Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.1.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 stycznia 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/3
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Regionalnego Komitetu Sterującego Wspólnoty Transportowej w odniesieniu do niektórych spraw budżetowych w związku z wdrażaniem Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91 i art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową ("TWT") został podpisany przez Unię zgodnie z decyzją Rady (UE) 2017/1937 1 .

(2) Zgodnie z art. 41 ust. 3 TWT, traktat ten stosuje się tymczasowo od dnia 9 października 2017 r. Jest on obecnie tymczasowo stosowany przez Umawiające się Strony, mianowicie Unią, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Kosowem * , Czarnogórą i Republiką Serbii..

(3) Regionalny Komitet Sterujący Wspólnoty Transportowej (zwany dalej "Komitetem Sterującym") przyjmuje decyzje budżetu Wspólnoty Transportowej na rok 2019 w celu zapewnienia właściwego wdrożenia TWT.

(4) Należy określić stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w Komitecie Sterującym w sprawie jego decyzji dotyczących niektórych kwestii budżetowych, taka decyzja jest niezbędna do rozpoczęcia prac Stałego Sekretariatu Wspólnoty Transportowej i będzie miała skutki prawne w stosunku do Unii.

(5) Uprawnienie Komisji do tymczasowego wykonania budżetu Wspólnoty Transportowej nie zmienia znaczenia uprawnień przyznanych tej instytucji na mocy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w Regionalnym Komitecie Sterującym Wspólnoty Transportowej, opiera się na projekcie decyzji Komitetu Sterującego dołączonym do niniejszej decyzji.

Przedstawiciele Unii w ramach Komitetu Sterującego mogą, bez konieczności przyjmowania przez Radę kolejnej decyzji, uzgodnić niewielkie zmiany do tego projektu decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
E. KÖSTINGER
Przewodnicząca

PROJEKT

DECYZJA NR 2018/... REGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO WSPÓLNOTY TRANSPORTOWEJ

z dnia ...

w sprawie przyjęcia budżetu Wspólnoty Transportowej na rok 2019

REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY WSPÓLNOTY TRANSPORTOWEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową, w szczególności jego art. 24 ust. 1 oraz jego art. 35,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Budżet Wspólnoty Transportowej na rok 2019, dołączony do niniejszej decyzji, zostaje niniejszym przyjęty.

Artykuł  2

Komisja Europejska odpowiada za wykonanie budżetu i rozpoczęcie prac Stałego Sekretariatu Wspólnoty Transportowej zgodnie z art. 3.

Artykuł  3

Art. 2 stosuje się od dnia ... grudnia 2018 r. Przestaje obowiązywać w dniu poprzedzającym dzień, w którym powołanie Dyrektora Stałego Sekretariatu staje się skuteczne.

Sporządzono w [...] dnia [...] 2018 r.

W imieniu Regionalnego Komitetu Sterującego

Przewodniczący

Dodatek

Budżet Wspólnoty Transportowej na rok 2019

Linia budżetowaKwota (EUR)
Wynagrodzenia urzędników750 000
Składka na ubezpieczenia zdrowotne/emerytalne dla urzędników200 000
Koszty bieżące sekretariatu (w tym koszty stałe/koszty podróży/spotkań)330 000
Biurowy sprzęt komputerowy i meble (nieobjęte umową w sprawie siedziby)100 000
Koszty rekrutacji (publikacja i zwrot kosztów poniesionych przez kandydatów)100 000
Łącznie1 480 000
Rezerwa (ok. 10 %)150 000
Suma całkowita1 630 000
W tym: Wkład UE (80 %) (*)1 304 000
Wkład WB6 (20 %: załącznik V do TWT przewiduje dystrybucję w podziale na kraje).326 000
(*) Kwota wkładu UE pozostaje bez uszczerbku dla przyjęcia budżetu UE na rok 2019.
1 Decyzja Rady (UE) 2017/1937 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową (Dz.U. L 278 z 27.10.2017, s. 1).
* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.