Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.71.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 marca 2012 r.

DECYZJA RADY
z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie stanowiska Unii Europejskiej odnośnie do projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego bezpieczeństwa pieszych oraz projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego diodowych źródeł światła (LED)

(2012/143/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 9 marca 2012 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 97/836/WE z dnia 27 listopada 1997 r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjęcia jednolitych wymogów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymogów (zrewidowane porozumienie z 1958 r.)(1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 tiret drugie,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Znormalizowane wymagania projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) w sprawie ujednoliconych przepisów dotyczących homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do bezpieczeństwa pieszych(3) oraz projektu regulaminu EKG ONZ w sprawie ujednoliconych przepisów dotyczących diodowych źródeł światła (LED) stosowanych w zatwierdzonych zespołach świateł sygnalizacyjnych w pojazdach o napędzie silnikowym i ich przyczepach(4) mają na celu zniesienie barier technicznych w handlu pojazdami silnikowymi pomiędzy Umawiającymi się Stronami zrewidowanego porozumienia z 1958 r. oraz zapewnienie, by takie pojazdy charakteryzowały się wysokim poziomem bezpieczeństwa i ochrony.

(2) Należy określić stanowisko Unii Europejskiej w odniesieniu do tych projektów regulaminów i tym samym umożliwić Unii, reprezentowanej przez Komisję, poparcie projektów w głosowaniu.

(3) Projekty regulaminów dotyczące bezpieczeństwa pieszych i diodowych źródeł światła (LED) należy włączyć do systemu homologacji typu UE pojazdów silnikowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się projekt regulaminu EKG ONZ w sprawie ujednoliconych przepisów dotyczących homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do bezpieczeństwa pieszych, przedstawiony w dokumencie ECE TRANS/ WP.29/2010/127.

Artykuł  2

Niniejszym zatwierdza się projekt regulaminu EKG ONZ w sprawie ujednoliconych przepisów dotyczących diodowych źródeł światła (LED) stosowanych w zatwierdzonych zespołach świateł sygnalizacyjnych w pojazdach o napędzie silnikowym i ich przyczepach, przedstawiony w dokumencie ECE TRANS/ WP.29/2010/44 wraz ze sprostowaniem do niego.

Artykuł  3

Unia, reprezentowana przez Komisję, głosuje za przyjęciem projektów regulaminów EKG ONZ, o których mowa w art. 1 i 2, podczas najbliższego posiedzenia komitetu administracyjnego Światowego Forum EKG ONZ na rzecz Harmonizacji Przepisów dotyczących Pojazdów.

Artykuł  4

Zgodnie z art. 35 i 36 dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów(5), uznaje się równoważność wymogów projektu regulaminu EKG ONZ w sprawie ujednoliconych przepisów dotyczących homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do bezpieczeństwa pieszych z wymogami określonymi w załączniku I pkt 3.1, 3.3, 3.4 i 3.5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg(6).

Artykuł  5

Projekty regulaminów EKG ONZ, o których mowa w art. 1 i 2, stają się częścią systemu homologacji typu UE pojazdów silnikowych.

Artykuł  6

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2012 r.

W imieniu Rady

M. LIDEGAARD

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 346 z 17.12.1997, s. 78.

(2) Zgoda z dnia 19 stycznia 2012 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dokument EKG ONZ ECE TRANS/WP.29/2010/127.

(4) Dokument EKG ONZ ECE TRANS/WP.29/2010/44.

(5) Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.

(6) Dz.U. L 35 z 4.2.2009, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.