Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.147.16

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 czerwca 2015 r.

DECYZJA RADY (UE) 2015/899
z dnia 8 czerwca 2015 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (Copernicus)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 189 ust. 2, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 1 , w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym 2 ("Porozumienie EOG") weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.

(2) Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, protokołu 31 do Porozumienia EOG.

(3) Protokół 31 do Porozumienia EOG zawiera postanowienia i ustalenia dotyczące współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami.

(4) Współpraca między umawiającymi się stronami Porozumienia EOG została rozszerzona w celu uwzględnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 3 , decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 249/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.

(5) Współpracę tę należy rozszerzyć na Norwegię, na warunkach określonych w protokole 31 do Porozumienia EOG; w związku z tym udział Norwegii powinien rozpocząć się od dnia 1 stycznia 2014 r.

(6) Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić tę rozszerzoną współpracę od dnia 1 stycznia 2014 r.

(7) Stanowisko Unii we Wspólnym Komitecie EOG powinno zatem być oparte na dołączonym projekcie decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do proponowanej zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, oparte jest na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonym do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2015 r.

W imieniu Rady

D. REIZNIECE-OZOLA

Przewodniczący

PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR .../2015

z dnia

zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Współpraca pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG została rozszerzona w celu uwzględnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiającego program Copernicus i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 911/2010 4 , decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 249/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. 5 .

(2) Współpracę tę należy rozszerzyć na Norwegię, na warunkach określonych w protokole 31 do Porozumienia EOG; w związku z tym udział Norwegii powinien rozpocząć się od dnia 1 stycznia 2014 r.

(3) Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić tę rozszerzoną współpracę od dnia 1 stycznia 2014 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 1 ust. 8d lit. e) protokołu 31 do Porozumienia EOG skreśla się słowa "Norwegii i".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG( * .

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOGSekretarze
PrzewodniczącyWspólnego Komitetu EOG
1 Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.
2 Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające program Copernicus i uchylające rozporządzenie (UE) nr 911/2010 (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 44).
4 Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 44.
5 Dz.U. L [dotychczas nieopublikowana].
*) [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.