Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.80.26

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 marca 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/561
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie UE-Meksyk w odniesieniu do zmian w załączniku III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. dotyczącym definicji pojęcia "produktów pochodzących" oraz metod współpracy administracyjnej (Andora i San Marino oraz reguły pochodzenia odnoszące się do określonych produktów chemicznych)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady WE-Meksyk 1  ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym, koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony 2 , podpisanej w Brukseli dnia 8 grudnia 1997 r. (zwanej dalej "Umową") określa reguły pochodzenia dla produktów pochodzących z terytorium stron Umowy. Art. 38 załacznika III do decyzji nr 2/2000 umożliwia Wspólnemu Komitetowi UE-Meksyk zmianę tego załącznika.

(2) Unia Europejska posiada unię celną z Księstwem Andory w odniesieniu do produktów objętych działami 25-97 Systemu Zharmonizowanego oraz z Republiką San Marino w odniesieniu produktów objętych działami 1-97 Systemu Zharmonizowanego. Dzięki tej unii celnej towary pochodzące z Meksyku mogą korzystać z preferencyjnego traktowania na mocy decyzji nr 2/2000 również w przypadku wywozu do Andory i San Marino.

(3) Uzgodniono, że Meksyk będzie uznawać produkty objęte działami 25-97 Systemu Zharmonizowanego pochodzące z Księstwa Andory i produkty objęte działami 1-97 Systemu Zharmonizowanego pochodzące z Republiki San Marino za produkty pochodzące z UE w rozumieniu załącznika III do decyzji nr 2/2000.

(4) Do załącznika III do decyzji nr 2/2000 należy dodać dodatek VI, aby przy przywozie tych produktów do Meksyku mogły być one traktowane w sposób podobny do produktów pochodzących z Unii oraz aby ustanowić przepisy dotyczące stosowania załącznika III do tych produktów.

(5) Wspólna deklaracja V 3  do decyzji nr 2/2000 stanowi, że Wspólny Komitet WE-Meksyk, ustanowiony na mocy Umowy, sprawdza konieczność przedłużenia poza dzień 30 czerwca 2003 r. stosowania reguł pochodzenia ustanowionych w uwagach 2 i 3 w dodatku IIa do załącznika III do decyzji nr 2/2000 (zwanych dalej "uwagami 2 i 3"). Weryfikacja ta dotyczy reguł odnoszących się do określonych produktów zawartych w dodatku II do załącznika III do decyzji nr 2/2000 dla niektórych produktów chemicznych objętych pozycjami 2914 i 2915 Systemu Zharmonizowanego.

(6) Wspólny Komitet EU-Meksyk ma przyjąć decyzję przedłużającą po raz czwarty stosowanie reguł pochodzenia określonych w uwagach 2 i 3. Decyzja te ma być stosowana do dnia 31 grudnia 2019 r.

(7) Uznano, że należy na stałe przedłużyć okres stosowania reguł pochodzenia określonych w uwagach 2 i 3, gdyż są one zgodne z zasadami modernizacji Umowy.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek II do załącznika III do decyzji nr 2/2000 aby na stałe przedłużyć okres stosowania reguł pochodzenia określonych w uwagach 2 i 3.

(9) Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu UE-Meksyk powinno zatem być oparte na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Stanowisko, które ma zostać zajęte w imieniu Unii we Wspólnym Komitecie UE-Meksyk w odniesieniu do zmian załacznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady WE-Meksyk, opiera się na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu UE-Meksyk dołączonym do niniejszej decyzji.
2.  Przedstawiciele Unii we Wspólnym Komitecie UE-Meksyk mogą bez kolejnej decyzji Rady wyrazić zgodę na niewielkie zmiany projektu decyzji Wspólnego Komitetu UE-Meksyk, o którym mowa w ust. 1.
Artykuł  2

Decyzja Wspólnego Komitetu UE-Meksyk w odniesieniu do zmian załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady WE-Meksyk zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2017 r.
W imieniu Rady
E. SCICLUNA
Przewodniczący

PROJEKT

DECYZJI NR 2/2017 WSPÓLNEGO KOMITETU UE-MEKSYK

z dnia ...

w sprawie zmian w załączniku III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. dotyczącym definicji pojęcia "produktów pochodzących" oraz metod współpracy administracyjnej (Andora i San Marino oraz reguły pochodzenia odnoszące się

do określonych produktów chemicznych)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając decyzję nr 2/2000 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. 4 , załącznik III do tej decyzji oraz w szczególności art. 38 załacznika III,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik III do decyzji nr 2/2000 (zwany dalej "załącznikiem III") ustanawia reguły pochodzenia dla produktów pochodzących z terytorium stron Umowy o partnerstwie gospodarczym, koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, podpisanej w Brukseli dnia 8 grudnia 1997 r. 5  (zwanej dalej "Umową").
(2) Unia Europejska posiada unię celną z Księstwem Andory oraz z Republiką San Marino, w związku z czym towary pochodzące z Meksyku korzystają z preferencyjnego traktowania przy wywozie do tych dwóch państw.
(3) Uzgodniono, że Meksyk będzie uznawać produkty objęte działami 25-97 Systemu Zharmonizowanego pochodzące z Księstwa Andory i produkty objęte działami 1-97 Systemu Zharmonizowanego pochodzące z Republiki San Marino za produkty pochodzące z Unii Europejskiej w rozumieniu załącznika III.
(4) Do załącznika III należy dodać dodatek VI, aby przy przywozie tych produktów do Meksyku mogły być one traktowane w sposób podobny do produktów pochodzących z Unii Europejskiej oraz aby ustanowić przepisy dotyczące stosowania załącznika III do tych produktów.
(5) W dniu ... Wspólny Komitet przyjął decyzję nr 1/2017 6  + przedłużającą po raz czwarty stosowanie reguł pochodzenia określonych w uwagach 2 i 3 dodatku IIa do załącznika III (zwane dalej "uwagami 2 i 3"). Przedłużenie przewidziane decyzją nr 1/2017 stosuje się do dnia 31 grudnia 2019 r.
(6) Uznano, że należy na stałe przedłużyć okres stosowania reguł pochodzenia określonych w uwagach 2 i 3, gdyż są one zgodne z zasadami modernizacji Umowy.
(7) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  W dodatku II do załącznika III do decyzji nr 2/2000 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.
2.  Do załącznika III do decyzji nr 2/2000 dodaje się dodatek VI w brzmieniu określonym w załączniku II do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym strony notyfikują sobie wzajemnie zakończenie procedur niezbędnych do tego celu.

Sporządzono w ...

W imieniu Wspólnego Komitetu

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W dodatku II do załącznika III do decyzji nr 2/2000 wpisy dotyczące pozycji HS 2914 i 2915 otrzymują brzmienie:
"Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
(1)(2)(3) lub (4)
ex 2914- Alkohol diacetonowy

- Keton metylowo-izobutylowy

- Tlenek mesitylu

Wytwarzanie z acetonuWytwarzanie, w którym następuje reakcja chemiczna (*)
2915Nasycone alifatyczne kwasy mo-nokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub ni-trozowane pochodne, w wyjątkiem:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2915 i 2916 nie może przekroczyć 20 % ceny ex-works produktu.Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu.
- bezwodnika octowego, octanu etylu i n-butylu, octanu winylu, octanu izopropylu i metyloamylu, kwasów mono-, di- lub trichlorooctowych, ich soli i estrówWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 2916 nie może przekroczyć 20 % ceny ex-works produktu.Wytwarzanie, w którym następuje reakcja chemiczna (*)
(*) »Reakcja chemiczna« oznacza proces (w tym proces biochemiczny), którego skutkiem jest cząsteczka o nowej strukturze, powstała w wyniku zerwania wiązań międzycząsteczkowych i utworzenia nowych wiązań międzycząsteczkowych lub dzięki zmianie przestrzennego rozmieszczenia atomów w cząsteczce. Do celów określenia miejsca pochodzenia nie uwzględnia się następujących procesów:

a) rozpuszczania w wodzie lub innych rozpuszczalnikach;

b) eliminacji rozpuszczalników, w tym wody będącej rozpuszczalnikiem; lub

c) dodania lub eliminacji wody krystalizacyjnej.".

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku III do decyzji nr 2/2000 dodaje się dodatek w brzmieniu:

"Dodatek VI

KSIĘSTWO ANDORY I REPUBLIKA SAN MARINO

1. Meksyk akceptuje produkty pochodzące z Księstwa Andory objęte działami 25-97 Systemu Zharmonizowanego na mocy takich samych procedur celnych jak procedury stosowane wobec produktów przywożonych oraz pochodzących z Unii Europejskiej tak długo, jak obowiązywać będzie unia celna ustanowiona decyzją Rady 90/680/EWG z dnia 26 listopada 1990 r. 7

2. Produkty pochodzące z Meksyku objęte działami 25-97 Systemu Zharmonizowanego przy przywozie do Andory korzystają z takiego samego preferencyjnego traktowania taryfowego, jakie jest wobec nich stosowane w przypadku przywozu do Unii Europejskiej, tak długo, jak obowiązywać będzie unia celna ustanowiona decyzją Rady 90/680/EWG.

3. Meksyk akceptuje produkty pochodzące z Republiki San Marino objęte działami 1-97 Systemu Zharmonizowanego na mocy takich samych procedur celnych jak procedury mające zastosowanie wobec produktów przywożonych oraz pochodzących z Unii Europejskiej tak długo, jak obowiązywać będzie Umowa w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino zawarta w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. 8

4. Produkty pochodzące z Meksyku objęte działami 1-97 Systemu Zharmonizowanego przy przywozie do San Marino korzystają z takiego samego preferencyjnego traktowania taryfowego, jakie jest wobec nich stosowane w przypadku przywozu do Unii Europejskiej, tak długo, jak obowiązywać będzie Umowa w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino zawarta w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.

5. Załącznik III stosuje się odpowiednio do handlu produktami, o których mowa w pkt 1-4.

6. Eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel wpisują słowa »Meksyk« i odpowiednio »Księstwo Andory« lub »Republika San Marino« w polu 2 świadectwa przewozowego EUR.1 lub na deklaracji na fakturze. Informacje te podaje się ponadto w polu 4 świadectwa przewozowego EUR.1 lub na deklaracji na fakturze w przypadku produktów pochodzących z Księstwa Andory lub Republiki San Marino.

7. Unia Europejska przesyła Meksykowi wzory świadectw przewozowych EUR.1, pieczęci stosowanych przez Księstwo Andory i Republikę San Marino oraz adresy organów odpowiedzialnych za weryfikacje w Księstwie Andory i w Republice San Marino.

8. Jeżeli właściwy organ rządowy Księstwa Andory lub Republiki San Marino nie stosuje się do postanowień załącznika III, Meksyk może skierować sprawę do Specjalnego Komitetu ds. Współpracy Celnej i Reguł Pochodzenia ustanowionego przez art. 17 decyzji nr 2/2000 w celu określenia odpowiednich środków rozwiązania problemu.".

1 Decyzja nr 2/2000 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. (Dz.U. L 157 z 30.6.2000, s. 10).
2 Dz.U. L 276 z 28.10.2000, s. 45.
3 Dz.U. L 245 z 29.9.2000, s. 1167.
4 Dz.U. UE L 157 z 30.6.2000, s. 10.
5 Dz.U. UE L 276 z 28.10.2000, s. 45.
6 Decyzja Wspólnego Komitetu UE-Meksyk nr 1/2017 z dnia ... w sprawie zmian w załączniku III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady WE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. dotyczącym definicji pojęcia "produktów pochodzących" oraz metod współpracy administracyjnej (niektóre reguły pochodzenia dotyczące określonych produktów chemicznych) (Dz.U. L ...). + Dz.U.: proszę wstawić w tekście datę przyjęcia decyzji Wspólnego Komitetu UE-Meksyk nr 1/2017 oraz uzupełnić odpowiedni przypis.
7 Decyzja Rady 90/680/EWG z dnia 26 listopada 1990 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory (Dz.U. UE L 374 z 31.12.1990, s. 13).
8 Dz.U. UE L 84 z 28.3.2002, s. 43.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.