Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.35.32

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/222
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu utworzonego na mocy Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy (NWP), z drugiej strony, w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania planu działania UE-NWP

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217 w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję Europejską i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowego w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy z drugiej strony z drugiej strony 1  (zwany dalej "przejściowym układem stowarzyszeniowym") został podpisany dnia 24 lutego 1997 r. i wszedł w życie w dniu 1 lipca 1997 r.

(2) Strony zgadzają się, że obecny plan działania UE i Narodowej Władzy Palestyńskiej (zwany dalej "planem działania UE-NWP") nadal odzwierciedla uprzywilejowane partnerstwo UE-NWP oraz wspiera wprowadzanie w życie przejściowego układu stowarzyszeniowego.

(3) Zgodnie z art. 63 przejściowego układu stowarzyszeniowego Wspólny Komitet może podejmować decyzje i formułować odpowiednie zalecenia.

(4) Wspólny Komitet ma przyjąć zalecenie dotyczące przedłużenia o trzy lata planu działania UE-NWP w drodze procedury pisemnej.

(5) Należy określić stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii na forum Wspólnego Komitetu, ponieważ zalecenie to będzie wywierało skutki prawne.

(6) Przedłużenie obowiązywania planu działania UE-NWP o trzy lata da Stronom możliwość kontynuowania współpracy w ciągu nadchodzących lat, w tym możliwość negocjacji priorytetów partnerstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu utworzonego na mocy Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy z drugiej strony w odniesieniu do przedłużenia planu działania UE-NWP w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa opiera się na projekcie zalecenia Wspólnego Komitetu dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
E. KÖSTINGER
Przewodnicząca

PROJEKT

ZALECENIE WSPÓLNEGO KOMITETU UE-OWP NR .../...

z dnia ...

w sprawie zatwierdzenia przedłużenia planu działania UE-NWP [... 2018]

WSPÓLNY KOMITET UE - OWP,

uwzględniając Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie handlu i współpracy między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, z drugiej strony 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowego w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, z drugiej strony, (zwany dalej "przejściowym układem stowarzyszeniowym") został podpisany dnia 24 lutego 1997 r. i wszedł w życie w dniu 1 lipca 1997 r.
(2) Zgodnie z art. 63 przejściowego układu stowarzyszeniowego Wspólny Komitet może podejmować decyzje i formułować odpowiednie zalecenia.
(3) Art. 10 regulaminu wewnętrznego Wspólnego Komitetu przewiduje możliwość podjęcia decyzji w drodze procedury pisemnej między sesjami, jeżeli obie Strony wyrażą na to zgodę.
(4) Przedłużenie obowiązywania planu działania UE-NWP o trzy lata da Stronom możliwość kontynuowania współpracy w ciągu nadchodzących lat, w tym także możliwość negocjacji priorytetów partnerstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Artykuł  1

Wspólny Komitet, działając w drodze procedury pisemnej, zaleca przedłużenie planu działania UE-NWP o trzy lata od daty przyjęcia decyzji o przedłużeniu.

Artykuł  2

Niniejsze zalecenie staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Sporządzono w ...

W imieniu Wspólnego Komitetu UE-OWP

Przewodniczący

1 Dz.U. L 187 z 16.7.1997, s. 3.
2 Dz.U. L 187 z 16.7.1997, s. 3.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.