Dz.U.UE.L.2019.8.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/28
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia priorytetów partnerstwa UE-Jordania o dwa lata

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony (zwany dalej "układem"), został podpisany w dniu 24 listopada 1997 r. i wszedł w życie w dniu 1 maja 2002 r. 1

(2) Na podstawie przeglądu priorytetów partnerstwa UE-Jordania przyjętych przez Radę Stowarzyszenia w dniu 19 grudnia 2016 r. Strony potwierdzają aktualność tych priorytetów jako wiodącego dokumentu pozwalającego na umocnienie partnerstwa Stron.

(3) Zgodnie z art. 91 układu Rada Stowarzyszenia ma prawo do podejmowania decyzji w celu osiągnięcia celów układu.

(4) Rada Stowarzyszenia ma przyjąć decyzję w sprawie przedłużenia priorytetów partnerstwa UE-Jordania o dwa lata, do końca 2020 r.

(5) Należy ustalić stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, gdyż podjęta na nim decyzja będzie wiążąca dla Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia priorytetów partnerstwa UE-Jordania o dwa lata, oparte jest na projekcie decyzji Rady Stowarzyszenia UE-Jordania dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

DECYZJA Rady Stowarzyszenia UE-Jordania nr 1/2018

z dnia ...

w sprawie uzgodnienia przedłużenia priorytetów partnerstwa UE-Jordania o dwa lata

RADA STOWARZYSZENIA UE-JORDANIA,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordanią, z drugiej strony (zwany dalej "układem"),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordanią, z drugiej strony, został podpisany w dniu 24 listopada 1997 r. i wszedł w życie w dniu 1 maja 2002 r.
(2) Art. 91 układu uprawnia Radę Stowarzyszenia do podejmowania odpowiednich decyzji zmierzających do osiągnięcia celów układu.
(3) Art. 101 układu stanowi, że Strony podejmują wszelkie środki o charakterze ogólnym lub szczególnym wymagane do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z układu i mają zapewnić osiągnięcie celów określonych w układzie.
(4) Decyzją nr 1/2016 z 19 grudnia 2016 r. Rada Stowarzyszenia uzgodniła priorytety partnerstwa UE-Jordania na okres 2016-2018, aby umocnić swoje partnerstwo w celu wsparcia i wzmocnienia odporności i stabilności Jordanii przy jednoczesnej próbie załagodzenia skutków przedłużającego się konfliktu w Syrii.
(5) W wyniku przeglądu priorytetów partnerstwa UE-Jordania Strony uzgodniły, że priorytety partnerstwa uzgodnione w 2016 r. zostaną przedłużone do końca 2020 r. oraz że w latach 2019-2020 możliwe będzie, w razie potrzeby, przeprowadzenie przeglądu priorytetów partnerstwa oraz załączonego do nich porozumienia UE-Jordania.
(6) Art. 10 regulaminu wewnętrznego Rady Stowarzyszenia przewiduje możliwość podjęcia decyzji w drodze procedury pisemnej między posiedzeniami, jeżeli obie Strony wyrażą na to zgodę,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Rada Stowarzyszenia, w drodze procedury pisemnej, niniejszym postanawia przedłużyć do dnia 31 grudnia 2020 r. priorytety partnerstwa załączone do decyzji nr 1/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w ...

W imieniu Rady Stowarzyszenia

Przewodniczący

1 Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony (Dz.U. L 129 z 15.5.2002, s. 3).