Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.191.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lipca 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/1364
z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia UE-Republika Mołdawii, w odniesieniu do zmiany załącznika XXVI do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony 1  (zwany dalej "Układem"), podpisano w dniu 27 czerwca 2014 r.

(2) Art. 201 Układu przewiduje przeprowadzenie stopniowego zbliżania przepisów z przepisami celnymi Unii i niektórymi aktami prawa międzynarodowego, jak przewidziano w załączniku XXVI do Układu.

(3) Załącznik XXVI do Układu stanowi, że zbliżanie przepisów zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 2  ma być przeprowadzone przez Republikę Mołdawii w terminie trzech lat po wejściu w życie Układu.

(4) Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 zostało uchylone i od dnia 1 maja 2016 r. w Unii mają zastosowanie przepisy materialne rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 3 .

(5) Na posiedzeniu Podkomitetu ds. Ceł UE-Republika Mołdawii w dniu 6 października 2016 r. stwierdzono, że załącznik XXVI do Układu należy odpowiednio zmienić.

(6) Stanowisko Unii w ramach Rady Stowarzyszenia UE-Republika Mołdawii (zwanej dalej "Radą Stowarzyszenia") powinno zatem opierać się na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii w ramach Rady Stowarzyszenia, dotyczące zmian załącznika XXVI do Układu o stowarzyszeniu opiera się na projekcie decyzji załączonym do niniejszej decyzji.
2.  Przedstawiciele Unii w Radzie Stowarzyszenia mogą uzgodnić niewielkie poprawki techniczne w projekcie decyzji, o którym mowa w ust. 1, bez kolejnej decyzji Rady.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lipca 2017 r.
W imieniu Rady
T. TAMM
Przewodniczący

PROJEKT

DECYZJA NR .../2017 RADY STOWARZYSZENIA UE-REPUBLIKA MOŁDAWII

z dnia ... 2017 r.

dotycząca zmiany załącznika XXVI do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony

RADA STOWARZYSZENIA UE-REPUBLIKA MOŁDAWII,

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, w szczególności jego art. 436 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony 4  (zwany dalej "Układem"), podpisano w dniu 27 czerwca 2014 r.
(2) Art. 201 Układu przewiduje przeprowadzenie stopniowego zbliżania przepisów z przepisami celnymi Unii i niektórymi aktami prawa międzynarodowego, jak przewidziano w załączniku XXVI do Układu.
(3) Załącznik XXVI do Układu stanowi, że zbliżanie przepisów zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 5  ma być przeprowadzone przez Republikę Mołdawii w terminie trzech lat po wejściu w życie niniejszego Układu.
(4) Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 zostało uchylone i od dnia 1 maja 2016 r. w Unii mają zastosowanie przepisy materialne rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 6 .
(5) Na posiedzeniu Podkomitetu ds. Ceł UE-Republika Mołdawii w dniu 6 października 2016 r. stwierdzono, że załącznik XXVI do Układu należy odpowiednio zmienić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku XXVI do Układu wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w ...

W imieniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W sekcji pierwszej załącznika XXVI do Układu wprowadza się następujące zmiany:

odesłanie do "rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny" zastępuje się odesłaniem do "rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny".

1 Dz.U. L 260 z 30.8.2014, s. 4.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
4 Dz.U. L 260 z 30.8.2014, s. 4.
5 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.