Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.25.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/136
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach grupy roboczej ds. wina ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią, w odniesieniu do formularzy, które mają być stosowane w celu sporządzania świadectw na potrzeby przywozu do Unii Europejskiej produktów winiarskich pochodzących z Japonii, oraz w odniesieniu do zasad wdrożenia samopoświadczania

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią 1  (zwana dalej "Umową") została zawarta przez Unię na mocy decyzji Rady (UE) 2018/1907 2 . Wchodzi ona w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

(2) Zgodnie z art. 2.28 ust. 1 Umowy, świadectwo uwierzytelnione zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi Japonii, w tym świadectwo własne sporządzone przez producenta upoważnionego przez właściwy organ władz Japonii, wystarcza jako dokument dowodzący, że spełniono wymogi w zakresie przywozu i sprzedaży w Unii produktów winiarskich pochodzących z Japonii.

(3) Zgodnie z art. 2.28 ust. 2 Umowy grupa robocza ds. wina ma przyjąć w drodze decyzji warunki dotyczące wykonania ust. 1 tego artykułu, w szczególności wzory formularzy, które mają być stosowane, oraz informacji, które mają być podanwane w świadectwach.

(4) Art. 2.35 ust. 2 lit. a) Umowy przewiduje, że grupa robocza ds. wina ma przyjmować zasady dotyczące samopoświadczania.

(5) Zgodnie z art. 2.35 ust. 3 Umowy pierwsze posiedzenie grupy roboczej ds. wina odbędzie się w dniu wejścia w życie Umowy.

(6) Podczas swego pierwszego posiedzenia w dniu 1 lutego 2019 r., grupa robocza ds. wina ma przyjąć decyzję w sprawie formularzy, które mają być stosowane w celu sporządzania świadectw na potrzeby przywozu do Unii produktów winiarskich pochodzących z Japonii, oraz w sprawie zasad samopoświadczania, co pozwoli na skuteczne wdrożenie Umowy, a co za tym idzie, uprości przywóz produktów winiarskich pochodzących z Japonii. Planowane formularze i zasady wdrożenia samopoświadczania są zgodne z polityką Unii mającą na celu ułatwienie handlu z państwami trzecimi, które zawarły umowy z Unią, i współpracę z nimi w zakresie zapobiegania nadużyciom.

(7) Należy określić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach grupy roboczej ds. wina.

(8) Stanowisko Unii w ramach grupy roboczej ds. wina powinno zatem opierać się na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach grupy roboczej ds. wina podczas pierwszego jej posiedzenia, opiera się na projekcie decyzji dołączonej do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2019 r.
W imieniu Rady
P. DAEA
Przewodniczący

PROJEKT

DECYZJA GRUPY ROBOCZEJ DS. WINA UE-JAPONIA NR 1/2019

z dnia ...

w sprawie przyjęcia formularzy, które mają być stosowane w celu sporządzenia świadectw na potrzeby przywozu do Unii Europejskiej produktów winiarskich pochodzących z Japonii, oraz w sprawie zasad wdrożenia samopoświadczania

GRUPA ROBOCZA DS. WINA,

uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (zwanej dalej "Umową"), w szczególności jej art. 2.28 i 2.35,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (zwana dalej "Umową") wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.
(2) W art. 22.4 Umowy ustanawia się grupę roboczą ds. wina, która jest odpowiedzialna między innymi za skuteczne wdrożenie i funkcjonowanie sekcji C i załącznika 2-E do Umowy.
(3) Zgodnie z art. 2.28 ust. 1 Umowy, świadectwo uwierzytelnione zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi Japonii, w tym świadectwo własne sporządzone przez producenta upoważnionego przez właściwy organ władz Japonii, wystarcza jako dokument dowodzący, że spełniono wymogi w zakresie przywozu i sprzedaży w Unii produktów winiarskich pochodzących z Japonii, o których mowa w art. 2.25, 2.26 lub 2.27 Umowy.
(4) Zgodnie z art. 2.28 ust. 2 lit. a) Umowy formularze, które mają być stosowane w celu sporządzania świadectw, oraz informacje, które mają być podanwane w świadectwach, ma określić w drodze decyzji grupa robocza ds. wina ustanowiona na mocy art. 22.4 Umowy.
(5) Zgodnie z art. 2.35 ust. 2 lit. a) Umowy grupa robocza ds. wina ma przyjąć zasady dotyczące samopoświadczania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ::

Artykuł  1
1.  Formularz, który ma być stosowany w celu sporządzania świadectw uwierzytelnionych zgodnie z japońskimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, jest określony w załączniku I do niniejszej decyzji.
2.  Formularz, który ma być stosowany w celu sporządzania świadectw własnych przez producenta upoważnionego przez właściwy organ władz Japonii, jest określony w załączniku II do niniejszej decyzji.
3.  Zasady dotyczące samopoświadczania przez producentów upoważnionych przez właściwy organ władz Japonii, są okreśone w załączniku III do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

W imieniu grupy roboczej ds. wina

[...]

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

WZÓR ŚWIADECTWA WYDANY PRZEZ NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF BREWING [NRIB] NA POTRZEBY WYWOZU DO UE PRODUKTÓW WINIARSKICH POCHODZĄCYCH Z JAPONII 3

1. Eksporter (pełna nazwa i adres)Wystawiające państwo trzecie: JAPONIA
Uproszczony VI 1 Nr seryjny 4 :
DOKUMENT DOTYCZĄCY PRZYWOZU WINA, SOKU WINOGRONOWEGO LUB MOSZCZU WINOGRONOWEGO DO UNII EUROPEJSKIEJ
2. Odbiorca (nazwa i adres)3. Pieczęć służb celnych (wyłącznie do użytku urzędowego UE)
4. Środek transportu i szczegóły transportu 5 5. Miejsce rozładunku Gęśli inne niż 2)
6. Opis przywożonego produktu 6 7. Ilość w l/hl/kg
8. Liczba pojemników 7
9. Świadectwo
"Produkt opisany powyżej jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia przez ludzi i jest zgodny z definicjami i praktykami enologicznymi dozwolonymi w sekcji С rozdziału 2 Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią".
Nazwa i adres producenta:
Pełna nazwa i adres właściwego organu: Miejsce i data:
National Research Institute of Brewing

pod nadzorem Ministerstwa Finansów Japonii

3-7-1, Kagamiyama, Higashihiroshima, Hiroshima, Japonia

Stempel właściwego organu:
Podpis, imię i nazwisko oraz stanowisko urzędnika właściwego organu:
Przyznanie (wprowadzenie do obrotu i wydanie wyciągów)
Ilość10. Nr i data dokumentu celnego dotyczącego dopuszczenia do obrotu oraz nr i data wyciągu11. Pełna nazwa i adres odbiorcy (wyciąg)12. Pieczęć właściwego organu
Dostępne
Przyznane
Dostępne
Przyznane
Dostępne
Przyznane
13. Uwagi uzupełniające

ZAŁĄCZNIK  II

WZÓR ŚWIADECTWA WŁASNEGO PRZY PRZYWOZIE DO UNII EUROPEJSKIEJ WYROBÓW WINIARSKICH POCHODZĄCYCH Z JAPONII 8

1. Eksporter (pełna nazwa i adres)Wystawiające państwo trzecie: JAPONIA
Uproszczony VI 1Nr seryjny 9 :
DOKUMENT DOTYCZĄCY PRZYWOZU WINA, SOKU WINOGRONOWEGO LUB MOSZCZU WINOGRONOWEGO DO UNII EUROPEJSKIEJ
2. Odbiorca (nazwa i adres)3. Pieczęć służb celnych (wyłącznie do użytku urzędowego UE)
4. Środek transportu i szczegóły transportu 10 5. Miejsce rozładunku Gęśli inne niż 2)
6. Opis przywożonego produktu 11 7. Ilość w l/hl/kg
8. Liczba pojemników 12
9. Świadectwo
"Produkt opisany powyżej jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia przez ludzi i jest zgodny z definicjami i praktykami enologicznymi dozwolonymi w sekcji С rozdziału 2 Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią. Został wyprodukowany przez producenta, który uzyskał indywidualne upoważnienie od Krajowego Urzędu Skarbowego Japonii do produkcji wina, oraz od National Research Institute of Brewing (NRIB) do samopoświadczania. Producent podlega kontroli i nadzorowi ze strony NRIB".
Nazwa, adres oraz oficjalny numer rejestracyjny/numer zezwolenia upoważnionego producenta:
Pełna nazwa i adres właściwego organu: Miejsce i data:
National Research Institute of Brewing

pod nadzorem Ministerstwa Finansów Japonii

3-7-1, Kagamiyama, Higashihiroshima, Hiroshima, Japonia

Stempel upoważnionego producenta: Podpis upoważnionego producenta:
10. SPRAWOZDANIE Z ANALIZY (zawierające analityczną charakterystykę opisanego wyżej produktu)
DLA MOSZCZU WINOGRONOWEGO I SOKU WINOGRONOWEGO
Nie są wymagane żadne informacje.
DLA WINA I MOSZCZU WINOGRONOWEGO W TRAKCIE FERMENTACJI
- Rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu:
DLA WSZYSTKICH PRODUKTÓW
- Zawartość dwutleneku siarki ogółem:
- Kwasowość ogółem:
Stempel upoważnionego producenta: Miejsce i data:
Podpis, imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionego producenta:
Przyznanie (wprowadzenie do obrotu i wydanie wyciągów)
Ilość11. Nr i data dokumentu celnego dotyczącego dopuszczenia do obrotu oraz nr i data wyciągu12. Pełna nazwa i adres odbiorcy (wyciąg)13. Pieczęć właściwego organu
Dostępne
Przyznane
Dostępne
Przyznane
Dostępne
Przyznane
14. Uwagi uzupełniające

ZAŁĄCZNIK  III

Zasady dotyczące samopoświadczania

1. National Research Institute of Brewing, pod nadzorem Ministerstwa Finansów Japonii,
a) wyznacza indywidualnie producentów upoważnionych w Japonii do sporządzania świadectw własnych, o których mowa w art. 2.28 Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią;
b) nadzoruje i kontroluje upoważnionych producentów; oraz
c) przesyła Unii Europejskiej:
- dwa razy w roku w styczniu i lipcu nazwy i adresy upoważnionych producentów wraz z ich oficjalnymi numerami rejestracyjnymi; oraz
- zawiadamia niezwłocznie o wszelkich zmianach nazw i adresów lub o wycofaniu upoważnienia dla któregokolwiek z producentów.
2. Unia Europejska niezwłocznie publikuje i aktualizuje nazwy i adresy upoważnionych producentów w wykazie zatytułowanym "Właściwe organy państw trzecich, wyznaczone laboratoria oraz producenci i przetwórcy upoważnieni do sporządzania dokumentów VI-1 dotyczących przywozu wina do UE", który to wykaz jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Komisji Europejskiej:

ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/lists/06.pdf

1 Dz.U. L 330 z 27.12.2018, s. 3.
2 Decyzja Rady (UE) 2018/1907 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia między Unią Europejską a Japonią Umowy o partnerstwie gospodarczym (Dz.U. L 330 z 27.12.2018, s. 1).
3 Zgodnie z art. 2.28 Umowy o partnerstwie gospodarczym między UniąEuropejskąa Japonią
4 Jest to numer służący do identyfikowania partii, nadany przez NRIB.
5 Należy określić: transport wykorzystany do celów dostawy do punktu wprowadzenia do UE; określićśrodek transportu (statek, samolot itp.); podaćnazwęstatku itp.
6 Należy podaćnastępujące informacje:

-nazwęhandlowąw formie podanej na etykiecie (takąjak nazwa producenta i regionu uprawy winorośli; nazwa marki itp.);

-nazwękraju pochodzenia: [wskazać"Japonia"];

-nazwęoznaczenia geograficznego, jeśli to konieczne;

-rzeczywistąobjętościowązawartośćalkoholu

-barwęproduktu (można podaćwyłącznie określenia: "czerwone", "rosé", "różowe" lub "białe");

-kod Nomenklatury scalonej (kod CN).

7 Pojemnik oznacza naczynie do wina o pojemności mniejszej niż60 litrów. Liczba pojemników może stanowićliczbębutelek.
8 Zgodnie z art. 2.28Umowy o partnerstwie gospodarczym między UniąEuropejskąa Japonią
9 Jest to numer służący do identyfikowania partii, nadany przez National Research Institute of Brewing (NRIB).
10 Należy określić: transport wykorzystany do celów dostawy do punktu wprowadzenia do UE; określićśrodek transportu (statek, samolot itp.); podaćnazwęstatku itp.
11 Należy podaćnastępujące informacje:

-nazwęhandlowąw formie podanej na etykiecie (takąjak nazwa producenta i regionu uprawy winorośli; nazwa marki itp.);

-nazwękraju pochodzenia: [wskazać"Japonia"];

-nazwęoznaczenia geograficznego, jeśli to konieczne;

-rzeczywistąobjętościowązawartośćalkoholu

-barwęproduktu (można podaćwyłącznie określenia: "czerwone", "rosé", "różowe" lub "białe");

-kod Nomenklatury scalonej (kod CN).

12 Pojemnik oznacza naczynie do wina o pojemności mniejszej niż60 litrów. Liczba pojemników może stanowićliczbębutelek.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.