Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.303.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/2096
z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie stanowiska Unii Europejskiej w związku z ósmą konferencją przeglądową Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (BTWC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła unijną strategię przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, której cele obejmują między innymi wzmocnienie Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (zwanej dalej "BTWC"), dalszą refleksję nad sposobami weryfikacji BTWC, wspieranie upowszechniania BTWC i jej wdrażania na szczeblu krajowym, w tym poprzez środki z zakresu prawa karnego, a także zapewnienie powszechniejszego stosowania się do niej.

(2) W dniu 28 kwietnia 2004 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) jednomyślnie przyjęła rezolucję nr 1540 (2004), w której rozprzestrzenianie broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia uznaje się za zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Wdrożenie postanowień tej rezolucji przyczynia się do wprowadzania w życie BTWC.

(3) W dniu 26 sierpnia 1988 r. RB ONZ przyjęła rezolucję nr 620 (1988), w której między innymi zachęca Sekretarza Generalnego do niezwłocznego przeprowadzania dochodzeń w sprawie domniemanego użycia broni chemicznej, bakteriologicznej (biologicznej) lub toksycznej, które może stanowić pogwałcenie Protokołu o zakazie używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych (protokołu genewskiego z 1925 r.). W dniu 20 września 2006 r. Zgromadzenie Ogólne przyjęło globalną strategię zwalczania terroryzmu, załączoną do jego rezolucji nr 60/288 z dnia 8 września 2006 r., w której państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) zwróciły się do Sekretarza Generalnego, by zaktualizował wykaz ekspertów i laboratoriów, a także techniczne wytyczne i procedury, którymi dysponuje do celów terminowego i skutecznego prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanych przypadków użycia broni.

(4) W dniu 27 lutego 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/184/WPZiB 1 dotyczące BTWC, którego celem jest upowszechnianie i wspieranie wprowadzania w życie BTWC przez państwa-strony, aby zagwarantować, że międzynarodowe zobowiązania państw-stron wynikające z BTWC są transponowane do ustawodawstwa krajowego i uwzględniane w przypadku środków administracyjnych.

(5) Równolegle do wspólnego działania 2006/184/WPZiB Unia Europejska przyjęła plan działania w sprawie broni biologicznej i toksycznej 2 , w którym państwa członkowskie zobowiązały się do przedkładania ONZ w kwietniu każdego roku informacji na temat środków budowy zaufania oraz do przekazywania Sekretarzowi Generalnemu ONZ wykazu właściwych ekspertów i laboratoriów, aby ułatwić dochodzenia w sprawie domniemanego użycia broni chemicznej lub biologicznej.

(6) W dniu 20 marca 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/242/WPZiB 3 dotyczące szóstej konferencji przeglądowej BTWC.

(7) W dniu 10 listopada 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/858/WPZiB 4 dotyczące BTWC, którego celem jest upowszechnianie BTWC, dostarczanie wsparcia we wprowadzaniu BTWC w życie przez państwa-strony, wspieranie składania oświadczeń dotyczących środków budowy zaufania przez państwa-strony oraz wspieranie funkcjonowania BTWC w okresach pomiędzy sesjami.

(8) W dniu 18 lipca 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/429/WPZiB 5 dotyczącą stanowiska Unii na siódmą konferencję przeglądową BTWC.

(9) Na siódmej konferencji przeglądowej BTWC postanowiono na kolejne pięć lat (2012-2016) odnowić mandat jednostki wspierania realizacji i postanowiono rozszerzyć zakres jej zadań na realizację decyzji o utworzeniu bazy wniosków o pomoc i ofert pomocy oraz zarządzaniu tą bazą, a także na wspomaganie powiązanej z tym wymiany informacji wśród państw-stron oraz, w stosownych przypadkach, wspieranie realizacji przez państwa-strony decyzji i zaleceń sformułowanych na siódmej konferencji przeglądowej.

(10) Podczas siódmej konferencji przeglądowej postanowiono, że ósma konferencja przeglądowa odbędzie się w Genewie najpóźniej w 2016 r. i że należy na niej dokonać przeglądu funkcjonowania BTWC, z uwzględnieniem między innymi następujących zagadnień:

(i) nowe osiągnięcia naukowo-techniczne istotne z punktu widzenia BTWC;

(ii) postępy państw-stron w realizacji zobowiązań nałożonych przez BTWC;

(iii) postępy we wdrażaniu decyzji i zaleceń uzgodnionych na siódmej konferencji przeglądowej.

(11) W dniu 23 lipca 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/421/WPZiB 6 dotyczącą BTWC, której celem jest upowszechnianie BTWC, dostarczanie wsparcia we wprowadzaniu BTWC w życie przez państwa-strony, wspieranie składania przez państwa-strony oświadczeń dotyczących środków budowy zaufania oraz wspieranie funkcjonowania BTWC w okresach pomiędzy sesjami.

(12) Wobec zbliżającej się konferencji przeglądowej BTWC, która odbędzie się w listopadzie i grudniu 2016 r., należy uaktualnić stanowisko Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W okresie poprzedzającym ósmą konferencję przeglądową Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (zwanej dalej "BTWC") oraz w czasie jej trwania Unia powinna pracować w szczególności nad tym, by państwa-strony zajęły się następującymi priorytetami:

a) budowanie i podtrzymywanie zaufania co do przestrzegania postanowień poprzez szereg konkretnych środków opisanych w niniejszej decyzji;
b) wspieranie wdrażania na szczeblu krajowym, m.in. przez intensywniejszą współpracę z podmiotami pozarządowymi;
c) wspieranie mechanizmu Sekretarza Generalnego ONZ do badania przypadków rzekomego użycia broni biologicznej i czynników przez dalszy rozwój zdolności operacyjnych mechanizmu jako środka służącego wzmocnieniu art. VI i VIII BTWC; oraz
d) upowszechnianie BTWC.

Celem Unii jest: dokonanie przeglądu funkcjonowania BTWC, również w okresie pomiędzy sesjami w latach 2012-2015, propagowanie konkretnych działań i zbadanie możliwości dalszego wzmocnienia BTWC. W związku z tym Unia przedstawi na ósmej konferencji przeglądowej w 2016 r. konkretne propozycje w celu ich przyjęcia przez tę konferencję.

Artykuł  2

Aby osiągnąć cele określone w art. 1, Unia:

a) przyczynia się do przeprowadzenia podczas ósmej konferencji przeglądowej pełnego przeglądu stosowania BTWC, w tym realizacji zobowiązań podjętych przez państwa strony w ramach BTWC, jak również przeglądu przebiegu i wyników programu prac w okresie między sesjami w latach 2012-2015;
b) wspiera nowy konkretny program prac, który dotyczy ograniczeń poprzednich programów prac między sesjami - w okresie między ósmą a dziewiątą konferencją przeglądową - przez przyjęcie wzmocnionych metod służących dalszym postępom w ramach obecnego programu prac, z myślą o zwiększeniu skuteczności BTWC;
c) popiera zwołanie dziewiątej sesji konferencji przeglądowej BTWC nie później niż w 2021 r.;
d) działa na rzecz porozumienia pozwalającego na uzyskanie podczas ósmej sesji konferencji przeglądowej jak najlepszych rezultatów na podstawie ram ustanowionych przez poprzednie konferencje oraz wspiera między innymi następujące istotne kwestie:
(i) uznając fakt, że na obecnym etapie brak jest konsensusu co do weryfikacji, która nadal jest centralnym elementem kompletnego i skutecznego systemu rozbrojenia i nieproliferacji, Unia prowadzi prace zmierzające do określenia opcji, które w nowym programie prac w okresie między sesjami i w dalszej przyszłości mogłyby przyczynić się do zwiększenia zaufania do przestrzegania postanowień i skutecznej realizacji celów BTWC. Państwa-strony powinny móc wykazać, że przestrzegają postanowień BTWC, m.in. poprzez interaktywne wymiany informacji (takie jak obowiązkowe lub dobrowolne oświadczenia) i poprzez większą przejrzystość w zakresie ich możliwości i działań, w tym działań dobrowolnych i innych uzgodnionych kroków podejmowanych na miejscu; podstawę dla tych działań stanowią propozycje przedstawione w latach 2012-2015 dotyczące programu prac w okresie między sesjami oraz rezultaty tego programu;
(ii) wspieranie i wzmacnianie, w stosownych przypadkach, krajowych środków wykonawczych, w tym przepisów prawa administracyjnego, procesowego i karnego, oraz kontroli mikroorganizmów chorobotwórczych i toksyn w ramach BTWC; możliwe jest rozważenie dalszych działań i podjęcie decyzji w zakresie sposobów i środków poprawy wdrażania BTWC na szczeblu krajowym: kontakty i współpraca z podmiotami pozarządowymi na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym w zakresie ich roli w propagowaniu celów BTWC i jej realizacji; dalsze wsparcie dla przyjęcia odpowiednich norm bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej; zwiększanie świadomości wśród odnośnych specjalistów w sektorze prywatnym i publicznym; szkolenia i programy edukacyjne dla osób, które uzyskały dostęp do czynników biologicznych i toksyn związanych z BTWC; propagowanie kultury odpowiedzialności wśród odnośnych krajowych pracowników oraz dobrowolne opracowywanie, przyjmowanie i uchwalanie kodeksów postępowania; propagowanie przestrzegania zobowiązań wynikających z rezolucji RB ONZ nr 1540 (2004) i 1673 (2006), w odpowiednich przypadkach w celu wyeliminowania ryzyka związanego z nabywaniem i użyciem broni biologicznej lub toksycznej do celów terrorystycznych, w tym ryzyka dostępu podmiotów niepaństwowych do materiałów, sprzętu oraz wiedzy, które mogą zostać wykorzystane do przygotowania i produkcji broni biologicznej lub toksycznej;
(iii) powszechne przystąpienie do BTWC wszystkich państw, w tym wezwanie wszystkich państw niebędącymi stronami BTWC do natychmiastowego przystąpienia do niej i do prawnego zobowiązania się do rozbrojenia oraz do nierozprzestrzeniania broni biologicznej i toksycznej; a także - w oczekiwaniu na przystąpienie tych państw do BTWC - poprzez zachęcanie ich do udziału jako obserwatorów w posiedzeniach państw-stron BTWC oraz do wdrażania na zasadzie dobrowolności postanowień BTWC; a także zalecenie przyjęcia planu działania na rzecz upowszechniania, który byłby koordynowany przez ISU oraz oceniany podczas specjalnych sesji pomiędzy sesjami konferencji;
(iv) dążenie do uznania zakazu stosowania broni biologicznej i toksycznej za powszechnie wiążącą zasadę prawa międzynarodowego, m.in. przez upowszechnianie BTWC;
(v) dążenie do zwiększenia przejrzystości i podwyższeniu zaufania co do przestrzegania postanowień BTWC, w tym w drodze niezbędnych i osiągalnych zmian w obecnych środkach budowy zaufania; Unia jest gotowa do pracy nad udoskonaleniem środków budowy zaufania przez określenie środków służących zwiększeniu ich bezpośredniego odniesienia do podstawowych celów, jakimi są przejrzystość oraz unikanie podejrzeń i obaw; dalsze wspieranie dobrowolnego procesu wzajemnej weryfikacji jako cennego narzędzia służącego zwiększeniu przejrzystości między państwami-stronami, a przez to - podwyższeniu zaufania co do przestrzegania postanowień BTWC i wzmocnieniu realizacji na szczeblu krajowym poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami, zwiększanie świadomości zainteresowanych stron na temat wymogów realizacji oraz zwiększenie współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie;
(vi) wzmocnienie zdolności operacyjnych mechanizmu Sekretarza Generalnego ONZ służącego prowadzeniu dochodzeń w sprawie domniemanego użycia broni chemicznej i biologicznej, m.in. poprzez zwiększenie kadry wyszkolonych ekspertów, szkolenia oraz prowadzenie ćwiczeń symulacyjnych i ćwiczeń w terenie; prace prowadzone osobno mogą przyczynić się do dalszego wzmocnienia art. VI i pośrednio art. VII BTWC;
(vii) podejmowanie decyzji w sprawie dostarczania pomocy i koordynacji działań w kontekście art. VII BTWC z odpowiednimi organizacjami na wniosek któregokolwiek państwa-strony w przypadku domniemanego użycia broni chemicznej lub toksycznej, w tym w zakresie poprawy krajowych zdolności do nadzoru nad chorobami, wykrywania i diagnostyki chorób oraz publicznych systemów opieki zdrowotnej;
(viii) zwiększenie przejrzystości w zakresie współpracy i pomocy w związku z art. X BTWC wraz z uwzględnieniem mandatów, prac i specjalistycznej wiedzy innych organizacji międzynarodowych; Unia będzie nadal wspierała konkretną realizację art. X BTWC poprzez różne programy pomocy i jest gotowa do dalszego rozwoju jednolitego rozumienia, które stanowi podstawę skutecznych działań w zakresie współpracy na rzecz celów pokojowych w ramach BTWC. Można by rozważyć dalsze działania i podjąć decyzje w zakresie zwiększenia międzynarodowej współpracy, pomocy i wymiany w zakresie nauk biologicznych i technologii służących celom pokojowym, w zakresie budowy potencjału w dziedzinie nadzoru nad chorobami, wykrywania, diagnostyki i zwalczania chorób zakaźnych; Unia będzie nadal wspierać funkcjonowanie obecnej bazy danych w zakresie współpracy i pomocy, a w stosownych przypadkach - poszukiwać sposobów zwiększenia jej użyteczności; wspieranie m.in. programów globalnego partnerstwa G7, odpowiednich programów Unii oraz celów globalnej agendy na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego mających na celu - w stosownych przypadkach - wspieranie wdrażania międzynarodowych przepisów zdrowotnych i rozbrojenia oraz kontroli i bezpieczeństwa materiałów sensytywnych, instalacji oraz wiedzy fachowej;
(ix) wspieranie procesu częstszych i ukierunkowanych ocen odnośnych procesów zmian naukowo-technicznych, które mogą mieć wpływ na BTWC; proces taki może wiązać się z włączeniem do ISU stałej funkcji doradczej ds. nauki i technologii oraz z konkretniejszym procesem przeglądu będącego centralnym elementem nowego programu prac w okresie między sesjami konferencji, w celu objęcia w bardziej zintegrowany i skoordynowany sposób istotnych wydarzeń i prac prowadzonych przez międzynarodowe ośrodki akademickie i państwa-strony.
Artykuł  3

Aby wzmocnić przestrzeganie postanowień BTWC, Unia propaguje zwiększenie adekwatności i kompleksowości formularzy oświadczeń służących budowie zaufania poprzez:

a) analizowanie oświadczeń rocznych dotyczących środków budowy zaufania jako regularnego narzędzia służącego składaniu oświadczeń w zakresie realizacji i przestrzegania postanowień oraz dalsze ich rozwijanie w tym celu;
b) zmniejszenie do minimum pozostałych złożonych elementów formularzy oświadczeń służących budowie zaufania i usunięcie ewentualnych niejasności;
c) wspieraniu ISU w odgrywaniu w większym stopniu roli polegającej na wspieraniu krajowych punktów kontaktowych w tworzeniu oświadczeń służących budowie zaufania; za pomocą regionalnych seminariów i szkoleń dotyczących przekazywania oświadczeń służących budowie zaufania drogą elektroniczną;
d) działania na rzecz zwiększenia udziału, poprawy jakości i wszechstronności oświadczeń służących budowie zaufania przez zwiększanie funkcjonalności elektronicznego narzędzia obsługującego oświadczenia służące budowie zaufania oraz udostępnienie go, jak również przewodnika dotyczącego oświadczeń służących budowie zaufania, dostępnego na stronie internetowej BTWC we wszystkich językach urzędowych ONZ.
Artykuł  4

Oprócz celów określonych w art. 1 Unia wspiera wzmocnienie roli ISU. Unia wspiera w szczególności:

a) przedłużenie mandatu ISU na kolejny okres pięciu lat;
b) włączenie kolejnych działań do mandatu ISU, aby wesprzeć wdrożenie zmienionego i wzmocnionego programu prac w okresie między sesjami konferencji, jak zaproponowano w art. 5 poniżej;
c) opracowanie skuteczniejszego systemu służącego śledzeniu procesów zmian naukowo-technicznych i ich wpływu na BTWC przez ustanowienie w ISU między innymi stałej funkcji doradczej ds. nauki i technologii;
d) przyjęcie planu działania na rzecz upowszechniania BTWC, który ma być koordynowany przez ISU;
e) odgrywanie przez ISU roli we wspieraniu krajowych punktów kontaktowych państw-stron w tworzeniu i przekazywaniu oświadczeń służących budowie zaufania, jak wskazano w art. 3;
f) odpowiednie zwiększenie obecnej liczby personelu ISU do realizacji nowych celów i prowadzenia działań, o których mowa w niniejszym artykule.
Artykuł  5

W ramach działań na rzecz przeprowadzenia przeglądu i wzmocnienia programu prac w okresie między sesjami konferencji Unia w szczególności:

a) wspiera objęcie następujących tematów nowym programem prac w okresie między sesjami konferencji, w charakterze tematów omawianych na posiedzeniach między sesjami lub na forum specjalnych grup roboczych:
(i) wdrażanie i przestrzeganie postanowień BTWC na szczeblu krajowym;
(ii) prowadzenie dalszych prac nad środkami budowy zaufania po ósmej konferencji przeglądowej;
(iii) pomoc i współpraca na mocy art. VII BTWC;
(iv) osiągnięcia naukowo-techniczne;
(v) procedura przeglądu komitetu konsultacyjnego;
(vi) upowszechnianie, jak zaproponowano w art. 6;
b) wspiera opracowywanie krajowych ram regulacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej; mimo iż odpowiednie normy dotyczące bezpieczeństwa biologicznego i ochrony biologicznej dla laboratoriów w żaden sposób nie zastępują systemu kontroli zgodności, ich przyjęcie i propagowanie może na dłuższą metę pomóc poszczególnym państwom-stronom we wdrażaniu ich zobowiązań wynikających z BTWC; normy te mogą także być - obok innych środków - użytecznym narzędziem wspomagającym udowodnienie przestrzegania postanowień BTWC. Dyskusje na ten temat, podejmowane m.in. z odpowiednimi laboratoriami, stowarzyszeniami ds. bezpieczeństwa biologicznego i przedstawicielami przemysłu, mogłyby zostać objęte nowym programem prac w okresie między sesjami konferencji;
c) wspiera ćwiczenia w zakresie dobrowolnych wzajemnych ocen, w których uczestniczą państwa-strony w kontekście BTWC; celem ćwiczenia w zakresie wzajemnych ocen jest poprawa wdrażania na szczeblu krajowym i zapewnienie gwarancji przestrzegania postanowień BTWC przez wymianę informacji i większą przejrzystość w zakresie np. zdolności i działań podejmowanych na rzecz wdrażania oraz zamiarów co do przestrzegania postanowień BTWC;
d) wspiera wzmacnianie decyzyjnego charakteru procesu prac w okresie między sesjami konferencji poprzez zbadanie wielu możliwości, takich jak jasno określone kompetencje decyzyjne dla określonych obszarów działalności.
Artykuł  6

W ramach działań na rzecz upowszechnienia BTWC Unia:

a) wspiera przyjęcie planu działania na rzecz upowszechniania, koordynowanego przez jednostkę wsparcia wdrażania oraz obejmującego konkretne kroki i działania; plan ten mógłby obejmować działania takie jak: działania informacyjne, wspólne wizyty, tłumaczenie istotnych dokumentów, zachęty, takie jak wymiana informacji o ofertach pomocy; plan działania byłby oceniany i w razie potrzeby modyfikowany na każdym posiedzeniu państw stron;
b) wspiera organizację specjalnych sesji lub posiedzeń grup roboczych poświęconych upowszechnianiu w okresie pomiędzy sesjami konferencji, aby skoordynować działania informacyjne różnych podmiotów i zaplanować inicjatywy regionalne.
Artykuł  7

Unia wspiera wysiłki ukierunkowane na wzmacnianie mechanizmu Sekretarza Generalnego ONZ służącego prowadzeniu dochodzeń w sprawie domniemanego użycia broni chemicznej i biologicznej; w szczególności na zapewnienie przez państwa-strony skuteczności tego mechanizmu oraz podjęcie praktycznych działań służących temu celowi, takich jak zapewnienie wsparcia programów szkoleniowych - w tym organizowanie ćwiczeń - czy rozwój systemu laboratoriów analitycznych.

Artykuł  8

Unia wspiera wysiłki na rzecz wzmocnienia art. VII BTWC na ósmej konferencji przeglądowej, biorąc pod uwagę podejmowane w innych miejscach działania w zakresie tworzenia międzynarodowych zdolności reagowania w przypadku ognisk chorób zakaźnych.

Artykuł  9

Podejmowane przez Unię działania z myślą o osiągnięciu celów, o których mowa w niniejszej decyzji, obejmują:

a) przedłożenie przez Unię i jej państwa członkowskie, na podstawie stanowiska przedstawionego w niniejszej decyzji, propozycji dotyczących konkretnych, praktycznych i możliwych do realizacji ustaleń służących skutecznemu usprawnianiu procesu wdrażania BTWC przez państwa-strony, które to propozycje zostaną przedłożone do rozważenia państwom-stronom BTWC podczas ósmej konferencji przeglądowej;
b) w odpowiednich przypadkach démarche wysokiego przedstawiciela lub przedstawicielstw Unii,
c) oświadczenia wysokiego przedstawiciela lub przedstawicielstw Unii składane Organizacji Narodów Zjednoczonych w okresie poprzedzającym ósmą konferencję przeglądową oraz w czasie jej trwania.
Artykuł  10

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2015 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący

1 Wspólne działanie Rady 2006/184/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wspierające Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 65 z 7.3.2006, s. 51).
2 Dz.U. C 57 z 9.3.2006, s. 1.
3 Wspólne stanowisko Rady 2006/242/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące konferencji przeglądowej 2006 na temat konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, s. 65).
4 Wspólne działanie Rady 2008/858/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. wspierające konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 302 z 13.11.2008, s. 29).
5 Decyzja Rady 2011/429/WPZiB z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie stanowiska Unii Europejskiej na siódmą konferencję przeglądową państw stron Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (BTWC) (Dz.U. L 188 z 19.7.2011, s. 42).
6 Decyzja Rady 2012/421/WPZiB z dnia 23 lipca 2012 r. wspierająca Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC) w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (Dz.U. L 196 z 24.7.2012, s. 61).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.