Dz.U.UE.L.2019.37.127

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/234
z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Rady ustanowionej na mocy Umowy o Partnerstwie Gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony, w związku z przyjęciem regulaminu wewnętrznego Wspólnej Rady oraz regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Handlu i Rozwoju

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa o Partnerstwie Gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony 1  (zwana dalej "Umową"), została podpisana przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie w dniu 10 czerwca 2016 r. Umowę stosuje się tymczasowo od dnia 10 października 2016 r. między Unią, z jednej strony, a Botswaną, Lesotho, Namibią, Eswatini i Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, oraz od dnia 4 lutego 2018 r. między Unią a Mozambikiem.

(2) Zgodnie z art. 102 ust. 1 Umowy Wspólna Rada jest uprawniona do podejmowania decyzji dotyczących wszystkich kwestii objętych Umową. Zgodnie z art. 101 ust. 3 lit. h) oraz i) Umowy Wspólna Rady ustanawia swój regulamin wewnętrzny i regulamin wewnętrzny Komitetu ds. Handlu i Rozwoju.

(3) Wspólna Rada ma przyjąć decyzje w sprawie swojego regulaminu wewnętrznego oraz regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Handlu i Rozwoju na swoim pierwszym posiedzenie.

(4) Należy ustalić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Wspólnej Rady, gdyż planowana decyzja Wspólnej Rady będzie dla Unii wiążąca.

(5) Stanowisko Unii w ramach Wspólnej Rady powinno zatem być oparte na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na pierwszym posiedzeniu Wspólnej Rady w związku z regulaminem wewnętrznym Wspólnej Rady oraz regulaminem wewnętrznym Komitetu ds. Handlu i Rozwoju, oparte jest na projekcie decyzji Wspólnej Rady dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2019 r.
W imieniu Rady
G. CIAMBA
Przewodniczący

PROJEKT

DECYZJA NR 1/2019 WSPÓLNEJ RADY USTANOWIONEJ NA MOCY UMOWY

O PARTNERSTWIE GOSPODARCZYM MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A PAŃSTWAMI SADC UPG, Z DRUGIEJ STRONY,

z dnia ...

w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Wspólnej Rady oraz regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Handlu i Rozwoju

WSPÓLNA RADA,

uwzględniając Umowę o Partnerstwie Gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony (zwaną dalej "Umową"), a w szczególności jej art. 100, 101 i 102,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Ustanawia się regulamin wewnętrzny Wspólnej Rady określony w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Ustanawia się regulamin wewnętrzny Komitetu ds. Handlu i Rozwoju określony w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w ...

W imieniu Wspólnej Rady
Minister Handlu [...]Przedstawiciel UE

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WSPÓLNEJ RADY

ROZDZIAŁ  I

ORGANIZACJA

Artykuł  1

Skład i przewodniczący

1.  Wspólna Rada ustanowiona na mocy art. 100 Umowy o Partnerstwie Gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony (zwanej dalej "Umową"), wykonuje swoje obowiązki zgodnie z art. 100 i 101 Umowy.
2.  Stosowane w niniejszym regulaminie wewnętrznym określenie "Strony" należy rozumieć zgodnie z definicją w art. 104 Umowy, a mianowicie jako państwa SADC UPG oraz Strona UE (oznaczająca Unię Europejską lub jej państwa członkowskie albo Unię Europejską i jej państwa członkowskie, z uwzględnieniem ich odpowiednich zakresów kompetencji).
3.  Zgodnie z art. 101 ust. 1 Umowy Wspólna Rada składa się, z jednej strony, z właściwych członków Rady Unii Europejskiej i właściwych członków Komisji Europejskiej lub ich przedstawicieli oraz, z drugiej strony, z właściwych ministrów państw SADC UPG lub ich przedstawicieli.
4.  Posiedzeniom Wspólnej Rady przewodniczą, na szczeblu ministerialnym, naprzemiennie przez okres 12 miesięcy przedstawiciele Strony UE, z uwzględnieniem odpowiednich zakresów kompetencji Unii i jej państw członkowskich, oraz przedstawiciel państw SADC UPG. Pierwszemu posiedzeniu Wspólnej Rady Strony przewodniczą wspólnie.
5.  Pierwszy okres przewodniczenia, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się w dniu następującym po pierwszym posiedzeniu Wspólnej Rady, a kończy się w dniu 31 grudnia tego samego roku. W pierwszym okresie przewodnictwo sprawuje [przedstawiciel państw SADC UPG] [Strona UE].
Artykuł  2

Posiedzenia

1.  Zgodnie z art. 102 ust. 4 Umowy Wspólna Rada spotyka się w regularnych odstępach czasu, nieprzekraczających dwóch lat, oraz w trybie nadzwyczajnym po uzgodnieniu przez Strony, gdy wymagają tego okoliczności.
2.  Posiedzenia Wspólnej Rady odbywają się naprzemiennie w Brukseli i na terytorium jednego z państw SADC UPG, chyba że Strony postanowią inaczej.
3.  O ile Strony nie postanowią inaczej, posiedzenia Wspólnej Rady zwołuje Strona sprawująca przewodnictwo, po konsultacji z drugą Stroną.
4.  Strony mogą uzgodnić, że posiedzenia Wspólnej Rady będą się odbywały z użyciem elektronicznych środków łączności.
Artykuł  3

Obserwatorzy

Wspólna Rada może podjąć decyzję o zaproszeniu do uczestnictwa w swoich posiedzeniach obserwatorów ad hoc i określić, które punkty porządku obrad będą omawiane w ich obecności.

Artykuł  4

Sekretariat

1.  Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej i Komisja Europejska, z jednej strony, oraz dział ds. SADC UPG w Sekretariacie SADC, z drugiej strony, działają naprzemiennie przez okres 12 miesięcy jako Sekretariat Wspólnej Rady (zwany dalej "Sekretariatem"). Okresy te zbiegają się z ustaleniami w sprawie przewodnictwa określonymi na mocy art. 1 ust. 4 i 5.
2.  W przypadku Strony UE wstępne porządki obrad i projekty protokołów są sporządzane przez Komisję Europejską, a wszelkie dokumenty urzędowe przeznaczone dla Wspólnej Rady lub pochodzące od Wspólnej Rady są rozsyłane przez Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ  II

ZASADY DZIAŁANIA

Artykuł  5

Dokumenty

Jeśli obrady Wspólnej Rady opierają się na dokumentach pisemnych, dokumenty takie są numerowane i rozsyłane przez Sekretariat jako dokumenty Wspólnej Rady.

Artykuł  6

Powiadomienie o posiedzeniu i porządek obrad

1.  Sekretariat powiadamia Strony o zwołaniu posiedzenia Wspólnej Rady i zwraca się o zgłoszenie punktów do porządku obrad najpóźniej w terminie 30 dni przed posiedzeniem. W przypadku konieczności rozpatrzenia pilnych kwestii lub nieprzewidzianych okoliczności posiedzenie można zwołać w trybie przyspieszonym.
2.  Sekretariat sporządza wstępny porządek każdego posiedzenia. Sekretariat przekazuje go przewodniczącemu i członkom Wspólnej Rady najpóźniej w terminie 14 dni przed posiedzeniem.
3.  Wstępny porządek obejmuje punkty, które Strony zgłosiły Sekretariatowi w celu ich zamieszczenia.
4.  Wspólna Rada przyjmuje porządek obrad na początku każdego posiedzenia. Za zgodą Stron w porządku obrad można umieścić punkty, które nie znajdowały się we wstępnym porządku obrad.
5.  Przewodniczący Wspólnej Rady może, w porozumieniu ze wszystkimi Stronami, zaprosić ekspertów do uczestnictwa w posiedzeniach w celu uzyskania informacji na konkretne tematy.
Artykuł  7

Protokół

1.  Sekretariat sporządza projekt protokołu każdego posiedzenia w terminie 21 dni od posiedzenia, o ile nie postanowiono inaczej za zgodą Stron.
2.  Protokół, co do zasady, wskazuje w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad:
a) dokumenty przedłożone Wspólnej Radzie;
b) oświadczenia, o których wpisanie do protokołu posiedzenia zawnioskował członek Wspólnej Rady; oraz
c) kwestie uzgodnione przez Strony, takie jak przyjęte decyzje, wydane zalecenia i przyjęte konkluzje operacyjne.
3.  Projekt protokołu każdego posiedzenia jest zatwierdzany na piśmie przez obie Strony w terminie 42 dni od dnia posiedzenia, o ile Strony nie postanowią inaczej. Po zatwierdzeniu dwa egzemplarze protokołu zostają podpisane przez Sekretarza, a każda ze Stron otrzymuje po jednym oryginalnym egzemplarzu tych autentycznych dokumentów.
Artykuł  8

Decyzje i zalecenia

1.  Zgodnie z art. 102 Umowy Wspólna Rada przyjmuje w drodze konsensusu decyzje lub zalecenia w przypadkach przewidzianych w Umowie.
2.  W przypadku gdy Wspólna Rada jest upoważniona na mocy Umowy do przyjmowania decyzji lub zaleceń, akty takie w protokole posiedzenia noszą odpowiednio nazwy "decyzja" lub "zalecenie". Sekretariat nadaje każdej przyjętej decyzji lub każdemu przyjętemu zaleceniu numer porządkowy, podaje datę ich przyjęcia i opis ich przedmiotu. Każda decyzja lub każde zalecenie zawierają datę ich wejścia w życie.
3.  W przypadku gdy państwo SADC UPG nie może wziąć udziału w posiedzeniu Wspólnej Rady, Sekretariat przekazuje decyzje lub zalecenia uzgodnione podczas posiedzenia temu członkowi. Dane państwo SADC UPG udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wysłania decyzji lub zaleceń, wskazując, z którymi decyzjami lub zaleceniami się nie zgadza, oraz podając uzasadnienie. W przypadku braku takiej pisemnej odpowiedzi w wyznaczonym terminie decyzje lub zalecenia uważa się za przyjęte. W przypadku gdy państwo SADC UPG, które nie uczestniczyło w posiedzeniu, nie zgadza się z jedną lub kilkoma decyzjami lub zaleceniami, zastosowanie ma procedura określona w ust. 4.
4.  W okresie między posiedzeniami Wspólna Rada może przyjmować decyzje lub zalecenia w procedurze pisemnej lub z użyciem elektronicznych środków łączności, jeżeli wyrażą na to zgodę obydwie Strony. Procedura pisemna polega na wymianie not między przedstawicielami Stron.
5.  Decyzje i zalecenia przyjęte przez Wspólną Radę są uwierzytelniane za pomocą dwóch oryginalnych egzemplarzy podpisanych przez przedstawiciela Komisji Europejskiej w imieniu Strony UE i przedstawiciela państw SADC UPG.
Artykuł  9

Jawność

1.  Posiedzenia Wspólnej Rady są niejawne, o ile Strony nie postanowią inaczej.
2.  Strony mogą podjąć decyzję o publikacji decyzji i zaleceń Wspólnej Rady.
Artykuł  10

Języki robocze

O ile strony nie postanowiły inaczej, wszelka korespondencja i wszelka komunikacja między Stronami odnosząca się do prac Wspólnej Rady, a także obrady w trakcie posiedzeń Wspólnej Rady odbywają się w języku angielskim lub w języku portugalskim.

ROZDZIAŁ  III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł  11

Wydatki

1.  Każda ze Stron pokrywa wszelkie poniesione przez siebie wydatki związane z uczestnictwem w posiedzeniach Wspólnej Rady, zarówno jeśli chodzi o wydatki dotyczące personelu, podróży i pobytu, jak i opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.
2.  Wydatki związane z organizacją posiedzenia, zapewnieniem tłumaczeń ustnych oraz powielaniem dokumentów ponosi Strona będąca gospodarzem posiedzenia.
Artykuł  12

Komitet ds. Handlu i Rozwoju

Zgodnie z art. 103 ust. 5 Umowy Komitet ds. Handlu i Rozwoju podlega Wspólnej Radzie i jest przed nią odpowiedzialny.

Artykuł  13

Zmiany w regulaminie wewnętrznym

Niniejszy regulamin wewnętrzny może zostać zmieniony na piśmie decyzją Wspólnej Rady przyjętą zgodnie z art. 8.

ZAŁĄCZNIK  II

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KOMITETU DS. HANDLU I ROZWOJU

ROZDZIAŁ  I

ORGANIZACJA

Artykuł  1

Skład i przewodniczący

1.  Komitet ds. Handlu i Rozwoju ustanowiony na mocy art. 103 Umowy o Partnerstwie Gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony (zwanej dalej "Umową"), wykonuje swoje obowiązki zgodnie z tym artykułem.
2.  Stosowane w niniejszym regulaminie wewnętrznym określenie "Stron" należy rozumieć zgodnie z definicją w art. 104 Umowy, a mianowicie jako państwa SADC UPG oraz Strona UE (oznaczająca Unię Europejską lub jej państwa członkowskie albo Unię Europejską i jej państwa członkowskie, z uwzględnieniem ich odpowiednich zakresów kompetencji).
3.  Zgodnie z art. 103 ust. 1 Umowy Komitet ds. Handlu i Rozwoju składa się z przedstawicieli Stron, z zasady na szczeblu wysokich urzędników.
4.  Posiedzeniom Komitetu ds. Handlu i Rozwoju przewodniczą naprzemiennie urzędnik wyższego szczebla Komisji Europejskiej i urzędnik wyższego szczebla państw SADC UPG. Pierwszemu posiedzeniu Komitetu ds. Handlu i Rozwoju przewodniczą wspólnie właściwi przedstawiciele Stron.
5.  Pierwszy okres przewodniczenia, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Komitetu ds. Handlu i Rozwoju, a kończy się w dniu 31 grudnia tego samego roku.
Artykuł  2

Posiedzenia

1.  Posiedzenia Komitetu ds. Handlu odbywają się w regularnych odstępach czasu, przynajmniej raz w roku, oraz na wniosek jednej ze Stron. Posiedzenia odbywają się naprzemiennie w Brukseli i na terytorium jednego z państw SADC UPG, chyba że Strony postanowią inaczej.
2.  O ile Strony nie postanowią inaczej, posiedzenia Komitetu ds. Handlu i Rozwoju zwołuje Strona sprawująca przewodnictwo, po konsultacji z drugą Stroną.
3.  Strony mogą uzgodnić, że posiedzenia Komitetu ds. Handlu i Rozwoju będą się odbywały z użyciem elektronicznych środków łączności.
Artykuł  3

Obserwatorzy

Komitet ds. Handlu i Rozwoju może podjąć decyzję o zaproszeniu do uczestnictwa w swoich posiedzeniach obserwatorów ad hoc i określić, które punkty porządku obrad będą omawiane w ich obecności.

Artykuł  4

Sekretariat

1.  Strona będąca gospodarzem posiedzenia Komitetu ds. Handlu i Rozwoju działa jako Sekretariat Komitetu ds. Handlu i Rozwoju (zwany dalej "Sekretariatem").
2.  Jeżeli posiedzenie odbywa się z użyciem elektronicznych środków łączności, jako Sekretariat działa Strona przewodnicząca.

ROZDZIAŁ  II

ZASADY DZIAŁANIA

Artykuł  5

Dokumenty

Jeśli obrady Komitetu ds. Handlu i Rozwoju opierają się na dokumentach pisemnych, dokumenty takie są numerowane i rozsyłane przez Sekretariat jako dokumenty Komitetu ds. Handlu i Rozwoju.

Artykuł  6

Powiadomienie o posiedzeniu i porządek obrad

1.  Sekretariat powiadamia Strony o zwołaniu posiedzenia i zwraca się o zgłoszenie punktów do porządku obrad najpóźniej w terminie 30 dni przed posiedzeniem. W przypadku konieczności rozpatrzenia pilnych kwestii lub nieprzewidzianych okoliczności posiedzenie można zwołać w trybie przyspieszonym.
2.  Sekretariat sporządza wstępny porządek każdego posiedzenia. Sekretariat przekazuje go przewodniczącemu i członkom Komitetu ds. Handlu i Rozwoju najpóźniej w terminie 14 dni przed posiedzeniem.
3.  Wstępny porządek obrad obejmuje punkty, które Strony zgłosiły Sekretariatowi w celu ich zamieszczenia.
4.  Komitet ds. Handlu i Rozwoju przyjmuje porządek obrad na początku każdego posiedzenia. Za zgodą Stron w porządku obrad można umieścić punkty, które nie znajdowały się we wstępnym porządku obrad.
5.  Przewodniczący Komitetu ds. Handlu i Rozwoju może, w porozumieniu ze wszystkimi Stronami, zaprosić ekspertów do uczestnictwa w posiedzeniach w celu uzyskania informacji na konkretne tematy.
Artykuł  7

Sprawozdanie z posiedzenia

O ile Strony nie postanowią inaczej, Sekretariat sporządza sprawozdanie z każdego posiedzenia, które przyjmuje się na końcu każdego posiedzenia.

Artykuł  8

Decyzje i zalecenia

1.  Zgodnie z art. 103 ust. 6 Umowy Komitet ds. Handlu i Rozwoju przyjmuje decyzje lub wydaje zalecenia w drodze konsensusu w przypadkach przewidzianych w Umowie lub w przypadku, gdy takie uprawnienia zostały mu przyznane przez Wspólną Radę.
2.  W przypadku gdy Komitet ds. Handlu i Rozwoju jest upoważniony na mocy Umowy do przyjmowania decyzji lub wydawania zaleceń lub w przypadku gdy takie uprawnienia zostały mu przyznane przez Wspólną Radę, akty takie w sprawozdanie z posiedzenia, o którym mowa w art. 7, noszą odpowiednio nazwy "decyzja" lub "zalecenie". Sekretariat nadaje każdej przyjętej decyzji lub każdemu wydanemu zaleceniu numer porządkowy, podaje datę ich przyjęcia i opis ich przedmiotu. Każda decyzja lub każde zalecenie zawierają datę ich wejścia w życie.
3.  W przypadku gdy państwo SADC UPG nie może wziąć udziału w posiedzeniu, Sekretariat przekazuje decyzje lub zalecenia uzgodnione podczas posiedzenia temu członkowi. Dane państwo SADC UPG udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wysłania decyzji lub zaleceń, wskazując, z którymi decyzjami lub zaleceniami się nie zgadza, oraz podając uzasadnienie. W przypadku braku takiej pisemnej odpowiedzi w wyznaczonym terminie decyzje lub zalecenia uważa się za przyjęte. W przypadku gdy państwo SADC UPG, które nie uczestniczyło w posiedzeniu, nie zgadza się z jedną lub kilkoma decyzjami lub zaleceniami, zastosowanie ma procedura określona w ust. 4.
4.  W okresie między posiedzeniami Komitet ds. Handlu i Rozwoju może przyjmować decyzje lub wydawać zalecenia w procedurze pisemnej lub z użyciem elektronicznych środków łączności, jeżeli wyrażą na to zgodę obydwie Strony. Procedura pisemna polega na wymianie not między przedstawicielami Stron.
5.  Decyzje i zalecenia przyjęte przez Komitet ds. Handlu i Rozwoju są uwierzytelniane za pomocą dwóch oryginalnych egzemplarzy podpisanych przez przedstawiciela UE i przedstawiciela państw SADC UPG.
Artykuł  9

Jawność

1.  Posiedzenia Komitetu ds. Handlu i Rozwoju są niejawne, o ile Strony nie postanowią inaczej.
2.  Strony mogą podjąć decyzję o publikacji decyzji i zaleceń Komitetu ds. Handlu i Rozwoju.

ROZDZIAŁ  III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł  10

Wydatki

1.  Każda ze Stron pokrywa wszelkie poniesione przez siebie wydatki związane z uczestnictwem w posiedzeniach Komitetu ds. Handlu i Rozwoju, zarówno jeśli chodzi o wydatki dotyczące personelu, podróży i pobytu, jak i opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.
2.  Wydatki związane z organizacją posiedzenia, zapewnieniem tłumaczeń ustnych oraz powielaniem dokumentów ponosi Strona będąca gospodarzem posiedzenia.
Artykuł  11

Komitety specjalne i inne organy

1.  Komitet Specjalny ds. Celnych i Ułatwień w Handlu, ustanowiony na mocy art. 50 Umowy, partnerstwo rolne, ustanowione na mocy art. 68 Umowy, oraz Specjalny Komitet ds. Oznaczeń Geograficznych oraz Handlu Winem i Napojami Spirytusowymi, ustanowiony na mocy art. 13 Protokołu 3 do Umowy, podlegają Komitetowi ds. Handlu i Rozwoju.
2.  Zgodnie, odpowiednio, z art. 50 ust. 2 lit. f) Umowy oraz art. 13 ust. 5 Protokołu 3 do Umowy Komitet Specjalny ds. Celnych i Ułatwień w Handlu oraz Specjalny Komitet ds. Oznaczeń Geograficznych oraz Handlu Winem i Napojami Spirytusowymi przyjmują swoje regulaminy wewnętrzne.
3.  Zgodnie z art. 68 ust. 3 Umowy zasady operacyjne partnerstwa rolnego określa się w drodze porozumienia Stron działających w ramach Komitetu ds. Handlu i Rozwoju.
4.  Zgodnie z art. 103 ust. 3 Umowy Komitet ds. Handlu i Rozwoju może ustanawiać wszelkie specjalne grupy techniczne do rozpatrywania szczegółowych kwestii wchodzących w zakres ich obowiązków.
5.  Komitet ds. Handlu i Rozwoju przyjmuje regulamin wewnętrzny specjalnych grup technicznych, o których mowa w ust. 4. Komitet ds. Handlu i Rozwoju może podjąć decyzję o rozwiązaniu specjalnych grup technicznych oraz określić lub zmienić zakres ich uprawnień.
6.  Specjalne grupy techniczne podlegają Komitetowi ds. Handlu i Rozwoju po każdym posiedzeniu.
Artykuł  12

Zmiany w regulaminie wewnętrznym

Niniejszy regulamin wewnętrzny może zostać zmieniony na piśmie decyzją Komitetu ds. Handlu i Rozwoju przyjętą zgodnie z art. 8.

1 Dz.U. L 250 z 16.9.2016, s. 3.