Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.131.14

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2018 r.

DECYZJA RADY (UE) 2018/777
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG, dotyczącego współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (linia budżetowa 02 04 77 03: "Działanie przygotowawcze - Badania nad obronnością")
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 1 , w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 2 , w szczególności jego art. 54 ust. 2 lit. b), art. 84 ust. 2 i art. 124,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym 3  ("Porozumienie EOG") weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.

(2) Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, protokołu 31 do Porozumienia EOG.

(3) Protokół 31 do Porozumienia EOG zawiera postanowienia dotyczące współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami.

(4) Państwa EFTA w dalszym ciągu mają uczestniczyć w działaniach Unii związanych z linią budżetową 02 04 77 03 "Działanie przygotowawcze - Badania nad obronnością", włączoną do budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2018.

(5) Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić kontynuowanie tej rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2018 r.

(6) Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno opierać się na załączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG odnośnie do zaproponowanej zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, oparte jest na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2018 r.
W imieniu Rady
E. KARANIKOLOV
Przewodniczący

PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR .../2018

z dnia ...

zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Współpraca pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia EOG została rozszerzona decyzją Wspólnego Komitetu EOG 208/2017, aby uwzględnić udział państw EFTA w działaniu przygotowawczym Unii w zakresie badań obronnych, które jest finansowane z budżetu ogólnego Unii.
(2) Państwa EFTA w dalszym ciągu będą uczestniczyły w działaniach Unii związanych z linią budżetową 02 04 77 03 "Działanie przygotowawcze - Badania nad obronnością", włączoną do budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2018.
(3) Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić kontynuowanie tej rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2018 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł  1

W art. 1 ust.13 lit. a) protokołu 31 do Porozumienia EOG słowa "rok budżetowy 2017" zastępuje się słowami "lata budżetowe 2017 i 2018".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG( * .

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
PrzewodniczącySekretarze Wspólnego Komitetu EOG
1 Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.
2 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
3 Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.
*) [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.