Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.122.71

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/817
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Światowej Organizacji Handlu w sprawie zmiany pkt C ppkt (ii) załącznika 3 do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) w odniesieniu do częstotliwości przeglądów polityki handlowej WTO, oraz regulaminu Organu ds. Przeglądu Polityki Handlowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W punkcie C ppkt (ii) załącznika 3 do Porozumienia z Marrakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu (zwanego dalej "Porozumieniem ustanawiającym WTO") określono częstotliwość przeglądów polityki handlowej i praktyk handlowych członków WTO. Częstotliwość przeglądów polityki handlowej każdego członka zależy od jego udziału w światowym handlu. Polityka handlowa czterech członków osiągających najwyższe obroty handlowe poddawana jest przeglądowi co dwa lata. Przeglądy polityki handlowej kolejnych szesnastu członków odbywają się co cztery lata, a w przypadku pozostałych członków przeglądy następują obecnie co sześć lat.

(2) Od 1995 r. rozszerzyło się grono członków WTO, w związku z czym wzrosła również liczba przeglądów, które trzeba przeprowadzić, aby spełnić wymogi załącznika 3 do Porozumienia ustanawiającego WTO, co zwiększa obciążenie pracą członków i Sekretariatu WTO. Aby zapewnić skuteczność systemu przeglądu Organ WTO ds. Przeglądu Polityki Handlowej proponuje wydłużenie obecnych cykli o jeden rok. W efekcie przeglądy polityki handlowej członków WTO odbywałyby się co trzy lata, pięć lub siedem lat, w zależności od ich udziału w światowym handlu.

(3) Zgodnie z art. X ust. 8 Porozumienia ustanawiającego WTO decyzje o zatwierdzeniu zmian załącznika 3 do Porozumienia ustanawiającego WTO podejmowane są w drodze porozumienia przez konferencję ministerialną lub, zgodnie z art. IV ust. 2 Porozumienia ustanawiającego WTO, przez Radę Generalną w przerwach między sesjami konferencji ministerialnej i stają się skuteczne dla wszystkich członków WTO po ich zatwierdzeniu.

(4) Aby zachować skuteczność systemu przeglądów Organ WTO ds. Przeglądu Polityki Handlowej zalecił także zmianę swojego regulaminu przez wprowadzenie niewielkich modyfikacji, które mają ułatwić przeprowadzanie przeglądów, takich jak wydłużenie z trzech tygodni do czterech terminu na udzielenie odpowiedzi na wcześniejsze pytania przez członków, których polityka podlega przeglądowi, kiedy stosują oni alternatywny harmonogram. Inne zmiany regulaminu dotyczą na przykład możliwości przedstawienia przez członka WTO znaczących zmian w polityce handlowej na posiedzeniu Organu WTO ds. Przeglądu Polityki Handlowej między dwoma przeglądami polityki handlowej lub możliwości zapewnienia, na wniosek danego członka, bardziej interaktywnego przebiegu drugiego dnia przeglądu, z wykorzystaniem dyskusji panelowych lub przygotowaniem przez Sekretariat WTO listy mówców, którzy będą występować w imieniu członków WTO w pierwszym dniu przeglądu. Zgodnie z art. IV ust. 4 Porozumienia ustanawiającego WTO Organ WTO ds. Przeglądu Polityki Handlowej może podjąć decyzję o zmianie swojego regulaminu.

(5) W interesie Unii Europejskiej leży zapewnienie dobrze funkcjonującego mechanizmu przeglądu polityki handlowej, tak by polityka handlowa wszystkich członków WTO była w dalszym ciągu regularnie poddawana przeglądowi oraz aby posiedzenia Organu WTO ds. Przeglądu Polityki Handlowej odbywały się jak najsprawniej i były jak najlepiej przygotowane.

(6) W związku z tym należy określić, że stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej na forum WTO, obejmuje poparcie wydłużenia obecnych cykli przeglądu polityki handlowej członków WTO o rok oraz zmian regulaminu Organu WTO ds. Przeglądu Polityki Handlowej w celu ułatwienia przeprowadzania przeglądów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii na forum Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu, polega na przystąpieniu do porozumienia w sprawie zmiany pkt C ppkt (ii) załącznika 3 do Porozumienia ustanawiającego WTO w celu wydłużenia obecnych cykli przeglądu polityki handlowej członków WTO o rok. Częstotliwość przeglądów określona w pkt C ppkt (ii) załącznika 3 do Porozumienia ustanawiającego WTO jest uzależniona od udziału poszczególnych członków w światowym handlu i wynosi obecnie dwa lub cztery lata lub sześć lat. Po zmianie będzie ona wynosić odpowiednio trzy lata, pięć lub siedem lat.

Komisja przedstawi to stanowisko na najbliższym posiedzeniu Rady Generalnej.

Artykuł  2

Stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii na forum Organu ds. Przeglądu Polityki Handlowej, polega na przystąpieniu do porozumienia w sprawie zmian regulaminu Organu WTO ds. Przeglądu Polityki Handlowej przewidzianych w dokumencie WT/RD/TPR/745.

Komisja przedstawi to stanowisko na najbliższym posiedzeniu Organu WTO ds. Przeglądu Polityki Handlowej.

Artykuł  3

Po jej przyjęciu zmiana pkt C ppkt (ii) załącznika 3 do Porozumienia ustanawiającego WTO, w brzmieniu notyfikowanym przez WTO, zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2017 r.
W imieniu Rady
C. CARDONA
Przewodniczący
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.