Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.37.113

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/232
z dnia 16 lipca 2018 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Komitetu Sterującego Wspólnoty Transportowej w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego tego komitetu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91 i art. 100 ust. 2, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową (zwany dalej "traktatem") został podpisany przez Unię zgodnie z decyzją Rady (UE) 2017/1937 1 .

(2) Zgodnie z art. 41 ust. 3 traktatu stosuje się go tymczasowo między Unią, Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem *  od dnia 9 października 2017 r., a także między tymi Stronami a Republiką Serbii od dnia 29 listopada 2017 r.

(3) Zgodnie z art. 24 ust. 5 traktatu Regionalny Komitet Sterujący Wspólnoty Transportowej (zwany dalej "Komitetem Sterującym") ma przyjąć swój regulamin wewnętrzny.

(4) Należy ustalić stanowisko, jakie powinno zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Sterującego w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego tego komitetu, ponieważ decyzja w sprawie tego regulaminu wewnętrznego będzie wiążąca dla Unii.

(5) Stanowisko Uni w ramach Komitetu Sterującego powinno zatem być oparte na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Regionalnego Komitetu Sterującego Wspólnoty Transportowej (zwanego dalej "Komitetem Sterującym") oparte jest na projekcie decyzji Komitetu Sterującego dołączonym do niniejszej decyzji.

Przedstawiciele Unii w ramach Komitetu Sterującego mogą, bez konieczności przyjmowania przez Radę kolejnej decyzji, uzgodnić niewielkie zmiany w projekcie decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Komisji.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lipca 2018 r.
W imieniu Rady
J. BOGNER-STRAUSS
Przewodnicząca

PROJEKT

DECYZJA REGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO WSPÓLNOTY TRANSPORTOWEJ

NR 2018/1

z dnia ...

w sprawie przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego

REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY WSPÓLNOTY TRANSPORTOWEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową, w szczególności jego art. 24 ust. 5,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Przyjmuje się niniejszym regulamin wewnętrzny Regionalnego Komitetu Sterującego Wspólnotę Transportową, dołączony do niniejszej decyzji.

Sporządzono w .... dnia ... 2018 r.

W imieniu Regionalnego Komitetu Sterującego

Przewodniczący

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO WSPÓLNOTY TRANSPORTOWEJ

I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin wewnętrzny ustanawia wewnętrzne procedury funkcjonowania Regionalnego Komitetu Sterującego (zwanego dalej "Komitetem Sterującym") jako instytucji powołanej na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową (zwanego dalej "traktatem") między Unią Europejską a Stronami z Europy Południowo-Wschodniej (Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Kosowem * , Czarnogórą i Republiką Serbii).
2. W przypadku sprzeczności między niniejszym regulaminem wewnętrznym a traktatem zastosowanie mają postanowienia traktatu.
II. CZŁONKOWIE, OBSERWATORZY I INNI UCZESTNICY
1. Członkowie Komitetu Sterującego powinni, co do zasady, być urzędnikami wyższego szczebla w odpowiednich ministerstwach odpowiedzialnych za transport.
2. Akt mianowania członka stanowi dowód potwierdzający, że członek ten jest upoważniony do wyrażania stanowiska danej Umawiającej się Strony w sposób wiążący dla tej Strony.
3. Bez uszczerbku dla stanowiska obserwatorów, zgodnie z art. 24 ust. 2 zdanie drugie traktatu, strona sprawująca przewodnictwo i wiceprezydencja, o których mowa w sekcji III pkt 2, mogą, w stosownych przypadkach, wyrazić zgodę na zaproszenie przedstawicieli innych państw, organizacji międzynarodowych lub innych podmiotów, w tym przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, do udziału na zasadzie ad hoc w określonych posiedzeniach Komitetu Sterującego lub jednej lub większej liczbie jego części.
4. W przypadku gdy strona sprawująca przewodnictwo i wiceprezydencja wyrażą zgodę na zaproszenie przedstawicieli innych państw, organizacji międzynarodowych lub innych podmiotów, strona sprawująca przewodnictwo informuje o tym Umawiające się Strony oraz Stały Sekretariat Wspólnoty Transportowej (zwany dalej "sekretariatem") co najmniej trzy tygodnie przed posiedzeniem. Umawiające się Strony i sekretariat mogą przedstawiać swoje stanowisko stronie sprawującej przewodnictwo w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania tej informacji.
III. PRZEWODNICTWO
1. Każda Strona z Europy Południowo-Wschodniej przewodniczy Komitetowi Sterującemu przez jeden rok kalendarzowy, po kolei w porządku alfabetycznym, jak określono w art. 2 ust. 1 lit. b) traktatu. Pierwszą Stroną z Europy Południowo-Wschodniej, która obejmie przewodnictwo, jest Republika Albanii.
2. Strona sprawująca przewodnictwo przewodniczy posiedzeniom Komitetu Sterującego. Wspomaga ją jeden przedstawiciel Unii Europejskiej, który sprawuje wiceprezydencję.
3. Jeżeli strona sprawująca przewodnictwo nie jest w stanie wykonywać swoich zadań w odniesieniu do danego posiedzenia, posiedzeniu temu przewodniczy przedstawiciel Unii Europejskiej jako wiceprezydencja.
IV. PRZYGOTOWYWANIE POSIEDZEŃ
1. Posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się w siedzibie sekretariatu. Niemniej jednak strona sprawująca przewodnictwo może podjąć decyzję, aby posiedzenie Komitetu Sterującego odbyło się w innym miejscu, po konsultacjach z wiceprezydencją i sekretariatem oraz biorąc pod uwagę stosowne kwestie finansowe, administracyjne i organizacyjne. Z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, decyzja taka zapada co najmniej dwa miesiące przed danym posiedzeniem.
2. Wkłady sekretariatu w koszty organizacji posiedzeń poza siedzibą sekretariatu podlegają jego wewnętrznym zasadom budżetowym.
3. Daty posiedzeń są uzgadniane między stroną sprawującą przewodnictwo, wiceprezydencją i sekretariatem. Co do zasady daty te są uzgadniane co najmniej dwa miesiące przed danym posiedzeniem.
4. Projekt porządku obrad posiedzenia jest uzgadniany między stroną sprawującą przewodnictwo i wiceprezydencją. Projekt porządku obrad i wszelkie powiązane z nim dokumenty przekazuje się członkom i obserwatorom co najmniej sześć tygodni przed danym posiedzeniem. Członkowie mogą przedstawiać uwagi oraz proponować dodanie do porządku obrad nowych punktów. Innym państwom, organizacjom międzynarodowym lub innym podmiotom zaproszonym zgodnie z sekcją IIpkt 3 również dostarcza się materiały będące przedmiotem ich zainteresowania.
5. Za przygotowanie posiedzeń odpowiada sekretariat. Sekretariat informuje stronę sprawującą przewodnictwo i wiceprezydencję, okresowo i na żądanie, o procesie przygotowawczym oraz spełnia w tym względzie ich żądania i kieruje się ich wytycznymi.
V. POSIEDZENIA KOMITETU STERUJĄCEGO - PRZEPISY PROCEDURALNE
1. Posiedzenia Komitetu Sterującego nie są jawne, chyba że postanowi on inaczej.
2. Każdemu członkowi Komitetu Sterującego, obserwatorowi lub innemu uczestnikowi posiedzenia mogą towarzyszyć wspomagający ich urzędnicy. Imiona i nazwiska oraz funkcje tych urzędników podawane są z wyprzedzeniem do wiadomości Sekretariatu. Co do zasady liczba tych urzędników nie może przekraczać trzech w przypadku każdego członka oraz dwóch w przypadku każdego obserwatora posiedzenia. Strona sprawująca przewodnictwo może jednak podać dalsze wskazówki dotyczące maksymalnej liczby przedstawicieli na każdą delegację.
3. Posiedzenie Komitetu Sterującego uznaje się za spełniające wymóg kworum jedynie wówczas, gdy reprezentowane są cztery Strony z Europy Południowo-Wschodniej oraz Unia Europejska.
4. Zgodnie z art. 24 ust. 3 traktatu, Komitet Sterujący działa na zasadzie jednomyślności. Wstrzymanie się członka od głosu nie stanowi przeszkody w podejmowaniu działań przez Komitet Sterujący, o ile zapewnione jest kworum wymagane zgodnie z pkt 3 niniejszej sekcji.
5. Porządek obrad zatwierdza się na początku posiedzenia. W pilnych przypadkach, za zgodą strony sprawującej przewodnictwo i wiceprezydencji, podczas posiedzenia do porządku obrad mogą być włączone nowe punkty.
6. Obserwatorzy mogą uczestniczyć w dyskusji i składać oświadczenia za zgodą lub na zaproszenie strony sprawującej przewodnictwo.
7. Przedstawiciele innych państw, organizacji międzynarodowych lub innych podmiotów, zaproszeni zgodnie z sekcją II pkt 3, mogą uczestniczyć w dyskusji za zgodą lub na zaproszenie strony sprawującej przewodnictwo, ale nie mogą podejmować jakichkolwiek działań w Komitecie Sterującym.
8. Konkluzje z każdego posiedzenia sporządzane są z pomocą sekretariatu.
9. Konkluzje zawierają wszystkie środki przyjęte na posiedzeniu, a także stanowiska członków oraz wszelkie oświadczenia obserwatorów dotyczące zaproponowanych działań, które ma podjąć Komitet Sterujący.
10. Konkluzje podpisuje strona sprawująca przewodnictwo oraz przekazuje je członkom i obserwatorom. W przypadku gdy przygotowanie projektu konkluzji przed końcem danego posiedzenia nie jest możliwe, strona sprawująca przewodnictwo zapewnia ich przygotowanie i przekazanie w ciągu siedmiu dni kalendarzowych po posiedzeniu. Każdy z członków może zażądać ich korekty w terminie siedmiu dni kalendarzowych od otrzymania projektu konkluzji. Strona sprawująca przewodnictwo zapewnia przekazanie ostatecznej wersji w terminie siedmiu dni po upływie terminu na przedstawienie uwag.
11. Konkluzje z posiedzenia nie mogą w żaden sposób ograniczać zakresu lub skutków aktów prawnych lub traktatu. Nie przyjmuje się stanowisk ani konkluzji sprzecznych z wiążącymi przepisami. Konkluzje z posiedzenia nie stanowią części aktów prawnych ani nie mają skutków normatywnych.
VI. SPOSOBY DZIAŁANIA I PROCEDURY PRZESTRZEGANE PRZEZ KOMITET STERUJĄCY Zasady ogólne
1. Komitet Sterujący działa poprzez przyjmowanie zaleceń i decyzji (zwanych dalej "środkami"), w zależności od przypadku,

Przyjęcie przepisów mających na celu zapewnienie funkcjonowania Komitetu Sterującego uznaje się za przyjęcie decyzji.

2. Gdy środek został przyjęty lub zmieniony, niezwłocznie podpisuje go strona sprawująca przewodnictwo, a następnie sekretariat przesyła go wszystkim Umawiającym się Stronom.
3. Środki wchodzą w życie z dniem ich przyjęcia, chyba że stanowią one inaczej.
4. O ile nie wskazano inaczej w niniejszym regulaminie wewnętrznym, przyjęcia lub zmiany środków dokonuje się według tej samej procedury.
5. Każdy wniosek o przyjęcie lub zmianę środka składany przez członka lub sekretariat sporządza się na piśmie co najmniej 30 dni kalendarzowych przed posiedzeniem Komitetu Sterującego, na którym ma on być poddany syskusji.
6. Wniosek przesyła się stronie sprawującej przewodnictwo z kopią do wszystkich członków i sekretariatu. Dołącza się do niego odpowiednie wyjaśnienia.
7. W należycie uzasadnionych przypadkach środki mogą zostać przyjęte lub zmienione bez obowiązku zachowania form i procedur określonych w pkt 4 i 6 niniejszej sekcji.

Przyjęcie środków drogą korespondencyjną

8. W okresach między posiedzeniami Komitet Sterujący może przyjmować lub zmieniać środki drogą korespondencyjną. Strona sprawująca przewodnictwo, na wniosek jednego z członków lub sekretariatu o przyjęcie środka drogą korespondencyjną, lub z własnej inicjatywy, po konsultacji i w porozumieniu z wiceprezydencją, podejmuje decyzję, czy dana kwestia wymaga zastosowania procedury korespondencyjnej.
9. W przypadku gdy strona sprawująca przewodnictwo zadecydowała o zainicjowaniu procedury korespondencyjnej, poleca ona sekretariatowi wysłanie do członków wniosku wraz z informacjami, które strona sprawująca przewodnictwo, po konsultacji i w porozumieniu z wiceprezydencją, uznaje za niezbędne. Strona sprawująca przewodnictwo, po konsultacji i w porozumieniu z wiceprezydencją, określa również, czy członkowie mogą wprowadzać zmiany do wniosku, a jeśli tak, to na jakich warunkach.
10. Strona sprawująca przewodnictwo, po konsultacji i w porozumieniu z wiceprezydencją, określa datę i godzinę, do której muszą wpłynąć odpowiedzi; termin ten w żadnym wypadku nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania informacji, o których mowa w niniejszej sekcji pkt 9. W wyjątkowych okolicznościach, na wniosek lub z własnej inicjatywy, strona sprawująca przewodnictwo może, po konsultacji i w porozumieniu z wiceprezydencją, przedłużyć termin składania odpowiedzi. Brak przekazania przez członka odpowiedzi na piśmie, w tym za pomocą poczty elektronicznej, w wyznaczonym terminie uznaje się za wstrzymanie się od głosu.
11. Komitet Sterujący działa na zasadzie jednomyślności. Uważa się, że osiągnięto jednomyślność, gdy co najmniej cztery Strony z Europy Południowo-Wschodniej oraz Unia Europejska opowiedziały się za przyjęciem środka oraz żadna ze Stron nie wyraziła wobec niego sprzeciwu.
VII. UJAWNIANIE INFORMACJI
1. O ile nie postanowiono inaczej, końcowa wersja dokumentów z posiedzeń (porządek obrad, konkluzje itp.) jest publicznie udostępniana na stronie internetowej sekretariatu.
2. Prawo dostępu do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Komitetu Sterującego określa art. 38 ust. 2 i 3 traktatu.
VIII. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Obserwatorzy i przedstawiciele innych państw, organizacji międzynarodowych lub innych podmiotów, zaproszeni zgodnie z sekcją II pkt 3, postępują zgodnie z wszelkimi wymogami poufności, które mają zastosowanie do członków Komitetu Sterującego. Wymogi takie odzwierciedla się w konkluzjach danego posiedzenia.
2. Przedstawiciele innych państw, organizacji międzynarodowych lub innych podmiotów, zaproszeni zgodnie z sekcją II pkt 3, zanim wezmą udział w odnośnych dyskusjach, proszeni są o podpisanie oświadczenia o poufności. Takie oświadczenie o poufności zawiera zobowiązanie do poszanowania zasad poufności, o których mowa w niniejszej sekcji pkt 1. W przypadku odmowy podpisania takiego oświadczenia, dane osoby zostają wykluczone z udziału w dyskusji.
3. Wszystkie akty Komitetu Sterującego podpisywane są przez stronę sprawującą przewodnictwo.
4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wewnętrznego przyjmowane są w drodze decyzji Komitetu Sterującego.
5. Jeżeli stosowanie niniejszego regulaminu wewnętrznego w odniesieniu do określonej sytuacji powoduje trudności w wykładni, strona sprawująca przewodnictwo, po konsultacji i w porozumieniu z wiceprezydencją, doradza w kwestii uregulowania tej sytuacji.
6. Po roku od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu wewnętrznego, w oparciu o praktyczne doświadczenia w jego stosowaniu, sekretariat może zaproponować zmiany do niniejszego regulaminu wewnętrznego, które uważa za przydatne lub niezbędne. W przypadku gdy członek Komitetu Sterującego chce zaproponować taką zmianę, konsultuje się najpierw z sekretariatem.

Niniejszy regulamin wewnętrzny wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Komitet Sterujący.

1 Decyzja Rady (UE) 2017/1937 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową (Dz.U. L 278 z 27.10.2017, s. 1).
* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.
* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 (1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.