Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.302.103

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 2015 r.

DECYZJA RADY (UE) 2015/2088
z dnia 10 listopada 2015 r.
określająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej we właściwych komitetach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w odniesieniu do wniosków dotyczących poprawek do regulaminów ONZ nr 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 i 127, wniosku dotyczącego nowego regulaminu ONZ w sprawie czołowego uderzenia, wniosków dotyczących poprawek do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3) oraz wniosku dotyczącego nowej wzajemnej rezolucji nr 2 (M.R.2) w sprawie definicji mechanizmów napędowych pojazdów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z decyzją Rady 97/836/WE 1 Unia przystąpiła do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań (zwanego dalej "Zrewidowanym porozumieniem z 1958 r.").

(2) Zgodnie z decyzją Rady 2000/125/WE 2 Unia przystąpiła do porozumienia dotyczącego ustanowienia ogólnych przepisów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane lub stosowane w pojazdach kołowych (zwanego dalej "Porozumieniem równoległym").

(3) Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 3 zastąpiono systemy homologacji państw członkowskich unijną procedurą homologacji oraz ustanowiono zharmonizowane ramy obejmujące przepisy administracyjne i ogólne wymagania techniczne odnoszące się do wszystkich nowych pojazdów, układów, części i oddzielnych zespołów technicznych. Dyrektywą tą włączono regulaminy ONZ do unijnego systemu homologacji typu, bądź jako wymagania dotyczące homologacji typu, bądź jako przepisy alternatywne wobec przepisów Unii. Od czasu przyjęcia tej dyrektywy regulaminy ONZ w coraz większym stopniu są włączane do przepisów Unii w ramach unijnego systemu homologacji typu.

(4) W świetle doświadczenia i rozwoju technicznego należy dostosować do postępu technicznego wymagania odnoszące się do niektórych elementów lub cech objętych regulaminami ONZ nr 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 i 127 oraz ujednoliconą rezolucją w sprawie budowy pojazdów (R.E.3).

(5) W celu poprawy odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pojazdów silnikowych należy przyjąć nowy regulamin ONZ w sprawie czołowego uderzenia; a w celu zharmonizowania definicji mechanizmów napędowych pojazdów należy również przyjąć nową wzajemną rezolucję nr 2 (M.R.2) w sprawie definicji mechanizmów napędowych pojazdów.

(6) Należy zatem określić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Administracyjnego Zrewidowanego Porozumienia z 1958 r. oraz Komitetu Wykonawczego Porozumienia Równoległego w odniesieniu do przyjęcia tych aktów ONZ,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowiskiem, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Administracyjnego Zrewidowanego Porozumienia z 1958 r. oraz Komitetu Wykonawczego Porozumienia Równoległego w okresie od dnia 9 do dnia 13 listopada 2015 r., jest głosowanie za wnioskami wymienionymi w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2015 r.

W imieniu Rady

P. GRAMEGNA

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Wniosek dotyczący suplementu 4 do serii poprawek 04 do regulaminu nr 12 (układ kierowniczy).ECE/TRANS/WP.29/2015/92
Wniosek dotyczący suplementu 6 do serii poprawek 06 do regulaminu nr 16 (pasy bezpieczeństwa)ECE/TRANS/WP.29/2015/93
Wniosek dotyczący suplementu 3 do serii poprawek 03 do regulaminu nr 26 (wystające elementy zewnętrzne)ECE/TRANS/WP.29/2015/82
Wniosek dotyczący serii poprawek 01 do regulaminu nr 39 (prędkościomierz i licznik przebiegu)ECE/TRANS/WP.29/2015/83
Wniosek dotyczący suplementu 10 do serii poprawek 04 do regulaminu nr 44 (urządzenia przytrzymujące dla dzieci)ECE/TRANS/WP.29/2015/94
Wniosek dotyczący suplementu 2 do serii poprawek 04 do regulaminu nr 46 (urządzenia widzenia pośredniego)ECE/TRANS/WP.29/2015/84
Wniosek dotyczący serii poprawek 03 do regulaminu nr 58 (tylne zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd)ECE/TRANS/WP.29/2015/85
Wniosek dotyczący suplementu 3 do regulaminu nr 61 (wystające elementy zewnętrzne pojazdów użytkowych)ECE/TRANS/WP.29/2015/86
Wniosek dotyczący sprostowania 1 do suplementu 8 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 74 (instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej (motorowery))ECE/TRANS/WP.29/2015/79
Wniosek dotyczący suplementu 11 do serii poprawek 05 do regulaminu nr 83 (emisje z pojazdów kategorii M1 i N1)ECE/TRANS/WP.29/2015/100
Wniosek dotyczący suplementu 6 do serii poprawek 06 do regulaminu nr 83 (emisje z pojazdów kategorii M1 i N1)ECE/TRANS/WP.29/2015/101
Wniosek dotyczący suplementu 7 do pierwotnej wersji regulaminu nr 85 (pomiar mocy netto)ECE/TRANS/WP.29/2015/102
Wniosek dotyczący suplementu 6 do serii poprawek 02 do regulaminu nr 94 (zderzenie czołowe)ECE/TRANS/WP.29/2015/95
Wniosek dotyczący serii poprawek 03 do regulaminu nr 94 (zderzenie czołowe)ECE/TRANS/WP.29/2015/96
Wniosek dotyczący suplementu 5 do serii poprawek 03 do regulaminu nr 95 (zderzenie boczne)ECE/TRANS/WP.29/2015/97
Wniosek dotyczący suplementu 8 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 97 (systemy alarmowe pojazdów)ECE/TRANS/WP.29/2015/87
Wniosek dotyczący suplementu 7 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 98 (reflektory wyposażone w gazowo-wyładowcze źródła światła)ECE/TRANS/WP.29/2015/80
Wniosek dotyczący suplementu 11 do regulaminu nr 99 (gazowo-wyładowcze źródła światła)ECE/TRANS/WP.29/2015/81
Wniosek dotyczący suplementu 3 do serii poprawek 02 do regulaminu nr 100 (pojazdy o napędzie elektrycznym z zasilaniem akumulatorowym)ECE/TRANS/WP.29/2015/98
Wniosek dotyczący suplementu 6 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 101 (emisja dwutlenku węgla/zużycie paliwa)ECE/TRANS/WP.29/2015/103
Wniosek dotyczący suplementu 13 do regulaminu nr 106 (opony do pojazdów rolniczych)ECE/TRANS/WP.29/2015/109
Wniosek dotyczący suplementu 4 do serii poprawek 06 do regulaminu nr 107 (ogólna budowa autobusów i autokarów)ECE/TRANS/WP.29/2015/88
Wniosek dotyczący suplementu 4 do serii poprawek 05 do regulaminu nr 107 (ogólna budowa autobusów i autokarów)ECE/TRANS/WP.29/2015/104
Wniosek dotyczący suplementu 4 do serii poprawek 01 do regulaminu nr 110 (specjalne elementy składowe do CNG/LNG)ECE/TRANS/WP.29/2015/89
Wniosek dotyczący suplementu 5 do regulaminu nr 116 (systemy alarmowe pojazdów)ECE/TRANS/WP.29/2015/91
Wniosek dotyczący serii poprawek 02 do regulaminu nr 127 (bezpieczeństwo pieszych)ECE/TRANS/WP.29/2015/99
Wniosek dotyczący nowego regulaminu w sprawie czołowego uderzenia z naciskiem na systemy ograniczania ruchuECE/TRANS/WP.29/2015/105
Wniosek dotyczący serii poprawek 01 do nowego regulaminu w sprawie czołowego uderzenia z naciskiem na systemy ograniczania ruchuECE/TRANS/WP.29/2015/106
Wniosek dotyczący poprawek do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3)ECE/TRANS/WP.29/2015/111
Wniosek dotyczący nowej wzajemnej rezolucji nr 2 (M.R.2) w sprawie definicji mechanizmów napędowych pojazdówECE/TRANS/WP.29/2015/110
1 Decyzja Rady 97/836/WE z dnia 27 listopada 1997 r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań (Zrewidowane porozumienie z 1958 r.) (Dz.U. L 346 z 17.12.1997, s. 78).
2 Decyzja Rady 2000/125/WE z dnia 31 stycznia 2000 r. dotycząca zawarcia Porozumienia dotyczącego ustanowienia ogólnych przepisów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane lub wykorzystywane w pojazdach kołowych ("Porozumienie równoległe") (Dz.U. L 35 z 10.2.2000, s. 12).
3 Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.