Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.147.19

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 czerwca 2015 r.

DECYZJA RADY (UE) 2015/900
z dnia 8 czerwca 2015 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (EaSI)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 46 lit. d), art. 149, art. 153 ust. 2 lit. a), art. 175 akapit trzeci i art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 1 , w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym 2 ("Porozumienie EOG") weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.

(2) Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, protokołu 31 do Porozumienia EOG.

(3) Protokół 31 do Porozumienia EOG zawiera postanowienia i ustalenia dotyczące współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami.

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 3 zostało włączone do Porozumienia EOG decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 151/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. 4 .

(5) Ograniczony udział Norwegii w programie należy rozszerzyć na oś Progress.

(6) Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić podjęcie tej rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2015 r.

(7) Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem być oparte na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do proponowanej zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, oparte jest na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2015 r.

W imieniu Rady

D. REIZNIECE-OZOLA

Przewodniczący

PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR .../2015

z dnia

zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ("EaSI") i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego 5 zostało włączone do Porozumienia EOG decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 151/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. 6 .

(2) Ograniczony udział Norwegii w programie należy rozszerzyć na oś Progress.

(3) Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić podjęcie tej rozszerzonej współpracy od dnia 1 stycznia 2015 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 15 ust. 8 protokołu 31 do Porozumienia EOG słowa "osi EURES" zastępuje się słowami "osiach Progress i EURES".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOGSekretarze
PrzewodniczącyWspólnego Komitetu EOG
1 Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.
2 Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ("EaSI") i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 238).
4 Dz.U. L 342 z 27.11.2014, s. 61.
5 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 238.
6 Dz.U. L 342 z 27.11.2014, s. 61.
* [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.