Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.172.10

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 lipca 2017 r.

DECYZJA RADY (UE) 2017/1192
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Komitetu ds. Opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej (CESNI) i na sesji plenarnej Centralnej Komisji Żeglugi na Renie (CKŻR), w odniesieniu do przyjęcia norm dotyczących wymogów technicznych dla statków żeglugi śródlądowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91 ust. 1, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Działania Unii w sektorze żeglugi śródlądowej powinny zmierzać do zapewnienia jednolitości w zakresie opracowywania wymogów technicznych dla statków żeglugi śródlądowej, które mają być stosowane w Unii.

(2) Europejski Komitet ds. Opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej (CESNI) został ustanowiony w dniu 3 czerwca 2015 r. w ramach Centralnej Komisji Żeglugi na Renie (CKŻR) w celu opracowania norm technicznych dla śródlądowych dróg wodnych w różnych dziedzinach, w szczególności w odniesieniu do statków, technologii informacyjnej i załóg.

(3) Dla efektywnego transportu na śródlądowych drogach wodnych ważne jest, aby wymogi techniczne dotyczące statków w różnych systemach prawnych w Europie były jak najbardziej zgodne i zharmonizowane. W szczególności państwa członkowskie, które są także członkami CKŻR, powinny być upoważnione do wspierania decyzji harmonizujących przepisy CKŻR z przepisami stosowanymi w Unii.

(4) Przewiduje się, że na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2017 r. CESNI przyjmie europejską normę ustanawiającą wymogi techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (zwaną dalej "normą ES-TRIN") 2017/1.

(5) Norma ES-TRIN 2017/1 określa jednolite wymogi techniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa statków żeglugi śródlądowej. Zawiera przepisy dotyczące: budowy statków żeglugi śródlądowej; ich wyposażenia i urządzeń; specjalne przepisy dotyczące poszczególnych kategorii statków, takich jak statki pasażerskie, zestawy pchane i kontenerowce; przepisy dotyczące wyposażenia automatycznych systemów identyfikacji statków; przepisy dotyczące identyfikacji statków; wzór zaświadczeń oraz rejestru; przepisy przejściowe; a także instrukcje dotyczące stosowania normy technicznej.

(6) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 1  uchyli z skutkiem od dnia 7 października 2018 r. dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2 . Załącznik II do dyrektywy (UE) 2016/1629 zawiera bezpośrednie odesłanie do wymogów technicznych dotyczących jednostek jako wymogów określonych w normie ES-TRIN 2015/1. Komisja jest uprawniona do dostosowania tego odesłania do najnowszej wersji normy ES-TRIN oraz określenia daty rozpoczęcia jej stosowania.

(7) W związku z tym norma ES-TRIN 2017/1 będzie mieć wpływ na dyrektywę (UE) 2016/1629.

(8) Unia nie jest członkiem CKŻR ani CESNI. Dlatego niezbędne jest, aby Rada upoważniła państwa członkowskie do wyrażania w ramach tych podmiotów stanowiska Unii w odniesieniu do przyjęcia normy ES-TRIN 2017/1,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Europejskiego Komitetu ds. Opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej w dniu 6 lipca 2017 r. polega na wyrażeniu zgody na przyjęcie europejskiej normy określającej wymogi techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (zwanej dalej "normą ES-TRIN") 2017/1 oraz normy uzupełniającej Test Standard Inland AIS 2017/1.
2.  Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na posiedzeniu sesji plenarnej Centralnej Komisji Żeglugi na Renie (CKŻR), podczas której podejmowane będą decyzje dotyczące wymogów technicznych dla statków żeglugi śródlądowej, polega na poparciu wszystkich wniosków dostosowujących wymogi techniczne do wymogów normy ES-TRIN 2017/1, w tym w odniesieniu do wejścia w życie oraz przepisów przejściowych.
Artykuł  2
1.  Stanowisko Unii określone w art. 1 ust. 1 jest wyrażane przez państwa członkowskie działające wspólnie w interesie Unii.
2.  Stanowisko Unii określone w art. 1 ust. 2 jest wyrażane przez te państwa członkowskie, które są członkami CKŻR, działające wspólnie w interesie Unii.
Artykuł  3

Niewielkie zmiany techniczne stanowisk określonych w art. 1 mogą zostać uzgodnione bez kolejnej decyzji Rady.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
J. MIZZI
Przewodniczący
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniająca dyrektywę 2009/100/WE i uchylająca dyrektywę 2006/87/WE (Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 118).
2 Dyrektywa 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylająca dyrektywę Rady 82/714/EWG (Dz.U. L 389 z 30.12.2006, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.