oceny i podmiotu oceniającego i przedstawia walnemu zgromadzeniu wyniki oceny wraz z propozycjami związanych z nimi rezolucji walnego zgromadzenia.
Artykuł  12

Forum usługodawców

1.  Forum usługodawców składa się z przedstawicieli usługodawców i pełni rolę doradczą. Każdy członek lub obserwator może mieć jednego przedstawiciela w forum. Dyrektor wspiera forum usługodawców i ułatwia jego funkcjonowanie.
2.  Przynajmniej raz w roku dyrektor konsultuje z forum usługodawców przyszłe plany i techniczne aspekty działań CESSDA ERIC oraz przekazuje opinie usługodawców walnemu zgromadzeniu.
Artykuł  13

Zmiana statutu

Walne zgromadzenie może większością dwóch trzecich głosów podjąć decyzję dotyczącą wniosku o zmianę statutu. Wniosek taki należy przedłożyć Komisji Europejskiej zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 723/2009.

ROZDZIAŁ  4

POLITYKA

Artykuł  14

Polityka dostępu do danych

1.  Polityka dostępu do danych CESSDA ERIC jest zgodna z zaleceniami i wytycznymi OECD dotyczącymi dostępu do danych (Zasady i wytyczne dotyczące dostępu do wyników badań finansowanych ze środków publicznych OECD, OECD 2007 r.).
2.  Dostęp do danych i metadanych finansowanych ze środków publicznych, które są w posiadaniu usługodawców, jest otwarty i wolny w przypadku dostępu do celów badań publicznych i kształcenia, o ile nie przewidziano inaczej w art. 14 ust. 6, i zapewniany w sposób terminowy.
3.  Usługodawcy udostępniają wszystkie zbiory danych tak, aby mieli do nich dostęp upoważnieni badacze korzystający z nich do celów prowadzenia badań publicznych i do celów kształcenia.
4.  Usługodawcy chronią anonimowość osób, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi, europejskimi i krajowymi przepisami, a także odpowiednimi ramami etycznymi.
5.  Usługodawcy zachowują sprawiedliwe, otwarte i przejrzyste procedury dotyczące dostępu do danych i metadanych, które przechowują.
6.  Zasada otwartego dostępu przewidziana w art. 14 ust. 2 i art. 14 ust. 3 nie zobowiązuje usługodawców do udostępniania danych, metadanych ani zbiorów danych w przypadku, gdy byłoby to sprzeczne z przepisami krajowymi, prawami własności intelektualnej lub z innych przekonujących przyczyn prawnych.
Artykuł  15

Polityka upowszechniania

1.  Politykę upowszechniania CESSDA ERIC wdraża za pośrednictwem swojej strategii komunikacyjnej.
2.  Polityka upowszechniania obejmuje rezultaty wszystkich działań finansowanych przez CESSDA ERIC, a dostęp do niej jest otwarty poza sytuacjami, w których jest to niemożliwe z uwagi na istniejące wcześniej prawa własności intelektualnej.
3.  Wszystkie dokumenty techniczne, polityki, główne procedury, sprawozdania monitorujące są publicznie dostępne na stronach internetowych CESSDA ERIC.
4.  Usługodawcy publikują wszelką dokumentację związaną z wypełnianiem obowiązków z tytułu bycia usługodawcą.
Artykuł  16

Własność intelektualna

1.  Dla celów niniejszego statutu pojęcie "własność intelektualna" należy rozumieć zgodnie z art. 2 Konwencji ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), podpisanej w dniu 14 lipca 1967 r.
2.  W odniesieniu do kwestii związanych z własnością intelektualną stosunki między członkami, obserwatorami i usługodawcami są regulowane obowiązującymi przepisami krajowymi, a także odpowiednimi międzynarodowymi zasadami i przepisami.
3.  Własność intelektualna, jaką członkowie lub usługodawcy wnoszą do CESSDA ERIC, pozostaje własnością posiadacza własności intelektualnej.
4.  Jeżeli własność intelektualna pochodzi z prac finansowanych przez CESSDA ERIC (wkład bezpośredni lub niepieniężny), własność taka należy do CESSDA ERIC. CESSDA ERIC może całkowicie lub częściowo zrzec się swoich praw na rzecz członka, obserwatora lub usługodawcy, który stworzył prawa własności intelektualnej.
Artykuł  17

Zatrudnianie

1.  CESSDA ERIC przestrzega zasad dotyczących równości szans zatrudnienia. Stanowiska naukowe obsadza się po ogłoszeniu oferty pracy na skalę międzynarodową.
2.  Z zastrzeżeniem wymogów prawodawstwa krajowego każdy członek w ramach swojej jurysdykcji dokłada wszelkich starań, aby ułatwić przemieszczanie się oraz pobyt obywateli członków zaangażowanych w realizację zadań CESSDA ERIC oraz członków rodzin tych obywateli.

ROZDZIAŁ  5

FINANSE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Artykuł  18

Składki

Walne zgromadzenie ustala wysokość składki każdego członka w oparciu o budżet, proporcjonalnie do PKB poszczególnych członków, z wyjątkiem składek specjalnych. Składki przekazuje się do CESSDA ERIC w terminie wyznaczonym przez walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie ustala wysokość składek w odniesieniu do obserwatorów.

Artykuł  19

Zasady budżetowe, sprawozdania finansowe i audyty

1.  Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2.  Dyrektor przygotowuje i przedkłada walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia projekt rocznego budżetu i biznesplanu, w tym proponowaną wysokość składek pobieranych od członków i obserwatorów. Walne zgromadzenie zatwierdza roczny budżet i należne składki co najmniej sześć miesięcy przed nadchodzącym rokiem obrotowym. Roczny budżet jest zrównoważony tak, aby planowane wydatki nie przekraczały planowanego przychodu.
3.  CESSDA ERIC podlega zasadom określonym w przepisach rachunkowych państwa przyjmującego w celu zapewnienia przygotowania, złożenia i przeprowadzenia audytu oraz publikacji sprawozdań finansowych zgodnie z ogólnie przyjętymi międzynarodowymi zasadami rachunkowości i przejrzystości.
4.  CESSDA ERIC przedkłada roczne sprawozdanie z działalności. Sprawozdanie to zawiera w szczególności aspekty naukowe, operacyjne i finansowe działalności CESSDA ERIC. Sprawozdanie zatwierdzane jest przez walne zgromadzenie i przekazywane Komisji Europejskiej oraz odpowiednim organom publicznym w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia danego roku obrotowego. Sprawozdanie zostaje podane do wiadomości publicznej.
Artykuł  20

Finanse, odpowiedzialność i ubezpieczenie

1.  Na zasoby CESSDA ERIC składają się:
a) wkłady finansowe członków i obserwatorów;
b) potencjalne składki państwa przyjmującego;
c) inne zasoby w granicach i na warunkach zatwierdzonych przez walne zgromadzenie, w tym dotacje na badania ze źródeł krajowych lub międzynarodowych, darowizny i wszelkie przychody pochodzące z działalności gospodarczej.
2.  CESSDA ERIC odpowiada za swoje długi.
3.  Członkowie i obserwatorzy nie ponoszą zbiorowo odpowiedzialności za długi CESSDA ERIC.
4.  CESSDA ERIC zawiera odpowiednią umowę ubezpieczenia obejmującego elementy ryzyka charakterystyczne dla budowy i funkcjonowania infrastruktury CESSDA ERIC.
Artykuł  21

Zamówienia publiczne i zwolnienie z podatku

1.  CESSDA ERIC zapewnia równe i niedyskryminacyjne traktowanie kandydatów i oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia, bez względu na to, czy ich siedziba znajduje się w Unii Europejskiej czy poza nią. Polityka zamówień publicznych jest zgodna z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji i konkurencji.
2.  Zamówienia publiczne dokonywane przez członków i obserwatorów w odniesieniu do działalności CESSDA ERIC realizowane są w sposób należycie uwzględniający potrzeby CESSDA ERIC oraz są zgodne z wymogami technicznymi i specyfikacjami wydanymi przez właściwy organ CESSDA ERIC.
3.  Zwolnienia podatkowe wynikające z § 10-3 norweskiej ustawy nr 58 z czerwca 2009 r. dotyczącej podatku od wartości dodanej ograniczają się do podatku od wartości dodanej odnośnie do takich towarów i usług, które są oficjalnie i wyłącznie wykorzystywane przez CESSDA ERIC oraz w całości opłacane i nabywane przez CESSDA ERIC. Zwolnienia podatkowe mają zastosowanie tylko do działalności o charakterze niedochodowym. Nie mają one zastosowania do działalności dochodowej. Inne ograniczenia nie mają zastosowania.

ROZDZIAŁ  6

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE CZASU TRWANIA, LIKWIDACJI, SPORÓW I ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

Artykuł  22

Czas trwania

CESSDA ERIC istnieje do momentu likwidacji zgodnej z art. 22 ust. 2.

Artykuł  23

Likwidacja

1.  Walne zgromadzenie może większością dwóch trzecich głosów podjąć decyzję o likwidacji CESSDA ERIC.
2.  Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu dziesięciu dni od przyjęcia decyzji o likwidacji, CESSDA ERIC zawiadamia Komisję Europejską o tej decyzji.
3.  Aktywa pozostałe po spłacie zadłużenia CESSDA ERIC rozdziela się między członków proporcjonalnie do ich wkładu pieniężnego do CESSDA ERIC.
4.  Bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu dziesięciu dni od zakończenia procedury likwidacji, CESSDA ERIC powiadamia Komisję o tym fakcie.
5.  CESSDA ERIC przestaje istnieć z dniem opublikowania przez Komisję Europejską stosownego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł  24

Prawo właściwe

Ustanowienie i funkcjonowanie CESSDA ERIC podlega:

a) prawu Unii, w szczególności rozporządzeniu (WE) nr 723/2009;
b) prawu państwa przyjmującego, w przypadku kwestii nieuregulowanych lub uregulowanych tylko częściowo w prawie Unii;
c) niniejszemu statutowi i przepisom wykonawczym do statutu.
Artykuł  25

Spory

1.  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami i obserwatorami, których przedmiotem jest CESSDA ERIC, sporów między członkami i obserwatorami a CESSDA ERIC oraz wszelkich innych sporów, w których stroną jest Unia Europejska, jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2.  W przypadku sporów między CESSDA ERIC a osobami trzecimi zastosowanie mają przepisy Unii dotyczące właściwości sądów. W sprawach nieobjętych przepisami Unii sąd właściwy do rozstrzygania sporów i wybór prawa właściwego określa się zgodnie z prawem państwa przyjmującego.
3.  We wszelkich sprawach przeciwko CESSDA ERIC miejscem jurysdykcji będzie sąd rejonowy w Bergen, chyba że z art. 24 i art. 25 ust. 2 wynika inaczej.
Artykuł  26

Dostępność statutu

Niniejszy statut jest aktualizowany i udostępniany publicznie na stronach internetowych CESSDA ERIC oraz w jego siedzibie statutowej.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  1

Wykaz członków i obserwatorów oraz podmiotów ich reprezentujących i usługodawców

Członkowie:
Państwo:Podmiot reprezentujący:Usługodawca:
NorwegiaNorweska Rada ds. Badań NaukowychNorsk senter for forskningsdata AS
AustriaFederalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW)AuSSDA - Austriackie Archiwum Danych w zakresie Nauk Społecznych
BelgiaBELSPO, EWI, D.G.E.N.O.R.S 1 .Archiwum Danych w zakresie Nauk Społecznych i Humanistycznych - SOHDA
Republika CzeskaMinisterstwo Edukacji, Młodzieży i SportuCzeskie Archiwum Danych w zakresie Nauk Społecznych
DaniaDuńska Agencja ds. Nauki i Szkolnictwa WyższegoDuńskie Archiwum Danych - DDA
FrancjaKrajowe Centrum ds. Badań Naukowych (CNRS)Progedo
NiemcyNiemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań BMBFInstytut w Leibniz ds. Nauk Społecznych (GESIS)
GrecjaGrecka infrastruktura badawcza na rzecz nauk społecznych - So.Da.Net 2 Grecka infrastruktura badawcza na rzecz nauk społecznych - So.Da.Net
WęgryKrajowe Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji (NRDI Office)Fundacja TÁRKI
NiderlandyNiderlandzka Organizacja Badań Nauko- Służby Archiwizowania Danych i Sieciowe - DANS wych (NWO)
SłowacjaMinisterstwo Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki SłowackiejSłowackie Archiwum Danych Społecznych - SASD
SłoweniaMinisterstwo Edukacji, Nauki i Sportu, MIZŠArchiwa Danych w zakresie Nauk Społecznych - ADP
SzwecjaSzwedzka Rada ds. Badań NaukowychKrajowa Szwedzka Służba ds. Danych - SND
Zjednoczone KrólestwoRada ds. Badań Ekonomiczno-Społecznych, ESRCSłużba ds. Danych Zjednoczonego Królestwa

Obserwatorzy:

Państwo:Podmiot reprezentujący:Usługodawca:
SzwajcariaSzwajcarskie Centrum wiedzy fachowej w zakresie Nauk SpołecznychFORS

ZAŁĄCZNIK  2

Obowiązki usługodawców

Usługodawcy CESSDA mają następujące obowiązki:
1. zachowanie zgodności z uzgodnionymi elementami standardu metadanych innowacji wykorzystujących potencjał danych, które to elementy są niezbędne, aby umożliwić członkom/obserwatorom przyczynianie się do działań CESSDA ERIC, i które określi CESSDA ERIC;
2. przyjęcie i stosowanie wspólnego systemu uwierzytelniania lub wspólnych systemów uwierzytelniania wymagających pojedynczego logowania, zalecanych przez CESSDA ERIC;
3. umożliwienie pozyskiwania ich metadanych dotyczących wykrywania zasobów i innych odpowiednich danych do celów włączenia do portalu danych CESSDA ERIC;
4. umożliwienie pobierania ich danych za pośrednictwem powszechnych bram sieciowych w stopniu, w jakim zezwalają na to odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze;
5. zapewnienie utrzymania stosowanych języków narodowych w ramach wielojęzycznego tezaurusa;
6. udostępnianie swoich narzędzi do archiwizowania danych (zgodnie z warunkami w zakresie własności intelektualnej przewidzianymi w art. 16 statutu);
7. przestrzeganie zasad modelu odniesienia Otwartego Systemu Archiwizacji i wszelkich uzgodnionych wymogów CESSDA ERIC dotyczących obsługi zaufanych repozytoriów;
8. przyczynianie się do działań CESSDA ERIC w zakresie harmonizacji danych międzynarodowych;
9. wnoszenie wkładu w postaci materiałów lub wiedzy fachowej do międzynarodowego banku danych;
10. zapewnianie wsparcia mentorskiego obserwatorom CESSDA ERIC i reprezentującym ich usługodawcom, aby mogli osiągnąć pełne członkostwo;
11. zapewnianie wsparcia członkowskiego państwom, których krajowa infrastruktura jest niedojrzała i niestabilna, aby pomóc im w budowaniu kompetencji niezbędnych do tego, aby mogły później wypełniać zadania członków;
12. ułatwianie dostępu do stosownych danych krajowych finansowanych ze środków rządowych i ze środków na badania w zależności od krajowego systemu prawnego;
13. przestrzeganie polityk CESSDA ERIC w zakresie dostępu do danych i rozpowszechniania danych;
14. przestrzeganie postanowień polityk CESSDA ERIC zgodnie z wymogami.

ZAŁĄCZNIK  3

Budżet i składki członkowskie

W niniejszym załączniku ustanawia się mechanizm obliczania wysokości składek członków i obserwatorów.
a) Budżet na lata 2017-2019

Szacowany budżet CESSDA ERIC na lata 2017-2019 opiera się na kontynuacji wcześniejszej umowy konsorcjum oraz na rocznych składkach członkowskich w wysokości 1,9 mln EUR (w oparciu o 13 członków).

Podział opłaty członkowskiej jest następujący:

1. Specjalne składki
a. Norwegia jako państwo przyjmujące będzie płaciła rocznie kwotę 800 000 EUR.
b. Niemcy będą płaciły rocznie kwotę 750 000 EUR, z czego 310 000 EUR pokrywa niemiecką część na prowadzenie ogólnych działań CESSDA, a stała kwota 440 000 EUR służy finansowaniu zadania CESSDA ERIC, które ma wykonywać niemiecki usługodawca, co reguluje umowa między Niemcami a CESSDA ERIC. Obydwie kwoty stanowią część budżetu CESSDA ERIC i część priorytetów CESSDA ERIC.
2. Całkowita opłata w wysokości 350 000 EUR jest dzielona między członków/obserwatorów CESSDA ERIC zgodnie z zasadami określonymi w art. 18 statutu.
3. W przypadku gdy CESSDA ERIC przez pierwsze trzy lata po ustanowieniu będzie zrzeszać mniej niż 13 członków/ obserwatorów, linia budżetowa opłaty członkowskiej będzie dofinansowywana z rezerw, które zostaną przeniesione na CESSDA ERIC z poprzedniego konsorcjum (CESSDA AS).
4. W przypadku gdy CESSDA ERIC będzie zrzeszać dodatkowych członków/obserwatorów, będą oni płacili wyliczoną osobno proporcjonalną roczną składkę dodawaną do całkowitego wkładu.
b) Budżet na lata 2020-2021

Budżet na okres po 2020 r powinien opierać się na szacowanej opłacie ze składek członkowskich w wysokości 1,5 mln EUR.

Podział opłaty członkowskiej jest następujący:

1. Specjalne składki
a. Norwegia jako państwo przyjmujące będzie płaciła rocznie kwotę 800 000 EUR.
b. Niemcy będą płaciły rocznie kwotę 310 000 EUR jako niemiecką część na ogólne działania CESSDA wyłącznie na lata 2020 i 2021.
c. Niemcy świadczą usługi na rzecz CESSDA ERIC o szacowanej wartości 440 000 EUR. Zadania CESSDA ERIC, które ma wykonywać niemiecki usługodawca, są regulowane umową między Niemcami a CESSDA ERIC i stanowią część priorytetów CESSDA ERIC.
2. Całkowita opłata w wysokości 390 000 EUR jest dzielona między członków/obserwatorów CESSDA ERIC zgodnie z zasadami określonymi w art. 18.
3. W przypadku gdy CESSDA ERIC będzie zrzeszać dodatkowych członków/obserwatorów, będą oni płacili wyliczoną osobno proporcjonalną roczną składkę dodawaną do całkowitego wkładu.
c) Zasady alokacji składek członkowskich

Zgodnie z art. 8 walne zgromadzenie ustala wysokość składek w odniesieniu do każdego członka w oparciu o budżet, proporcjonalnie do PKB poszczególnych członków, z wyjątkiem członków płacących składki specjalne. Walne zgromadzenie ustala wysokość składek w odniesieniu do obserwatorów.

Źródłem danych służącym do obliczania opłat członków i obserwatorów wnoszących proporcjonalne roczne składki jest wskaźnik Banku Światowego "PKB (obecnie w USD)" dotyczący najbardziej bieżących danych liczbowych odnoszących się do wszystkich członków w momencie dokonywania obliczenia.

Norwegia i Niemcy uiszczają specjalne składki. Wszyscy pozostali członkowie/obserwatorzy uiszczają proporcjonalne roczne składki. Całkowita wartość proporcjonalnych rocznych składek obliczana jest tak, aby osiągnąć całkowity docelowy budżet po uwzględnieniu specjalnych rocznych składek.

Decyzje o składkach członkowskich organizacji międzyrządowych podejmuje walne zgromadzenie odpowiednio w poszczególnych przypadkach.

d) Obliczanie budżetu na 2016 r.

Budżet na 2016 r. obejmuje całkowitą opłatę członkowską w wysokości 1 932 737 EUR opartą na 15 członkach i jednym obserwatorze.

CzłonekPKB (2014) (USD)Roczna składka (EUR)
Austria436 343 622 43516 478
Belgia533 382 785 67620 142
Republika Czeska205 522 871 2517 761
Dania341 951 607 73012 913
Finlandia270 673 584 16210 222
Francja2 829 192 039 172106 841
Niemcy3 852 556 169 656750 000
Grecja237 592 274 3718 972
Litwa48 172 242 5171 819
Niderlandy869 508 125 48032 836
Norwegia500 103 094 419800 000
Słowacja99 790 145 6533 768
Słowenia49 416 055 6091 866
Szwecja570 591 266 16021 548
Szwajcaria701 037 135 96626 474
Zjednoczone Królestwo2 941 885 537 461111 096
Ogółem14 487 718 557 7181 932 737

Obliczenia dotyczące nadchodzących lat zostaną rozpoczęte z chwilą, gdy staną się dostępne niezbędne dane liczbowe dotyczące PKB.

1 BELSPO: Service public de programmation Politique scientifique

EWI: Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

D.G.E.N.O.R.S.: Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique

2 Roczną opłatę za członka uiszczać będzie Krajowe Centrum ds. Badań Społecznych EKKE
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.