Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.127.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 maja 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/813
z dnia 12 października 2015 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia UE-Chile w odniesieniu do zastąpienia dodatku II do załącznika III do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 38 załącznika III do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony 1  (zwanego dalej "Układem"), Komitet Stowarzyszenia UE-Chile (zwany dalej "Komietetem Stowarzyszenia") może zdecydować o wprowadzeniu zmian do postanowień tego załącznika.

(2) W dniu 4 listopada 2014 r. Specjalny Komitet ds. Współpracy Celnej i Reguł Pochodzenia, ustanowiony na mocy art. 81 Układu, postanowił zalecić Komitetowi Stowarzyszenia wprowadzenie zmian do dodatku II do załącznika III do Układu określającego wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, w celu uzyskania przez wytworzony produkt statusu pochodzenia (zwany dalej "regułami odnoszącymi się do konkretnych produktów"), w celu dostosowania tego dodatku do ostatniej wersji zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów ("HS").

(3) HS jest aktualizowany co pięć lat, a ostatnia taka aktualizacja miała miejsce w 2012 r. Ponieważ reguły pochodzenia odnoszące się do konkretnych produktów, zawarte w Układzie, opierają się na nieaktualnej wersji systemu HS, a mianowicie HS 2002, powinny zostać zaktualizowane w celu odzwierciedlenia systemu HS 2012.

(4) Reguły odnoszące się do konkretnych produktów powinny zostać niezmienione dla tych produktów, których klasyfikacja uległa zmianie w ramach HS 2012. W przypadku gdy produkty wymagają przeniesienia do innego działu lub pozycji, reguły odnoszące się do konkretnych produktów powinny zostać przeniesione wraz z nimi, w przypadkach gdy reguły w nowym dziale lub pozycji różnią się od reguł określonych w poprzednim dziale lub pozycji.

(5) Reguły odnoszące się do szeregu konkretnych produktów objętych działem 72 HS należy zmienić tak, aby odzwierciedlały rozwój technologiczny w procesie produkcji stali.

(6) Z uwagi na liczbę zmian, które należy wprowadzić do dodatku II do załącznika III do Układu, określającego reguły odnoszące się do konkretnych produktów, dla zachowania przejrzystości należy zastąpić ten dodatek w całości.

(7) Stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Stowarzyszenia, powinno opierać się na załączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia w odniesieniu do zastąpienia dodatku II do załącznika III do Układu określającego reguły odnoszące się do konkretnych produktów, opiera się na projekcie decyzji Komitetu Stowarzyszenia dołączonym do niniejszej decyzji.
2.  Przedstawiciele Unii w Komitecie Stowarzyszenia mogą bez kolejnej decyzji Rady uzgodnić niewielkie zmiany projektu decyzji Komitetu Stowarzyszenia.
Artykuł  2

Po przyjęciu decyzja Komitetu Stowarzyszenia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 12 października 2015 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodniczący

PROJEKT

DECYZJA nr ... KOMITETU STOWARZYSZENIA UE-CHILE

z dnia ...

zastępująca dodatek II do załącznika III do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

KOMITET STOWARZYSZENIA UE-CHILE,

uwzględniając Układ ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony 2 , w szczególności art. 38 załącznika III,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 1 stycznia 2007 r. oraz w dniu 1 stycznia 2012 r. wprowadzono zmiany do nomenklatury uregulowanej Konwencją w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (zwanej dalej "Systemem Zharmonizowanym").
(2) Ponieważ zmiany do Systemu Zharmonizowanego nie miały na celu zmiany reguł pochodzenia, nie wprowadzają one istotnych zmian do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony (zwanego dalej "Układem").
(3) W celu odzwierciedlenia tych zmian w treści Układu, dodatek II do załącznika III do Układu powinien zostać zmieniony.
(4) Ze względu na ilość zmian, które muszą zostać wprowadzone w dodatku II do załącznika III, dla przejrzystości należy zastąpić cały ten dodatek.
(5) Uznano konieczność zmiany reguł pochodzenia w odniesieniu do szeregu produktów objętych działem 72 Systemu Zharmonizowanego w celu odzwierciedlenia rozwoju technologicznego w procesie produkcji stali,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Dodatek II do załącznika III do Układu zawierający wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, w celu uzyskania przez wytworzony produkt statusu pochodzenia, zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie 90 dni po dacie dokonania ostatniego powiadomienia przez Strony o zakończeniu niezbędnych wewnętrznych procedur prawnych.

Sporządzono w ...

W imieniu Komitetu Stowarzyszenia UE-Chile

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"Dodatek II

WYKAZ PROCESÓW OBRÓBKI LUB PRZETWARZANIA, KTÓRYM NALEŻY PODDAĆ MATERIAŁY NIEPOCHODZĄCE W CELU UZYSKANIA PRZEZ WYTWORZONY PRODUKT STATUSU POCHODZENIA
Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
Dział 1Żywe zwierzętaWszystkie zwierzęta objęte działem 1 są całkowicie uzyskane
Dział 2Mięso i podroby jadalneWytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 1 i 2 są całkowicie uzyskane
Dział 3Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodneWytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane
ex Dział 4Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; wyłączając:Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane
0403Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakaoWytwarzanie, w którym:

- wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane,

- wszystkie użyte soki owocowe (z wyjątkiem soku ananasowego, z limy i grejpfrutowego) z pozycji 2009 są produktami pochodzącymi, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex Dział 5Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; wyłączając:Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 5 są całkowicie uzyskane
ex 0502Przetworzona szczecina i sierść świń lub dzikówCzyszczenie, dezynfekcja, sortowanie i prostowanie szczeciny i sierści
Dział 6Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobneWytwarzanie, w którym:

- wszystkie użyte materiały objęte działem 6 są całkowicie uzyskane, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

-
Dział 7Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalneWytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 7 są całkowicie uzyskane
Dział 8Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonówWytwarzanie, w którym:

- wszystkie użyte owoce i orzechy są całkowicie uzyskane, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

-
ex Dział 9Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy; wyłączając:Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 9 są całkowicie uzyskane
0901Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcjiWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
0902Herbata, nawet aromatyzowanaWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
ex 0910Mieszanki przyprawWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
Dział 10ZbożaWytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 10 są całkowicie uzyskane
ex Dział 11Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny; wyłączając:Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża, warzywa, korzenie i bulwy jadalne objęte pozycją 0714 lub owoce są całkowicie uzyskane
ex 11 06Mąka, mączka i proszek z suszonych, łuskanych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713Suszenie i mielenie warzyw strączkowych objętych pozycją 0708
Dział 12Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i paszaWytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 12 są całkowicie uzyskane
1301Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy)Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 1301 nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
1302Soki i ekstrakty roślinne; Substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:
- Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnychWytwarzanie z niemodyfikowanych śluzów i zagęszczaczy
- PozostałeWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
Dział 14Materiały roślinne do wyplatania; Produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneWytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 14 są całkowicie uzyskane
ex Dział 15Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
1501Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503;

- Tłuszcz z kości lub odpadów

- Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 0203, 0206 lub 0207 lub kości objętych pozycją 0506

Wytwarzanie z mięsa lub podrobów jadalnych ze świń objętych pozycjami 0203 lub 0206 lub mięsa i podrobów jadalnych z drobiu objętych pozycją 0207

1502Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503;
- Tłuszcz z kości lub odpadówWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 0201, 0202, 0204 lub 0206 lub kości objętych pozycją 0506
- PozostałeWytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane
1504Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie;
- Frakcje stałeWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1504
- PozostałeWytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyskane
ex 1505Rafinowana lanolinaWytwarzanie z surowego tłuszczu z wełny objętego pozycją 1505
1506Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie;
- Frakcje stałeWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1506
- PozostałeWytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane
1507 do 1515Oleje roślinne i ich frakcje:
- Olej sojowy, olej z orzeszków ziemnych, olej palmowy, olej z kopry, olej z ziaren palmowych lub olej babassu, olej tungowy i olej oiticica, wosk mirtowy i wosk japoński, frakcje oleju jojoba i oleje do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludziWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
- Frakcje stałe, z wyjątkiem oleju jojobaWytwarzanie z innych materiałów objętych pozycjami 1507 do 1515
- PozostałeWytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane
1516Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzoneWytwarzanie, w którym:

- wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane, oraz

- wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 1507, 1508, 1511 oraz 1513.

-
1517Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516Wytwarzanie, w którym:

- wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 4 są całkowicie uzyskane, oraz

- wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 1507, 1508, 1511 oraz 1513.

-
Dział 16Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnychWytwarzanie:

- ze zwierząt objętych działem 1, lub

- w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane

-
ex Dział 17Cukry i wyroby cukiernicze; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 1701Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiącychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
1702Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:
- Chemicznie czyste maltoza i fruktozaWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1702
- Cukier klonowy w postaci stałej, zawierający dodatki środków aromatyzujących lub barwiącychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
- PozostałeWytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są pochodzące
ex 1703Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru, zawierające dodatki środków aromatyzujących lub barwiącychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
1704Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakaoWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

-
Dział 18Kakao i przetwory z kakaoWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

-
1901Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
- Ekstrakt słodowyWytwarzanie ze zbóż objętych działem 10
- PozostałeWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

-
1902Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany:
- Zawierające najwyżej 20 % masy mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczakówWytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża i ich pochodne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) są całkowicie uzyskane
- Zawierające więcej niż 20 % masy mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczakówWytwarzanie, w którym:

- wszystkie użyte zboża i ich pochodne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) są całkowicie uzyskane, oraz

- wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyskane

1903Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciachWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem skrobi ziemniaczanej objętej pozycją 1108
1904Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 1806,

- w którym wszystkie użyte zboża i mąki (z wyjątkiem pszenicy durum i kukurydzy Zea indurata, i ich pochodnych) są całkowicie uzyskane, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

-
1905Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyrobyWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych działem 11
ex Dział 20Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin; wyłączając:Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce, orzechy lub warzywa są całkowicie uzyskane
ex 2001Pochrzyn (ignam), słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowymWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 2004 oraz ex 2005Ziemniaki w postaci mąki, mączki lub płatków, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowymWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
2006Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
2007Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącejWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

-
ex 2008- Orzechy, niezawierające dodatku cukru ani alkoholuWytwarzanie, w którym wartość użytych orzechów i nasion oleistych pochodzących, objętych pozycjami 0801, 0802 oraz od 1202 do 1207, przekracza 60 % ceny ex-works produktu-
- Masło orzechowe; mieszanki na bazie zbóż; rdzenie palmowe; kukurydzaWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
- Pozostałe z wyjątkiem owoców i orzechów gotowanych inaczej niż na parze lub w wodzie, niezawierające dodatku cukru, mrożoneWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

2009Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne, niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej- -
- Soki z owoców cytrusowychWytwarzanie, w którym:

- wszystkie użyte owoce cytrusowe muszą być całkowicie uzyskane,

- wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

- PozostałeWytwarzanie, w którym:

- wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt,

- wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex Dział 21Różne przetwory spożywcze; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
2101Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentratyWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym całość użytej cykorii jest całkowicie uzyskana

-
2103Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda
- Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne;Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć mąki lub mączki z gorczycy lub gotowej musztardy
- Mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztardaWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
ex 2104Zupy i buliony i preparaty do nichWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem przetworzonych lub zakonserwowanych warzyw objętych pozycjami od 2002 do 2005
2106Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

-
ex Dział 22Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; wyłączając:Wytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wszystkie użyte winogrona lub materiały pochodzące z winogron są całkowicie uzyskane

-
2202Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009Wytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu,

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu, oraz

- w którym, wszystkie użyte soki owocowe (z wyjątkiem soku ananasowego, z limy i grejpfrutowego) są produktami pochodzącymi

-
2207Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażoneWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 2207 lub 2208, oraz

- w którym wszystkie użyte winogrona lub materiały pochodzące z winogron są całkowicie uzyskane lub, jeżeli wszystkie inne użyte materiały są już pochodzące, można użyć araku w proporcji nieprzekraczającej 5 % objętości

-
2208Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusoweWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 2207 lub 2208, oraz

- w którym wszystkie użyte winogrona lub materiały pochodzące z winogron są całkowicie uzyskane lub, jeżeli wszystkie inne użyte materiały są już pochodzące, można użyć araku w proporcji nieprzekraczającej 5 % objętości

-
ex Dział 23Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 2301Mączka z wielorybów; mąki, mączki i granulki, z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludziWytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyskane
ex 2303Pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (z wyłączeniem stężonych płynów z rozmiękczania), o zawartości białka w przeliczeniu na suchy produkt przekraczającej 40 % masyWytwarzanie, w którym całość użytej kukurydzy jest całkowicie uzyskana
ex 2306Makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oliwy z oliwek, zawierające więcej niż 3 % oliwyWytwarzanie, w którym wszystkie użyte oliwki są całkowicie uzyskane
2309Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierzątWytwarzanie, w którym:

- wszystkie użyte zboża, cukier lub melasy, mięso lub mleko są pochodzące, oraz

- wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane,

-
ex Dział 24Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu; wyłączając:Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 24 są całkowicie uzyskane
2402Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniuWytwarzanie, w którym przynajmniej 70 % masy użytego nieprzetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych objętych pozycją 2401 jest pochodzące
ex 2403Tytoń do paleniaWytwarzanie, w którym przynajmniej 70 % masy użytego nieprzetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych objętych pozycją 2401 jest pochodzące
ex Dział 25Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 2504Naturalny krystaliczny grafit, zawierający wzbogacony węgiel, oczyszczony i zmielonyWzbogacanie zawartości węgla, oczyszczanie i mielenie surowego grafitu krystalicznego
ex 2515Marmur, tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy), o grubości nieprzekraczającej 25 cmCięcie marmuru o grubości przekraczającej 25 cm (nawet uprzednio pociętego) przez piłowanie lub inaczej
ex 2516Granit, porfir, bazalt, piaskowiec oraz pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane, tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy), o grubości nieprzekraczającej 25 cmCięcie kamienia o grubości przekraczającej 25 cm (nawet uprzednio pociętego) przez piłowanie lub inaczej
ex 2518Dolomit kalcynowanyKalcynacja dolomitu niekalcynowanego
ex 2519Kruszony naturalny węglan magnezu (magnezyt), w szczelnie zamkniętych pojemnikach, tlenek magnezu, nawet czysty, inny niż magnezja topiona lub całkowicie wypalona (spiekana)Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednak użyć naturalnego węglanu magnezu (magnezytu).
ex 2520Spoiwa gipsowe specjalnie przygotowane do celów dentystycznychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
ex 2524Naturalne włókna azbestoweWytwarzanie z koncentratu azbestu
ex 2525Proszek mikiMielenie miki lub odpadków miki
ex 2530Pigmenty mineralne, kalcynowane lub sproszkowaneKalcynacja lub mielenie pigmentów mineralnych
Dział 26Rudy metali, żużel i popiółWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex Dział 27Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 2707Oleje, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, będące olejami podobnymi do olejów mineralnych uzyskiwanych z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, z której ponad 65 % objętościowo destyluje w temperaturze do 250 oC (łącznie z mieszaninami benzyny lakowej i benzolu), stosowane jako paliwo zasilające lub ogrzewająceOperacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

ex 2709Oleje surowe otrzymane z minerałów bitumicznychDestylacja destrukcyjna materiałów bitumicznych
2710Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z materiałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z materiałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadoweOperacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

2711Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazoweOperacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

(1) Warunki specjalne odnoszące się do »procesów specyficznych«, zob. uwagi wstępne 7.1 i 7.3.

(2) Warunki specjalne odnoszące się do »procesów specyficznych«, zob. uwaga wstępna 7.2.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
2712Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwioneOperacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

2713Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z materiałów bitumicznychOperacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

2714Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltoweOperacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

2715Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)Operacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

(1) Warunki specjalne odnoszące się do »procesów specyficznych«, zob. uwaga wstępna 7.2.

(2) Warunki specjalne odnoszące się do »procesów specyficznych«, zob. uwagi wstępne 7.1 i 7.3.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
ex Dział 28Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 2805»Mischmetall«Wytwarzanie z zastosowaniem procesu elektrolitycznego lub termalnego, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
ex 2811Tritlenek siarkiWytwarzanie z ditlenku siarkiWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 2833Siarczan glinuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
ex 2840Nadboran soduWytwarzanie z pentahydratu tetraboranu disoduWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 2852Związki rtęci z eterami wewnętrznymi i ich fluorowcowanymi, sulfonowanymi, nitrowanymi lub nitrozowanymi pochodnymiWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 2909 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
Związki rtęci z kwasami nukleinowymi i ich solami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie; pozostałe związki heterocykliczneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2852, 2932, 2933 oraz 2934 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
-Związki rtęci dla produktów chemicznych i preparatów przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcoweWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
ex Dział 29Chemikalia organiczne; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 2901Węglowodory alifatyczne przeznaczone do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewaniaOperacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex- works produktu

ex 2902Cykloalkany i cykloalkeny (inne niż azuleny), benzen, toluen i ksyleny, przeznaczone do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewaniaOperacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 2905Alkoholany metali z alkoholi wymienionych w tej pozycji i z etanoluWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 2905. Można jednakże użyć alkoholanów metali objętych tą pozycją, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
2915Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2915 oraz 2916 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 2932- Etery wewnętrzne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 2909 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
- Acetale cykliczne i półacetale wewnętrzne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycjąWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
2933Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotuWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2932 oraz 2933 nie może przekraczać 20 % ceny exworks produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
2934Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2932, 2933 oraz 2934 nie może przekraczać 20 % ceny exworks produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 2939Koncentraty ze słomy makowej, zawierające przynajmniej 50 % masy alkaloidówWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
ex Dział 30Produkty farmaceutyczne; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu
3002Krew ludzka; Krew zwierzęca przygotowana do stosowania terapeutycznego, profilaktycznego lub diagnostycznego; antysurowice, pozostałe frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz produkty podobne:
- Produkty składające się z dwóch lub więcej składników, które zostały zmieszane dla celów terapeutycznych lub profilaktycznych, lub produkty niezmieszane do tych zastosowań, w odmierzonych dawkach albo w formach lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznejWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu
- Pozostałe
- - Krew ludzkaWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu
- - Krew zwierzęca przygotowana do stosowania terapeutycznego lub profilaktycznegoWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu
- - Frakcje krwi inne niż antysurowice, hemoglobina, globuliny krwi i globuliny surowicyWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu
- - Hemoglobina, globuliny krwi i globuliny surowicyWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu
- - PozostałeWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu
3003 oraz 3004Leki (z wyłączeniem towarów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006):-
- Otrzymane z amikacyny objętej pozycją 2941Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 3003 oraz 3004, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu.
- PozostałeWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 3003 oraz 3004, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

ex 3006- Odpady farmaceutyczne wymienione w uwadze 4(k) do niniejszego działuZachowuje się pochodzenie produktu w jego pierwotnej klasyfikacji
- Sterylne chirurgiczne lub dentystyczne środki zapobiegające powstawaniu zrostów, nawet absorpcyjne:-
- z tworzyw sztucznychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
- z tkaninyWytwarzanie z (1):

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani nieprzerobionych w inny sposób do przędzenia,

lub

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

-
- Wyroby identyfikowalne jako stosowane do stomiiWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
ex Dział 31Nawozy; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 3105Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg, z wyjątkiem:

- azotanu sodu

- cyjanamidu wapnia

- siarczanu potasu

- siarczanu magnezowo-potasowego

Wytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex Dział 32Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 3201Garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodneWytwarzanie z garbników pochodzenia roślinnegoWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
3205Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniejszego działu (1)Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 3203, 3204 oraz 3205. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycją 3205, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu.Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex Dział 33Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

(1) Uwaga 3 do działu 32 wskazuje, że są to preparaty w rodzaju stosowanych do barwienia dowolnych materiałów lub stosowanych jako elementy składowe w produkcji preparatów barwiących, jeżeli nie zostały sklasyfikowane pod inną pozycją w dziale 32.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
3301Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach lub w podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji, nawet tłuszczami (en-fleurage); terpenowe produkty uboczne odterpenowanych olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznychWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z materiałami innej »grupy« (1) w obrębie tej pozycji. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą grupą co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex Dział 34Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, »woski dentystyczne« oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 3403Preparaty smarowe zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznychOperacje rafinacji lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji innej niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

(1) Pod określeniem »grupa« rozumie się dowolną część pozycji oddzieloną od pozostałej części średnikiem.

(2) Warunki specjalne odnoszące się do »procesów specyficznych«, zob. uwagi wstępne 7.1 i 7.3.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
3404Woski sztuczne i woski preparowane:
- Na bazie parafiny, wosków, wosków otrzymywanych z minerałów bitumicznych, gaczu parafinowego lub parafiny w łuskachWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
- PozostałeWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem:

- olejów uwodornionych o charakterze wosków objętych pozycją 1516,

- kwasów tłuszczowych o nieokreślonym składzie chemicznym i przemysłowych alkoholi tłuszczowych o charakterze wosków objętych pozycją 3823, oraz

- materiałów objętych pozycją 3404.

Można jednak użyć tych materiałów, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny exworks produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex Dział 35Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
3505Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych:
- Skrobie, eteryfikowane lub estryfikowaneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3505Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
- PozostałeWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 1108Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 3507Preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
Dział 36Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex Dział 37Materiały fotograficzne lub kinematograficzne; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
3701Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, wykonane z innych materiałów niż papier, tektura lub tekstylia; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach:
- Film do natychmiastowych odbitek do fotografii kolorowej, w kasetachWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 3701 lub 3702. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycją 3702, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 30 % ceny exworks produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
- PozostałeWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 3701 lub 3702. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 3701 oraz 3702, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
3702Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlonyWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 3701 lub 3702.Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
3704Płyty fotograficzne, film, papier, tektura i materiały włókiennicze, naświetlone, ale niewywołaneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją od 3701 do 3704Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex Dział 38Produkty chemiczne różne; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 3801- Grafit koloidalny w zawiesinie olejowej i grafit półkoloidalny; pasty węglowe do elektrod

- Grafit w postaci pasty, będący mieszaniną ponad 30 % grafitu według wagi z olejami mineralnymi

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 3403 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 3803Olej talowy oczyszczonyOczyszczanie surowego oleju talowegoWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 3805Olejki terpentyny siarczanowej, oczyszczoneOczyszczanie przez destylację lub rafinowanie surowego olejku terpentyny siarczanowejWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 3806Żywice estroweWytwarzanie z kwasów żywicznychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 3807Smoła drzewna (pak smoły drzewnej)Destylacja smoły drzewnejWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
3808Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy)Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
3809Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
3810Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i pozostałe preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu i innych materiałów; Preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
3811Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne:
- Gotowe dodatki do olejów smarowych zawierające oleje z ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 3811 nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
- PozostałeWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
3812Gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; Preparaty przeciwutleniające oraz pozostałe związki stabilizujące do gumy lub tworzyw sztucznychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
3813Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśniczeWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
3814Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierówWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
3818Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek lub podobnych postaciach; związki chemiczne domieszkowane, do stosowania w elektroniceWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
3819Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozostałe gotowe płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
3820Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzenioweWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
ex 3821Gotowe pożywki do namnażania i odżywiania drobnoustrojów (włącznie z wirusami i tym podobnymi) lub komórek roślinnych, ludzkich lub zwierzęcychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
3822Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcoweWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
3823Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; Przemysłowe alkohole tłuszczowe:
- Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacjiWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
- Przemysłowe alkohole tłuszczoweWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3823
3824Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu
- Następujące produkty objęte tą pozycją:

- - Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni na bazie naturalnych produktów żywicznych

- - Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry

- - Sorbit, inny niż ten objęty pozycją 2905

- - Produkty sulfonowania przy rafinacji ropy, z wyłączeniem sulfonianów metali alkalicznych, amonowych lub etanoloaminowych; tiofenowane kwasy sulfonowe z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz ich sole

- - Wymieniacze jonowe

- - Pochłaniacze gazów do lamp próżniowych

- - Woda amoniakalna i odpadkowy tlenek produkowany w czasie oczyszczania gazu węglowego

- - Kwasy sulfonaftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry

- - Olej fuzlowy i olej Dippela

- - Mieszaniny soli mających

różne aniony

- - Pasty kopiarskie na bazie żelatyny, nawet na podłożu papierowym lub tekstylnym

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
- PozostałeWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
3826Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
3901 do 3915Tworzywa sztuczne w formach podstawowych, odpady, ścinki i braki z tworzyw sztucznych; z wyjątkiem pozycji ex 39 07 i 3912, do których zastosowanie mają poniższe reguły:

- Produkty homopolimeryzacji addycyjnej, w których pojedynczy monomer stanowi ponad 99 % masy całkowitej polimeru

- Pozostałe

Wytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20 % ceny exworks produktu (1)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu1

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

ex 3907- Kopolimery uzyskane z poliwęglanów i kopolimerów akrylonitryl-butadien-styren (ABS)

- Poliester

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu (1)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu lub wytwarzanie z poliwęglanu tetrabromo-(bisfenolu A)

3912Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

(1) W przypadku produktów złożonych z materiałów sklasyfikowanych w ramach pozycji 3901 do 3906, z jednej strony, i w ramach pozycji 3907 do 3911, z drugiej, ograniczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje wagowo.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
3916 do 3921Półfabrykaty i artykuły z tworzyw sztucznych; z wyjątkiem objętych pozycjami ex 3916, ex 3917, ex 3920 oraz ex 3921, dla których obowiązują poniższe reguły:
- Produkty płaskie, poddane dalszej obróbce niż tylko obróbce powierzchniowej lub pocięte na kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratowymi); inne produkty, nieobrabiane dalej niż tylko powierzchniowoWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 50 % ceny ex-works produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
- Pozostałe:
- - Produkty homopolimeryzacji addycyjnej, w których pojedynczy monomer stanowi ponad 99 % masy całkowitej polimeruWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (1)

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
- - PozostałeWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu1Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
ex 3916 oraz ex 3917Kształtowniki profilowane i ruryWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
ex 3920- Arkusze lub folie jonomerowe

- Arkusze z celulozy regenerowanej, poliamidów lub polietylenu

Wytwarzanie z termoplastycznej soli cząstkowej, która jest kopolimerem etylenu z kwasem metakrylowym częściowo zobojętnionego jonami metali, głównie cynku i sodu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

(1) W przypadku produktów złożonych z materiałów sklasyfikowanych w ramach pozycji 3901 do 3906, z jednej strony, i w ramach pozycji 3907 do 3911, z drugiej, ograniczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje wagowo.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
ex 3921Metalizowane folie z tworzyw sztucznychWytwarzanie z folii poliestrowych o wysokiej przezroczystości, o grubości poniżej 23 mikronów(1)Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
3922 do 3926Wyroby z tworzyw sztucznychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
ex Dział 40Kauczuk i artykuły z kauczuku; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 4001Laminowane płyty z krepy na podeszwy butówLaminowanie arkuszy kauczuku naturalnego
4005Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmachWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, z wyjątkiem kauczuku naturalnego, nie przekracza 50 % ceny exworks produktu
4012Opony pneumatyczne bieżnikowane lub używane, gumowe; opony pełne lub z poduszką powietrzną, bieżniki opon, ochraniacze dętek, gumowe:
- Opony pneumatyczne bieżnikowane, pełne lub z poduszką powietrzną gumowe;Bieżnikowanie używanych opon
- PozostałeWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 4011 lub 4012.
ex 4017Artykuły z ebonituWytwarzanie z ebonitu
ex Dział 41Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 4102Surowe skóry owcze lub jagnięce, bez wełnyUsuwanie wełny ze skór owczych lub jagnięcych
4104 do 4106Skóry i skórki, garbowane lub »crust«, bez wełny lub włosa, nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzoneDogarbowanie wstępnie garbowanych skór

lub

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

4107, 4112 oraz 4113Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, bez wełny lub włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji od 4104 do 4113

(1) Następujące folie są uważane za folie o wysokiej przezroczystości: jeśli ściemnienie optyczne mierzone zgodnie z ASTM-D 1003-16 miernikiem Gardnera (tzn. miernik Hazefactor) jest mniejsze niż 2 %.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
ex 4114Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowanaWytwarzanie z materiałów objętych pozycjami od 4104 do 4107, 4112 lub 4113, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny exworks produktu
Dział 42Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex Dział 43Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 4302Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, połączone:
- Płaty, krzyże i podobne kształtyWybielanie lub barwienie, wraz z cięciem i łączeniem niepołączonych garbowanych lub wykończonych skór futerkowych
- PozostałeWytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub wykończonych
4303Artykuły odzieżowe, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły ze skór futerkowychWytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub wykończonych objętych pozycją 4302
ex Dział 44Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 4403Drewno zgrubnie obrobione (kantówka)Wytwarzanie z drewna nieobrobionego, nawet nie okorowanego, lub zaledwie zgrubnie obrobionego
ex 4407Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mmStruganie, szlifowanie lub łączenie stykowo
ex 4408Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego), na sklejkę lub na drewno warstwowe" o grubości nieprzekraczającej 6 mm i inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, strugane, szlifowane, łączone na długość lub łączone stykowo, o grubości nieprzekraczającej 6 mmŁączenie, struganie, szlifowanie lub łączenie na zakładkę
ex 4409Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo:
- Szlifowane lub łączone stykowoSzlifowanie lub łączenie stykowo
- Kształtki i profileFrezowanie lub profilowanie
ex 4410 do ex 4413Kształtki i profile łącznie z listwami przypodłogowymi oraz inne deski profilowaneFrezowanie lub profilowanie
ex 4415Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewnaWytwarzanie z desek nieciętych na wymiar
ex 4416Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewnaWytwarzanie z rozszczepionych klepek, niepoddanych innej obróbce poza przepiłowaniem na dwóch podstawowych powierzchniach
ex 4418- Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewnaWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć komórkowych płyt drewnianych, gontów i dachówek
- Kształtki i profileFrezowanie lub profilowanie
ex 4421Drewienka na zapałki; drewniane kołki lub szpilki do obuwiaWytwarzanie z drewna objętego dowolną pozycją, z wyjątkiem drewna ciągniętego objętego pozycją 4409
ex Dział 45Korek i artykuły z korka; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
4503Artykuły z korka naturalnegoWytwarzanie z korka objętego pozycją 4501
Dział 46Wyroby ze słomy, esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wiklinyWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
Dział 47Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady)Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex Dział 48Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 4811Papier i tektura, tylko liniowane lub kratkowaneWytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47
4816Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (inne niż te objęte pozycją 4809), matryce powielaczowe i płyty offsetowe, z papieru, nawet pakowane w pudełkaWytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47
4817Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i zestawy piśmienne, z papieru lub tektury, zawierające asortyment piśmiennych artykułów papierniczychWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

-
ex 4818Papier toaletowyWytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47
ex 4819Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe pojemniki do pakowania, z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowychWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

-
ex 4820Bloki listoweWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

-
ex 4823Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtuWytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47
ex Dział 49Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
4909Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami, lub bez nichWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 4909 lub 4911.
4910Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe:-
- Kalendarze typu »wiecznego« lub z wymiennymi blokami wykonane na bazie materiału innego niż papier lub tekturaWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

- PozostałeWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 4909 lub 4911.
ex Dział 50Jedwab; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 5003Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania, odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną), zgrzeblone lub czesaneZgrzeblenie lub czesanie odpadów jedwabiu
5004 do ex 5006Przędza jedwabna i nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiuWytwarzanie z (1):

- surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

- innych włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

- materiałów do wytwarzania papieru

-
5007Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu:
- zawierające nić gumowąWytwarzanie z nitki pojedynczej (1)
- PozostałeWytwarzanie z1:

- przędzy z włókna kokosowego,

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

- papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwiema czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

ex Dział 51Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
5106 do 5110Przędza z wełny, z cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub z włosia końskiegoWytwarzanie z (1):

- surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

- włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

- materiałów do wytwarzania papieru

-
5111 do 5113Tkaniny z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego:
- zawierające nić gumowąWytwarzanie z nitki pojedynczej (1)
- PozostałeWytwarzanie z1:

- przędza z włókna kokosowego,

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

- papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

ex Dział 52Bawełna; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
5204 do 5207Przędza i nici bawełnianeWytwarzanie z (1):

- surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

- innych włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

- materiałów do wytwarzania papieru

-

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
5208 do 5212Tkaniny bawełniane:
- zawierające nić gumowąWytwarzanie z nitki pojedynczej (1)
- PozostałeWytwarzanie z1:

- przędza z włókna kokosowego,

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

- papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

ex Dział 53Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
5306 do 5308Przędza z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; przędza papierowaWytwarzanie z (1):

- surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

- innych włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

- materiałów do wytwarzania papieru

-

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
5309 do 5311Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej:
- zawierające nić gumowąWytwarzanie z nitki pojedynczej (1)
- PozostałeWytwarzanie z1:

- przędzy z włókna kokosowego,

- przędzy jutowej,

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

- papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5401 do 5406Przędza, monofilament i nici z włókien ciągłych chemicznychWytwarzanie z (1):

- surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

- innych włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

- materiałów do wytwarzania papieru

-

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
5407 oraz 5408Tkaniny z przędzy z włókien ciągłych chemicznych:
- zawierające nić gumowąWytwarzanie z nitki pojedynczej (1)
- PozostałeWytwarzanie z1:

- przędzy z włókna kokosowego,

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

- papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5501 do 5507Włókna odcinkowe chemiczneWytwarzanie z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej
5508 do 5511Przędza i nici do szycia z włókien odcinkowych chemicznychWytwarzanie z (1):

- surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,

- innych włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

- materiałów do wytwarzania papieru

-

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
5512 do 5516Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych:

- zawierające nić gumową

- Pozostałe

Wytwarzanie z nitki pojedynczej (1) Wytwarzanie z1:

- przędzy z włókna kokosowego,

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

- papieru

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

ex Dział 56Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich; wyłączając:Wytwarzanie z (1):

- przędzy z włókna kokosowego,

- włókien naturalnych,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

- materiałów do wytwarzania papieru

-
5602Filc, nawet impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany:
- Filc igłowanyWytwarzanie z (1):

- włókien naturalnych,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Jednakże:

- włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402,

- włókno polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub

- włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501,

których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna jest we wszystkich przypadkach mniejsza od 9 decytekstów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

- PozostałeWytwarzanie z (1):

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych chemicznych wykonanych z kazeiny, lub

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

-

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
5604Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i podobne materiały, objęte pozycją 5404 lub 5405, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi:
- Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczymWytwarzanie z nici gumowej lub sznurka, niepokrytych materiałem włókienniczym
- PozostałeWytwarzanie z1:

- innych włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

- materiałów do wytwarzania papieru

5605Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą lub paskiem, lub tym podobnym, objętym pozycją 5404 lub 5405, połączona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalemWytwarzanie z (1):

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

- materiałów do wytwarzania papieru

-
5606Przędza rdzeniowa oraz pasek i podobne materiały rdzeniowe objęte pozycją 5404 lub 5405 (inne niż te objęte pozycją 5605 oraz przędza rdzeniowa z włosia końskiego); przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową); przędza pętelkowaWytwarzanie z1:

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

- materiałów do wytwarzania papieru

-

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
Dział 57Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze:
- Filc igłowanyWytwarzanie z (1):

- włókien naturalnych,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Jednakże:

- włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402,

- włókno polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub

- włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501,

których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna jest we wszystkich przypadkach mniejsza od 9 decytekstów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Tkanina z juty może zostać użyta jako podkład

- Z innego rodzaju filcuWytwarzanie z (1):

- innych włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

-
- PozostałeWytwarzanie z1:

- przędzy z włókna kokosowego lub przędzy jutowej,

- przędzy syntetycznej lub sztucznej,

- włókien naturalnych, lub

- włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia

Tkanina z juty może zostać użyta jako podkład

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
ex Dział 58Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty; wyłączając:
- zawierające nić gumowąWytwarzanie z nitki pojedynczej (1)
- PozostałeWytwarzanie z1:

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia, lub

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5805Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i tym podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym), nawet gotoweWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
5810Hafty w sztukach, paskach lub motywachWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

-
5901Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub temu podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszyWytwarzanie z przędzy:

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
5902Materiały na kord oponowy z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych:
- Zawierające nie więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczychWytwarzanie z przędzy:
- PozostałeWytwarzanie z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej
5903Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywami sztucznymi, inne niż te objęte pozycją 5902Wytwarzanie z przędzy:

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5904Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy, nawet cięte do kształtuWytwarzanie z przędzy (1)
5905Pokrycia ścienne włókiennicze:
- Impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, tworzywami sztucznymi lub innymi materiałamiWytwarzanie z przędzy:
- PozostałeWytwarzanie z (1):

- przędzy z włókna kokosowego,

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia, lub

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
5906Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 5902:-
- Dzianiny:Wytwarzanie z (1):

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia, lub

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

- Pozostałe tkaniny wykonane z przędzy z syntetycznego włókna ciągłego, zawierające więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczychWytwarzanie z materiałów chemicznych
- PozostałeWytwarzanie z przędzy:
5907Tekstylia w inny sposób impregnowane, powleczone lub pokryte; płótna pomalowane będące dekoracjami teatralnymi, tła studyjne (prospekty) lub podobneWytwarzanie z przędzy:

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5908Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec lub podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny workowe do ich wyrobu, nawet impregnowane:
- Koszulki żarowe, impregnowaneWytwarzanie z dzianin workowych
- PozostałeWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
5909 do 5911Artykuły włókiennicze do celów technicznych:
- Tarcze lub pierścienie polerskie inne niż z filcu objętego pozycją 5911Wytwarzanie z przędzy, odpadów tkanin lub szmat objętych pozycją nr 6310
- Tkaniny z włókien syntetycznych, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub do innych zastosowań technicznych, nawet sfilcowane, impregnowane lub powlekane i pokrywane w inny sposób, cylindryczne lub ciągłe, z pojedynczą lub wielowątkową osnową lub tkaniny tkane na płasko z wieloma wątkami lub osnowami z pozycji 5911Wytwarzanie z (1):

- przędzy z włókna kokosowego,

- następujących materiałów:

- - przędzy z politetrafluoroetylenu (2),

- - przędzy wieloskładowej, z poliamidu,

powleczonej, impregnowanej lub pokrytej żywicą fenolową,

- - przędzy z włókien syntetycznych z poliamidów aromatycznych uzyskanych poprzez polikondensację m-fenylenodiaminy i kwasu izoftalowego,

- - włókien pojedynczych z politetrafluoroetylenu3,

- - przędzy z włókien syntetycznych z polifenylenu tereftalamidu,

- - przędzy z włókna szklanego, pokrytej

żywicą fenolową i wzbogacanej przędzą akrylową (2),

- - włókien kopoliestru z poliestru, żywicy

kwasu tereftalowego, 1,4-cykloheksanedynktanolu i kwasu izoftalowego,

- - włókien naturalnych,

- - włókien odcinkowych syntetycznych,

niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia, lub

- - materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

- PozostałeWytwarzanie z (1):

- przędzy z włókna kokosowego,

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia, lub

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

-

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5.

(2) Wykorzystanie tego materiału jest ograniczone do tkanin w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
Dział 60Dzianiny:Wytwarzanie z1:

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

-
Dział 61Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, z dzianin:-
- Uzyskane przez zszycie lub połączenie w inny sposób dwóch lub więcej kawałków dzianiny, która została wykrojona do kształtu, lub uzyskane bezpośrednio w kształcieWytwarzanie z przędzy (1) (2)
- PozostałeWytwarzanie z1:

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

ex Dział 62Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianin; wyłączając:Wytwarzanie z przędzy (1) (2)
ex 6202, ex

6204, ex

6206, ex

6209 oraz ex 6211

Odzież damska, dziewczęca i niemowlęca oraz dodatki odzieżowe dla niemowląt, haftowaneWytwarzanie z przędzy2

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytych tkanin niehaftowanych nie przekracza 40 % ceny ex-works

produktu2

ex 6210 oraz ex 6216Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestruWytwarzanie z przędzy (2)

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytych tkanin niehaftowanych nie przekracza 40 % ceny ex-works

produktu1

6213 oraz 6214Chusteczki do nosa, szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i temu podobne:

- Haftowane

Wytwarzanie z niebielonej nitki pojedynczej (1) (2)

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytych tkanin niehaftowanych nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu2

- PozostałeWytwarzanie z niebielonej nitki pojedynczej (1) (2)

lub

Wykańczanie poprzez drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, obróbka w celu uzyskania niekurczliwości, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), pod warunkiem że wartość wszystkich użytych niezadrukowanych towarów objętych pozycjami 6213 i 6214 nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5.

(2) Zob. uwaga wstępna 6.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
6217Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż te objęte pozycją 6212:-
- HaftowaneWytwarzanie z przędzy (2)

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytych tkanin niehaftowanych nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu1

- Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestruWytwarzanie z przędzy1

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytych tkanin niehaftowanych nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu1

- Wycięte wkładki do kołnierzy i mankietówWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu

- PozostałeWytwarzanie z przędzy (2)
ex Dział 63Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5.

(2) Zob. uwaga wstępna 6.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
6301 do 6304Koce, pledy, bielizna pościelowa itp.; firanki, zasłony itp.; pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz:Wytwarzanie z (1):

- włókien naturalnych, lub

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

-
- Z filcu lub włóknin
- Pozostałe:
- - HaftowaneWytwarzanie z niebielonej nitki pojedynczej (2) (3)

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych (innych niż dzianiny), pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

- - PozostałeWytwarzanie z niebielonej nitki pojedynczej2 3
6305Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarówWytwarzanie z (1):

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

-
6306Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe:Wytwarzanie z1 (2):

- włókien naturalnych, lub

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Wytwarzanie z niebielonej nitki pojedynczej1 2

-
- Z włóknin
- Pozostałe
6307Pozostałe artykuły gotowe, włącznie z wykrojami odzieżyWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

(1) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5.

(2) Zob. uwaga wstępna 6.

(3) W przypadku produktów z dzianin, nieelastycznych ani niegumowanych, wytwarzanych przez zszycie lub złożenie fragmentów dzianin (przycinanych lub dzianych w określonym kształcie), zob. uwaga wstępna 6.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
6308Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wykonywania dywaników (mat), obić, haftowanej bielizny stołowej lub serwetek, lub podobnych artykułów włókienniczych, pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznejKażda pozycja w zestawie musi spełniać wymagania reguły, jaka dotyczyłaby jej, gdyby nie była w zestawie. Można jednakże zastosować artykuły niepochodzące, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 15 % ceny exworks zestawu
ex Dział 64Obuwie, getry i podobne; części tych artykułów; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem cholewek przymocowywanych do podeszew wewnętrznych lub innych części składowych podeszew objętych pozycją 6406
6406Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew innych niż podeszwy zewnętrzne); wkładki wyjmowane, podkładki pod pięty i podobne artykuły; getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich częściWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex Dział 65Nakrycia głowy i ich części; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
6505Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z dzianin lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet z podszyciem lub przybraniem; siatki na włosy z dowolnego materiału, nawet z podszyciem lub przybraniemWytwarzanie z przędzy lub włókien tekstylnych(1)
ex Dział 66Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
6601Parasole i parasole przeciwsłoneczne (włączając parasole-laski, parasole ogrodowe i podobne parasole)Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
Dział 67Pióra i puch, preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkichWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex Dział 68Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 6803Artykuły z łupków lub z łupków aglomerowanychWytwarzanie z łupków poddanych obróbce

(1) Zob. uwaga wstępna 6.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
ex 6812Artykuły z azbestu; artykuły z mieszanin na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezuWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
ex 6814Artykuły z miki, włącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną, nawet na podłożu z papieru, tektury lub innych materiałówWytwarzanie z obrobionej miki (łącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną)
Dział 69Wyroby ceramiczneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex Dział 70Szkło i wyroby ze szkła; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 7003, ex 7004 oraz ex 7005Szkło z warstwą przeciwodblaskowąWytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001
7006Szkło objęte pozycją 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane ani nieoprawione w inne materiały:
- Płyty szklane pokryte cienką powłoką z metalu dielektrycznego, półprzewodnikowego zgodnie z normami SEMII (1)Wytwarzanie z płyt ze szkła nie powlekanego (substratów) objętych pozycją 7006
- PozostałeWytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001
7007Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego lub warstwowegoWytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001
7008Wielościenne elementy izolacyjne ze szkłaWytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001
7009Lustra, nawet w ramach, włącznie z lusterkami wstecznymiWytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

(1) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated - Instytut Sprzętu i Materiałów z Półprzewodników.

Pozycja HSOpis produktuProcesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia
7010Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkłaWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

lub

Cięcie wyrobów ze szkła pod warunkiem że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7013Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te objęte pozycją 7010 lub 7018)Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

lub

Cięcie wyrobów ze szkła pod warunkiem że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

lub

Ręczne dekorowanie (z wyjątkiem drukowania sitodrukiem) przedmiotów szklanych ustnie dmuchanych, pod warunkiem że wartość dmuchanego ustnie przedmiotu ze szkła nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 7019Artykuły (inne niż przędza) z włókien szklanychWytwarzanie z:

- niebarwionej taśmy, niedoprzędów, przędzy lub nici szklanych ciętych, lub

- waty szklanej

ex Dział 71Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 7101Perły naturalne lub hodowlane, sortowane i tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
ex 7102,

ex 7103

oraz

ex 7104

Obrobione kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone)Wytwarzanie z nieobrobionych kamieni szlachetnych i półszlachetnych
7106, 7108 oraz 7110Metale szlachetne:
- Nieobrobione plastycznieWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 7106, 7108 lub 7110

lub

Oddzielanie elektrolityczne, termiczne lub chemiczne metali szlachetnych z pozycji 7106, 7108 lub 7110

lub

Wytwarzanie stopów metali szlachetnych z pozycji 7106, 7108 lub 7110 między sobą lub z metalami nieszlachetnymi

- W stanie półproduktu lub w proszkuWytwarzanie z metali szlachetnych w stanie surowym
ex 71 07,

ex 7109 oraz

ex 7111

Metale platerowane metalem szlachetnym, w stanie półproduktuWytwarzanie z metali platerowanych metalami szlachetnymi, w stanie surowym
7116Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
7117Sztuczna biżuteriaWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

lub

Wytwarzanie z części metali nieszlachetnych, nieplaterowanych, niepokrytych metalami szlachetnymi, pod warunkiem że wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex Dział 72Żeliwo i stal; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
7207Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowejWytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 lub 7206
7208 do 7216Wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile z żeliwa lub stali niestopowejWytwarzanie ze stali stopowej w postaci wlewków lub pozostałych pierwotnych form lub półproduktów objętych pozycjami 7206 lub 7207
7217Drut z żeliwa lub stali niestopowejWytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7207
7218 91 oraz 7218 99Półprodukty ze stali nierdzewnejWytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 lub podpozycją 7218 10
7219 do 7222Wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnejWytwarzanie ze stali stopowej w postaci wlewków lub pozostałych pierwotnych form lub półproduktów objętych pozycją 7218
7223Drut ze stali nierdzewnejWytwarzanie z półproduktów objętych pozycją 7218
7224 90Półprodukty z pozostałej stali stopowejWytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 lub podpozycją 7224 10
7225 do 7228Wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty kątowniki i kształtowniki z pozostałej stali stopowej; sztaby i pręty drążone, nadające się do wierceń ze stali stopowej lub niestopowejWytwarzanie ze stali stopowej w postaci wlewków lub pozostałych pierwotnych form lub półproduktów objętych pozycjami 7206, 7207, 7218 lub 7224
7229Drut z pozostałej stali stopowejWytwarzanie z półproduktów objętych pozycją 7224
ex Dział 73Artykuły z żeliwa lub stali; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 7301Ścianka szczelnaWytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206
7302Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szynWytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206
7304, 7305 oraz 7306Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze staliWytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7206, 7207, 7218 lub 7224
ex 7307Łączniki rur lub przewodów rurowych ze stali nierdzewnej (nr ISO X5CrNiMo 1712), składające się z kilku częściToczenie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, usuwanie krawędzi i piaskowanie przedkuwek, pod warunkiem że ich łączna wartość nie przekracza 35 % ceny ex-works produktu
7308Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub staliWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć spawanych kątowników, kształtowników i profili objętych pozycją 7301
ex 7315Łańcuch przeciwpoślizgowyWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 7315 nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
ex 7321Urządzenia do gotowania i podgrzewacze płytowe:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
- Na gaz lub na gaz i inne paliwaWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
ex Dział 74Miedź i artykuły z miedzi; wyłączając:Wytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

-
7401Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona)Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
7402Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznejWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
7403Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie:
- Miedź rafinowanaWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
- Stopy miedzi i miedź rafinowana zawierająca inne pierwiastkiWytwarzanie z miedzi rafinowanej, nieobrobionej, lub z odpadów i złomu miedzi
7404Odpady miedzi i złomWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
7405Stopy wstępne miedziWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex Dział 75Nikiel i artykuły z niklu; wyłączając:Wytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

-
7501 do 7503Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu; nikiel nieobrobiony plastycznie; odpady niklu i złomWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex Dział 76Aluminium i artykuły z aluminium; wyłączając:Wytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

-
7601Aluminium nieobrobione plastycznieWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie poprzez obróbkę termiczną lub elektrolityczną z aluminium niestopowego lub odpadów i złomu aluminium

7602Odpady aluminium i złomWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 7616Pozostałe artykuły z aluminium, oprócz siatki, tkanin, rusztów, elementów siatkowych, ogrodzeń, tkanin wzmacniających i podobnych materiałów (w tym taśm bez końca) z drutu aluminiowego, i siatki metalowej rozciąganej z aluminiumWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Jednakże można użyć siatki, tkanin, rusztów, elementów siatkowych, ogrodzeń, tkanin wzmacniających i podobnych materiałów (w tym taśm bez końca) z drutu aluminiowego, i siatki metalowej rozciąganej z aluminium; oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

-
Dział 77Przewidziane do ewentualnego przyszłego wykorzystania w Systemie Zharmonizowanym
ex Dział 78Ołów i artykuły z ołowiu; wyłączając:Wytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

-
7801Ołów nieobrobiony plastycznie:
- Ołów rafinowanyWytwarzanie z ołowiu »bullion« lub ołowiu »work«
- PozostałeWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć odpadów i złomu objętych pozycją 7802
7802Odpady ołowiu i złomWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex Dział 79Cynk i artykuły z cynku; wyłączając:Wytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

-
7901Cynk nieobrobiony plastycznieWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć odpadów i złomu objętych pozycją 7902
7902Odpady cynku i złomWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex Dział 80Cyna i artykuły z cyny; wyłączając:Wytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

-
8001Cyna nieobrobiona plastycznieWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć odpadów i złomu objętych pozycją 8002
8002 oraz 8007Odpady cyny i złom; pozostałe artykuły z cynyWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
Dział 81Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów:
- Pozostałe metale nieszlachetne, obrobione; artykuły z tych materiałówWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
- PozostałeWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex Dział 82Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
8206Narzędzia z dwóch lub więcej pozycji od 8202 do 8205, pakowane w zestawy do sprzedażyWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją od 8202 do 8205 Można jednakże stosować w zestawie narzędzia objęte pozycjami od 8202 do 8205, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu
8207Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych, nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (na przykład do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów lub wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania), włączając ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnychWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

-
8208Noże i ostrza tnące, do maszyn lub do urządzeń mechanicznychWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

-
ex 8211Noże z ostrzami tnącymi, nawet ząbkowanymi (włączając noże ogrodnicze), inne niż noże objęte pozycją 8208Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć ostrzy i rękojeści z metalu nieszlachetnego
8214Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci)Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć rękojeści z metalu nieszlachetnego
8215Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołoweWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć rękojeści z metalu nieszlachetnego
ex Dział 83Artykuły różne z metali nieszlachetnych; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 8302Pozostałe oprawy, okucia i podobne wyroby nadające się do budynków i automatycznych urządzeń do zamykania drzwiWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć innych materiałów objętych pozycją 8302, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu
ex 8306Statuetki i pozostałe ozdoby, z metali nieszlachetnychWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć innych materiałów objętych pozycją 8306, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
ex Dział 84Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części; wyłączając:Wytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
ex 8401Sekcje paliwowe do reaktorów jądrowychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
8402Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę (inne niż kotły centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogące również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotły wodne wysokotemperaturoweWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
8403 oraz ex 8404Kotły centralnego ogrzewania, inne niż te objęte pozycją 8402, oraz instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami centralnego ogrzewaniaWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 8403 lub 8404.Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8406Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje paryWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8407Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwistozwrotny lub obrotowyWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8408Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8409Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub 8408Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8411Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazoweWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
8412Pozostałe silniki i siłownikiWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 8413Obrotowe pompy wyporoweWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
ex 8414Przemysłowe wentylatory, dmuchawy i podobneWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
8415Klimatyzatory, zawierające wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, włączając klimatyzatory nieposiadające możliwości oddzielnej regulacji wilgotnościWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8418Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażające, elektryczne lub inne; Pompy cieplne, inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415:
- Łączone chłodziarko-zamrażarki, wyposażone w oddzielne drzwi zewnętrzne, chłodziarki domowe, chłodzące lub mrożące lady wystawowe, gabloty i temu podobne, inne chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urządzenia chłodzące lub zamrażająceWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
- Zamrażarki i jednostki sprężarkowe, w których skraplacze są wymiennikami ciepłaWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu,

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
- Meble przystosowane do wbudowania urządzeń chłodniczych lub zamrażającychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
- Pozostałe części chłodziarekWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 35 % ceny ex-works produktu
ex 8419Maszyny dla przemysłu drzewnego, produkującego masę papierniczą, przemysłu papierniczego i produkcji tekturyWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
8420Kalandry lub inne maszyny do walcowania, nieprzeznaczone do obróbki metali lub szkła, oraz walce do tych urządzeńWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
8423Urządzenia do ważenia (z wyłączeniem wag o czułości 5 cg lub czulszych), włączając maszyny do liczenia lub kontroli przez ważenie; wszelkiego rodzaju odważniki do wagWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
8425 do 8428Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunkuWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8431 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
8429Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne
- Walce drogoweWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
- PozostałeWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8431 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
8430Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania pali; pługi odśnieżające i dmuchawy śniegoweWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8431 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
ex 8431Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do walców drogowychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8439Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego lub do wytwarzania, lub obróbki wykańczającej papieru lub tekturyWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
8441Pozostałe urządzenia do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, włączając krajarki i krajalnice wszelkich typówWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
ex 8443Drukarki do maszyn biurowych (na przykład maszyn do automatycznego przetwarzania danych, maszyn do redagowania tekstów itp.)Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
8444 do 8447Maszyny objęte tymi pozycjami przeznaczone do wykorzystania w przemyśle włókienniczymWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 8448Instalacje pomocnicze do stosowania z kotłami objętymi pozycją 8444 lub 8445Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8452Maszyny do szycia, inne niż maszyny do zszywania książek, objęte pozycją 8440; meble, podstawy i obudowy specjalnie zaprojektowane do maszyn do szycia; igły do maszyn do szycia:-
- Maszyny do szycia (tylko stebnówki) z głowicami, o masie nieprzekraczającej 16 kg bez silnika lub 17 kg z silnikiemWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

- wartość wszystkich użytych w czasie montowania głowicy (bez silnika) materiałów niepochodzących nie przekracza wartości wszystkich użytych materiałów pochodzących, oraz

- stosowane mechanizmy naciągu nitki, obrębiania i zygzakowania są pochodzące

- PozostałeWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8456 do 8466Obrabiarki i maszyny oraz części i akcesoria do nich objęte pozycjami od 8456 do 8466, z wyjątkiem:Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 8456 oraz ex 8466- maszyn do cięcia strumieniem wody;

- części i akcesoriów do maszyn do cięcia strumieniem wody

Wytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
8469 do 8473Maszyny biurowe (na przykład maszyny do pisania, maszyny liczące, maszyny do automatycznego przetwarzania danych, powielacze, zszywacze) oraz ich części i akcesoria do nichWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
8480Skrzynki formierskie dla odlewni metali; płyty podmodelowe; modele odlewnicze; formy do metali (inne niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
ex 8481Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub tym podobnych, włączając zawory redukcyjne i zawory sterowane termostatycznieWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
- Pozostałe urządzenia
8482Łożyska toczneWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
8484Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania; uszczelnienia mechaniczneWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 8486- Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru materiału za pomocą lasera lub innej wiązki świetlnej, lub fotonowej, metodą ultradźwiękową, elektroerozyjną, elektrochemiczną, za pomocą wiązki elektronów, wiązki jonowej lub łuku plazmowego; maszyny do cięcia strumieniem wodyWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
- obrabiarki (włączając prasy) do obróbki metalu metodą gięcia, składania, prostowania, spłaszczania, oraz ich części i akcesoriaWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
- obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu, wyrobów azbestowo-cementowych lub podobnych materiałów mineralnych, lub do obróbki szkła na zimno oraz ich części i akcesoriaWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
Obrabiarki (włączając maszyny do wbijania gwoździ, do łączenia klamrami, klejenia lub innego łączenia) do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałówWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
- przyrządy traserskie, które są aparaturą wytwarzającą wzór, w rodzaju stosowanej do produkcji masek lub siatek, z podłoży pokrytych substancją fotolitograficzną; ich części i akcesoriaWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
- formy typu wtryskowego lub tłocznegoWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
- urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunkuWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8431 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
8487Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, izolatorów, uzwojeń, styków lub innych części elektrycznych, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dzialeWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex Dział 85Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów; wyłączając:Wytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pVozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
8501Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych)Wytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8503 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
8502Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikoweWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 8501 lub 8503 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
ex 8504Urządzenia zasilające maszyny do automatycznego przetwarzania danychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
ex 8509Odkurzacze, włączając odkurzacze do pracy na sucho i mokro; froterki do podłóg;Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8517Aparaty telefoniczne, włączając telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych

Pozostała aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa), inna niż aparatura nadawcza i odbiorcza objęta pozycjami 8443, 8525, 8527 lub 8528

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
ex 8518Mikrofony i ich stojaki; Głośniki, nawet zamontowane w swoich obudowach Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne; zestawy wzmacniające dźwięk, elektryczneWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
8519Aparatura do rejestrowania lub odtwarzania dźwiękuWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
8521Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo)Wytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
8522Części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą pozycją 8519 lub 8521Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8523Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, »karty inteligentne« i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem 37.
- Niezapisane dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, ale wyłączając produkty objęte działem 37:Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
- zapisane dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, ale wyłączając produkty objęte działem 37Wytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8523 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
- matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem 37Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
- karty zbliżeniowe i »karty inteligentne« z dwoma lub więcej elektronicznymi układami scalonymiWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
- »karty inteligentne« z jednym elektronicznym układem scalonymWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 8541 i 8542 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
8525- aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę zapisującą lub odtwarzającą dźwięk;

- kamery telewizyjne; kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideo;

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
8526Aparatura radarowa, radionawigacyjna oraz do zdalnego sterowania drogą radiowąWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
8527Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegaremWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
8528Monitory i projektory, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji; aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
- monitory i rzutniki, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji, w rodzaju wyłącznie lub głównie stosowanych w systemach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
- pozostałe monitory i rzutniki, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji; Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu;Wytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
8529Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą pozycjami od 8525 do 8528:

- Nadające się do użycia wyłącznie lub głównie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku

- Nadające się do użycia wyłącznie lub głównie z monitorami i rzutnikami, niezawierającymi aparatury odbiorczej dla telewizji, w rodzaju wykorzystywanych wyłącznie lub głównie w systemach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471

- Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
8535Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów, do napięć przekraczających 1 000 VWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8538 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
8536Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów, do napięć nieprzekraczających 1 000 V; złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych
- Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów, do napięć nieprzekraczających 1 000 VWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8538 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
- złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych
- - z tworzyw sztucznychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
- - z ceramikiWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
- - z miedziWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

-
8537Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, wyposażone przynajmniej w dwa lub więcej urządzeń objętych pozycją 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, włącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę, objęte działem 90, oraz aparatura sterowana numerycznie, inna niż aparatura połączeniowa objęta pozycją 8517Wytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8538 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
ex 8541Diody, tranzystory i podobne urządzenia półprzewodnikowe, z wyjątkiem płytek półprzewodnikowych jeszcze niepociętych na chipyWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
8542Elektroniczne układy scalone
Monolityczne układy scaloneWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 8541 i 8542 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
- multichipy, które są częściami maszyn i urządzeń, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dzialeWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
- pozostałeWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 8541 i 8542 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

8544Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable (włączając kabel koncentryczny) oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet wyposażone w złącza; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złączaWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8545Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii oraz inne artykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechniceWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8546Izolatory elektryczne z dowolnego materiałuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8547Elementy izolacyjne do maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrotechnicznego, wykonane całkowicie z materiału izolacyjnego lub zawierające jedynie proste części metalowe (na przykład gniazda z gwintem wewnętrznym) wprowadzone podczas formowania wyłącznie dla celów montażowych, inne niż izolatory objęte pozycją 8546; rurki kablowe oraz osprzęt do nich, z metali nieszlachetnych pokrytych materiałem izolacyjnymWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8548- Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne; elektryczne części maszyn i urządzeń, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale
- Mikroasemblery elektroniczneWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 8541 i 8542 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
- pozostałeWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex Dział 86Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne); wyłączając:Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8608Osprzęt torów kolejowych lub tramwajowych; mechaniczne (oraz elektromechaniczne) urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem szynowym, drogowym, na wodach śródlądowych, miejscach postojowych, w portach lub na lotniskach; ich częściWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
ex Dział 87Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria; wyłączając:Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8709Pojazdy mechaniczne do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdówWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
8710Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz części tych pojazdówWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
8711Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne; wózki boczne:
- Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej:
- - nieprzekraczającej 50 cm3Wytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu
- - przekraczającej 50 cm3Wytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
- PozostałeWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
ex 87 12Rowery bez łożysk tocznychWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją 8714Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
8715Wózki dziecięce i ich częściWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
8716Przyczepy i naczepy; pozostałe pojazdy bez napędu mechanicznego; ich częściWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
ex Dział 88Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 8804Spadochrony wirnikoweWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 8804Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
8805Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; naziemne szkoleniowe symulatory lotu (trenażery); części do powyższych maszyn i urządzeńWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
Dział 89Statki, łodzie oraz konstrukcje pływająceWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć kadłubów objętych pozycją 8906Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex Dział 90Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria; wyłączając:Wytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
9001Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, inne niż te objęte pozycją 8544; Arkusze i płyty, z materiałów polaryzujących; soczewki (włączając soczewki kontaktowe), pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne z dowolnego materiału, nieoprawione, inne niż elementy tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznieWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
9002Soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne, z dowolnego materiału, oprawione, stanowiące część lub wyposażenie przyrządów lub aparatury, ale inne niż elementy tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznieWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
9004Okulary, gogle i tym podobne, korekcyjne, ochronne lub pozostałeWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 9005Lornetki, lunety, pozostałe teleskopy optyczne i ich mocowania, z wyjątkiem astronomicznych teleskopów refrakcyjnych i ich mocowańWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu,

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
ex 9006Aparaty fotograficzne (inne niż filmowe); lampy błyskowe (flesze) oraz żarówki błyskowe, inne niż lampy błyskowe wyładowczeWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu,

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
9007Kamery i projektory kinematograficzne, nawet zawierające aparaturę do zapisu i odtwarzania dźwiękuWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu,

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
9011Mikroskopy optyczne, włączając mikroskopy do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikroprojekcjiWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu,

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
ex 9014Pozostałe przyrządy i urządzenia nawigacyjneWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
9015Przyrządy i urządzenia geodezyjne (włączając do pomiarów fotogrametrycznych), hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne, z wyłączeniem kompasów i busoli; dalmierze; DalmierzeWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
9016Wagi o czułości 5 cg lub lepszej, nawet z odważnikamiWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
9017Przyrządy kreślarskie, traserskie lub obliczeniowe (na przykład maszyny kreślące, pantografy, kątomierze, zestawy kreślarskie, suwaki logarytmiczne, tarcze rachunkowe); ręczne przyrządy do pomiaru długości (na przykład łaty miernicze i przymiary taśmowe, mikrometry, suwmiarki), niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dzialeWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
9018Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii, włączając aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę elektromedyczną oraz przyrządy do badania wzroku:
- Fotele dentystyczne wyposażone w urządzenia stomatologiczne lub w spluwaczki dentystyczneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 9018Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
- PozostałeWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
9019Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do testów psychotechnicznych; aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddychania lub pozostałe respiratory terapeutyczneWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
9020Pozostałe aparaty do oddychania oraz maski gazowe, z wyłączeniem masek ochronnych nieposiadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrówWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu
9024Maszyny oraz urządzenia do testowania twardości, wytrzymałości, ściśliwości, elastyczności lub podobnych mechanicznych własności materiałów (na przykład metali, drewna, materiałów włókienniczych, papieru lub tworzyw sztucznych)Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
9025Hydrometry oraz podobne przyrządy pływające; termometry, pirometry, barometry, higrometry, psychrometry, zapisujące lub nie, oraz dowolna kombinacja tych przyrządówWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
9026Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (na przykład przepływomierze, poziomowskazy, manometry, ciśnieniomierze, liczniki energii cieplnej) z wyłączeniem przyrządów i aparatury, objętych pozycją 9014, 9015, 9028 lub 9032Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
9027Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej (na przykład polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparatura do analizy gazu lub dymu); przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego lub podobne; przyrządy i aparatura do mierzenia lub kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku (włącznie ze światłomierzami); mikrotomyWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
9028Gazomierze, liczniki do cieczy lub energii elektrycznej, do pomiaru zużycia lub produkcji, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich:
- Części i akcesoriaWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
- PozostałeWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
9029Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze, krokomierze i tym podobne; szybkościomierze i tachometry, inne niż te objęte pozycją 9014 lub 9015; stroboskopyWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
9030Oscyloskopy, analizatory widma oraz inne przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, z wyłączeniem mierników objętych pozycją 9028; przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma, rentgena, promieni kosmicznych lub innych promieni jonizującychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
9031Przyrządy, urządzenia i maszyny kontrolne lub pomiarowe, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; projektory profiloweWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
9032Przyrządy i aparatura, do automatycznej regulacji lub kontroliWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
9033Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale) do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych działem 90Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex Dział 91Zegary i zegarki oraz ich części; wyłączając:Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
9105Pozostałe zegaryWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
9109Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowaneWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
9110Kompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy mechanizmów); niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, zmontowane; wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe lub zegarkoweWytwarzanie, w którym:

- wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, oraz

- w ramach powyższego limitu wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 9114 nie przekracza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
9111Koperty zegarków i ich częściWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
9112Obudowy zegarów oraz obudowy podobnego typu do pozostałych towarów objętych niniejszym działem, oraz ich częściWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
9113Paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz ich części:
- Z metali nieszlachetnych, nawet pozłacanych lub posrebrzanych lub platerowanych metalem szlachetnymWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
- PozostałeWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
Dział 92Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułówWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
Dział 93Broń i amunicja; ich części i akcesoriaWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
ex Dział 94Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne; budynki prefabrykowane; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex 9401 oraz ex 9403Meble z metali nieszlachetnych, zawierające niewypychane tkaniny bawełniane o masie 300 g/m2 lub mniejszejWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

lub

Wytwarzanie z tkanin bawełnianych w postaci już gotowej do użycia z materiałów objętych pozycją 9401 lub 9403, pod warunkiem że:

- wartość tkaniny nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu, oraz

- wszystkie pozostałe użyte materiały są pochodzące i klasyfikowane w pozycji innej niż 9401 lub 9403

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
9405Lampy i oprawy oświetleniowe, włączając reflektory poszukiwawcze i punktowe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne, ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
9406Budynki prefabrykowaneWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
ex Dział 95Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 9503Pozostałe zabawki; modele redukcyjne (w skali) i podobne modele rekreacyjne, z napędem lub bez; układanki dowolnego rodzajuWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

-
ex 9506Kije golfowe i ich częściWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć wstępnie ukształtowanych klocków do wyrobu główek kijów golfowych
ex Dział 96Produkty przemysłowe różne; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
ex 9601 oraz

ex 9602

Wyroby z materiałów do rzeźbienia pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnegoWytwarzanie z »obrobionych« materiałów do rzeźbienia, objętych tą samą pozycją co produkt
ex 9603Miotły, szczotki i pędzle (z wyjątkiem mioteł i podobnych wyrobów i szczotek wykonanych z włosia kuny leśnej lub wiewiórki), ręcznie sterowane mechaniczne zamiatarki podłóg, bezsilnikowe; poduszki i wałki do malowania, gumowe wycieraczki do szyb i mopyWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
9605Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwiaKażda pozycja w zestawie musi spełniać wymagania reguły, jaka dotyczyłaby jej, gdyby nie była w zestawie. Można jednakże zastosować artykuły niepochodzące, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu
9606Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do guzików i pozostałe części tych artykułów; półprodukty guzikówWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

-
9608Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra, z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi; pióra wieczne, rapidografy i pozostałe pióra; rapidografy; ołówki automatyczne obsadki do piór, obsadki do ołówków lub podobne; części (włączając skuwki i klipsy) powyższych artykułów, inne niż te objęte pozycją 9609Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć stalówek i ich ostrzy objętych tą samą pozycją, co produkt
9612Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub przygotowane inaczej do otrzymywania odbitek, nawet na szpulkach lub w kasetach; poduszki do tuszu, nawet nasycone tuszem, w pudełkach lub bezWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

-
ex 9613Zapalniczki z zapalnikiem piezoelektrycznymWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 9613 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
ex 9614Fajki do tytoniu i cybuchyWytwarzanie ze wstępnie ukształtowanych klocków
9619Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału:
- z tworzyw sztucznychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
- z masy papierniczej lub z papieruWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu
- z watyWytwarzanie z:

- przędzy z włókna kokosowego,

- włókien naturalnych,

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub

- materiałów do wytwarzania papieru

Majtki i figi; odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane; odzież wykonana z dzianin objętych pozycją 5903, 5906 lub 5907:
- Uzyskane przez zszycie lub połączenie w inny sposób dwóch lub więcej kawałków dzianiny, która została wykrojona do kształtu, lub uzyskane bezpośrednio w kształcieWytwarzanie z przędzy:
- PozostałeWytwarzanie z:

- włókien naturalnych,

- włókien odcinkowych syntetycznych, niezgrzeblonych, nieczesanych ani nieprzygotowanych w inny sposób do przędzenia, lub

- materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Koszulki trykotowe i pozostałe podkoszulki, majtki, figi, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, inne niż dziane:

Wytwarzanie z przędzy:
- HaftowaneWytwarzanie z przędzy:

lub

Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, pod warunkiem że wartość użytych tkanin niehaftowanych nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

- PozostałeWytwarzanie z przędzy:
Odzież damska lub dziewczęca wykonana z materiałów objętych pozycją 5903, 5906 lub 5907, inna niż z dzianinWytwarzanie z przędzy:
Pozostałe artykuły konfekcjonowane, włącznie z wykrojami odzieżyWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
Dział 97Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antykiWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

".

1 Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 3.
2 Dz.U. L 352 z 30.12.2002, s. 3.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.