Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.127.88

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 maja 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/814
z dnia 12 października 2015 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia UE-Chile w odniesieniu do zastąpienia art. 12 załącznika III do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 38 załącznika III do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony 1  (zwanego dalej "Układem"), Komitet Stowarzyszenia UE-Chile (zwany dalej "Komietetem Stowarzyszenia") może zdecydować o wprowadzeniu zmian do postanowień tego załącznika.

(2) W dniu 4 listopada 2014 r. Specjalny Komitet ds. Współpracy Celnej i Reguł Pochodzenia, ustanowiony na mocy art. 81 Układu, postanowił zalecić Komitetowi Stowarzyszenia wprowadzenie zmiany do art. 12 załącznika III do Układu, dotyczącego transportu bezpośredniego.

(3) Transport przesyłek z terytorium jednej strony Układu powinien odbywać się bezpośrednio na terytorium drugiej strony, jednak przesyłki mogą być transportowane przez terytorium państwa trzeciego z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń. Warunki transportu przez terytorium państwa trzeciego powinny zostać doprecyzowane, aby jednoznacznie zezwolić na podział przesyłek, jednak bez złagodzenia obecnych ograniczeń.

(4) Zmiana art. 12 załącznika III do Układu zapewni pewność prawa dla importerów i eksporterów, a także spójność wykładni tego artykułu dla stron Układu.

(5) Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Stowarzyszenia, opiera się na projekcie decyzji dołączonym do niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia w odniesieniu do zastąpienia art. 12 załącznika III do Układu, opiera się na projekcie decyzji Komitetu Stowarzyszenia dołączonym do niniejszej decyzji.
2.  Przedstawiciele Unii w Komitecie Stowarzyszenia mogą bez kolejnej decyzji Rady uzgodnić nieznaczne zmiany projektu decyzji Komitetu Stowarzyszenia.
Artykuł  2

Po przyjęciu decyzja Komitetu Stowarzyszenia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 12 października 2015 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodniczący

PROJEKT

DECYZJA NR .../... KOMITETU STOWARZYSZENIA UE-CHILE

z dnia ...

w sprawie zastąpienia art. 12 tytułu III załącznika III do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile,

z drugiej strony

KOMITET STOWARZYSZENIA UE-CHILE,

uwzględniając Układ ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony 2 , w szczególności art. 38 załącznika III,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 12 tytułu III załącznika III do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (zwanego dalej "Układem") stanowi, że preferencyjne traktowanie dotyczy wyłącznie produktów spełniających wymagania załącznika III transportowanych bezpośrednio między Republiką Chile (zwaną dalej "Chile") a Unią Europejską.
(2) Od momentu wejścia w życie Układu Chile i Unia Europejska zawarły szereg umów regulujących kwestie handlowe, które dają podmiotom gospodarczym możliwość dostosowania swoich strategii eksportu w celu zmniejszenia kosztów i skuteczniejszego reagowania na popyt rynkowy.
(3) Chile i Unia Europejska postanowiły dokonać zmian w art. 12 tytułu III załącznika III do Układu, aby zapewnić podmiotom gospodarczym większą elastyczność,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art. 12 tytuł III załącznika III do Układu dotyczący transportu bezpośredniego zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie 90 dni po dacie ostatniego powiadomienia przez Strony o zakończeniu niezbędnych wewnętrznych procedur prawnych.

Sporządzono w ...

W imieniu Komitetu Stowarzyszenia UE-Chile

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"Artykuł 12

Transport bezpośredni

1. Preferencyjne traktowanie przewidziane w niniejszym Układzie dotyczy wyłącznie produktów spełniających wymogi niniejszego załącznika, które są transportowane bezpośrednio między Unią Europejską a Chile. Produkty mogą jednak być transportowane przez inne terytoria, gdzie mogą być przeładowywane lub czasowo składowane, pod warunkiem że pozostają pod nadzorem organów celnych w państwie tranzytu lub składowania i że nie są poddawane innym czynnościom niż dodawanie lub przymocowywanie znaków, etykiet lub pieczęci; wyładunek; ponowny załadunek; podział przesyłek; lub wszelkie czynności mające na celu zachowanie ich w dobrym stanie.

2. Wymogi ust. 1 uznaje się za spełnione, chyba że organy celne mają powody, by przypuszczać, iż tak nie jest. W takich przypadkach organy celne mogą zażądać od importera udokumentowania zgodności, którą można wykazać za pomocą wszelkich odpowiednich środków takich jak umowne dokumenty przewozowe, na przykład listy przewozowe, albo poprzez dowody faktyczne lub materialne takie jak oznakowanie lub numeracja opakowań lub inne dowody związane z samymi towarami.".

1 Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 3.
2 Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 3.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.