Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.250.61

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 września 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/1766
z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu EPA utworzonego na mocy Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w sprawie przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej oraz zmian do wykazu krajów i terytoriów zamorskich stowarzyszonych z Unią Europejską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, art. 211 i art. 218 ust. 9,

uwzględniając Umowę przejściową ustanawiającą ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony 1 ,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa przejściowa ustanawiająca ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwana dalej "Umową"), jest tymczasowo stosowana od dnia 14 maja 2012 r.

(2) Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej został podpisany dnia 9 grudnia 2011 r. i wszedł w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

(3) Republika Chorwacji przystąpiła do Umowy w dniu 22 marca 2017 r., składając swój akt przystąpienia.

(4) Zgodnie z art. 67 Umowy Komitet EPA może zdecydować o przedsięwzięciu wszelkich środków przejściowych lub wprowadzających zmiany, które mogą okazać się konieczne w związku z przystąpieniem nowych państw członkowskich do Unii.

(5) Art. 70 Umowy stanowi, że załączniki i protokoły do Umowy stanowią jej integralną część i mogą być poddane przeglądowi lub zmieniane przez Komitet EPA.

(6) W związku ze zmianą statusu Majotty 2  i Saint-Barthélemy 3  oraz wejściem w życie decyzji Rady 2013/755/UE 4  w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską należy zaktualizować wykaz krajów i terytoriów zamorskich zawarty w załączniku IX do Protokołu 1 do Umowy,

(7) Należy określić stanowisko, jakie powinno zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu EPA, w sprawie przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej i zmian statusu niektórych krajów i terytoriów zamorskich stowarzyszonych z Unią,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu EPA utworzonego na mocy Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w sprawie przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej oraz w sprawie zmian w wykazie krajów i terytoriów stowarzyszonych z Unią, opiera się na dołączonym projekcie decyzji.

Przedstawiciele Unii w Komitecie EPA mogą, bez konieczności przyjmowania przez Radę kolejnej decyzji, uzgodnić niewielkie zmiany w projekcie decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2017 r.
W imieniu Rady
M. MAASIKAS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

PROJEKT

z dnia ...

w sprawie przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej oraz zmian do wykazu krajów i terytoriów zamorskich stowarzyszonych z Unią Europejską

KOMITET EPA,

uwzględniając Umowę przejściową ustanawiającą ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony 5  (zwaną dalej "Umową"), podpisaną w Grand Baie w dniu 29 sierpnia 2009 r. i tymczasowo stosowaną od dnia 14 maja 2012 r., w szczególności jej art. 63, 67 i 70,

uwzględniając Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej oraz Akt przystąpienia do Umowy złożony przez Republikę Chorwacji w dniu 22 marca 2017 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 63 Umowy, ma ona zastosowanie, z jednej strony, do terytoriów, na których ma zastosowanie Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na warunkach przewidzianych w tym Traktacie, oraz, z drugiej strony, do terytoriów państw sygnatariuszy z Afryki Wschodniej i Południowej (zwanych dalej "państwami AWP").
(2) Zgodnie z art. 67 ust. 3 Umowy Komitet EPA może zdecydować o przedsięwzięciu wszelkich środków przejściowych lub wprowadzających zmiany, które mogą okazać się konieczne w następstwie przystąpienia nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej.
(3) Art. 70 Umowy stanowi, że załączniki i protokoły do Umowy stanowią jej integralną część i mogą być poddane przeglądowi lub zmieniane przez Komitet EPA.
(4) W związku ze zmianą statusu Majotty 6  i Saint-Barthélemy 7  oraz wejściem w życie decyzji Rady 2013/755/UE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską 8 , należy zaktualizować wykaz krajów i terytoriów zamorskich zawarty w załączniku IX do Protokołu 1 do Umowy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Republika Chorwacji jako Strona Umowy przyjmuje i uwzględnia, w taki sam sposób jak inne państwa członkowskie Unii, teksty Umowy, a także załączniki, protokoły i deklaracje do niej dołączone.

Artykuł  2

W Umowie wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 69 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 69

Teksty autentyczne

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach w każdym z następujących języków: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, rumuńskim, węgierskim i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest tak samo autentyczny.";

2) załącznik IV do Protokołu 1 otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK IV

do Protokołu 1

Deklaracja na fakturze

Deklaracja na fakturze, której tekst znajduje się poniżej, powinna być sporządzona zgodnie z przypisami pod tekstem. Nie jest jednak konieczne zamieszczanie tych przypisów.

Wersja w języku bułgarskim

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход (2).

Wersja w języku hiszpańskim

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o ... (1)) declara que, salvoindicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Wersja w języku chorwackim

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

Wersja w języku czeskim

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

Wersja w języku duńskim

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Wersja w języku niemieckim

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

Wersja w języku estońskim

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Wersja w języku greckim

Ο Е^аηλсоώνЕас tcov nώςoiòvicov пои каАдштоутш ano то naιμòv еακήςасκαо (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός Eav 8nv£Tai оафс àXXcoc, та npo'iòvTa аита tlvai npoTiunoia атаусоу^с ... (2).

Wersja w języku angielskim

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

Wersja w języku francuskim

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Wersja w języku włoskim

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Wersja w języku łotewskim

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... (2).

Wersja w języku litewskim

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės prekės.

Wersja w języku węgierskim

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... (2) származásúak.

Wersja w języku maltańskim

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... (2).

Wersja w języku niderlandzkim

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Wersja w języku polskim

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (2) preferencyjne pochodzenie.

Wersja w języku portugalskim

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o ... (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Wersja w języku rumuńskim

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaț ia vamală nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenț ială ... (2).

Wersja w języku słoweńskim

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2) poreklo.

Wersja w języku słowackim

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (2).

Wersja w języku fińskim

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Wersja w języku szwedzkim

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

.................................................................................................... (3)

(Miejscowość i data)

.................................................................................................... (4)

(Podpis eksportera; ponadto należy czytelnie wpisać nazwisko osoby podpisującej deklarację)

Uwagi

(1) Jeżeli deklaracja na fakturze jest sporządzona przez upoważnionego eksportera w rozumieniu art. 22 protokołu, numer upoważnienia tego eksportera musi być umieszczony w tym miejscu. Jeżeli deklaracja na fakturze nie jest sporządzona przez upoważnionego eksportera, należy pominąć słowa w nawiasie lub pozostawić to miejsce niewypełnione.

(2) Należy wskazać pochodzenie produktów. Jeżeli deklaracja na fakturze odnosi się w całości lub w części do produktów pochodzących z Ceuty i Melilli w rozumieniu art. 40 protokołu, eksporter musi wyraźnie wskazać je w dokumencie, w którym sporządzana jest deklaracja, poprzez wpisanie symbolu »CM«.

(3) Wpisy te mogą zostać pominięte, jeżeli odpowiednie informacje są zawarte w samym dokumencie.

(4) Zob. art. 21 ust. 5 protokołu. Jeżeli podpis eksportera nie jest wymagany, zwolnienie z obowiązku złożenia podpisu powoduje również zwolnienie z obowiązku podania nazwiska podpisującego.".

Artykuł  3

Unia Europejska przekazuje państwom AWP tekst Umowy w języku chorwackim.

Artykuł  4
1.  Umowę stosuje się do towarów wywożonych z jednego z państw AWP do Republiki Chorwacji lub wywożonych z Republiki Chorwacji do jednego z państw AWP, które spełniają postanowienia Protokołu 1 do Umowy i które w dniu 1 lipca 2013 r. znajdowały się w tranzycie lub były składowane czasowo w składzie celnym lub w wolnym obszarze celnym w jednym z państw AWP lub w Republice Chorwacji.
2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przyznaje się traktowanie preferencyjne, pod warunkiem przedstawienia organom celnym państwa przywozu, przed upływem czterech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji, dowodu pochodzenia wystawionego z mocą wsteczną przez organy celne państwa wywozu.
Artykuł  5

Państwa AWP zobowiązują się, że w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej nie będą wnosić żadnych roszczeń ani żądań, ani nie będą powoływać się na żadne koncesje ustanowione na mocy art. XXIV.6 i art. XXVIII GATT 1994 lub art. XXI GATS, ani nie będą modyfikować ani wycofywać tych koncesji.

Artykuł  6

Załącznik IX do Protokołu 1 do Umowy otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK IX

do Protokołu 1

Kraje i terytoria zamorskie

W rozumieniu niniejszego protokołu »kraje i terytoria zamorskie« oznaczają kraje i terytoria określone w części czwartej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wymienione poniżej:

(Wykaz ten pozostaje bez uszczerbku dla statusu tych państw i terytoriów, a także przyszłych zmian ich statusu.)

1. Kraje i terytoria zamorskie, które utrzymują szczególne stosunki z Królestwem Danii:

- Grenlandia.

2. Kraje i terytoria zamorskie, które utrzymują szczególne stosunki z Republiką Francuską:

- Nowa Kaledonia i terytoria zależne,

- Polinezja Francuska,

- Saint-Pierre i Miquelon,

- Saint-Barthélemy,

- Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne,

- Wallis i Futuna.

3. Kraje i terytoria zamorskie, które utrzymują szczególne stosunki z Królestwem Niderlandów:

- Aruba,

- Bonaire,

- Curaçao,

- Saba,

- Sint Eustatius,

- Sint Maarten.

4. Kraje i terytoria zamorskie, które utrzymują szczególne stosunki ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

- Anguilla,

- Bermudy,

- Kajmany,

- Falklandy,

- Georgia Południowa i Sandwich Południowy,

- Montserrat,

- Pitcairn,

- Święta Helena, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha,

- Brytyjskie Terytorium Antarktyczne,

- Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego,

- Wyspy Turks i Caicos,

- Brytyjskie Wyspy Dziewicze.".

Artykuł  7

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem ... Art. 3 i 4 stosuje się ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r.

Sporządzono w ... w dniu ...

W imieniu państw ESA będącychW imieniu Unii Europejskiej
sygnatariuszami
1 Dz.U. L 111 z 24.4.2012, s. 2.
2 Decyzja Rady Europejskiej 2012/419/UE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany statusu Majotty względem Unii Europejskiej (Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131).
3 Decyzja Rady Europejskiej 2010/718/UE z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany wobec Unii Europejskiej statusu wyspy Saint-Barthélemy (Dz.U. L 325 z 9.12.2010, s. 4).
4 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską ("decyzja o stowarzyszeniu zamorskim") (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).
5 Dz.U. L 111 z 24.4.2012, s. 2.
6 Decyzja Rady Europejskiej 2012/419/UE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany statusu Majotty względem Unii Europejskiej (Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131).
7 Decyzja Rady Europejskiej 2010/718/UE z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany wobec Unii Europejskiej statusu wyspy Saint-Barthélemy (Dz.U. L 325 z 9.12.2010, s. 4).
8 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską ("decyzja o stowarzyszeniu zamorskim") (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.