Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.128.20

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 maja 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/859
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (linia budżetowa 02.03.01 Rynek wewnętrzny i linia budżetowa 02.03.04 Narzędzia zarządzania rynkiem wewnętrznym)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 1 , w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym 2  ("Porozumienie EOG") weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.

(2) Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, Protokołu 31 do Porozumienia EOG.

(3) Protokół 31 do Porozumienia EOG zawiera postanowienia dotyczące współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami.

(4) Należy kontynuować współpracę pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG w działaniach Unii finansowanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej dotyczących funkcjonowania i rozwoju rynku wewnętrznego towarów i usług.

(5) Ponadto współpraca między Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG powinna zostać rozszerzona na działania Unii finansowane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w zakresie narzędzi zarządzania rynkiem wewnętrznym.

(6) Należy zatem zmienić Protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić podjęcie rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2017 r.

(7) Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem opierać się na załączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł  1

Stanowisko, jakie należy przyjąć w imieniu Unii we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczące proponowanej zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, opiera się na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2017 r.
W imieniu Rady
R. GALDES
Przewodniczący

PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR .../2017

z dnia ...

zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należy kontynuować współpracę pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG w ramach działań Unii finansowanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej dotyczących funkcjonowania i rozwoju rynku wewnętrznego towarów i usług.
(2) Ponadto współpraca między Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG powinna zostać rozszerzona na działania Unii finansowane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w zakresie narzędzi zarządzania rynkiem wewnętrznym.
(3) Należy zatem zmienić Protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić podjęcie rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2017 r.,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ
Artykuł  1

W art. 7 Protokołu 31 do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1. W ust. 12 słowa "rok budżetowy 2016" zastępuje się słowami "lata budżetowe 2016 i 2017".
2. Dodaje się ustęp w brzmieniu:

"14. Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. państwa EFTA uczestniczą w działaniach Unii związanych z następującą linią budżetową włączoną do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017:

- Linia budżetowa 02.03.04: "Narzędzia zarządzania rynkiem wewnętrznym"."

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
PrzewodniczącySekretarze Wspólnego Komitetu EOG
1 Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.
2 Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.
* [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.