Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.9.114

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 stycznia 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/41
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia utworzonego Układem eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w sprawie zmiany Protokołu 3 do tego Układu dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony 1 , (zwany dalej "Układem") wszedł w życie w dniu 1 maja 2002 r. na mocy art. 89 Układu ustanowiono Radę Stowarzyszenia, która bada wszelkie istotne kwestie wynikłe w ramach niniejszego Układu oraz wszelkie inne dwustronne lub międzynarodowe kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania.

(2) Zgodnie z art. 92 Układu Komitet Stowarzyszenia został ustanowiony odpowiedzialnym za wykonywanie Układu i Rada Stowarzyszenia może przekazać mu całość lub część swoich uprawnień.

(3) Zgodnie z art. 94 ust. 1 Układu Komitet Stowarzyszenia jest uprawniony do podejmowania decyzji w sprawie zarządzania Układem, jak również w dziedzinach, w których Rada Stowarzyszenia przekazała mu swoje uprawnienia.

(4) Zgodnie z art. 2 decyzji Rady i Komisji 2002/357/WE, EWWiS 2 , stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Stowarzyszenia, jest przyjmowane przez Radę na wniosek Komisji.

(5) Należy ustalić stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Stowarzyszenia UE-Jordania -ponieważ decyzja przyjęta przez Komitet Stowarzyszenia UE-Jordania zmieniająca postanowienia Protokołu 3 do Układu dotyczące definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz wykazu procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby niektóre kategorie produktów, wytworzone na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego (dalej zwanego "Jordanią") i związane z tworzeniem miejsc pracy dla uchodźców syryjskich i Jordańczyków, mogły uzyskać status pochodzenia - będzie wiążąca dla Unii.

(6) Zgodnie z art. 39 Protokołu 3 do Układu, zmienionego decyzją nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Jordania 3 , Komitet Stowarzyszenia może podjąć decyzję o wprowadzeniu zmian do postanowień tego Protokołu.

(7) Jordania przedłożyła wnioski w sprawie dalszego złagodzenia systemu wprowadzonego decyzją 1/2016 zgodnie z Protokołem 3 do Układu, zmienionego decyzją 1/2016 Komitetu Stowarzyszenia UE-Jordania dotyczące definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz wykazu procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby niektóre kategorie produktów wytworzone na terytorium Jordanii i związane z tworzeniem miejsc pracy dla uchodźców syryjskich i Jordańczyków, mogły uzyskać status pochodzenia.

(8) W wyniku analizy wniosku Jordanii Rada, w imieniu Unii, uważa, że uzasadnione jest uzgodnienie dodatkowej elastyczności systemu reguł pochodzenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o odejście od wymogu dotyczącego strefy, ustanawiając wymóg zatrudnienia syryjskiej siły roboczej na poziomie 15 % całkowitej liczby pracowników w poszczególnych zakładach produkcyjnych w ramach tego systemu i zarazem przedłużając obowiązywanie systemu do dnia 31 grudnia 2030 r.

(9) Załącznik do decyzji Komitetu Stowarzyszenia dołączony do niniejszej decyzji (zwanej dalej "decyzją Komitetu Stowarzyszenia") powinien obowiązywać do dnia 31 grudnia 2030 r.

(10) Osiągnięcie przez Jordanię jej celu, jakim jest stworzenie co najmniej 60 000 legalnych i faktycznych miejsc pracy - w szczególności odpowiadających przyznanym pozwoleniom na pracę lub innym mierzalnym środkom odpowiadającym legalnemu i faktycznemu zatrudnieniu określonym przez Komitet Stowarzyszenia - dla syryjskich uchodźców, stanowiłoby również kamień milowy w odniesieniu do wykonania decyzji Komitetu Stowarzyszenia. W związku z tym, w momencie, gdy cel ten zostanie osiągnięty, Unia i Jordania - biorąc również pod uwagę modernizację Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia - powinny rozszerzyć zakres decyzji Komitetu Stowarzyszenia na całą produkcję w Jordanii produktów objętych tą decyzją bez wymogu spełnienia szczegółowych warunków określonych w art. 1 ust. 1 lit. b) załącznika do decyzji Komitetu Stowarzyszenia.

(11) Jeżeli cel, jakim jest stworzenie co najmniej 60 000 legalnych i faktycznych miejsc pracy - w szczególności odpowiadających przyznanym pozwoleniom na pracę lub innym mierzalnym środkom odpowiadającym legalnemu i faktycznemu zatrudnieniu określonym przez Komitet Stowarzyszenia - dla syryjskich uchodźców nie zostanie osiągnięty, zastosowanie mają szczegółowe warunki określone w art. 1 ust. 1 lit. b) załącznika do decyzji Komitetu Stowarzyszenia.

(12) Stosowaniu załącznika do decyzji Komitetu Stowarzyszenia powinny towarzyszyć odpowiednie obowiązki w zakresie monitorowania i sprawozdawczości, a stosowanie załącznika może zostać zawieszone, jeżeli przesłanki jego zastosowania przestaną być spełniane lub jeżeli spełnione będą warunki wprowadzenia środków ochronnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Stowarzyszenia UE-Jordania ustanowionego na mocy art. 92 Układu w sprawie zmiany Protokołu 3 do tego Układu dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej, opiera się na projekcie decyzji Komitetu Stowarzyszenia dołączonej do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Po przyjęciu decyzji Komitetu Stowarzyszenia zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
N. HOFER
Przewodniczący

PROJEKT

DECYZJA NR .../... KOMITETU STOWARZYSZENIA UE-JORDANIA

z dnia ...

zmieniająca postanowienia Protokołu 3 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, dotyczące definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby niektóre kategorie produktów, wytworzone na terytorium Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego i związane z tworzeniem miejsc pracy dla uchodźców syryjskich i Jordańczyków, mogły uzyskać status pochodzenia

KOMITET STOWARZYSZENIA UE-JORDANIA,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony (zwany dalej "Układem"), w szczególności art. 94 Układu i art. 39 Protokołu 3 do Układu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Od czasu wejścia w życie decyzji 1/2016 Komitetu Stowarzyszenia UE-Jordania 4  do marca 2018 r. jedenaście przedsiębiorstw zarejestrowało się, aby skorzystać z uproszczenia systemu reguł pochodzenia.
(2) W okresie od stycznia 2016 r. do października 2018 r. Jordańskie Królestwo Haszymidzkie (zwane dalej "Jordanią") wydało dla syryjskich uchodźców ponad 120 000 pozwoleń na pracę, z czego około 42 000 to pozwolenia umożliwiające faktyczne wykonywanie pracy w trzecim kwartale 2018 r.
(3) W grudniu 2017 r. Jordania przedstawiła pierwsze roczne sprawozdanie w sprawie wdrożenia decyzji nr 1/2016 dotyczącej definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz wykazu procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby niektóre kategorie produktów, wytworzone na terytorium Jordanii i związane z tworzeniem miejsc pracy dla uchodźców syryjskich i Jordańczyków, mogły uzyskać status pochodzenia;
(4) W związku z ustaleniami zawartymi w sprawozdaniu, Jordania złożyła wniosek o dokonanie przeglądu decyzji 1/2016 i wprowadzenia dodatkowej elastyczności. Unia uznała, że pewne usprawnienia systemu przyczynią się dodatkowo do zwiększenia zatrudnienia syryjskich uchodźców, a także Jordańczyków.
(5) Dalszy przegląd lub wymogi mające zastosowanie do podmiotów gospodarczych, które chcą korzystać z systemu reguł pochodzenia, będą uzależnione od spełnienia określonych warunków w celu zapewnienia, aby korzyści szły w parze z wysiłkami Jordanii związanymi z zatrudnianiem uchodźców syryjskich.
(6) Załącznik do niniejszej decyzji stosuje się do towarów wyprodukowanych w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Jordanii i ma na celu przyczynienie się do tworzenia miejsc pracy dla uchodźców syryjskich i Jordańczyków.
(7) Celem niniejszej zmiany jest usprawnienie pierwotnej inicjatywy w celu poprawy oddziaływania programu na gospodarkę Jordanii i przyczynienia się do zwiększenia liczby syryjskich uchodźców legalnie zatrudnionych w Jordanii oraz wzrostu zatrudnienia Jordańczyków.
(8) Należy przewidzieć możliwość tymczasowego zawieszenia stosowania załącznika do niniejszej decyzji, jeśli warunki określone w art. 1 ust.1, 2 i 3 załącznika do niniejszej decyzji nie będą spełnione.
(9) Należy również stworzyć możliwość tymczasowego zawieszenia stosowania załącznika do niniejszej decyzji w odniesieniu do dowolnego produktu wymienionego w art. 2 załącznika do niniejszej decyzji przywożonego w tak zwiększonych ilościach i na takich warunkach, które powodują lub mogą powodować poważne szkody dla unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących na całym terytorium Unii lub jego części lub poważnych zakłóceń w jakimkolwiek sektorze gospodarki unijnej, zgodnie z art. 24 i 26 Układu.
(10) Niniejsza decyzja powinna obowiązywać przez ograniczony okres wystarczający do tego, by zapewnić zachęty do podejmowania nowych inwestycji i tworzenia miejsc pracy, a zatem powinna ona wygasnąć w dniu 31 grudnia 2030 r.
(11) Osiągnięcie przez Jordanię jej celu, jakim jest stworzenie co najmniej 60 000 legalnych i faktycznych miejsc pracy - w szczególności odpowiadających faktycznym pozwoleniom na pracę lub innym mierzalnym środkom odpowiadającym legalnemu i faktycznemu zatrudnieniu określonym przez Komitet Stowarzyszenia - dla syryjskich uchodźców, stanowiłoby również istotny postęp. W związku z tym, w momencie, gdy cel ten zostanie osiągnięty, Unia i Jordania - biorąc również pod uwagę modernizację Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia - powinny rozszerzyć zakres niniejszej decyzji na całą produkcję w Jordanii produktów objętych niniejszą decyzją bez konieczności spełnienia szczegółowych warunków określonych w art. 1 ust. 1 lit. b) załącznika do niniejszej decyzji.
(12) Jeżeli cel, jakim jest stworzenie co najmniej 60 000 legalnych i faktycznych miejsc pracy - w szczególności odpowiadających pozwoleniom umożliwiającym faktyczne wykonywanie pracy lub innym mierzalnym środkom odpowiadającym legalnemu i faktycznemu zatrudnieniu określonym przez Komitet Stowarzyszenia - dla syryjskich uchodźców nie zostanie osiągnięty, mają zastosowanie szczegółowe warunki określone w art. 1 ust. 1 lit. b) załącznika do niniejszej decyzji.
(13) Jordania stworzy jasne i stabilne ramy prawne dla godnego zatrudnienia syryjskich uchodźców. W szczególności Jordania będzie nadal rozwijać sektory i zawody otwarte dla uchodźców, głównie na szczeblu technicznym, ze szczególnym naciskiem na udział kobiet. Przy wdrażaniu krajowego programu upodmiotowienia i zatrudnienia (National Empowerment and Employment Programme - NEEP) oraz przy obliczaniu udziału osób niebędących Jordańczykami pracujących w różnych sektorach, Jordania wyłączy uchodźców z ewentualnego zmniejszenia udziału osób niebędących Jordańczykami. Jordania zapewni także, by opłaty związane z uzyskaniem prawa do pracy zostały w przypadku syryjskich uchodźców na stałe zniesione.
(14) Jordania, z pomocą UE w odpowiednich przypadkach, stworzy jasne ramy zakładania wspólnych przedsięwzięć między Jordańczykami a obywatelami państw trzecich, w tym syryjskimi uchodźcami, koncentrując się w szczególności na kobietach, zapewniając, by prawa obu stron były zachowane, by prawa własności zostały doprecyzowane, a dostęp do finansowania - ułatwiony.
(15) Jordania podejmie niezbędne kroki na rzecz ułatwiania inwestycji i poprawy ogólnego klimatu biznesowego. W tym celu Jordania przyjmie i zrealizuje plan działania w ścisłym porozumieniu z Unią Europejską. W szczególności Jordania przyczyni się do tworzenia większej synergii między podmiotami sektora publicznego, sektora prywatnego i darczyńcami w celu poprawy otoczenia biznesowego oraz przyciągania inwestycji. W celu uzupełnienia tego działania społeczność międzynarodowa zapewni pomoc na poziomie przedsiębiorstw i programy mające na celu zwiększenie możliwości eksportowych przedsiębiorstw jordańskich w sektorach, w których państwo posiada przewagę konkurencyjną na rynku światowym.
(16) Jordania zapewni przewidywalność regulacyjną w celu ograniczenia biurokracji i kosztów dla inwestorów. Obejmuje to tworzenie zachęt dla formalizacji przedsiębiorstw, usprawnienie procesu rejestracji przedsiębiorstw, stworzenie stabilnej infrastruktury prawnej dotyczącej niewypłacalności, opodatkowanie osób prawnych, kredyty bankowe, a także rozwój pozabankowych instytucji finansowych i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw wymagających pozwolenia na wywóz.
(17) Jordania zorganizuje u siebie w odpowiednim czasie konferencję przedsiębiorców i inwestorów, tak aby zaprezentować zmodyfikowany system; konferencja ta miała pierwotnie odbyć się jesienią 2017 r. w Jordanii.
(18) Jordania popiera modernizację Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia z myślą o poprawie warunków dostępu towarów pochodzących z Jordanii do rynku Unii Europejskiej i poszerzeniu regionalnej integracji handlowej i gospodarczej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Załącznik II a) do Protokołu 3 do Układu zawierający warunki stosowania i wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące w celu uzyskania statusu pochodzenia przez produkt wytworzony w Jordanii związanych z dodatkowym zatrudnieniem uchodźców syryjskich, zostaje niniejszym zastąpiony nową wersją załącznika II a) do Protokołu 3 do Układu zawartą w załączniku do niniejszej decyzji.
2.  Załącznik II a) do Protokołu 3 do Układu stosuje się do dnia 31 grudnia 2030 r.
Artykuł  2

Załącznik stanowi integralną część niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Komitet Stowarzyszenia.

Sporządzono w [Ammanie][Brukseli] dnia [...] 2018 r.

W imieniu Komitetu Stowarzyszenia UE-Jordania Komitet

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK IIa) 

DODATEK do WYKAZU PROCESÓW OBRÓBKI LUB PRZETWARZANIA, KTÓRYM NALEŻY PODDAĆ MATERIAŁY NIEPOCHODZĄCE, ABY WYTWORZONY PRODUKT MÓGŁ UZYSKAĆ STATUS POCHODZENIA

Artykuł 1

Przepisy wspólne

A. Definicja pochodzenia

1. W odniesieniu do produktów wymienionych w art. 2, zamiast reguł określonych w załączniku II do Protokołu 3 mogą również obowiązywać następujące reguły o ile produkty te spełniają następujące warunki:

a) wymagane procesy obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące w celu uzyskania przez takie produkty takiego statusu pochodzenia, odbywają się w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na terytorium Jordanii; oraz

b) całkowita liczba pracowników w poszczególnych zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na terytorium Jordanii, jeżeli takie produkty są przetwarzane lub poddane obróbce, obejmuje odsetek uchodźców syryjskich wynoszący przynajmniej 15 % (obliczony indywidualnie dla każdego zakładu produkcyjnego).

2. Odpowiedni odsetek zgodnie z ust. 1 lit. b) oblicza się w dowolnym momencie po wejściu w życie niniejszego załącznika, a następnie corocznie, uwzględniając liczbę uchodźców syryjskich, którzy są zatrudnieni w sposób formalny i w godnych miejscach pracy oraz na pełne etaty i którzy otrzymali pozwolenie na pracę ważne przez minimalny okres 12 miesięcy, zgodnie z mającym zastosowanie prawodawstwem Jordanii.

3. Właściwe organy Jordanii monitorują przestrzeganie warunków określonych w ust. 1 przez kwalifikujące się zakłady produkcyjne, przyznają zakładom produkcyjnym spełniającym te warunki numer zezwolenia i niezwłocznie wycofują taki numer zezwolenia, gdy dane zakłady produkcyjne przestaną spełniać takie warunki.

B. Dowód pochodzenia

4. Dowód pochodzenia sporządzony zgodnie z niniejszym załącznikiem zawiera następującą adnotację w języku angielskim: "Derogation - Annex II(a) of Protocol 3 - authorisation number granted by the competent authorities of Jordan".

C. Współpraca administracyjna

5. Gdy zgodnie z art. 33 ust. 5 niniejszego Protokołu, zmienionego decyzją nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Jordania 5 , organy celne Jordanii informują Komisję Europejską lub wnioskujące organy celne państw członkowskich Unii Europejskiej (zwanych dalej "państwami członkowskimi") o wynikach weryfikacji, zaznaczają one, że produkty wymienione w art. 2 spełniają warunki określone w ust. 1.

6. W przypadku gdy weryfikacja lub wszelkie inne dostępne informacje wskazują, że warunki określone w ust. 1 nie są spełniane, Jordania, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Europejskiej lub organów celnych państw członkowskich, przeprowadza odpowiednie dochodzenie lub zleca przeprowadzenie dochodzenia w trybie pilnym w celu identyfikacji takich naruszeń i zapobiegania im w przyszłości. W tym celu w dochodzeniach mogą uczestniczyć Komisja Europejska lub organy celne państw członkowskich.

D. Sprawozdawczość, monitorowanie i przegląd

7. Po wejściu w życie niniejszego załącznika Jordania składa Komisji Europejskiej każdego roku sprawozdanie z funkcjonowania i skutków niniejszego załącznika, w tym statystyki dotyczące produkcji i wywozu na poziomie 8 cyfr lub na najwyższym dostępnym poziomie szczegółowości w odniesieniu do produktów objętych systemem. Jordania składa także wykaz, w którym wymienione są odnośne zakłady produkcyjne w Jordanii i który zawiera dane o udziale procentowym uchodźców syryjskich zatrudnionych w każdym zakładzie produkcyjnym osobno dla każdego roku Jordania składa również co kwartał sprawozdania dotyczące ogólnej liczby pozwoleń umożliwiających faktyczne wykonywanie pracy lub innych mierzalnych środków odpowiadających legalnemu i faktycznemu zatrudnieniu określonych przez Komitet Stowarzyszenia. Strony wspólnie dokonają przeglądu tych sprawozdań i wszelkich kwestii związanych z wdrażaniem i monitorowaniem niniejszego załącznika w ramach organów utworzonych na mocy Układu o stowarzyszeniu, w szczególności w ramach podkomitetu ds. przemysłu, handlu i usług. Strony zapewniają również zaangażowanie odpowiednich organizacji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowa Organizacja Pracy i Bank Światowy, w proces monitorowania.

8. Po osiągnięciu przez Jordanię celu polegającego na ułatwieniu większego uczestnictwa uchodźców syryjskich w oficjalnym rynku pracy poprzez wydanie co najmniej 60 000 pozwoleń umożliwiających faktyczne wykonywanie pracy lub innych mierzalnych środków odpowiadających legalnemu i faktycznemu zatrudnieniu określonych przez Komitet Stowarzyszenia uchodźcom syryjskim Strony stosują przepisy niniejszego załącznika do wszystkich produktów objętych niniejszym załącznikiem bez konieczności spełnienia szczegółowych warunków określonych w ust. 1 lit. b).

9. Jeżeli Unia uzna, że nie ma wystarczających dowodów na to, że Jordania spełnia warunki określone w ust. 8, Unia może skierować sprawę do Komitetu Stowarzyszenia. Jeżeli w ciągu 90 dni od skierowania do niego sprawy Komitet Stowarzyszenia nie oświadczy, że przestrzegane są warunki ustanowione w ust. 8 lub jeśli nie dokona zmiany niniejszego załącznika, Unia może zdecydować, że zastosowanie mają szczegółowe warunki określone w ust. 1 lit. b).

E. Tymczasowe zawieszenie

10. a) Bez uszczerbku dla ust. 8 i 9, jeżeli Unia uzna, że nie ma wystarczających dowodów na to, że Jordania lub konkretny zakład produkcyjny spełniają warunki określone w ust. 1, 2 i 3, może skierować sprawę do Komitetu Stowarzyszenia. We wniosku tym określa się, czy niezgodność z warunkami określonymi w pkt 1 odnosi się do Jordanii czy do konkretnego zakładu produkcyjnego.

b) Jeżeli w ciągu 90 dni od skierowania do niego sprawy Komitet Stowarzyszenia nie oświadczy, że przestrzegane są warunki ustanowione w ust. 1 lub jeśli nie dokona zmiany niniejszego załącznika, zawiesza się stosowanie niniejszego załącznika. Zakres zawieszenia jest określony we wniosku skierowanym przez Unię do Komitetu Stowarzyszenia.

c) Komitet Stowarzyszenia może również podjąć decyzję o przedłużeniu 90-dniowego okresu. W takim przypadku zawieszenie staje się skuteczne, gdy Rada Stowarzyszenia nie podjęła działań określonych w lit. b) w przedłużonym terminie.

d) Stosowanie niniejszego załącznika może zostać wznowione, gdy Komitet Stowarzyszenia podejmie taką decyzję.

e) W przypadku zawieszenia niniejszy załącznik stosuje się nadal przez okres 4 miesięcy w odniesieniu do produktów, które w dniu tymczasowego zawieszenia załącznika znajdują się w tranzycie lub są tymczasowo składowane w składach celnych lub w strefach wolnocłowych w Unii i w przypadku których prawidłowo wystawiono dowód pochodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika przed datą tymczasowego zawieszenia.

F. Mechanizm ochronny

11. W przypadku gdy produkt wymieniony w art. 2, korzystający ze stosowania niniejszego załącznika, jest przywożony w tak zwiększonych ilościach oraz na takich warunkach, że może to wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem takiej szkody unijnym producentom produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących na całym terytorium Unii lub jego części lub spowodować poważne zakłócenia w jakimkolwiek sektorze gospodarki unijnej, zgodnie z art. 24 i 26 Układu, Unia może skierować sprawę do zbadania do Komitetu Stowarzyszenia. Jeżeli w ciągu 90 dni od skierowania do niego sprawy Komitet Stowarzyszenia nie przyjmie decyzji kładącej kres tej poważnej szkodzie lub groźbie poważnej szkody lub poważnym zakłóceniom lub jeśli nie zostało znalezione żadne inne zadowalające rozwiązanie, stosowanie niniejszego załącznika zostaje zawieszone w odniesieniu do tego produktu, dopóki Komitet Stowarzyszenia nie przyjmie decyzji stwierdzającej, że szkoda taka lub zakłócenia nie mają już miejsca, lub do momentu osiągnięcia zadowalającego rozwiązania przez Strony i powiadomienia o nim Komitetu Stowarzyszenia.

G. Wejście w życie i stosowanie

12. Niniejszy załącznik stosuje się od dnia wejścia w życie decyzji Komitetu Stowarzyszenia, do której jest dołączony, do dnia 31 grudnia 2030 r.

Artykuł 2

Wykaz produktów i wymaganych procesów obróbki i przetwarzania

Wykaz produktów, do których zastosowanie ma niniejszy załącznik, oraz zasady procesów obróbki i przetwarzania, które mogą być stosowane jako alternatywa w stosunku do wymienionych w załączniku II, przedstawiono poniżej.

Załącznik I do Protokołu 3 do Układu zawierający uwagi wprowadzające do wykazu w załączniku II do Protokołu 3 do Układu stosuje się odpowiednio do poniższej listy, z zastrzeżeniem następujących zmian:

W uwadze 5.2 w drugim akapicie dodaje się następujące materiały podstawowe:

- włókna szklane,

- włókna metalowe.

W uwadze 7.3 dotychczasowy tekst otrzymuje brzmienie:

Do celów pozycji ex 2707 oraz 2713 proste czynności, takie jak oczyszczanie, dekantacja, odsalanie, oddzielanie od wody, filtrowanie, barwienie, znakowanie, uzyskiwanie danej zawartości siarki poprzez wymieszanie produktów o różnej zawartości siarki lub dowolna kombinacja tych czynności lub czynności podobnych, nie nadają statusu pochodzenia.

ex Dział 25Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 2519Kruszony naturalny węglan magnezu (magnezyt), w szczelnie zamkniętych pojemnikach, tlenek magnezu, nawet czysty, inny niż magnezja topiona lub całkowicie wypalona (spiekana)Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednak użyć naturalnego węglanu magnezu (magnezytu)
ex Dział 27Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 2707Oleje, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, podobnych do olejów mineralnych uzyskiwanych z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, z których więcej niż 65 % objętościowo destyluje w temp. do 250 °C (łącznie z mieszaninami benzyny lakowej i benzolu), przeznaczone do stosowania jako paliwo napędowe lub do ogrzewaniaOperacje rafinacji lub jeden lub większa liczba procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane do innej pozycji niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

2710Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z materiałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z materiałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadoweOperacje rafinacji lub jeden lub większa liczba procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane do innej pozycji niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

2711Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazoweOperacje rafinacji lub jeden lub większa liczba procesów specyficznych

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane do innej pozycji niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

2712Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwioneOperacje rafinacji lub jeden lub większa liczba procesów specyficznych (2)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane do innej pozycji niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

2713Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z materiałów bitumicznychOperacje rafinacji lub jeden lub większa liczba procesów specyficznych (1)

lub

Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane do innej pozycji niż produkt. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex Dział 28Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 2811Tritlenek siarki orazWytwarzanie z dwutlenku siarki

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 2840Nadboran soduWytwarzanie z pięciowodnego czteroboranu sodu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

2843Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne lub organiczne związki metali szlachetnych, nawet niezdefiniowane chemicznie; amalgamaty metali szlachetnychWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 2843
ex 2852- Związki rtęci z eterami wewnętrznymi i ich fluorowcowanymi, sulfonowanymi, nitrowanymi lub nitrozowanymi pochodnymiWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 2909 nie może przekraczać 20 % ceny exworks produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

- Związki rtęci z kwasami nukleinowymi i ich solami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie; pozostałe związki heterocykliczneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2852, 2932, 2933 i 2934 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 29Chemikalia organiczne; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 2905Alkoholany metali z alkoholi objętych niniejszą pozycją i z etanolu; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 2905. Jednakże alkoholany metalu wymienione w tej pozycji mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich łączna wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

2905 4

2905 44

2905 45

Mannit; D-sorbit (sorbitol); glicerolWytwarzanie z materiałów objętych dowolną podpozycją, z wyjątkiem podpozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą podpozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

2915Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2915 i 2916 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 2932- Etery wewnętrzne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 2909 nie może przekraczać 20 % ceny exworks produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

- Acetale cykliczne i półacetale wewnętrzne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

2933Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotuWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2932 i 2933 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

2934Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami 2932, 2933 i 2934 nie może przekraczać 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

Dział 31NawozyWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

Dział 32Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramentyWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 33Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 3301Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach lub tym podobnych, otrzymanych w procesie maceracji tłuszczami (enfleurage) lub maceracji; terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych.Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z materiałami wchodzącymi do innej "grupy" (3) niniejszej pozycji. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą grupą, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 34Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i podobne artykuły, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 3404Woski sztuczne i woski preparowane:

- na bazie parafiny, wosków, wosków otrzymywanych z minerałów bitumicznych, gaczu parafinowego lub parafiny w łuskach

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
Dział 35Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymyWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
Dział 37Materiały fotograficzne lub kinematograficzneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 38Produkty chemiczne różne; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 3803Olej talowy oczyszczonyRafinowanie surowego oleju talowego

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 3805Olejki terpentyny siarczanowej, oczyszczoneOczyszczanie przez destylację lub rafinowanie surowej terpentyny siarczanowej

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

3806 30Żywice estroweWytwarzanie z kwasów żywicznych

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 3807Smoła drzewna (pak smoły drzewnej)Destylacja paku smołowego

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

3809 10Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: na bazie substancji skrobiowychWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
3823Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczoweWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 3823

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

3824 60Sorbit, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną podpozycją, z wyjątkiem podpozycji danego produktu oraz z wyjątkiem materiałów objętych podpozycją 2905 44. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą podpozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 39Tworzywa sztuczne i artykuły z nich; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu.

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 3907- Kopolimery, uzyskane z poliwęglanów i z kopolimerów akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowych (ABS)Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją, co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu (4)

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

- PoliesterWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie z poliwęglanu tetrabromo-(bisfenolu A)

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 3920Arkusze lub folie jonomeroweWytwarzanie z termoplastycznej soli cząstkowej, która jest kopolimerem etylenu z kwasem metakrylowym częściowo zobojętnionym jonami metali, głównie cynku i sodu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 3921Metalizowane folie z tworzyw sztucznychWytwarzanie z wysoce przezroczystych taśm poliestrowych o grubości mniejszej niż 23 mikrony (5)

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 40Kauczuk i artykuły z kauczuku; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

4012Opony pneumatyczne bieżnikowane lub używane, gumowe; opony pełne lub z poduszką powietrzną, bieżniki opon, ochraniacze dętek, gumowe:
- Bieżnikowane opony pneumatyczne, pełne lub z poduszką powietrzną, gumoweBieżnikowanie używanych opon
- PozostałeWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4011 i 4012

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 41Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu
4101 do 4103Skóry i skórki bydlęce, surowe (włączając bawole) lub zwierząt jednokopytnych (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet odwłoszone lub dwojone; skóry owcze lub jagnięce, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet z wełną lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 c) do działu 41; pozostałe skóry i skórki, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet odwłoszone lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą 1 b) lub c) do działu 41Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
4104 do 4106Skóry lub skórki garbowane lub "crust", bez wełny lub odwłoszone, nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzonePonowne garbowanie skór i skórek garbowanych lub wstępnie garbowanych objętych podpozycjami 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 lub 4106 91

lub

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

art. 4107, 4112 i 4113Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniuWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Jednak materiały objęte podpozycjami 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 i 4106 92 mogą być użyte tylko pod warunkiem przeprowadzenia czynności ponownego garbowania skór i skórek garbowanych lub "crust" w stanie suchym
Dział 42Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 43Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

4301Skóry futerkowe surowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami nadającymi się do wykorzystania w kuśnierstwie), inne niż surowe skóry i skórki objęte pozycją 4101, 4102 lub 4103Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
ex 4302Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, połączone:
- Płaty, krzyże i podobne kształtyWybielanie lub barwienie, wraz z cięciem i łączeniem niepołączonych garbowanych lub wykończonych skór futerkowych
- PozostałeWytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub wykończonych
4303Artykuły odzieżowe, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły ze skór futerkowychWytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub wykończonych, objętych pozycją 4302
ex Dział 44Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 4407Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mmStruganie, szlifowanie lub łączenie stykowo
ex 4408Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna warstwowego) i na sklejkę, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, łączone na długość, i na inne drewno, przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, strugane, szlifowane lub łączone stykowoŁączenie, struganie, szlifowanie lub łączenie stykowo
ex 4410-

ex 4413

Kształtki i profile łącznie z listwami przypodłogowymi oraz inne deski profilowaneFrezowanie lub profilowanie
ex 4415Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewnaWytwarzanie z desek nieciętych do wymiaru
ex 4418- Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewnaWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednak użyć komórkowych płyt drewnianych, gontów i dachówek
- Kształtki i profileFrezowanie lub profilowanie
ex 4421Drewienka na zapałki; drewniane kołki lub szpilki do obuwiaWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem drewna ciągniętego objętego pozycją 4409
ex Dział 51Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu
5106 do 5110Przędza z wełny, z cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub z włosia końskiegoPrzędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem (6)
5111 do 5113Tkaniny z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego:Tkanie (6)

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

ex Dział 52Bawełna; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu
5204 do 5207Przędza i nici bawełnianePrzędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem (6)
5208 do 5212Tkaniny bawełniane:Tkanie (6)

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

ex Dział 53Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu
5306 do 5308Przędza z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; przędza papierowaPrzędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem (6)
5309 do 5311Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej:Tkanie (6)

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5401 do 5406Przędza, przędza jednowłóknowa (monofilament) i nici z włókien ciągłych chemicznychWytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub przędzenie włókien naturalnych (6)
5407 i 5408Tkaniny z przędzy z włókien ciągłych chemicznych:Tkanie (6)

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5501 do 5507Włókna odcinkowe chemiczneWytłaczanie włókien chemicznych
5508 do 5511Przędza i nici do szycia z włókien odcinkowych chemicznychPrzędzenie włókien naturalnych lub wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem (6)
5512 do 5516Tkaniny z włókien odcinkowych chemicznych:Tkanie (6)

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

ex Dział 56Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich; wyłączając:Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub przędzenie włókien naturalnych

lub

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem (6)

5602Filc, nawet impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany:
- Filc igłowanyWytłaczanie włókien chemicznych połączone z formowaniem tkaniny

Jednakże:

- włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402,

- włókna polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub

- włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501,

o masie jednostkowej pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna we wszystkich przypadkach mniejszej od 9 decyteksów,

mogą zostać użyte, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

lub

samo formowanie tkaniny w przypadku filcu z włókien naturalnych (6)

- PozostałeWytłaczanie włókien chemicznych połączone z formowaniem tkaniny

lub

samo formowanie tkaniny w przypadku innego filcu z włókien naturalnych (6)

5603Włókniny, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowaneWszelkie procesy wytwarzania włóknin, włącznie z igłowaniem
5604Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i temu podobne, objęte pozycją 5404 lub 5405, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi:
- Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczymWytwarzanie z nici gumowej lub sznurka, niepokrytych materiałem włókienniczym
Pozostałe- Wytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub przędzenie włókien naturalnych (6)
5605Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą lub paskiem, lub tym podobnym, objętym pozycją 5404 lub 5405, połączona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalemWytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub przędzenie włókien naturalnych lub włókien odcinkowych chemicznych (6)
5606Przędza rdzeniowa oraz pasek i tym podobne, objęte pozycją 5404 lub 5405 (inne niż te objęte pozycją 5605 oraz przędza rdzeniowa z włosia końskiego); przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową); przędza pętelkowaWytłaczanie włókien chemicznych połączone z przędzeniem lub przędzenie włókien naturalnych lub włókien odcinkowych chemicznych

lub

Przędzenie połączone z flokowaniem

lub

flokowanie połączone z barwieniem (6)

Dział 57Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze:Przędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych lub wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przypadku połączone z tkaniem

lub

Wytwarzanie z przędzy kokosowej, sizalu lub przędzy jutowej

lub

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem

lub

Pikowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem

wytłaczanie włókien chemicznych połączone z technikami włókninowymi, w tym igłowaniem (6)

Jednakże:

- włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402,

- włókna polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub

- włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501,

których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna jest we wszystkich przypadkach mniejsza niż 9 decyteksów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Tkanina z juty może zostać użyta jako podłoże

ex Dział 58Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty; wyłączając:Tkanie (6)

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5805Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i tym podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym), nawet gotoweWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu
5810Hafty w sztukach, paskach lub motywachWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
5901Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub temu podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszyTkanie połączone z barwieniem, flokowaniem lub powlekaniem

lub

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem

5902Materiały na kord oponowy z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych:
- Zawierające nie więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczychTkanie
- PozostałeWytłaczanie włókien chemicznych połączone z tkaniem
5903Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane tworzywami sztucznymi, inne niż te objęte pozycją 5902Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), pod warunkiem że wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5904Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy, nawet cięte do kształtuTkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem (6)
5905Pokrycia ścienne włókiennicze:
- Impregnowane, powlekane, pokryte lub laminowane gumą, tworzywami sztucznymi lub innymi materiałamiTkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem
- PozostałePrzędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych lub wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przypadku połączone z tkaniem

lub

Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), pod warunkiem że wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu (6):

5906Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 5902: Dzianiny
- DzianinyPrzędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych lub wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przypadku połączone z tkaniem

lub

Dzianie połączone z barwieniem lub powlekaniem

lub

Barwienie przędzy z włókien naturalnych połączone z dzianiem (6)

- Pozostałe tkaniny wykonane z przędzy z syntetycznego włókna ciągłego, zawierające więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczychWytłaczanie włókien chemicznych połączone z tkaniem
- PozostałeTkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem

lub

Barwienie przędzy z włókien naturalnych połączone z tkaniem

5907Tekstylia w inny sposób impregnowane, powleczone lub pokryte; płótna pomalowane będące dekoracjami teatralnymi, tłami studyjnymi lub temu podobnymiTkanie połączone z barwieniem, flokowaniem lub powlekaniem

lub

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem

lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), pod warunkiem że wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5908Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec lub tym podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny workowe do ich wyrobu, nawet impregnowane:
- Koszulki żarowe, impregnowaneWytwarzanie z dzianin workowych
- PozostałeWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu
5909 do 5911Artykuły włókiennicze do celów technicznych:
- Tarcze lub pierścienie polerskie inne niż z filcu objętego pozycją 5911Tkanie
- Tkaniny, rodzaju stosowanego w maszynach papierniczych lub do innych zastosowań technicznych, filcowane lub nie, nawet impregnowane lub powlekane w inny sposób, cylindryczne lub bez końca, na osnowie lub na wątku pojedynczym lub wielokrotnym, lub tkane na płasko, na osnowie lub na wątku wielokrotnym objętym pozycją 5911Tkanie (6)
- PozostałeWytłaczanie przędzy z włókien chemicznych lub przędzenie naturalnych lub chemicznych włókien odcinkowych połączone z tkaniem (6)

lub

Tkanie połączone z barwieniem lub powlekaniem

Dział 60DzianinyPrzędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych lub wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przypadku połączone z tkaniem

lub

Dzianie połączone z barwieniem, flokowaniem lub powlekaniem

lub

Flokowanie połączone z barwieniem lub drukowaniem

lub

Barwienie przędzy z włókien naturalnych połączone z dzianiem

lub

Skręcanie lub teksturowanie połączone z dzianiem, pod warunkiem że wartość użytej przędzy przed skręcaniem lub teksturowaniem nie przekracza 47,5 % ceny exworks produktu

Dział 61Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, dziane:
- Otrzymywane przez zszycie lub połączenie w inny sposób dwóch lub większej liczby kawałków dzianin, które zostały albo pocięte do kształtu, albo wykonane bezpośrednio do kształtuWytwarzanie z tkanin
- PozostałePrzędzenie włókien odcinkowych naturalnych lub chemicznych lub wytłaczanie przędzy włókien ciągłych chemicznych, w każdym przypadku połączone z dzianiem (produktów dzianych w określonym kształcie)

lub

Barwienie przędzy z włókien naturalnych połączone z dzianiem (produktów dzianych w określonym kształcie) (6)

ex Dział 62Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, niedziane; wyłączając:Wytwarzanie z tkanin
6213 i 6214Chusteczki do nosa, szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły:
- HaftowaneTkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)

lub

Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (7)

lub

Wykańczanie poprzedzone drukowaniem połączonym przynajmniej z dwiema czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), pod warunkiem że wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu (6) (7)

- PozostałeTkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)

lub

Wykańczanie poprzedzone drukowaniem połączonym przynajmniej z dwiema czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), pod warunkiem że wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu (6) (7)

6217Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż te objęte pozycją 6212:
- HaftowaneTkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)

lub

Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (7)

- Sprzęt ogniotrwały z tkanin pokrytych folią z aluminiowanego poliestruTkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)

lub

Powlekanie, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niepowleczonej nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie) (7)

- Wycięte wkładki do kołnierzy i mankietówWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
ex Dział 63Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu
6301 do 6304Koce, pledy, bielizna pościelowa itp.; firanki, zasłony itp.; pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz:
- Z filcu, z włókninWszelkie procesy wytwarzania włóknin, włącznie z igłowaniem, połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)
- inne:
- HaftowaneTkanie lub dzianie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)

lub

Wytwarzanie z tkaniny niehaftowanej, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niehaftowanej nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu (7) (8)

- PozostałeTkanie lub dzianie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)
6305Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarówTkanie lub dzianie i wykańczanie (włączając przycinanie) (6)
6306Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe:
- Z włókninWszelkie procesy wytwarzania włóknin, włącznie z igłowaniem, połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)
- PozostałeTkanie połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie) (6) (7)

lub

Powlekanie, pod warunkiem że wartość użytej tkaniny niepowleczonej nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, połączone z wykańczaniem (włączając przycinanie)

6307Pozostałe artykuły gotowe, włącznie z wykrojami odzieżyWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu
6308Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wykonywania dywaników (mat), obić, haftowanej bielizny stołowej lub serwetek, lub podobnych artykułów włókienniczych, pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznejKażda pozycja w zestawie musi odpowiadać wymogom reguły, jaka dotyczyłaby jej wtedy, gdyby nie była w zestawie. Jednakże artykuły niepochodzące mogą zostać włączone, pod warunkiem że ich łączna wartość nie przekracza 25 % ceny ex-works zestawu
ex Dział 64Obuwie, getry i tym podobne; części tych artykułów; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, wyłączając komplety cholewek przymocowanych do podpodeszew (wkładek) lub do innych części składowych podeszwy objęte pozycją 6406
6406Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew innych niż podeszwy zewnętrzne); podpodeszwy wyjmowane (wkładki), podkładki pod pięty i podobne artykuły; getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich częściWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu
Dział 65Nakrycia głowy i ich częściWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu
ex Dział 68Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 6803Artykuły z łupków lub z łupków aglomerowanychWytwarzanie z łupka poddanego obróbce
ex 6812Artykuły z azbestu; artykuły z mieszanin na bazie azbestu lub mieszanin na bazie azbestu i węglanu magnezuWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
ex 6814Artykuły z miki, włącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną, na podłożu z papieru, tektury lub innych materiałówWytwarzanie z obrobionej miki (łącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną)
Dział 69Wyroby ceramiczneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 70Szkło i wyroby ze szkła; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

7006Szkło objęte pozycją 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone,
- Podłoża z płyt szklanych, pokrytych cienką warstwą dielektryka wykonaną z półprzewodnika klasy zgodnej normą SEMII (9)Wytwarzanie z płyt ze szkła niepowlekanego (substratów) objętych pozycją 7006
- PozostałeWytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001
7010Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkłaWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Cięcie wyrobów ze szkła, pod warunkiem że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7013Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te objęte pozycją 7010 lub 7018)Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Cięcie wyrobów ze szkła, pod warunkiem że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

lub

Ręczne zdobienie (z wyłączeniem sitodruku) przedmiotów szklanych ustnie dmuchanych, pod warunkiem że wartość dmuchanych przedmiotów ze szkła nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 7019Artykuły (inne niż przędza) z włókien szklanychWytwarzanie z:

niebarwionej taśmy, niedoprzędów, przędzy lub nici szklanych ciętych, lub

waty szklanej

ex Dział 71Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

7106, 7108 i 7110Metale szlachetne:
- Nieobrobione plastycznieWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 7106, 7108 i 7110

lub

Oddzielanie elektrolityczne, termiczne lub chemiczne metali szlachetnych objętych pozycją 7106, 7108 lub 7110

lub

Wytwarzanie stopów metali szlachetnych objętych pozycją 7106, 7108 lub 7110 między sobą lub z metalami nieszlachetnymi

W stanie półproduktu lub w postaci proszkuWytwarzanie z metali szlachetnych w stanie surowym
ex 7107,

ex 7109 oraz

ex 7111

Metale platerowane metalem szlachetnym, półproduktyWytwarzanie z metali platerowanych metalami szlachetnymi w stanie surowym
7115Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnymWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu
7117Sztuczna biżuteriaWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie z części metali nieszlachetnych, nieplaterowanych, niepokrytych metalami szlachetnymi, pod warunkiem że wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex Dział 73Wyroby z żeliwa i stali; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu
ex 7301Ścianka szczelnaWytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7207
7302Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szynWytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206
7304, 7305 i 7306Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żelaza (innego niż żeliwo) lub staliWytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 lub 7224
ex 7307Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze stali nierdzewnejToczenie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, usuwanie krawędzi i piaskowanie przedkuwek, pod warunkiem że łączna wartość przedkuwek nie przekracza 35 % ceny ex-works produktu
7308Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub staliWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Jednakże spawane kątowniki, kształtowniki i profile objęte pozycją 7301 nie mogą zostać użyte
ex 7315Łańcuch przeciwpoślizgowyWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 7315 nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu
ex Dział 74Miedź i artykuły z miedzi; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu
7403Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznieWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
ex Dział 76Aluminium i artykuły z aluminium; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu
7601Aluminium nieobrobione plastycznieWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
7607Folia aluminiowa (nawet zadrukowana, łączona z papierem, tekturą, z tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mmWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 7606
ex Dział 78Ołów i artykuły z ołowiu; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu
7801Ołów nieobrobiony plastycznie:
- Ołów rafinowanyWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
- PozostałyWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Jednakże odpady i złom objęte pozycją 7802 nie mogą zostać użyte.
Dział 80Cyna i artykuły z cynyWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu
ex Dział 82Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8206Narzędzia z dwóch lub większej liczby pozycji od 8202 do 8205, pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznejWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji od 8202 do 8205. Jednakże narzędzia objęte pozycjami od 8202 do 8205 mogą zostać włączone do zestawu, pod warunkiem że ich łączna wartość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu
8211Noże z ostrzami tnącymi, nawet ząbkowanymi (włączając noże ogrodnicze), inne niż noże objęte pozycją 8208, oraz ostrza do nichWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Jednakże ostrza i rękojeści noży z metali nieszlachetnych mogą zostać użyte
8214Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci)Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Jednakże rękojeści z metali nieszlachetnych mogą zostać użyte
8215Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołoweWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Jednakże rękojeści z metali nieszlachetnych mogą zostać użyte
ex Dział 83Artykuły różne z metali nieszlachetnych; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 8302Pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły, nadające się do budynków i automatycznych urządzeń do zamykania drzwiWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednak użyć innych materiałów objętych pozycją 8302, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu
ex 8306Statuetki i pozostałe ozdoby, z metali nieszlachetnychWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednak użyć innych materiałów objętych pozycją 8306, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
ex Dział 84Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8401Reaktory jądrowe; sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych; maszyny i aparatura do rozdzielania izotopówWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
8407Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwistozwrotny lub obrotowyWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
8408Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
8427Wózki widłowe; inne wozy i wózki transportu wewnętrznego wyposażone w urządzenia podnoszące lub przenosząceWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
8482Łożyska toczneWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
ex Dział 85Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8501 8502Silniki elektryczne i prądnice; Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikoweWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 8503

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8513Przenośne lampy elektryczne przystosowane do zasilania z własnego źródła energii (na przykład suchych baterii, akumulatorów, prądnic), inne niż sprzęt oświetleniowy objęty pozycją 8512Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8519Aparatura do rejestrowania lub odtwarzania dźwiękuWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 8522

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8521Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo)Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 8522

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8523Przygotowane niezapisane nośniki do rejestrowania dźwięku lub podobnego rejestrowania innych zjawisk, inne niż produkty objęte działem 37Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
8525Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę zapisującą lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz pozostałe rejestrujące kamery wideoWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 8529

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8526Aparatura radarowa, radionawigacyjna oraz do zdalnego sterowania drogą radiowąWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 8529

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8527Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegaremWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 8529

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8528Monitory i projektory, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji; aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazuWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 8529

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8535 do 8537Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub do wykonywania połączeń w obwodach elektrycznych; złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli światłowodowych; tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i pozostałe układy wspornikowe, służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznejWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu i pozycji 8538

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

8540 11 i

8540 12

Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do monitorów wideoWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
ex 8542 31-

ex 8542 33 oraz

ex 8542 39

Układy scalone monolityczneWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

lub

Dyfuzja, podczas której układy scalone są formowane na podłożu półprzewodnika przez selektywne wprowadzenie odpowiedniej domieszki, nawet zmontowane lub przetestowane w kraju niebędącym stroną

8544Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable (włączając kabel koncentryczny) oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet wyposażone w złącza; przewody z włókien optycznych, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złączaWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
8545Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do baterii oraz inne artykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowanych w elektrotechniceWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
8546Izolatory elektryczne z dowolnego materiałuWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
8547Osprzęt izolacyjny do maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrycznego, będący całkowicie osprzętem z materiału izolacyjnego, poza drobnymi elementami z metalu (na przykład gniazda gwintowane), wprowadzanymi podczas formowania wyłącznie do celów montażowych, inne niż izolatory objęte pozycją 8546; elektryczne rurki kablowe oraz ich połączenia, z metali nieszlachetnych, wyłożone materiałem izolacyjnymWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
8548Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa galwaniczne, zużyte baterie galwaniczne i zużyte akumulatory elektryczne; elektryczne części maszyn lub urządzeń, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dzialeWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
Dział 86Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne (włączając elektromechaniczne).Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
ex Dział 87Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria; wyłączając:Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
8711Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 90Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

9002Soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne, z dowolnego materiału, oprawione, stanowiące część lub wyposażenie przyrządów lub aparatury, ale inne niż elementy tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznieWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
9033Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale) do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych działem 90Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
Dział 91Zegary i zegarki oraz ich częściWytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
Dział 94Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne wypychane artykuły wyposażeniowe; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne; budynki prefabrykowaneWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex Dział 95Zabawki, gry i przybory sportowe; ich części i akcesoria; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

ex 9506Kije golfowe i ich częściWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. do wyrobu główek kijów golfowych można jednak użyć wstępnie ukształtowanych klocków.
ex Dział 96Artykuły przemysłowe różne; wyłączając:Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu

lub

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

9601 i 9602Kość słoniowa, kość, skorupa żółwia, rogi, poroża, koral, macica perłowa i pozostałe materiały do rzeźbienia pochodzenia zwierzęcego, obrobione oraz artykuły z tych materiałów (włączając artykuły otrzymane przez formowanie).

Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
9603Miotły, szczotki i pędzle (włączając szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów), ręcznie sterowane mechaniczne zamiatarki podłóg, bezsilnikowe, mopy i przybory do odkurzania wykonane z piór; kępki i pęczki przygotowane do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli; poduszki i wałki do malowania; gumowe wycieraczki do szyb (inne niż wałki gumowe)Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu
9605Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwiaKażda pozycja w zestawie musi odpowiadać wymogom reguły, jaka dotyczyłaby jej wtedy, gdyby nie była w zestawie. Jednakże artykuły niepochodzące mogą zostać włączone, pod warunkiem że ich łączna wartość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu
9606Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do guzików i pozostałe części tych artykułów; półprodukty guzikówWytwarzanie:

z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu, oraz

w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

9608Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi; pióra wieczne, stylografy oraz pozostałe pióra; rapidografy; ołówki automatyczne; obsadki do piór, obsadki do ołówków lub podobne; części (włączając skuwki i klipsy) powyższych artykułów, inne niż te objęte pozycją 9609Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu. Można jednak użyć stalówek i ich ostrzy objętych tą samą pozycją, co produkt.
9612Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub przygotowane inaczej do otrzymywania odbitek, nawet na szpulkach lub w kasetach; poduszki do tuszu, nawet nasycone tuszem, w pudełkach lub bezWytwarzanie:

- z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji danego produktu, oraz

- w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 70 % ceny ex-works produktu

9613 20Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, do wielokrotnego napełnianiaWytwarzanie, w którym łączna wartość materiałów objętych pozycją 9613 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu
9614Fajki do tytoniu (włączając cybuchy) oraz cygarniczki do papierosów lub cygar, oraz ich częściWytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją
(1) Warunki specjalne odnoszące się do "procesów specyficznych" - zob. uwagi wprowadzające 7.1 i 7.3.

(2) Warunki specjalne odnoszące się do "procesów specyficznych" - zob. uwaga wprowadzająca 7.2.

(3) Pod określeniem "grupa" rozumie się dowolną część pozycji oddzieloną od pozostałej części średnikiem.

(4) W przypadku produktów złożonych z materiałów klasyfikowanych do pozycji 3901-3906, z jednej strony, i do pozycji 3907-3911, z drugiej strony, ograniczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje masą.

(5) Następujące folie są uważane za folie o wysokiej przezroczystości: jeśli ściemnienie optyczne mierzone zgodnie z ASTM-D 1003-16 miernikiem Gardnera (tzn. miernik Hazefactor) jest mniejsze niż 2 %.

(6) Warunki specjalne odnoszące się do produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych - zob. uwaga wprowadzająca 5.

(7) Zob. uwaga wprowadzająca 6.

(8) W przypadku produktów z dzianin, nieelastycznych ani niegumowanych, wytwarzanych przez zszycie lub złożenie fragmentów dzianin (przycinanych lub dzianych w określonym kształcie), zob. uwaga wprowadzająca 6.

(9) SEMII- Instytut Sprzętu i Materiałów z Półprzewodników (ang. Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated)."

1 Dz.U. L 129 z 15.5.2002, s. 3.
2 Decyzja Rady i Komisji 2002/357/WE, EWWiS z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zawarcia Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony oraz Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony (Dz.U. L 129 z 15.5.2002, s.1).
3 Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 15 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 3 do Układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej (Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 30).
4 Decyzja nr 1/2016 Rady Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 19 lipca 2016 r. zmieniająca postanowienia protokołu 3 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, dotyczące definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby niektóre kategorie produktów, wytworzone we wskazanych strefach rozwoju i obszarach przemysłowych i związane z tworzeniem miejsc pracy dla uchodźców syryjskich i Jordańczyków, mogły uzyskać status pochodzenia [2016/1436] (Dz.U. L 233 z 30.8.2016, s. 6).
5 Decyzja nr 1/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Jordania z dnia 15 czerwca 2006 r. zmieniająca Protokół 3 do układu eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia "produkty pochodzące" oraz metod współpracy administracyjnej (Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 30).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.