Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.119.16

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 maja 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/790
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany załącznika XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 1 , w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym 2  ("Porozumienie EOG") weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.

(2) Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, załącznika XX (Środowisko) do Porozumienia EOG.

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 3 .

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 205/2012 4 .

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 293/2012 5 .

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 114/2013 6 .

(7) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1047/2013 7 .

(8) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 253/2014 8 .

(9) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 404/2014 9 .

(10) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 410/2014 10 .

(11) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 427/2014 11 .

(12) W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG.

(13) Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem być oparte na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie proponowanej zmiany załącznika XX (Środowisko) do Porozumienia EOG, opiera się na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2017 r.

W imieniu Rady

I. BORG

Przewodniczący

PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR

z dnia ...

zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określające normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych 12 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 205/2012 z dnia 6 stycznia 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do źródeł danych i parametrów danych przekazywanych przez państwa członkowskie 13 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 293/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych lekkich samochodów dostawczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 14 .

(4) W porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 114/2013 z dnia 6 listopada 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do zasad dotyczących wniosków o odstępstwo od indywidualnych docelowych poziomów emisji CO2 dla nowych lekkich samochodów dostawczych 15 .

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1047/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 114/2013 w celu skorygowania średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 producenta Piaggio w 2010 r. 16 .

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 253/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 510/2011 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych przewidzianego na 2020 r. 17 .

(7) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 404/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowej homologacji typu 18 .

(8) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 410/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 293/2012 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowej homologacji typu 19 .

(9) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 427/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. ustanawiające procedurę zatwierdzania i poświadczania technologii innowacyjnych umożliwiających zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów dostawczych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 20 .

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku XX do Porozumienia EOG po pkt 21av (dyrektywa 2009/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje:

"21aw. 32011 R 0510: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określające normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 1), zmienione:

- 32012 R 0205: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 205/2012 z dnia 6 stycznia 2012 r. (Dz.U. L 72 z 10.3.2012, s. 2),

- 32014 R 0253: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 253/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 38),

- 32014 R 0404: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 404/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. (Dz.U. L 121 z 24.4.2014, s. 1).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) zw art. 7 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeśli grupa obejmuje wyłącznie producentów mających siedzibę w państwach EFTA, producenci przekazują informacje do Urzędu Nadzoru EFTA. Jeżeli grupa obejmuje przynajmniej jednego producenta mającego siedzibę w Unii i przynajmniej jednego producenta mającego siedzibę w państwach EFTA, producenci przekazują informacje do Komisji i Urzędu Nadzoru EFTA.«;

b) w art. 7 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA powiadamia producentów mających siedzibę w państwach EFTA.«;

c) w art. 7 ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeśli grupa obejmuje wyłącznie producentów mających siedzibę w państwach EFTA, producenci przekazują wspólnie informacje do Urzędu Nadzoru EFTA. Jeżeli grupa obejmuje lub jest rozszerzana w celu objęcia przynajmniej jednego producenta mającego siedzibę w Unii i przynajmniej jednego producenta mającego siedzibę w państwach EFTA, producenci przekazują wspólnie informacje do Komisji i Urzędu Nadzoru EFTA.«;

d) w art. 7 ust. 5 wyrazy »art. 101 i 102 TFUE« zastępuje się wyrazami »art. 53 i 54 Porozumienia EOG«, a wyrazy »unijnych zasad konkurencji« zastępuje się wyrazami »zasad konkurencji EOG«;

e) w art. 7 ust. 7 i art. 10 ust. 1 po wyrazie, odpowiednio, »Komisji« oraz »Komisja« dodaje się wyrazy »i Urzędowi Nadzoru EFTA« oraz »i Urząd Nadzoru EFTA«;

f) dane zgłoszone przez państwa EFTA są również przechowywane w centralnym rejestrze, o którym mowa w art. 8 ust. 4;

g) w art. 8 ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Urząd Nadzoru EFTA dokonuje obliczeń określonych w akapicie pierwszym dla producentów mających siedzibę w państwach EFTA oraz powiadamia każdego producenta mającego siedzibę w państwach EFTA zgodnie z akapitem drugim.«;

h) bez uszczerbku dla protokołu 1 do Porozumienia, w art. 8 ust. 5 i 6 po wyrazie, odpowiednio, »Komisję« i »Komisja«, w art. 11 ust. 3, 4, 5 i 6 po wyrazie, odpowiednio, »Komisja«, »Komisję« i »Komisja« dodaje się wyrażenie »lub, w stosownym przypadku, Urząd Nadzoru EFTA«;

i) w art. 9 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

»W przypadku, gdy producent lub zarządzający grupą ma siedzibę w państwie EFTA, opłatę z tytułu przekroczenia poziomu emisji nakłada Urząd Nadzoru EFTA.

Kwoty opłat z tytułu przekroczenia poziomu emisji są rozdzielane pomiędzy Komisję i Urząd Nadzoru EFTA proporcjonalnie do odsetka rejestracji nowych lekkich samochodów dostawczych odpowiednio w UE lub w państwach EFTA, w stosunku do całkowitej liczby nowych lekkich samochodów dostawczych zarejestrowanych w EOG.«;

j) w art. 9 ust. 3 dodaje się akapity w brzmieniu:

»Komisja Europejska wykorzystuje swoje ustalone metody pobierania opłat z tytułu przekroczenia poziomu emisji przewidziane w decyzji Komisji 2012/99/UE na mocy ust. 1 również w odniesieniu do rejestracji w państwach EFTA producentów mających siedzibę w UE.

Urząd Nadzoru EFTA określa metody pobierania opłat z tytułu przekroczenia poziomu emisji na podstawie ust. 1. Metody te oparte są na metodach Komisji.«;

k) w art. 9 ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»W odniesieniu do państw EFTA, państwa EFTA ustalają rozdział opłat z tytułu przekroczenia emisji.«;

l) bez uszczerbku dla protokołu 1 do Porozumienia, w art. 11 ust. 2 po słowie »Komisji« dodaje się wyrażenie »lub, przypadku producenta mającego siedzibę w państwach EFTA, Urzędowi Nadzoru EFTA«;

m) w art. 12 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Dostawcy lub producenci mający siedzibę w państwach EFTA przesyłają wnioski zgodnie z niniejszym artykułem do Komisji. Komisja nadaje tym wnioskom taki sam priorytet, jak innym wnioskom przedłożonym zgodnie z niniejszym artykułem.«;

n) w art. 12 ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Decyzje Komisji dotyczące zatwierdzenia technologii innowacyjnych zgodnie z niniejszym artykułem mają ogólne zastosowanie i należy je uwzględnić w Porozumieniu EOG.«;

o) Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do Liechtensteinu.

21awa. 32012 R 0293: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 293/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych lekkich samochodów dostawczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 (Dz.U. L 98 z 4.4.2012, s. 1), zmienione

- 32014 R 0410: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 410/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 121 z 24.4.2014, s. 21).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) w art. 9 po wyrazie »Komisji« dodaje się wyrażenie »lub, w przypadku producenta mającego siedzibę w państwach EFTA, Urzędowi Nadzoru EFTA« i po wyrazie »Komisję« i »Komisja« dodaje się wyrażenie »lub, przypadku producenta w państwach EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«, a w art. 10 po słowie »Komisji« dodaje się wyrażenie »lub, przypadku producenta w państwach EFTA, Urzędowi Nadzoru EFTA« i po słowie »Komisję« dodaje się wyrażenie »lub, przypadku producenta w państwach EFTA, Urząd Nadzoru EFTA«;

b) art. 10a ust. 3 nie stosuje się w odniesieniu do Urzędu Nadzoru EFTA.

21awb. 32013 R 0114: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 114/2013 z dnia 6 listopada 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do zasad dotyczących wniosków o odstępstwo od indywidualnych docelowych poziomów emisji CO2 dla nowych lekkich samochodów dostawczych (Dz.U. L 38 z 9.2.2013, s. 1), zmienione:

- 32013 R 1047: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1047/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. (Dz.U. L 285 z 29.10.2013, s. 1).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) bez uszczerbku dla protokołu 1 do Porozumienia, w art. 6 ust. 1 wyrażenie »Komisja nie wniosła« zastępuje się wyrażeniem »Komisja lub, w stosownym przypadku, Urząd Nadzoru EFTA nie wniosły«, po słowie »Komisja« dodaje się wyrażenie »lub, w stosownym przypadku, Urząd Nadzoru EFTA«, a wyrażenie »Komisja stwierdziła« zastępuje się wyrażeniem »Komisja lub, w stosownym przypadku, Urząd Nadzoru EFTA stwierdziły«;

b) art. 6 ust. 2 oraz adresu poczty elektronicznej zamieszczonego w załączniku I nie stosuje się w odniesieniu do Urzędu Nadzoru EFTA.

21awc. 32014 R 0427: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 427/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. ustanawiające procedurę zatwierdzania i poświadczania technologii innowacyjnych umożliwiających zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów dostawczych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 (Dz.U. L 125 z 26.4.2014, s. 57).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń (UE) nr 510/2011 i (UE) nr 253/2014, rozporządzeń delegowanych (UE) nr 205/2012, (UE) nr 114/2013, (UE) nr 1047/2013 i (UE) nr 404/2014 oraz rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 293/2012, (UE) nr 410/2014 i (UE) nr 427/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem [...] pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący Sekretarze

Wspólnego Komitetu EOG

1 Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.
2 Dz.U. L 1 z 3.1.1994, p. 3.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określające normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 1).
4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 205/2012 z dnia 6 stycznia 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do źródeł danych i parametrów danych przekazywanych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 72 z 10.3.2012, s. 2).
5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 293/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych lekkich samochodów dostawczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 (Dz.U. L 98 z 4.4.2012, s. 1).
6 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 114/2013 z dnia 6 listopada 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do zasad dotyczących wniosków o odstępstwo od indywidualnych docelowych poziomów emisji CO2 dla nowych lekkich samochodów dostawczych (Dz.U. L 38 z 9.2.2013, s. 1).
7 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1047/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 114/2013 w celu skorygowania średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 producenta Piaggio w 2010 r. (Dz.U. L 285 z 29.10.2013, s. 1).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 253/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 510/2011 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych przewidzianego na 2020 r. (Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 38).
9 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 404/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowej homologacji typu (Dz.U. L 121 z 24.4.2014, s. 1).
10 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 410/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 293/2012 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowej homologacji typu (Dz.U. L 121 z 24.4.2014, s. 21).
11 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 427/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. ustanawiające procedurę zatwierdzania i poświadczania technologii innowacyjnych umożliwiających zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów dostawczych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 (Dz.U. L 125 z 26.4.2014, s. 57).
12 Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 1.
13 Dz.U. L 72 z 10.3.2012, s. 2.
14 Dz.U. L 98 z 4.4.2012, s. 1.
15 Dz.U. L 38 z 9.2.2013, s. 1.
16 Dz.U. L 285 z 29.10.2013, s. 1.
17 Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 38.
18 Dz.U. L 121 z 24.4.2014, s. 1.
19 Dz.U. L 121 z 24.4.2014, s. 21.
20 Dz.U. L 125 z 26.4.2014, s. 57.
* [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.